Historia dostawy

Uwaga
Historia dostawy nie jest dostępna dla metody pobierania zasobów AVCO.

Pozwala na zarządzanie dostawami wraz z możliwością kontroli danej dostawy artykułu od momentu jej przyjęcia, aż do chwili obecnej. Funkcjonalność ta pozwala na zlokalizowanie artykułu np. w przypadku stwierdzenia wadliwości dostawy. Wtedy niezbędne jest odnalezienie wszystkich transakcji operujących na tej dostawie w celu np. wycofania całej dostawy z obrotu.

Historia dostawy dostępna jest z poziomu:

 • karty artykułu (zakładka Zasoby –> Zasoby i partie)
 • karty magazynu (zakładka Stan magazynu)
 • formularza pozycji dokumentu (zakładka Ogólne i Dostawy)

Historia dostawy:

 • nie jest dostępna dla artykułu o typie komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument. W tym przypadku historię dostawy można sprawdzić dla składników takiego kompletu.
 • jest pusta dla subpozycji FS i PAR rejestrujących braki, ZS i ZWE niepowiązanych z zasobami oraz subpozycji ZZ, FZ, ręcznej KIFS oraz ręcznej KIPAR
 • może być automatycznie ograniczona w wyniku braku odpowiednich uprawnień do dokumentów czy magazynów
 • wywoływana jest dla dokumentu zakładającego dostawę PW/PZ. Jeżeli operator weryfikuje historię zasobu założonego dokumentem MM+ otrzyma pełną historię pierwotnego zasobu założonego już wcześniej dokumentem PZ lub PW, który był później przesuwany między magazynami oraz pełną historię rozchodu tego pierwotnego zasobu z wielu różnych magazynów.

Uwaga
Przez dostawę należy rozumieć konkretną pojedynczą subpozycję dokumentu PZ, PW lub MM+.

Weryfikacja historii dostawy

Aby istniała możliwość weryfikacji historii dostawy, należy wskazać jeden z zasobów lub subpozycję na dokumencie i wybrać przycisk [Historia dostawy], którego ikonka przedstawia symbol książki . Przycisk jest dostępny tylko wśród przycisków szybkiego dostępu tuż nad listą zasobów/subpozycji oraz w menu kontekstowym. Nie jest on dostępny na wstążce.

Uwaga
Aby otworzyć historię dostawy z poziomu formularza pozycji dokumentu rozchodowego z zakładki Dostawy w sekcji Partie/dostawy, należy najpierw wyświetlić konkretne dostawy – parametr Pokaż dostawy. Domyślnie w tym miejscu prezentowane są partie, a historia dostaw nie jest dostępna po wskazaniu partii.

C:\Users\anna.sliwa\Desktop\hist dost.PNG
Okno historii dostawy

W oknie historii prezentowane są podstawowe informacje o dostawie, tj.:

 • dokument/-y zakładający dostawę
  • w pierwszym polu wyświetlany jest numer dokumentu wprowadzającego zasób na dany magazyn (PZ, PW lub MM+)
  • w drugim numer dokumentu pierwotnego, który utworzył zasób (PZ lub PW)
 • magazyn dostawy – magazyn z dokumentu wprowadzającego zasób na stan (nie z dokumentu pierwotnego)
 • data dokumentu wprowadzającego zasób na dany magazyn – data przyjęcia dla dokumentu PZ lub data wystawienia dla dokumentów PW/MM+
 • wartości kolejnych cech definiujących partię, oddzielone przecinkami
 • aktualny stan magazynowy danego zasobu, wyrażony w jednostce podstawowej
 • aktualna wartość zakupu i nabycia zasobu
 • waluta – symbol waluty systemowej zasobu
 • historia operacji dokonywanych na danym zasobie, prezentowana w postaci listy dokumentów, których subpozycje korzystają z danego zasobu

Dla każdego z elementów historii operacji na danym zasobie prezentowane są informacje dotyczące:

 • numeru i daty „magazynowej” dokumentu (FS/PAR – data sprzedaży, WZ – data wydania, ZS/ZWE/MM-/MM+/RW/KIRW/PW/KIPW/KWPW – data wystawienia, PZ – data przyjęcia, KIFS/KIPAR/KIWZ/KIPZ/KWPZ/KK – data korekty)
 • kodu i nazwy kontrahenta, na którego wystawiony jest dokument
 • magazynu, z którego pobrano zasób na dokument
 • ilości na subpozycji przeliczonej na jednostkę podstawową artykułu
 • wartości zakupu i nabycia subpozycji – prezentowana jest tylko i wyłącznie dla dokumentów magazynowych oraz korekt kosztu. Wartości dokumentów rozchodowych WZ, RW, MM- oraz korekt dokumentów przychodowych KIPZ prezentowane są ze znakiem minus. Wartości zakupu i nabycia nie są prezentowane dla dokumentów handlowych, gdyż na tych dokumentach jest to koszt symulowany, który mógłby zafałszować rozchód wartościowy zasobu w jego historii.

