Tworzenie deprecjacji

W celu dodania nowego dokumentu deprecjacji należy wybrać przycisk [Dodaj]. Po jego wybraniu otwarty zostanie formularz nowego dokumentu DP.

Formularz dokumentu Deprecjacji

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Unikalne pola w nagłówku dokumentu deprecjacji to:

 • Wartość przed deprecjacją
 • Wartość po deprecjacji
 • Wartość deprecjacji – wartość dokumentu deprecjacji wyliczana jako różnica pomiędzy wartością po deprecjacji a wartością przed deprecjacją
 • Data deprecjacji – data z jaką została zmieniona wartość zasobu na magazynie. Zdeprecjonowany zasób pobrany na dokumenty rozchodowe zawsze ma wartość taką, jak po deprecjacji, bez względu na to, z jaką datą sprzedaży wystawiony został dokument rozchodowy. Data deprecjacji jest uwzględniania w archiwalnych stanach, historii artykułu oraz historii dostawy.

Uwaga
Dokument deprecjacji może zostać wystawiony tylko w walucie systemowej.

Unikalne kolumny na zakładce Elementy:

 • Data dostawy – data z jaką dany towar został przyjęty na magazyn pierwotny (dostępne tylko dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO)
 • Dokument – numer dokumentu, który przyjął towar na magazyn (dostępne tylko dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO)
 • Dokument pierwotny – numer dokumentu, który przyjął dostawę (dostępne tylko dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO)
 • Cena przed deprecjacją – cena jednostkowa zakupu pozycji przed deprecjacją
 • Cena po deprecjacji – cena jednostkowa zakupu pozycji po deprecjacji
 • Wartość przed deprecjacją – wartość zakupu pozycji przed deprecjacją
 • Wartość po deprecjacji – wartość zakupu pozycji po deprecjacji
 • Wartość deprecjacji – wartość pozycji wyliczana jako różnica pomiędzy wartością przed i po deprecjacji

Uwaga
Deprecjacji nie podlegają artykuły pochodzące z dostaw zatwierdzonych ilościowo.

Podczas dodawania pozycji na dokument deprecjacji pobrana zostanie cała ilość zasobu znajdującego się na danym magazynie (również te ilości, które zostały zarezerwowane zasobowo) z możliwością usunięcia wybranej dostawy. Dodatkowo w zależności od metody kolejkowania:

 • FIFO/LIFO – dodane zostaną wszystkie dostawy powiązane z tym artykułem znajdujące się na magazynie wskazanym w nagłówku dokumentu. Pozycją dokumentu w tym przypadku jest dostawa danego artykułu.
 • AVCO – dodane zostaną wszystkie partie danego artykułu znajdujące się na magazynie wskazanym w nagłówku dokumentu. Pozycją dokumentu w tym przypadku jest partia danego artykułu.

Uwaga
Nie ma możliwości dodania pozycji na dokument deprecjacji w przypadku, gdy istnieje Niezatwierdzony/Zainicjowany dokument DP wystawiony na ten sam magazyn.

Uwaga
Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu magazynowego WZ do dokumentu handlowego, gdy zasób ten podlega deprecjacji.

Po zaznaczeniu przynajmniej jednej pozycji użytkownik ma możliwość dokonania przeliczenia całego dokumentu Deprecjacji. Po wybraniu przycisku [Przelicz] otwarty zostanie poniższy formularz.

przelicz
Formularz z parametrami przeliczania pozycji

Użytkownik ma możliwość określenia pól, które mają podlegać modyfikacji:

 • Pole
  • Wartość
  • Cena
 • Kierunek zmiany
  • Zmniejszenie
  • Zwiększenie
  • Ustalona wartość
 • Zmiana
  • Procentowa
  • Wartościowa
 • Wartość o jaką nastąpi zmiana

Czy ten artykuł był pomocny?