Termin płatności i płatności

W generowaniach, w których dokumenty handlowe tworzone są na podstawie dokumentów magazynowych, zachowanie systemu dotyczące ustalenia terminu płatności na dokumentach handlowych uzależnione jest od tego, czy dokument magazynowy został uprzednio wygenerowany z zamówienia:

  • jeżeli dokument magazynowy nie został wygenerowany z zamówienia, na fakturze/paragonie generowanym z tego dokumentu magazynowego warunki płatności domyślnie pobrane zostaną z dokumentu magazynowego.
  • jeżeli dokument magazynowy został wygenerowany z zamówienia, na fakturze/paragonie generowanym z tego dokumentu magazynowego warunki płatności zostaną pobrane z zamówienia – ustawienia z dokumentu magazynowego nie będą uwzględniane.

Dokumenty magazynowe nie generują płatności. Na dokumentach WZ oraz ich korektach można jednak zdefiniować warunki płatności, tj. formę i termin płatności.

Wskazówka
W procesie: zamówienie dokument magazynowy faktura/paragon, na niezatwierdzonym dokumencie magazynowym operator może zmienić kontrahenta w stosunku do kontrahenta na zamówieniu. Po zatwierdzeniu dokumentu magazynowego z innym kontrahentem niż na zamówieniu i wygenerowaniu z niego faktury/paragonu, na wygenerowanym dokumencie system również domyślnie ustawi tego samego kontrahenta co na dokumencie magazynowym. Nie jest to jednak warunek wykluczający utworzenie płatności na fakturze/paragonie na podstawie płatności z zamówienia. Jeśli warunki do utworzenia takiej płatności zostały spełnione, system utworzy płatność na fakturze/paragonie w oparciu o płatność na zamówieniu, tyle tylko, że płatnikiem na fakturze/paragonie będzie kontrahent z faktury/paragonu, a zarazem dokumentu magazynowego, a nie kontrahent z zamówienia.

Ustalanie terminu płatności w oparciu o formułę EOM podczas generowania dokumentów zostało opisane w artykule Termin płatności na koniec miesiąca – EOM.

W przypadku generowania faktur zaliczkowych z zamówień, forma płatności na dokumencie generowanym ustawiana jest na podstawie:

  • formy płatności z nagłówka zamówienia (dokumentu źródłowego) – jeśli została ona podana na zamówieniu
  • formy płatności z karty kontrahenta – jeśli na zamówieniu występuje forma płatności <Różne>

Liczba dni przy takim generowaniu będzie zawsze ustawiona na 0, więc termin płatności na fakturach zaliczkowych będzie zawsze równy dacie wystawienia dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?