Edytor profili – informacje ogólne

image_print

Edytor profili to narzędzie pozwalające użytkownikowi dostosować wstążkę oraz pulpit systemu Comarch ERP Altum do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Użytkownik może otworzyć edytor profili na zakładce Konfiguracja w menadżerze baz.

Przycisk [Edytor Profili]

Wygląd edytora profili

Edytor składa się z kilku okien, które mogą być dowolnie przenoszone (szczegółowy opis funkcjonalności dokowania okien znajduje się w artykule Dokowanie okien).

Obszar edytora profili jest podzielony na menu główne i obszar roboczy.

Domyślny widok edytora profili

Menu główne

W menu głównym znajdują się wszystkie przyciski, które umożliwiają pracę z edytorem profili. Lista wyświetlanych w menu przycisków zależy od kontekstu wybranego w obszarze roboczym.

Menu główne edytora profili

W grupie Profil znajdują się następujące przyciski:

PrzyciskOpis
Pozwala na dodanie nowego profilu
Pozwala na wczytanie profili znajdujących się w bazie
Importuje plik z profilem w formacie XML
Zapisuje profil do pliku w formacie XML
Odświeża podgląd profilu
Otwiera okno z listą profili do usunięcia
Uwaga
Użytkownik nie ma możliwości usunięcia profilu Standard.

Grupa Okna (widoczna dopiero po załadowaniu profilu) zawiera następujące przyciski:

PrzyciskOpis
Pozwala na zapisanie układu okien
Przywraca pierwotny układ okien
Dodaje nowy przycisk
Modyfikuje przycisk zaznaczony w tabeli Biblioteka przycisków
Usuwa przycisk wybrany w tabeli Biblioteka przycisków
Odświeża widok w tabeli Biblioteka przycisków

Grupa Elementy (jest ona widoczna dopiero po wybraniu pozycji w eksploratorze) zawiera następujące przyciski:

PrzyciskOpis
Dołącza przycisk zaznaczony w bazie przycisków do elementu zaznaczonego w eksploratorze
Modyfikuje element zaznaczony w tabeli Eksplorator
Umożliwia dodanie grupy zakładek. Przycisk ten jest aktywny, gdy w tabeli Eksplorator zaznaczona jest pozycja ContextTabGroups
Umożliwia dodanie zakładki. Przycisk ten jest aktywny, gdy w tabeli Eksplorator zaznaczona jest grupa zakładek
Umożliwia dodanie grupy przycisków. Przycisk ten jest aktywny, gdy w tabeli Eksplorator zaznaczona jest zakładka
Umożliwia dodanie kontenera. Przycisk ten jest aktywny, gdy w tabeli Eksplorator zaznaczona jest grupa przycisków
Umożliwia dodanie menu kontekstowego. Przycisk ten jest aktywny, gdy w tabeli Eksplorator zaznaczona jest pozycja ContextMenus
Usuwa element wybrany w tabeli Eksplorator

Obszar roboczy

Poniżej wymienione są elementy zawarte w obszarze roboczym edytora profili.

Panel Biblioteka przycisków/Biblioteka ikon

  • Biblioteka przycisków – na tej zakładce znajdują się wszystkie przyciski wykorzystywane w systemie
  • Biblioteka ikon – na tej zakładce użytkownik może wybrać bibliotekę z ikonami, która będzie dostępna w trakcie dodawania przycisków
Panel Biblioteka przycisków

Pod nagłówkiem panelu na zakładce Biblioteka przycisków znajdują się przyciski pomagające w szybszym zarządzaniu zmianami w bibliotece, odpowiadające przyciskom z grupy przycisków Lista zawartej w menu edytora profili.

W tabeli biblioteki przycisków znajdują się następujące kolumny:

  • Mała ikona – prezentuje wygląd małej ikony dla danego przycisku
  • Nazwa – prezentuje nazwę przycisku
  • Komenda – prezentuje komendę zdefiniowaną dla przycisku

Zakładka Biblioteka ikon prezentuje domyślnie wybraną bibliotekę ikon wykorzystywanych w Comarch ERP Altum. Istnieje też możliwość zmiany biblioteki:

  • Zmień bibliotekę – zaznaczenie tej opcji pozwala użytkownikowi wybrać inną bibliotekę ikon
  • Biblioteka – wybór aplikacji, dla której będzie wybierana biblioteka ikon
  • Prefix – biblioteka, która zawiera informację o ikonach
  • Zastosuj – zapisuje zmiany związane z biblioteką ikon
Panel Biblioteka ikon

Panel Bieżące zmiany

Na panelu Bieżące zmiany znajdują się wszystkie zmiany, jakie zostały dokonane na profilu przed zapisaniem go do bazy.

