Sekcja Towary

W artykule opisane zostały poszczególne kolumny znajdujące się w sekcji Towary na BST.

Sekcja Towary na dokumencie BST

Szczegóły opis podstawowych kolumn na liście znajduje się w artykule Zakładka Elementy.

Pozostałe kolumny dostępne na liście:

Kolumna Ilość w magazynach, to ilość:

 • zasobów danego artykułu/partii dostępnych w danym magazynie wyszczególnionych w sekcji Parametry
 • pomniejszona o braki wynikające z dokumentów FS i PAR
 • pomniejszona o rezerwacje zasobów z dokumentów handlowych FS, PAR i KIFZ niepowiązanych z dokumentami magazynowymi
 • pomniejszona o rezerwacje wynikające z niezatwierdzonych dokumentów magazynowych WZ, RW, MM-, KIPZ, KIPW
 • pomniejszona o ilość wynikającą z subpozycji powiązanych z zasobami wynikającymi z niezrealizowanych zamówień, gdy data realizacji lub data aktywacji na ZS i ZWE jest późniejsza niż data końcowa na BST
 • powiększona o ilość wynikającą z dokumentów KIFS, KIPAR, ale tylko jeśli do powiązanych z nimi dokumentów FS i PAR nie zostały wygenerowane dokumenty magazynowe

Kolumna W drodze (+) prezentuje ilość artykułów/partii wynikającą z:

 • niezrealizowanych zamówień zakupu – Niezatwierdzonych, Zatwierdzonych, W realizacji
 • niezrealizowanych zamówień wewnętrznych – złożonych, zatwierdzonych lub w realizacji, na których magazynem docelowym jest magazyn znajdujący się na BST, a data realizacji lub data aktywacji nie jest późniejsza niż data końcowa na BST

Kolumna Zamówione (-) przedstawia ilości wynikające z:

 • niezrealizowanych zamówień sprzedaży – zainicjowanych, niezatwierdzonych, zatwierdzonych, w realizacji
 • niezrealizowanych zamówień wewnętrznych – zatwierdzonych lub w realizacji, na których magazynem źródłowym jest magazyn znajdujący się na BST, a data realizacji lub data aktywacji nie jest późniejsza niż data końcowa na BST. Wyliczona w ten sposób ilość prezentowana jest ze znakiem ujemnym.

Ilość składnika Prognoza popytu wynika z ilości zaprognozowanej na dokumencie prognozy popytu dla poszczególnych artykułów/partii. Jest ona proporcjonalna do okresu wskazanego na BST. Ilość prognozowana prezentowana jest ze znakiem ujemnym, gdyż zmniejsza saldo, zwiększając tym samym ilość niezbędną do zamówienia.

Przykład
Na bilansie stanu towarów dla towaru BZKD zdefiniowano okres od 01.01.2019 do 15.01.2019. W bilansie uwzględniona zostanie ilość prognozowana z dokumentu prognozy, na której zaprognozowano ilość towaru BZKD dla okresu 01.01.2019 – 31.01.2019. Ilość wynikająca z prognozy = 310 szt. BZKD. W bilansie stanu towaru zostanie jednak uwzględniona jedynie ilość 150 szt. z tej prognozy (dla 15 dni z okresu 01.01.2019 – 31.01.2019).

Ilość składnika Realizacja prognozy wynika z ilości danego towaru/partii, wydanego zatwierdzonym dokumentem magazynowym (RW, MM-, WZ) których:

 • data wydania – dla dokumentów WZ
 • data wystawienia – dla dokumentu RW, MM-

przypada w okresie wskazanym w bilansie stanu towarów. Wartość realizacji prognozy wyświetlana jest ze znakiem dodatnim, gdyż zmniejsza ona ilość prognozowaną.

Uwaga
W sytuacji, gdy ilość wynikająca z dokumentu prognozy popytu jest mniejsza niż ilość wynikająca z rozchodowych dokumentów magazynowych (WZ, RW, MM-) ujmowanych w składniku Realizacja prognozy, kolumna Ilość prognozowana będzie przyjmować wartość 0.

W przypadku dodania na dokument BST artykułu z cechami, dla składników Prognoza popytu oraz Realizacja prognozy ilość pobierana jest dla tej konkretnej partii z dokumentu PP.

Wartość w kolumnie Zapas planowany pobierana jest z karty artykułu z zakładki Zasoby Zapas planowany, gdzie możliwe jest określenie minimalnej i optymalnej ilości artykułu na poszczególnych magazynach.

W sekcji Parametry w polu Zapas planowany na BST należy określić, która wartość ma być uwzględniana w wyliczeniach.

W przypadku dodania na dokument BST artykułu z cechami dla składnika Zapas planowany, ilość pobierana jest dla tej konkretnej partii.

Przykład
Na karcie artykułu BZKD zdefiniowane zostały następujące wartości zapasu planowanego dla magazynu głównego:

 • Artykuł BZKD (bez podziału na partie) – 10 szt.
 • Artykuł BZKD o cechach czerwony/S – 5 szt.

Użytkownik na dokument BST dodaje artykuł za pomocą przycisku:

 • [Dodaj], [Dodaj grupę] – ilość w kolumnie Zapas planowany wyniesie 10 szt.
 • [Dodaj wg cech], [Dodaj wg cech przez formularz] ze wskazaniem partii czerwony/S – w kolumnie Zapas planowany ilość wynosić będzie 5 szt.

Saldo prezentuje sumę ilości artykułu z kolumn:

 • Ilość w magazynach – wartości dodatnie
 • W drodze (+) – wartości dodatnie
 • Zamówione (-) – wartości ujemne
 • Ilość prognozowana – wartości ujemne
 • Zapas planowany – wartości ujemne

Ilość do zamówienia przyjmuje wartość niezbędną do pokrycia salda z możliwością edycji. Jeśli saldo ma wartość dodatnią lub równą zero, to ilość do zamówienia będzie równa zero.

Cena netto pobierana jest z ostatniego aktualnego, aktywnego cennika zakupu.

Wartość to iloczyn ceny i ilości do zamówienia.

Uwaga
W przypadku gdy cena z cennika zakupowego jest różna od waluty systemowej firmy, nastąpi przeliczenie po domyślnym typie kursu dla firmy z ostatniego dostępnego kursu.

Listę towarów można zawęzić poprzez wskazanie w polu Elementy jednej z opcji:

 • wszystkie – domyślna wartość; prezentuje wszystkie artykuły
 • wszystkie z niezerowymi subelementami – prezentuje artykuły, które w poszczególnych kolumnach przyjmują ilość różną od zera
 • wszystkie z saldem mniejszym od zera – prezentuje artykuły, których saldo przyjmuje wartość ujemną

 

Czy ten artykuł był pomocny?