Obsługa mechanizmu podzielonej płatności na operacjach bankowych

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania rejestru bankowego służącego do ewidencjonowania operacji dokonywanych na wydzielonym rachunku VAT, powiązanym z rachunkiem bieżącym. W tym celu na karcie rejestru typu Bank należy zaznaczyć parametr Rachunek VAT dla podzielonej płatności.

Parametr Rachunek VAT dla podzielonej płatności na karcie rejestru bankowego
Uwaga
Parametr Rachunek VAT dla podzielonej płatności widoczny jest wyłącznie wtedy, jeżeli na definicji centrum typu Firma wybrano dla parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich wartość W księgowości lub W księgowości i w handlu.

Parametr Rachunek VAT dla podzielonej płatności jest aktywny, gdy spełnione są łącznie warunki:

 • Waluta rejestru – PLN
 • Typ rejestru ustawiony jako Bank
 • Rodzaj rejestru ustawiony jako Lokalny

Po zaznaczeniu parametru zablokowana jest możliwość zmiany waluty, typu i rodzaju rejestru.

Na liście rejestrów kasowych/bankowych dostępna jest kolumna Rachunek VAT (domyślnie ukryta), informująca o tym, czy na definicji danego rejestru został zaznaczony parametr Rachunek VAT dla podzielonej płatności.

Uwaga
Rejestru z zaznaczonym parametrem Rachunek VAT dla podzielonej płatności nie można wskazać na płatności oraz na nagłówku i elemencie ZPP. Nie można go także przypisać do formy płatności.

Transakcja dotycząca podzielonej płatności składa się z dwóch zapisów:

 • operacji głównej na pełną kwotę brutto
 • operacji technicznej, która przeksięgowuje kwotę VAT pomiędzy rachunkiem bieżącym, a rachunkiem VAT

W panelu bocznym operacji bankowej dostępny jest parametr Podzielona płatność, który w zależności od rodzaju operacji może przyjąć wartość:

 • Nie – oznaczenie zapłaty należności/zobowiązania bez użycia mechanizmu podzielonej płatności
 • Zapłata – oznaczenie zapłaty należności/zobowiązania z użyciem mechanizmu podzielonej płatności
 • Operacja VAT – oznaczenie operacji przeksięgowującej kwotę VAT na rachunek VAT
Uwaga
Parametr Podzielona płatność jest widoczny wyłącznie na operacjach wprowadzanych do rejestru bankowego w PLN.

 

Parametr Podzielona płatność na operacji bankowej

Na operacji wprowadzonej do rejestru oznaczonego jako Rachunek VAT dla podzielonej płatności zostanie automatycznie zaznaczony parametr Podzielona płatność: Operacja VAT, bez możliwości zmiany oraz ustawiona wartość Nie podlega w kolumnie Rozliczenie, z możliwością zmiany.

Na listach Preliminarz płatności oraz Rozliczenia z nabywcami/dostawcami użytkownik ma możliwość filtrowania operacji bankowych dotyczących mechanizmu podzielonej płatności. Służy do tego filtr Podzielona płatność z wartościami:

 • <Wszystkie>
 • Nie
 • Nie + Zapłaty
 • Zapłaty
 • Operacje VAT
 • Zapłaty + Operacje VAT

Możliwe jest także wyświetlenie kolumny Kwota VAT (domyślnie ukryta), prezentującej kwotę VAT dla operacji bankowej oznaczonej jako Podzielona płatność: Operacja VAT.

Filtr Podzielona płatność oraz kolumna Kwota VAT na preliminarzu

Czy ten artykuł był pomocny?