Rabaty

W chwili generowania dokumentu, system nie sprawdza uprawnień operatora do rabatu udzielonego na pozycjach dokumentu źródłowego. Kontrola jest uruchamiana dopiero w momencie, gdy użytkownik rozpocznie modyfikację wygenerowanego dokumentu.

W przypadku, gdy dokument źródłowy posiadał rabat nagłówka, na dokument wygenerowany zostanie on przeniesiony w formie rabatu użytkownika, bezpośrednio na pozycjach. Oznacza to, że rabat nagłówka jest zerowany, ale kwota (równowartość) rabatu pozostaje na pozycjach dokumentu – wartość pozycji między dokumentem źródłowym i wygenerowanym nie zmienia się. Jeśli na dokumencie wygenerowanym będą dokonywane jakiekolwiek zmiany mogące wpływać na rabat nagłówka, nie będą one już wpływać na rabat naliczony na pozycje, gdyż jest to już inny typ rabatu.

Przykład
  1. Na dokumencie ZS naliczono rabat nagłówka równy 3%.
  2. Na wygenerowanej z tego ZS fakturze, rabat nagłówka został wyzerowany, ale wartość FS jest zgodna z wartością ZS, gdyż równowartość rabatu nagłówka została naliczona w formie rabatu na pozycje.
  3. Gdy operator zmieni teraz rabat nagłówka na -2%, na pozycji widoczny będzie rabat 0%, ale system wie, że ma naliczone rabaty: 2% rabat na pozycji i -2% rabat nagłówka.
  4. Gdy w tym momencie zostanie dokonana zmiana wpływająca na rabat nagłówka np. zmiana kontrahenta, rabat nagłówka zostanie wyzerowany, a na pozycji będzie naliczony rabat 2%, wynikający z rabatu na pozycję.
Uwaga
Wyjątek stanowi generowanie FS z PAR, gdzie rabat nagłówka zostaje przeniesiony na FS.

Operator nie ma możliwości udzielenia dodatkowego rabatu nagłówka w przypadku generowań:

  • WZ z FS/PAR
  • PAR/FS z WZ

Opisana blokada ma na celu uniknięcie sytuacji, gdy wartość dokumentu/dokumentów generowanych nie różniła się od dokumentu źródłowego.

Uwaga
Jeżeli na generowanym dokumencie użytkownik dokona zmiany danych wpływających na wartości pozycji, np. daty, system może ponownie przeliczyć wartość poszczególnych pozycji.

Czy ten artykuł był pomocny?