Zakładka Dostawy

Zakładka Dostawy dostępna jest tylko dla artykułów o typie Towar. Podzielona została na sekcje:

 • Ilość
 • Cechy
 • Subpozycje
 • Partie/dostawy (dostępna tylko dla dokumentów rozchodowych)

Sekcje: Ilość, Cechy oraz Subpozycje, zawierają pola tożsame z polami na zakładce Ogólne. Wszelkie zmiany wprowadzone na zakładce Ogólne są przenoszone na zakładkę Dostawy i odwrotnie.

Zarządzanie zasobami na pozycji dokumentu

W sekcji Subpozycje na formularzu dodawania pozycji dla dokumentów rozchodowych obok tabelki subpozycji umieszczone zostały pola umożliwiające zmniejszenie (w przypadku FS i PAR) oraz odwiązanie (w przypadku ZS), zasobów przeniesionych z magazynu na dokument.

W tym celu należy:

 • zaznaczyć odpowiednią subpozycję
 • w polu Ilość wpisać zwracaną ilość
 • nacisnąć przycisk ze strzałką w dół – [Zwróć]

Zasób wróci na magazyn zwiększając ponownie jego stan. W przypadku gdy pozycje dokumentu ZS nie są powiązane z zasobem, system nie podejmie żadnej akcji – nie zmniejszy ilości subpozycji. Natomiast jeśli pozycje mają one powiązanie z konkretnym zasobem, zostanie ono usunięte, zasób wróci na magazyn. Ilość subpozycji nie ulegnie zmianie.

Na dokumentach ZS i ZWE dostępna jest opcja całkowitego odwiązywania zasobów od wielu niezrealizowanych subpozycji jednocześnie. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie subpozycje i wybrać przycisk [Zwolnij zasoby].

Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby zwolnić zasób:

 • stan dokumentu – Zainicjowany (ZS), Niezatwierdzony (ZS), Zatwierdzony (ZS, ZWE), W realizacji (ZS, ZWE)
 • ilość niezrealizowana większa od zera
 • subpozycja powiązana z zasobem/partią

Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby zarezerwować zasób:

 • stan dokumentu – Zainicjowany (ZS), Niezatwierdzony (ZS), Zatwierdzony (ZS, ZWE), W realizacji (ZS, ZWE)
 • ilość niezrealizowana większa od zera
 • subpozycja niepowiązana z zasobem/partią
 • subpozycja „sprzedażowa” w przypadku ZWE

Kryteria sprawdzane podczas wiązania zasobów z subpozycjami ZS/ZWE:

 • artykuł – zgodny z artykułem subpozycji
 • magazyn – zgodny z magazynem subpozycji:
  • jeżeli na subpozycji podano konkretny magazyn, wówczas zasoby/partie są poszukiwane tylko na tym magazynie
  • jeżeli na subpozycji ZS wybrano opcję <wszystkie>, wówczas zasoby/partie są poszukiwane na wszystkich magazynach, przypisanych do definicji dokumentu w centrum wystawiającym dokument
 • data utworzenia zasobu/partii (przyjęcia na magazyn) nie może być większa niż data bieżąca – nie dotyczy AVCO
 • cechy – zgodność wartości cech zasobów/partii z wartościami cech subpozycji ZS/ZWE:
  • jeżeli na subpozycji zamówienia dla cech wpływających na partie podano wartość, poszukiwane zasoby/partie muszą posiadać taką sama wartość cechy
  • jeżeli na subpozycji zamówienia dla cech wpływających na partie nie podano wartości, poszukiwane zasoby/partie mogą posiadać dowolną wartość dla tej cechy lub nie mieć przypisanej żadnej wartości

Sekcja Partie/dostawy zawiera informacje o dostępnych na magazynie partiach/zasobach wybranego artykułu.

 • Jest ona niedostępna dla dokumentów przychodowych oraz dla OS.
 • Jeżeli artykuł znajduje się na magazynie, w tabeli pojawią się odpowiednie wpisy.
 • W przypadku braku zasobów, tabela Partie/dostawy jest pusta.

W zależności od ustawionej metody kolejkowania zasobów system weryfikuje, czy zasób jest możliwy do wydania.

