Wstęp do generowania dokumentów

W procesie generowania dokumentów rozróżnia się dokument źródłowy, z którego zostanie wygenerowany inny dokument oraz dokument wygenerowany, który powstał w wyniku generowania. Oba te dokumenty są ze ściśle powiązane i uzupełniają się nawzajem, dając pełniejszy obraz przeprowadzonych transakcji.

Wśród opcji generowania dostępne jest generowanie dokumentu:

 • handlowego z magazynowego (np. FS z WZ)
 • magazynowego z handlowego (np. PZ z FZ)
 • handlowego z handlowego (np. FS z ZS)
 • magazynowego z magazynowego (np. MM+ z MM-).

Wykaz dostępnych generowań umieszczony jest na:

 • poszczególnych listach dokumentów
 • z poziomu szczegółów dokumentu w menu głównym w grupie przycisków Generowanie (dostępne tylko dla kilku generowań np. OZ)
Przykładowe grupy przycisków [Generowanie]
Cechy dokumentów wygenerowanych:

 • W przypadku generowania dokumentu z dokumentów handlowych oraz magazynowych, w zależności od ustawień na definicji dokumentu (Konfiguracja Struktura firmy Firma Dokumenty), nowo wygenerowany dokument może być w stanie zatwierdzonym, niezatwierdzonym lub zainicjowanym
 • wygenerowany dokument można częściowo edytować, usunać, zatwierdzić, zaksięgować lub anulować
 • wygenerowana korekta kosztu nie podlega edycji
 • na większości wygenerowanych dokumentów można edytować jedynie kontrahenta, daty na dokumencie oraz płatność
 • na większości wygenerowanych dokumentów można edytować nazwę artykułu będącego pozycją dokumentu, ale tylko jeśli na karcie tego artykułu zaznaczono parametr Edycja nazwy
 • na dokumentach handlowych, generowanych z dokumentów magazynowych i odwrotnie, nie można w pełni edytować pozycji
 • wygenerowany dokument jest wystawiony w takiej walucie, w jakiej dokument źródłowy
 • wygenerowany dokument handlowy (poza zapytaniami) generuje płatność

 

Uwaga
Nie ma możliwości zmiany jednostki na dokumencie faktury lub na dokumencie magazynowym wygenerowanym z zamówienia.

Dokument wygenerowany dziedziczy większość danych z dokumentu źródłowego, za wyjątkiem generowania dokumentów o innym charakterze niż dokument źródłowy – generowanie dokumentu rozchodowego z dokumentu przychodowego i odwrotnie. W takiej sytuacji, dokument generowany przejmuje zazwyczaj jedynie elementy, a dokładniej artykuły, które są przedmiotem dokumentu źródłowego. Pozostałe parametry, jak np. kontrahent, forma i termin płatności, rodzaj transakcji, czy ceny artykułów, są ustalane tak jakby dokument był wystawiany ręcznie, a nie generowany.

Tworzenie korekt wartościowych do faktur oraz paragonów, które były wcześniej skojarzone z dokumentami magazynowymi, pociąga za sobą automatyczne generowanie zatwierdzonych korekt wartościowych do dokumentów magazynowych. Jeśli do dokumentu handlowego, niepowiązanego z żadnym dokumentem magazynowym i odwrotnie, zostaną wystawione korekty wartościowe lub/i ilościowe, generowany dokument magazynowy lub handlowy będzie uwzględniał korekty dokumentu źródłowego. Oznacza to, że jego wartość oraz ilość elementów będzie skorygowana w stosunku do dokumentu źródłowego.

Pozostałe zasady generowania dokumentów zostały opisane w artykule Zasady generowania dokumentów.

Czy ten artykuł był pomocny?