Księgowość

Zmiany w mechanizmie rozliczania ulgi na złe długi (SLIM VAT 2)

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (SLIM VAT 2) wprowadzono zmiany w mechanizmie rozliczania ulgi na złe długi:

 • Wydłużony został termin na skorzystanie z ulgi na złe długi tj. na zawiadomieniu ZD liczonym za okres od 01.10.2021 uwzględniane będą dokumenty, dla których od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
 • Wprowadzono możliwość ujęcia na zawiadomieniu ZD płatności do dokumentów:
 • wystawionych na kontrahenta, który nie jest czynnym podatnikiem VAT
 • wystawionych na kontrahenta, który jest konsumentem (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)
 • wystawionych na kontrahenta, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji

W związku z powyższym, podczas automatycznego tworzenia zawiadomienia ZD wyświetlone zostaje pytanie „Czy uwzględniać podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT?”. W przypadku wybrania odpowiedzi:

 • Nie(domyślna wartość) – na zawiadomienie zostają dodane wyłącznie płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT
 • Tak– na zawiadomienie zostają dodane płatności niezależnie od tego, czy dokumenty zostały wystawione na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT czy też nie

Niezależnie od wybranej odpowiedzi, na zawiadomienie zostają dodane płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego w likwidacji (parametr W likwidacji na karcie kontrahenta).

Dodatkowo, po wybraniu na zawiadomieniu ZD przycisków:

 • [Dodaj]
 • [Przelicz]
 • [Przelicz wszystko]

wyświetlone zostaje pytanie „Czy uwzględniać podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT?”. W przypadku wybrania odpowiedzi:

 • Nie (domyślna wartość) – na liście zostają wyświetlone wyłącznie płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT
 • Tak– na liście zostają wyświetlone płatności niezależnie od tego, czy dokumenty zostały wystawione na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT czy też nie

Niezależnie od wskazanej opcji, na liście zostają wyświetlone płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego w likwidacji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?