W zależności od charakteru prezentowanego dokumentu i jego wpływu na zasoby magazynowe, ilość pochodząca z tego dokumentu jest dodatkowo prezentowana w jednej z kolumn: Przychód, Rozchód lub Rezerwacje.

Zasady prezentowania ilości w historii dostawy:

 • dokumenty handlowe sprzedaży oraz ich korekty bez względu na ich stan ujmowane są wyłącznie jako Rezerwacje:
  • FS i PAR są prezentowane ze znakiem dodatnim
  • korekty ze znakiem ujemnym
 • dokumenty RW, KIRW, MM-, WZ i KIWZ, zarówno zatwierdzone jak i niezatwierdzone, jako dokumenty magazynowe ujmowane są w kolumnie Rozchód z odpowiednim znakiem, mimo, że RW, MM-, czy WZ niezatwierdzone nie zmniejszają jeszcze stanu na magazynie, a jedynie rezerwują zasób. Fakt ten jest niejako sygnalizowany przez prezentowanie dokumentu w kolorze świadczącym o tym, że dokument jest w stanie niezatwierdzonym.
 • dokumenty PZ, PW i MM+, które nie wpływają jeszcze na ilość artykułu na magazynie, a jedynie zwiększają ilość w zamówieniach. Takie dokumenty na historii są prezentowane w kolumnie Przychód, a wyróżnienie kolorystyczne ich stanu niesie za sobą wystarczającą informację.
 • jeśli dokument został anulowany (świadczy o tym kolor w jakim jest wyświetlany) wówczas odpowiadająca mu kolumna – Przychód, Rozchód, Rezerwacje oraz kolumny odnoszące się do wartości nie są wypełnione.
 • dla dokumentów ZS i ZWE, które zostały zamknięte kolumna Rezerwacje będzie pusta
 • gdy z dokumentu PAR/KIPAR wygenerowano FS/KIFS – kolumna Rezerwacje dla dokumentu PAR/KIPAR jest pusta. W ten sposób operator ma szybką informację, które dokumenty paragonów zostały przekształcone do faktur.
 • w kolumnie Rezerwacje dla dokumentów FS, PAR, KIFS, KIPAR prezentowana jest różnica ilości z subpozycji tego dokumentu i sumy ilości z powiązanych subpozycjami dokumentów WZ/KIWZ.
 • dla ZS i ZWE ilość w kolumnie Rezerwacje to niezrealizowana ilość danek subpozycji
 • korekta kosztu nie jest uwzględniana w kolumnach z ilością. Prezentuje jedynie wartości

Uwaga
Na liście dokumentów w historii dostawy dokumenty mogą być wyświetlane wielokrotnie, gdyż dany dokument może zawierać wiele subpozycji powiązanych z danym zasobem.

Uprawnienia

Jeżeli centrum, do którego zalogowany jest operator wywołujący historię dostawy nie ma prawa do magazynu dostawy (magazyn w prawym górnym rogu formularza historii dostawy) wówczas w tabelce nad listą dokumentów nie są prezentowane dane nt. aktualnej ilości tej dostawy dostępne na tym właśnie magazynie.

Ponadto lista dokumentów w historii dostawy jest ograniczana do tych dokumentów do których operator ma prawo, czyli:

 • jest zalogowany do centrum, w imieniu którego wystawiono dokument, lub
 • centrum, w imieniu którego wystawiono dokument ma ustawioną widoczność danego typu dokumentu w centrum, do którego zalogowany jest operator.

Kontrolowany jest również dostęp do cen zakupu. W przypadku gdy operatorowi nie przyznano takiego dostępu kolumny odnoszące się do cen oraz wartości zakupu i nabycia nie są prezentowane.

 

Czy ten artykuł był pomocny?