Zatwierdzanie ilościowe AVCO

Zatwierdzanie ilościowe dokumentów PZ i PW – AVCO

Funkcjonalność zatwierdzania ilościowego pozwala na udostępnienie artykułu do sprzedaży przed określeniem prawidłowej wartości. Po otrzymaniu dokumentu zakupu użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości na dokumencie PZ a następnie zatwierdzenie dokumentu, po którym nastąpi aktualizacja wartości zasobów oraz kosztów zakupu na niezaksięgowanych dokumentach rozchodu. Na dokumentach zaksięgowanych aktualizacja kosztów zakupu odbędzie się poprzez wygenerowanie KK.

Na dokumencie zatwierdzonym ilościowo udostępnione do edycji zostały następujące pola:

 • Cena początkowa (PZ), cena końcowa (PZ, PW), rabat (PZ), wartość (PZ, PW), typ ceny (PZ)
 • Modyfikacja kursu oraz waluty, pod warunkiem, że do dokumentu zatwierdzonego ilościowo nie wygenerowano korekty ilościowej (PZ)
 • Data wystawienia, data wpływu, numer obcy, sposób dostawy
 • Opis

Pozostałe pola nie podlegają edycji na dokumencie zatwierdzonym ilościowo.

Z dokumentu PZ/PW zatwierdzonego ilościowo nie ma możliwości wygenerowania dokumentu korekty wartościowej.

Uwaga
Zatwierdzanie ilościowe dokumentów nie jest dostępne dla dokumentów wystawionych na magazyn konsygnacyjny.

Uwaga
Na dokumentach handlowych FS, PAR informacja o koszcie własnym artykułu ma charakter szacunkowy i nie zawsze pokrywa się to z rzeczywistym kosztem sprzedaży. W związku z tym księgowanie kosztów powinno odbywać się na podstawie dokumentów magazynowych.

Parametr Ustalona wartość dostawy

Parametr Ustalona wartość dostawy dostępny jest na dokumentach PW, PZ oraz korektach ilościowych i nie podlega edycji.

Aktualizacja parametru odbywa się podczas aktualizacji kosztów na dokumencie po zatwierdzeniu dokumentu PZ/PW.

W przypadku aktualizacji ceny/wartości na dokumencie zatwierdzonym ilościowo zmiana jest zapisywana tylko dla danej pozycji oraz wartości dokumentu. Wartość pozycji pozostanie niezmieniona do momentu całkowitego zatwierdzenia dokumentu PZ/PW (stan Zatwierdzony).

Zmiana wartości subpozycji na dokumencie PZ/PW

Przykład

Aktualizacja wartości pozycji i subpozycji na dokumencie zatwierdzonym ilościowo i zatwierdzonym trwale:

Ilość

Cena

Wartość pozycji

Wartość
dokumentu

Wartość
subpozycji

Stan
dokumentu

Komentarz

10 szt.

5  zł

50  zł

50  zł

50 zł

Zatwierdzony ilościowo

Zatwierdzenie ilościowe dokumentu

10 szt.

7  zł

70  zł

70  zł

50  zł

Zatwierdzony ilościowo

Modyfikacja ceny na dokumencie i zapis dokumentu

10 szt.

8  zł

80  zł

80  zł

80  zł

Zatwierdzony

Modyfikacja ceny na dokumencie i zatwierdzenie trwałe dokumentu

Aktualizacja zasobów i kosztów

Po zmianie stanu dokumentu PZ z zatwierdzonego ilościowo na zatwierdzony system dokonuje:

 • Aktualizacji dokumentów KIPW/KIPZ
 • Aktualizacji wartości zasobu
 • Generowanie korekt kosztu

Przykład

Aktualizacja kosztów i zasobów dla metody AVCO:

 1. Zatwierdzony ilościowo dokument PZ 10 szt. X 10  zł.
 2. Zatwierdzony dokument WZ1 – 8 szt.
 3. Zatwierdzony dokument KIWZ1 – 4 szt.
 4. Zatwierdzony dokument KIPZ1 – 1 szt.
 5. Niezatwierdzony dokument KIPZ2 – 2 szt.
 6. Modyfikacja ceny na dokumencie PZ z 10  zł na 12  zł. Zatwierdzenie PZ.

