Dokumenty generowane z ZWE

Generowanie MM- z ZWE

Dokument MM- wygenerowany z ZWE umożliwia wydanie towaru z magazynu źródłowego do magazynu docelowego.

Generowanie MM- możliwe jest w centrum, w którym do typu dokumentu MM- przypisano magazyn, będący magazynem źródłowym na zatwierdzonym dokumencie ZWE.

Uwzględniane są cechy wskazane na pozycji/subpozycji na ZWE z możliwością edycji tych cech na wygenerowanym MM-. Możliwe jest generowanie wielu dokumentów MM- do jednego ZWE:

  • ilość na dokumencie MM- może zostać zwiększona/zmniejszona w stosunku do ilości na ZWE
  • przy generowaniu dokumentu MM- sprawdzana jest ilość, która już została rozchodowana innymi dokumentami MM- wygenerowanymi z ZWE – jeśli wygenerowano już dokumenty MM- na wszystkie pozycje, jakie znajdowały się na tym zamówieniu, wtedy zablokowane zostanie generowanie kolejnego dokumentu MM-; w przeciwnym przypadku wygenerowane zostaną MM- na ilość, jaka pozostała do realizacji z ZWE

Uwaga
Jeżeli na MM- wygenerowanym z ZWE pozycja zostanie usunięta i dodana ponownie, to powiązanie między tą pozycją na MM- a pozycją na ZWE nie zostanie odbudowane.

Dokument MM- wygenerowany z dokumentu ZWE jest widoczny na liście dokumentów przesunięć międzymagazynowych w centrum wystawiającym ZWE oraz w centrach, które są właścicielami magazynu źródłowego lub docelowego na MM-.

Generowanie MM+ z ZWE

Dokument MM+ wygenerowany z ZWE umożliwia przyjęcie towaru do magazynu docelowego.

Generowanie MM+ do MM- możliwe jest w centrum, w którym do typu dokumentu MM+ przypisano magazyn będący magazynem docelowym na dokumencie ZWE.

Podczas generowania MM+ realizowane są „rezerwacje zakupowe”, wygenerowane podczas pierwszego zatwierdzenia zamówienia wewnętrznego.

Oprócz generowania MM+ z poziomu listy ZWE do dokumentu, z którego wygenerowano wcześniej MM-, system umożliwia także standardowo generowanie MM+ z poziomu listy MM-.

W przypadku gdy z zamówienia wewnętrznego wygenerowano wiele dokumentów MM- i nie powiązano ich jeszcze z dokumentami MM+, wówczas przy próbie generowania MM+ z poziomu zamówienia wewnętrznego system wyświetli listę dokumentów MM- powiązanych z danym ZWE i pozwoli użytkownikowi zdecydować, do których MM- mają zostać wygenerowane MM+.

W sytuacji gdy z zamówienia wewnętrznego wygenerowano wiele dokumentów MM-, ale do wszystkich z wyjątkiem jednego wygenerowano już dokumenty MM+, wtedy system od razu wygeneruje MM+ do tej MM˗.

Generowanie ZZ z ZWE

Zamówienie zakupu z ZWE generowane jest na magazyn źródłowy wskazany na ZWE. Umożliwia obsłużenie scenariusza, w którym na magazynie, z którego jedno z centrów chce zamówić towar, nie ma wystarczających zasobów.

System umożliwia generowanie ZZ, w centrum, w którym do typu dokumentu ZZ przypisano magazyn, będący magazynem źródłowym na dokumencie ZWE i ZWE jest w stanie zatwierdzonym.

Generowanie odbywa się wg takich samych zasad jak generowanie ZZ z ZS. Po uruchomieniu system wyświetla okno optymalizacji generowania, na którym użytkownik musi zdecydować, czy na ZZ mają zostać uwzględnione wszystkie pozycje ze źródłowego ZWE, czy też tylko te dotąd niezrealizowane.

Podczas generowania ZZ z ZWE system uwzględnia również cechy wskazane dla pozycji/subpozycji na ZWE, z możliwością edycji tych cech na wygenerowanym ZZ.

 

Czy ten artykuł był pomocny?