Budowa edytora interfejsu

image_print

Edytor interfejsu składa się z kontenera przycisków, listy operatorów i grup operatorów oraz zakładek Ukryte pozycje, Widok drzewiasty struktury i Ogólne. Po wybraniu do edycji grupy operatorów dostępna staje się również zakładka Właściwości kontenera.

Okno edytora interfejsu

Przyciski edytora interfejsu

[Mój profil] – przycisk otwiera ustawienia interfejsu dla konta użytkownika obecnie zalogowanego w systemie; przycisk ten jest widoczny tylko dla użytkownika będącego administratorem

[Zapisz] – przycisk zapisuje zmiany. Obok zaznaczonej do edycji grupy lub operatora, dla którego zapisano zmiany, pojawia się ikona z czerwoną dyskietką symbolizująca zmodyfikowany interfejs

Edytor interfejsu umożliwia zapisywanie zmian dla wielu operatorów lub grup operatorów jednocześnie. Wcześniej należy zaznaczyć wszystkie obiekty, dla których wprowadzone zmiany mają być zapisane. Wprowadzanie zmian odbywa się na interfejsie operatora bądź grupy zaznaczonej do edycji. Zaznaczenie kolejnych operatorów lub grup odbywa się poprzez podświetlenie ich na liście za pomocą lewego przycisku myszy i przycisku <Ctrl> (zaznaczenie pojedynczych operatorów/grup) bądź <Shift> (zaznaczenie wszystkich operatorów/grup pomiędzy dwoma wybranymi operatorami/grupami).

Zaznaczenie wielu operatorów w edytorze interfejsu
Uwaga
Wielu operatorów można zaznaczyć tylko wtedy, gdy dla danego operatora został wybrany przycisk [Zaznacz do edycji]. W przypadku grup obowiązuje ta sama zasada.
[Zaznacz do edycji] – pozwala edytować wygląd okna dla wybranej grupy bądź użytkownika. Obok zaznaczonej do edycji grupy lub operatora pojawia się ikona kluczyka

[Wycofaj zmiany] – usuwa niezapisane zmiany

[Usuń] – usuwa wszystkie zmiany dla wybranej grupy bądź konta użytkownika

[Usuń wszystkie] – usuwa wszelkie zmiany jakie zostały zdefiniowane dla wszystkich grup i kont użytkowników – widoczny tylko dla użytkownika będącego administratorem

Zakładka Ogólne

Zakładka ta zawiera informacje o edytowanym elemencie (grupa użytkowników bądź konto użytkownika). Wyszczególnione są następujące dane:

 • Edytowany element – zawiera informacje o zaznaczonym elemencie okna
 • Nazwa – nazwa grupy użytkowników bądź konta użytkownika
 • Rodzaj – typ edytowanego elementu
 • Opis – opis danego elementu

Poniżej opisu znajduje się:

 • Lista kont użytkowników – jeśli do edycji zaznaczona jest grupa użytkowników
 • Lista grup, do których należy użytkownik – jeśli do edycji zaznaczone jest konto użytkownika
Zakładka Ogólne

Zakładka Widok drzewiasty struktury

Standardowo struktura składa się z dwóch elementów: Grupa i Ukryte pozycje.

 • Grupa – w pierwszym elemencie znajduje się cała struktura okna, na którym został uruchomiony edytor interfejsu
 • Ukryte pozycje – drugi element zawiera dodane do widoku pozycje, które nie są wyświetlane. Pozycje zawarte w ramach tego elementu zostały opisane w następnym rozdziale tego artykułu.

Większość pozycji została pogrupowana. Aby je zobaczyć, należy kliknąć symbol .

Po wybraniu rozwija się lista wszystkich pozycji, które tworzą dany element. W ramach tej zakładki jest możliwe przenoszenie zawartości okna, np. pomiędzy zakładkami – jest to możliwe dzięki funkcji złap i przeciągnij.

Zakładka Widok drzewiasty struktury

Zakładka Ukryte pozycje

Na tej zakładce znajdują się elementy, które mogą być użyte do modyfikowania okna:

 • Pozycja pustej przestrzeni – dodaje pustą przestrzeń w oknie
 • Tekst dodaje pole tekstowe w oknie
 • Separator – rozdziela pola w oknie
 • Frakcja – dodaje element, który umożliwia użytkownikowi manipulowanie wielkością wyświetlanych pozycji w oknie

Zakładka prezentuje również pozycje ukryte przy pomocy opcji Ukryj pozycję dostępnej w menu kontekstowym wyświetlanym dla pozycji na zakładce Widok drzewiasty struktury. Szczegółowy opis opcji Ukryj pozycje znajduje się w artykule Zarządzanie pozycjami interfejsu.

Zakładka Ukryte pozycje

Aby zastosować jeden z elementów modyfikacji okna lub ukrytą pozycję, należy taki element/pozycję przeciągnąć i upuścić w miejscu docelowym.

Zakładka Właściwości kontenera

Zakładka ta jest widoczna, gdy do edycji zaznaczona jest grupa operatorów. Zakładka umożliwia:

 • Odebranie dostępu do pojedynczej kontrolki
Zakładka Właściwości kontenera dla pojedynczej kontrolki

Odebranie dostępu powoduje, że dana kontrolka przeniesiona zostaje do zakładki Ukryte pozycje. W przeciwieństwie jednak do ukrytej kontrolki, kontrolka, do której odebrano dostęp nie może zostać wyjęta z powrotem przez użytkownika, który nie znajduje się w grupie B2_admin.

 • Odebranie dostępu do kolumn na liście
Zakładka Właściwości kontenera dla listy

Odebranie dostępu do kolumny powoduje, że dana kolumna nie jest dłużej widoczna na liście oraz nie można jej wyciągnąć z powrotem wykorzystując opcję [Wybór kolumny], dostępnej pod prawym przyciskiem myszy po kliknięciu na nagłówek listy. Dzięki temu użytkownik nie należący do grupy B2_admin nie będzie w stanie przywrócić kolumny na listę.

Uwaga
W momencie zapisu wyglądu edytowanego okna zapisywana jest również domyślność otwieranej zakładki. Po ponownym podniesieniu danego okna do edycji, ta zakładka, która była widoczna w momencie zapisania interfejsu, zostanie wyciągnięta na wierzch jako pierwsza.

Czy ten artykuł był pomocny?