 • W przypadku FIFO/LIFO, na dokument rozchodowy można pobrać tylko te zasoby, których data dostawy jest wcześniejsza lub równa dacie „magazynowej” na tym dokumencie.
 • Metoda kolejkowania AVCO nie wprowadza takich ograniczeń.

Jeśli artykuł ma przypisane cechy wpływające na partię, istnieje możliwość przefiltrowania tabeli względem konkretnych partii (wartości cech), wskazanych w sekcji Cechy.

Tabela znajdująca się w tej sekcji wyświetla następujące informacje:

 • Magazyn – określa magazyn, na którym znajduje się dana partia/zasób

Kolejne kolumny zawierają cechy, jakie zostały przypisane do danego towaru. Ich ilość jest różna w zależności od ilości cech wpływających na partię.

 • Ilość – dostępna po uwzględnieniu rezerwacji, wyrażona w jednostce ustalonej w sekcji Kalkulacja.
 • Ilość w jedn. podst. – dostępna ilość po uwzględnieniu rezerwacji wyrażona w jednostce podstawowej
 • Cena jednostkowa – cena jednej jednostki artykułu faktycznie znajdującego się na magazynie (cena wyliczana jest dynamicznie na podstawie wartości zakupu i dostępnej ilości)
 • Wartość zakupu – wartość znajdujących się na magazynie zasobów danego artykułu wyrażona w walucie systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu
 • Wartość nabycia – wartość zakupu powiększona o koszty dodatkowe znajdujących się na magazynie zasobów danego artykułu wyrażona w walucie systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu
 • Waluta – (kolumna domyślnie ukryta) prezentuje symbol waluty systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu.

W przypadku metod kolejkowania zasobów FIFO/LIFO, obok tabeli dostępny jest także parametr Pokaż dostawy. Zaznaczenie go spowoduje zmianę sposobu prezentowania dostępnych ilości – nastąpi rozbicie partii na zasoby i pojawiają się trzy dodatkowe kolumny:

Data dostawy – wskazuje datę, w której dany zasób trafił na magazyn

Dokument – wskazuje dokument, który wprowadził zasób na magazyn

Dokument pierwotny – wskazuje dokument, który pierwotnie wprowadził zasób na stan.

Podmiana dostaw na zatwierdzonym dokumencie

Jest to funkcjonalność pozwalająca na zmianę dostawy na subpozycji zatwierdzonego dokumentu. Aby z niej skorzystać użytkownik musi należeć do grupy operatorów posiadającej uprawnienie Zmiana dostawy na zatwierdzonym dokumencie.

Można je aktywować z poziomu Konfiguracja Grupy operatorów Edycja wybranej grupy zakładka Inne uprawnienia. Uprawnienie nie jest dostępne dla francuskiej wersji bazy danych oraz dla metody kolejkowania zasobów AVCO.

Warunki, które muszą zostać spełnione przed dokonaniem zmiany dostawy dokumencie rozchodowym (FS/WZ/RW):

 • operator należy do grupy operatorów mającej uprawnienie do zmiany dostawy na zatwierdzonym dokumencie
 • dokument nie jest zaksięgowany
 • nie istnieje zaksięgowana korekta do dokumentu
 • nie istnieje korekta ilościowa dla subpozycji
 • nie istnieje korekta kosztu dla subpozycji
 • nie istnieje zaksięgowany dokument powiązany
 • dostępna jest podmieniana ilość towaru na magazynie
 • zaznaczona jest jedna subpozycja w sekcji Subpozycji
 • wybrana jest jedna dostawa do podmiany
 • istnieje zgodność magazynów pomiędzy partiami do podmiany a dostawami
 • ilość pomiędzy dokumentami powiązanymi jest zgodna np. Z FS wygenerowano na całą ilość WZ

W celu podmiany dostawy na zatwierdzonym dokumencie na zakładce Dostawy należy:

 • wskazać subpozycję dla której ma zostać dokonana podmiana dostawy. W polu Ilość w sekcji Subpozycji wyświetlona zostanie ilość zgodna z aktualnie zaznaczoną pozycją.
 • zaznaczyć parametr Pokaż dostawy i wskazać dostawę, która ma zostać pobrana na dokument.
 • wybrać przycisk [Zmień], który dokona podmiany dostawy na dokumencie

Istnieje także możliwość podmiany dostaw dla wielu subpozycji, co zostało opisane w artykule Weryfikacja dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?