Predekretacja

Przed zaksięgowaniem dokumentu użytkownik może dokonać podglądu zapisu, który powstanie poprzez zaksięgowanie dokumentu konkretnym schematem, czyli wykonać predekretację. Predekretacja nie wprowadza żadnych zmian na dokumencie. Można dowolnie zmieniać zaproponowaną dekretację.

W celu wykonania predekretacji należy:

 • Zaznaczyć dokument na liście
 • Wybrać przycisk [Zobacz predekrety] z grupy przycisków Księgowanie
 • W przypadku, gdy dla danego typu dokumentu zdefiniowanych jest więcej niż jeden schemat księgowy, pojawi się okno wyboru schematu i daty księgowania. W oknie zaznaczone są dwa parametry:
 • Użyj daty schematu – odznaczenie parametru umożliwi wybór innej daty księgowania niż na schemacie
 • Użyj domyślnego schematu – odznaczenie parametru umożliwi wybór innego schematu księgowania przypisanego do danego typu dokumentu
Podgląd procesu predekretacji
 • Po wybraniu przycisku [Predekretuj] pojawi się formularz z predekretacją. Użytkownik może:
 • Zapisać predekretację – [Zapisz]
 • Zaksięgować dokument – [Zapisz i Zaksięguj]. Pojawi się log księgowania dokumentu.
 • Dodać nowy element predekretacji – [Dodaj przez formularz]. Pojawi się formularz dekretu, w którym należy wypełnić pola obligatoryjne, a następnie zapisać.
 • Edytować element predekretacji – [Edytuj]. Pojawi się formularz dekretu, na którym można wprowadzić zmiany, a następnie zapisać.
 • Usunąć element predekretacji – [Usuń]
 • Zmienić schemat księgowy – [Zmień schemat księgowy]. Użytkownik zostanie przeniesiony na listę schematów, gdzie może wybrać inny schemat księgowania.
 • Usunąć zmodyfikowane dane – [Usuń wartości użytkownika]. Przycisk aktywny, jeżeli na predekretacji wprowadzono zmiany. System powróci do wartości wygenerowanych schematem.
 • Sprawdzić, czy zapisy księgowe spełniają warunki określone w zdefiniowanym kręgu kosztów – [Sprawdź kręgi kosztów]. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w kategorii Kręgi kosztów.
 • Zamknąć predekretację
  Podgląd predekretacji
Wskazówka
Jeżeli konto księgowe wskazane na predekretacji nie istnieje w planie kont, wyświetlane jest w kolorze zielonym.
Uwaga
Po wywołaniu predekretacji system ją zapamiętuje. Każde następne uruchomienie powoduje wczytanie pierwotnej predekretacji. Jeżeli dokonano zmian na schemacie księgowym lub dokumencie, w celu wywołania nowej predekretacji należy użyć opcji [Zmień schemat księgowy]. Wybranie tej opcji powoduje nie tylko zmianę schematu, ale i odświeżenie predekretacji.
Informacja o wczytaniu poprzedniej predekretacji
Uwaga
Przy predekretacji system sprawdza, czy strona Wn równa się stronie Ma, ale tylko w obrębie kont bilansowych. W przypadku braku takiej zgodności, wyświetlany jest komunikat „Predekretacja nie bilansuje się”. Predekretacja taka zostaje zapamiętana, ale system nie pozwoli zaksięgować dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?