Obsługa mechanizmu podzielonej płatności na płatnościach

Płatność za nabytą usługę lub towar z użyciem mechanizmu podzielonej płatności odbywa się w kwocie brutto. Następnie kwota VAT zostaje przez bank przeksięgowana na oddzielny rachunek. W efekcie kwota płatności zostaje podzielona na:

 • kwotę netto na rachunku wskazanym przez sprzedawcę
 • kwotę podatku VAT na dedykowanym rachunku VAT

W panelu bocznym płatności dostępny jest parametr Podzielona płatność. Jego zaznaczenie powoduje wyświetlenie dodatkowych pól:

 • Kwota VAT
 • NIP dostawcy/nabywcy

Wartości w tych polach są automatycznie uzupełniane na podstawie dokumentu źródłowego.

Parametr Podzielona płatność w panelu bocznym płatności
Uwaga
Parametr Podzielona płatność jest widoczny na oknie płatności wyłącznie w przypadku, gdy na definicji centrum typu Firma dla parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich wybrano wartość W księgowości lub W księgowości i handlu.

Parametr Podzielona płatność w oknie płatności jest aktywny wyłącznie w przypadku, gdy płatność jest w walucie PLN. W przypadku, gdy na płatności został zaznaczony parametr Podzielona płatność w momencie zmiany waluty na obcą system wyświetla komunikat: „Płatność jest oznaczona do realizacji w formie Podzielonej płatności. Zmiana waluty to uniemożliwi. Płatności zostaną ustalone jako zwykłe płatności. Czy zmienić walutę? Tak/Nie.” Wybór opcji Tak powoduje zmianę waluty oraz odznaczenie parametru Podzielona płatność. W przypadku wybrania opcji Nie, waluta na płatności nie zostanie zmieniona.

Parametr Podzielona płatność jest domyślnie zaznaczony na płatności, jeżeli na dokumencie źródłowym wskazano formę płatności typu Bank oraz na karcie kontrahenta wskazanego na dokumencie źródłowym został zaznaczony parametr Podzielona płatność. Dodatkowo, zaznaczenie parametru Podzielona płatność na nagłówku faktury VAT powoduje automatyczne zaznaczenie parametru Podzielona płatność na wszystkich płatnościach dokumentu, jeżeli:

 • FZ, KIFZ, KWFZ
 • FS, KIFS, KWFS
 • PAR, KIPAR, KWPAR
 • FZL, KFZL, FSL, KFSL
 • FSV, KFSV, FZV, KFZV
 • ZS, ZZ
 • OS, OZ

Zasada ta dotyczy płatności dokumentów:

 • Waluta płatności = PLN
 • Forma płatności jest typu Bank
 • Płatność nie została ujęta na ZPP
 • Płatność nie jest rozliczona

Na płatnościach NM i BO parametr Podzielona płatność jest zawsze domyślnie odznaczony, z możliwością zmiany przez użytkownika.

W przypadku podziału płatności oznaczonej jako Podzielona płatność, na nowo powstałych płatnościach zostanie automatycznie zaznaczony parametr Podzielona płatność, z możliwością zmiany przez użytkownika. System uzupełni NIP dostawcy/nabywcy oraz kwotę VAT na nowych płatnościach (proporcjonalnie do kwoty płatności) oraz zaktualizuje kwotę VAT na dzielonej płatności.

Przykład

Płatność z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność w kwocie 1230,00 PLN do dokumentu FZ (Netto 1000,00 PLN, VAT 230,00 PLN, Brutto 1230,00 PLN) podzielono na dwie płatności:

 • Płatność 1: 700,00 PLN
 • Kwota VAT = 700 / 1230 * 230 = 130,89 PLN

Program automatycznie uzupełnił kwotę VAT na płatności w wysokości 130, 89 PLN

 • Płatność 2: 530,00 PLN
 • Kwota VAT = 530 / 1230 * 230 = 99,11 PLN

Program automatycznie uzupełnił pole Kwota VAT na płatności wartością 99,11 PLN

Jeżeli użytkownik zmieni kwotę VAT na płatności z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność na mniejszą niż to wynika z dokumentu źródłowego, a następnie dokona podziału tej płatności, to na nowych płatnościach kwota VAT zostanie automatycznie uzupełniona, natomiast na dzielonej płatności kwota VAT nie zostanie zaktualizowana.

Przykład

Na płatności z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność w kwocie 1230,00 PLN do dokumentu FZ (Netto 1000,00 PLN, VAT 230,00 PLN, Brutto 1230,00 PLN) zmieniono kwotę VAT na 23,00 PLN. Następnie płatność została podzielona.

 • Dzielona płatność:
  • Wartość = 730,00 PLN
  • Kwota VAT = 23,00 PLN
 • Nowa płatność:
  • Wartość = 500,00 PLN
  • Kwota VAT = 500 / 1230 * 230 = 93,50 PLN

 

Użytkownik może zmienić kwotę VAT na płatności. Zmiany można dokonać do wysokości różnicy pomiędzy kwotą VAT całego dokumentu, a sumą kwot VAT wszystkich pozostałych płatności z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność tego dokumentu.

Przykład

 

Płatność typu z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność w kwocie 1230 PLN do dokumentu FZ (Netto 1000 PLN, VAT 230 PLN, Brutto 1230 PLN) podzielono na trzy płatności  – każda w kwocie 410 PLN. Program automatycznie uzupełnił kwotę VAT na płatnościach:

 • Kwota VAT na płatności pierwszej: 76,67 PLN
 • Kwota VAT na płatności drugiej: 76,67 PLN
 • Kwota VAT na płatności trzeciej: 76,66 PLN

Użytkownik może zmienić wartość kwoty VAT w przedziale: 0,00 PLN – 76,66 PLN

 

Przykład

Płatność z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność w kwocie 1230 PLN do dokumentu FZ (Netto 1000 PLN, VAT 230 PLN, Brutto 1230 PLN) podzielono na trzy płatności :

 • Płatność pierwsza w kwocie 410 PLN została oznaczona jako Podzielona płatność. Program automatycznie uzupełnił kwotę VAT na płatności pierwszej w wysokości 76,67 PLN..
 • Płatność druga w kwocie 410 PLN nie została oznaczona jako Podzielona płatność
 • Płatność trzecia w kwocie 410 PLN została oznaczona jako Podzielona płatność. Program automatycznie uzupełnił kwotę VAT na płatności trzeciej w wysokości 76,67 PLN.

Użytkownik może zmienić wartość kwoty VAT w przedziale: 0,00 PLN – 153,33 PLN

 

Na listach Preliminarz i Rozliczenia z nabywcami/dostawcami użytkownik ma możliwość filtrowania płatności oznaczonych jako Podzielona płatność oraz wyświetlenia domyślnie ukrytej kolumny prezentującej kwotę VAT dla tych płatności.

Podzielona płatność oraz kolumna Kwota VAT na preliminarzu

Czy ten artykuł był pomocny?