Konto operatora

Lista kont operatorów

Dostęp do zarządzania kontami operatorów posiada wyłącznie operator należący do grupy B2_admin. Dla innych użytkowników funkcja Operatorzy, dostępna w menu Konfiguracja → Struktura firmy, nie jest aktywna.

Lista operatorów

W menu listy operatorów zdefiniowanych w systemie znajdują się następujące grupy przycisków:

 • Listastandardowe przyciski do obsługi listy
 • Szczegóły – przyciski służące do definiowania haseł i zarządzania powiązaniami z grupą:
  • Zmień hasło/PIN
  • Grupy

Ustawienia interfejsu – umożliwia zarządzanie ustawieniami interfejsu dla zaznaczonego operatora

 • Eksportuj aktywny po zaznaczeniu jednego operatora umożliwia zapisanie do pliku ustawień interfejsu formularzy i list. Możliwy wybór jednej z opcji: Eksportuj tylko formularze lub Eksportuj tylko listy.
 • Importuj aktywny po zaznaczeniu jednego lub wielu operatorów, umożliwia zaimportowanie z pliku ustawień interfejsu formularzy i list dla wybranych operatorów. Możliwy wybór jednej z opcji: Importuj tylko formularze lub Importuj tylko listy. Import zostanie wykonany po potwierdzeniu komunikatu: „Ustawienia interfejsu (formularzy i list) dla wszystkich zaznaczonych operatorów zostaną nadpisane ustawieniami z pliku. Czy dokonać importu?” Jeśli wybrany plik ma niewłaściwy format, pojawi się odpowiedni komunikat.
Menu listy operatorów

W systemie dostępne są następujące typy operatorów:

 • Wewnętrzny – operator z loginem na serwerze SQL; może logować się do systemu Comarch ERP Altum
 • Zewnętrzny – operator bez loginu na serwerze SQL i bez możliwości logowania do systemu Comarch ERP Altum. Operator może logować się do innych aplikacji np. Comarch POS
 • Uniwersalny – operator z dwoma hasłami logowania: SQL i hasłem zewnętrznym; może logować się do systemu Comarch ERP Altum, jak i do innych aplikacji
Uwaga
Przy konwersji bazy danych z poprzednich wersji systemu operatorowi zostanie domyślnie przypisany typ:

 • Uniwersalny – jeśli jego konto nie było powiązane z żadnym pracownikiem lub było powiązane z wyłącznie jednym pracownikiem
 • Wewnętrzny – jeśli jego konto było powiązane z pracownikiem należącym również do innych operatorów

Definiowanie nowego operatora

W menu Lista należy wybrać przycisk [Dodaj operatora], po czym zaznaczyć odpowiedni typ operatora – Wewnętrzny, Zewnętrzny lub Uniwersalny. W zależności od typu wybranego operatora otwarty zostanie odpowiedni formularz.

Formularz definiowania nowego operatora – typ Uniwersalny

Pola i parametry wspólne dla wszystkich typów operatorów:

