Sprzedaż artykułów typu bon

Artykuły typu bon mogą być sprzedawane przez dokumenty:

Możliwe jest także wystawienie Zamówienia sprzedaży na bony.

Sprzedaż bonów przez paragon/fakturę sprzedaży

Za pomocą paragonu i faktury sprzedaży mogą być sprzedawane artykuły typu bon, które nie mają zaznaczonego parametru Sprzedaż przez noty. Dodawanie na dokument artykułu oznaczonego jako bon odbywa się w taki sam sposób jak artykułu o typie Towar, czyli przez wprowadzenie numeru bonu lub wybranie artykułu odpowiadającego rodzajowi bonu i uzupełnienie cechy numer bonu.

Po zatwierdzeniu paragonu/faktury sprzedaży z bonami nastąpi:

 • sprawdzenie czy bon o danym numerze istnieje w systemie
 • weryfikacja stanów bonów znajdujących się na dokumencie w celu uniknięcia zatwierdzenia dokumentów z bonami, które w międzyczasie zmieniły swój stan
 • aktywacja bonów
 • aktualizacja daty sprzedaży, daty aktywacji i wartości bonów, terminu ważności, lokalizacji
 • powiązanie dokumentu z widniejącymi na nim bonami (dokument będzie widoczny w zakładce Dokumenty skojarzone na kartach bonów)
 • utworzenie dokumentu magazynowego WZ oraz powiązania między dokumentem PAR/FS a dokumentem WZ

Istnieje możliwość anulowania i korygowania paragonów i faktur sprzedaży zawierających artykułu typu bon pod warunkiem, że artykuł ten:

 • nie został wskazany na dokumencie jako środek płatniczy
 • znajduję się w stanie Aktywny
 • nie jest powiązany z kontrahentem
 • nie jest przeterminowany

Po anulowaniu dokumentu stan artykułu typu bon zmienia się na Przyjęty na stan, a w Historii zmian pojawia się informacja o Ponownym przyjęciu na stan w wyniku anulowania sprzedaży. W systemie nie ma możliwości wartościowego korygowania elementów z artykułami oznaczonymi jako bon.

Sprzedaż bonów przez notę debetową

Za pomocą noty debetowej mogą być sprzedawane artykuły typu bon z zaznaczonym parametrem Sprzedaż przez noty znajdujące się w stanie:

 • Przyjęty na stan (zarówno przy wyłączonej jak i włączonej sprzedaży z brakami)
 • Zatwierdzony (przy włączonej sprzedaży z brakami)

Uwaga
Aby móc dokonywać sprzedaży przez noty, należy przejść do zakładki System Konfiguracja → Handel aktywować parametr Obsługa not debetowych/kredytowych.

Lista not debetowych dostępna jest w menu Sprzedaż, w sekcji Dokumenty, pod przyciskiem [Noty debetowe]. Aby utworzyć nową notę debetową, należy przejść do listy not i z menu głównego wybrać przycisk [Dodaj].

Lista not debetowych
Formularz noty debetowej

Aby dodać bon na notę debetową, należy wybrać przycisk [Dodaj] dostępny nad listą bonów, a następnie wprowadzić kod bonu lub za pomocą przycisku [] wybrać go z listy artykułów typu bon. Następnie należy uzupełnić szczegóły dokumentu znajdujące się w panelu po lewej stronie. Pole Wartość zostaje uzupełnione automatycznie na podstawie wartości bonu. Jeśli wartość ta wynosi 0, wówczas użytkownik może określić ją ręcznie i zostanie ona przeniesiona na bon. Po zatwierdzeniu noty debetowej nastąpi:

 • weryfikacja stanów bonów znajdujących się na dokumencie w celu uniknięcia zatwierdzenia dokumentów z bonami, które w międzyczasie zmieniły swój stan
 • aktywacja bonów
 • aktualizacja daty sprzedaży, daty aktywacji i wartości bonów
 • wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych RW
 • powiązanie noty debetowej z widniejącymi na niej bonami (dokument będzie widoczny w zakładce Dokumenty skojarzone na kartach bonów)
 • zapisanie informacji o aktywowaniu bonu w Historii operacji

Uwaga
Dokument noty rejestrujący sprzedaż bonów nie może być anulowany, a bon, którego sprzedaż jest rejestrowana przez noty nie może zostać zwrócony

Zamówienie sprzedaży

Zamówienia sprzedaży mogą być wystawiane dla artykułów typu bon z niezaznaczonym parametrem Sprzedaż przez noty. Wystawianie dokumentów ZS dla artykułów typu bon odbywa się analogicznie, jak w przypadku zamówień sprzedaży dla pozostałych artykułów.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?