Krok

Ilość

Cena/Wartość

Wartość dokumentu

Wartość subpozycji

Komentarz

1.

10 szt.

12 zł /120  ZŁ

120  zł

120  zł

-

2.

8 szt.

Nieistotna

Nieistotna

80  zł

-

3.

4 szt.

Nieistotna

Nieistotna

40  zł

-

4.

1 szt.

12  zł /12  zł

12  zł

12  zł

Aktualizacja zasobu

5.

2 szt.

12  zł /24  zł

24  zł

24 zł

Aktualizacja zasobu

Generowanie FZ z dokumentu PZ zatwierdzonego ilościowo

W przypadku generowania z dokumentu PZ FZ zachowane zostały standardowe zasady generowania dokumentów opisane w kategorii generowanie z wyjątkiem:

 • przypadku zaznaczenia kilku PZ zatwierdzonych ilościowo, na których znajdują się różne kursy walut system podczas generowania FZ, wyświetli okno z pytaniem dotyczącym agregacji kursów walut:
 • po potwierdzeniu agregacji na fakturę pobrany zostanie Typ kursu oraz wartość kursu wynikająca z ustawień na definicji dokumentu FZ w centrum, w którym dokument jest generowany
 • po wybraniu opcji braku agregacji wygenerowanych zostanie tyle faktur, ile różnych kursów walut znalazło się wśród zaznaczonych dokumentów

Uwaga
Nie ma możliwości wygenerowania jednego dokumentu faktury do dokumentu przyjęcia zewnętrznego o statusie Zatwierdzony ilościowo oraz Zatwierdzony.

Po wygenerowaniu dokumentu FZ z PZ zatwierdzonego ilościowo nie ma możliwości:

 • modyfikacji pozycji dokumentu
 • zatwierdzenia oraz zatwierdzenia i zaksięgowania dokumentu PZ
 • wygenerowania korekty do dokumentu PZ, jeśli faktura ma stan Niezatwierdzony.

Na dokumencie faktury udostępnione do edycji zostały następujące pola:

 • cena początkowa – z zachowaniem kontroli uprawnienia na grupie operatorów do Modyfikacji ceny początkowej
 • cena końcowa
 • rabat
 • wartość
 • typ kursu oraz wartość kursu

Podczas zatwierdzenia dokumentu FZ zatwierdzony zostanie dokument PZ i nastąpi aktualizacja:

 • wartości zakupu na subpozycjach
 • ceny początkowej i końcowej, rabatu, wartości na pozycji
 • tabelki VAT
 • wartości oraz parametrów związanych z walutą (kursu, typu kursu, typu daty, daty, przelicznika) w nagłówku dokumentu

Uwaga
Zatwierdzenie faktury skutkuje zatwierdzeniem powiązanego dokumentu przyjęcia zewnętrznego (stan dokumentu zostanie zmieniony z Zatwierdzony ilościowo na Zatwierdzony).

Uwaga
W przypadku dodania na dokument FZ kosztów dodatkowych, po jego zatwierdzeniu wygenerowany zostanie dokument KDPZ.

Po zatwierdzeniu FZ uruchomiony zostanie standardowy mechanizm aktualizacji kosztu zakupu jak w przypadku zmiany statusu PZ z Zatwierdzonego ilościowo na Zatwierdzony.

Anulowanie dokumentu zatwierdzonego ilościowo

Anulowanie dokumentu zatwierdzonego ilościowo funkcjonuje na identycznych warunkach jak anulowanie dokumentu zatwierdzonego PZ/PW.

 

Czy ten artykuł był pomocny?