 • Typ – pole nieedytowalne wskazujące typ definiowanego operatora
 • Aktywny – parametr domyślnie zaznaczony. Odznaczenie parametru uniemożliwi zalogowanie operatora do systemu
 • Nazwa – pole do wprowadzenia unikalnej nazwy operatora
 • Oznaczenie dla drukarki fiskalnej – umożliwia wprowadzenie nazwy operatora, która ma być drukowana na dokumentach fiskalnych. Domyślnie oznaczenie kopiowane jest z nazwy operatora i może zostać zmienione lub pozostawione puste.
 • Hasło – użytkownik może samodzielnie wpisać hasło logowania do systemu lub skorzystać z przycisku [Generuj hasło losowe]
 • Potwierdź hasło – pole weryfikacji wcześniej wprowadzonego hasła
 • PIN – numer składający się z maksymalnie 6 cyfr, służący do logowania się do aplikacji zewnętrznych
 • Numer karty – numer karty elektronicznej (max. 50 znaków) służącej do logowania się do aplikacji zewnętrznych
 • Pracownik – pole wyboru pracownika powiązanego z kontem operatora. Przycisk wielokropka otwiera listę zdefiniowanych pracowników. Jeden pracownik może zostać powiązany z wieloma operatorami wewnętrznymi, ale tylko z jednym operatorem zewnętrznym lub uniwersalnym. W przypadku próby niewłaściwego powiązania z pracownikiem, system wyświetli odpowiedni komunikat.
 • Numer klucza licencyjnego – pole do wprowadzenia numeru klucza użytego podczas rejestracji Comarch ERP Altum
 • Polityka haseł określona w konfiguracji systemu – po odznaczeniu parametru można dla definiowanego operatora określić następujące parametry:
  • Wymagaj mocnego hasła – zaznaczenie parametru wymusza użycie hasła składającego się z minimum 8 znaków i zawierającego przynajmniej 1 dużą literę, małą literę, cyfrę oraz znak specjalny ze zbioru: (!@#$%^&*(){}[]\|:”;'<>?,./)
  • Wymagaj okresowej zmiany hasła – zaznaczenie parametru umożliwia określenie terminu ważności hasła
Uwaga
Operator WMSadmin nie podlega polityce haseł. Nie ma możliwości edycji powyższych parametrów na karcie tego operatora.

Na formularzu operatora Wewnętrznego i Uniwersalnego poniżej pola Nazwa dostępny jest parametr:

 • Konto zintegrowane z Windows – po wprowadzeniu w polu Nazwa wartości w formacie „domena\użytkownik” parametr zostaje automatycznie zaznaczony, konto operatora staje się kontem zintegrowanym z Windows, a w polach z hasłem pojawia się wartość <hasło z Windows>.

Wyłącznie dla operatora Uniwersalnego dostępna jest opcja:

 • Wspólne hasło – parametr domyślnie zaznaczony, zakłada użycie jednego hasła zarówno do Comarch ERP Altum, jak i innych aplikacji zewnętrznych np. Comarch POS. Po odznaczeniu parametru użytkownik może zdefiniować oddzielne hasła wpisując odpowiednie wartości w polach Hasło wewnętrzne i Hasło zewnętrzne.
Formularz operatora – parametr Wspólne hasło

W środkowej części formularza w sekcjach Grupy operatora i Pozostałe grupy użytkownik ma możliwość przypisania operatora do odpowiednich grup za pomocą przycisków [Dodaj do grupy]/[Usuń z grupy]. Z tego miejsca w systemie można również zdefiniować nową grupę operatorów – menu Grupy.

Po prawej stronie formularza w oknie informacyjnym widoczne są Centra struktury operatora. Istnieje możliwość wybrania domyślnego centrum dla operatora, które będzie automatycznie podpowiadane operatorowi za każdym razem podczas logowania.

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych i zatwierdzeniu przyciskiem [Zapisz], na liście operatorów pojawi się nowo dodany operator.

Zmiana hasła operatora

Opcja zmiany hasła/PIN-u operatora dostępna jest zarówno z poziomu listy operatorów, jak i na karcie danego operatora w menu Szczegóły. Po wybraniu przycisku [Zmień hasło/NIP] pojawia się okno zmiany poświadczeń. Po wybraniu odpowiedniej opcji można edytować właściwe pola.

Aby zmienić hasło/PIN, należy podać Aktualne hasło/Aktualny PIN, wprowadzić Nowe hasło/PIN oraz potwierdzić je.

Okno zmiany hasła dla operatora Wewnętrznego

Dla operatora Uniwersalnego zamiast opcji zmiany jednego hasła, dostępne są opcje: Hasło wewnętrzne i Hasło zewnętrzne.

Okno zmiany hasła dla operatora Uniwersalnego

Operator z uprawnieniami administratora może zmienić hasła pozostałych operatorów bez konieczności podawania ich aktualnych haseł.

Uwaga
Nie można zmienić hasła dla aktualnie zalogowanego operatora konta zintegrowanego. Przycisk [Zmień hasło/PIN] otwiera okno zmiany hasła zewnętrznego i PIN-u. Hasło do konta zintegrowanego należy zmienić w Windows.

 

Czy ten artykuł był pomocny?