Panel Bieżące zmiany

Przyciski dostępne w panelu Bieżące zmiany:

[Zapisz] – zapisuje do bazy konfiguracyjnej zmiany wprowadzone na profilu

[Zapisz i wygeneruj skrypt] – zapisuje do bazy konfiguracyjnej zmiany wprowadzone na profilu oraz umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian do pliku z rozszerzeniem .txt

[Wycofaj] – wycofuje zmiany zaznaczone w panelu Bieżące zmiany

[Śledzenie zmian] – po aktywowaniu tego przycisku i zapisaniu zmian, zmiany te zostaną propagowane na profile podrzędne w stosunku do edytowanego za pomocą narzędzia Menadżer konwersji

[Tryb Awaryjny] – w przypadku błędnego zapisania zmian, ta funkcjonalność pozwala wyeksportować ostatnie zmiany do pliku .xml. Funkcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.

Panel Komunikaty

Na panelu Komunikaty znajdują się informacje o błędach i aktywnościach, które pojawiły się na danym profilu.

Panel Komunikaty

Przycisk [Wyczyść] usuwa wszystkie komunikaty, które się pojawiły na panelu.

Panel Eksplorator

Panel Eksplorator prezentuje strukturę profilu wraz z jego wszystkimi elementami.

Panel Eksplorator

Przyciski dostępne pod nagłówkiem panelu Eksplorator:

[Dodaj z listy] – dołącza przycisk zaznaczony w bazie przycisków do elementu zaznaczonego w eksploratorze

[Dodaj] – zawiera listę elementów, które mogą zostać dodane do elementu zaznaczonego w eksploratorze. Dostępne opcje:

[Dodaj grupę tabów] – przycisk aktywny tylko dla najwyższego poziomu drzewa ContextTabGroup. Grupa tabów to zbiór zakładek dotyczących jednego kontekstu w systemie. Grupa zakładek zawsze może być przypisana tylko do jednego kontekstu, a kontekst również może mieć przypisaną tylko jedną grupę zakładek. Kontekstem nazywane jest każde miejsce w systemie. Takimi miejscami są między innymi listy dokumentów, formularze dokumentów, formularze kontrahentów, pracowników, artykułów itd. Nazwa każdej grupy zakładek wyświetla się w systemie powyżej wstążki. Specyficzną grupą zakładek jest gałąź MainTabs, która nie jest przypisana do żadnego kontekstu, stąd też jej odrębność.

[Dodaj tab] – przycisk aktywny tylko dla zaznaczonej grupy zakładek w ContextTabGroups lub dla całej gałęzi MainTabs. Pojedyncze zakładki są głównymi składowymi całego profilu. Pogrupowane są przypisane do kontekstów. Standardowo w grupie zakładek znajdują się dwie zakładki, z czego jedna jest edytowalna z poziomu edytora profili. Użytkownik może jednak zdefiniować więcej zakładek w ramach danej grupy.

[Dodaj grupę] – przycisk aktywny tylko dla pojedynczych zakładek dodanych za pomocą przycisku [Dodaj tab] [Dodaj kontener] – przycisk aktywny dla grup lub innych kontenerów. Grupy i kontenery służą do segregowania przycisków na wstążce. Każda zakładka może zawierać wiele grup i kontenerów. Dodatkowo grupom można nadawać nazwy, a wewnątrz kontenerów mogą znajdować się kolejne kontenery. Wykorzystywanie grup i kontenerów zwiększa przejrzystość zakładek.

Grupa przycisków Lista na zakładce Elementy w grupie zakładek Faktury sprzedaży. W grupie przycisków widoczne są cztery kontenery pionowe

Kontenery mogą występować w formie pionowej lub poziomej. Od rodzaju kontenera zależy ułożenie dodanych do niego przycisków. W kontenerze pionowym maksymalnie trzy przyciski w kolumnie ułożone są jeden nad drugim, a w kontenerze pionowym maksymalnie trzy przyciski w wierszu ułożone są obok siebie.

Uwaga
Grupa przycisków Wydruki i raporty generowana jest automatycznie do każdej zakładki stworzonej w edytorze profili. Nie można jej edytować, ukryć ani usunąć.
Uwaga
Kontener staje się widoczny dopiero gdy znajdą się w nim przynajmniej trzy przyciski. W przeciwnym wypadku linia oddzielająca kontener od reszty elementów grupy jest niewidoczna.
[Dodaj menu] – przycisk aktywny jedynie dla gałęzi drzewa ContextMenus. Menu kontekstowe to grupa opcji dodawanych do kontekstów, które zawierają listy, np. lista artykułów, kontrahentów, faktur itp. Menu włącza się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w odpowiednim miejscu. Do każdego kontekstu może być przypisane tylko jedno menu. W gałęzi ContextMenus wszystkie menu są nazwane od kontekstu, do którego są podpięte.

Przykład
Aby znaleźć właściwe menu, najpierw należy znaleźć grupę zakładek tego samego kontekstu. Grupa zakładek Faktury sprzedaży podpięta jest do kontekstu context://salesinvoice/list (rysunek poniżej). Po wpisaniu nazwy kontekstu w wyszukiwarce w gałęzi ContextMenus należy znaleźć menu podpięte do kontekstu.

To samo menu prezentowane jest w systemie jak na rysunku poniżej.

Uwaga
Przyciski [Procesy BPM] oraz [Dodaj skrót na pulpicie Altum] dodawane są do każdego menu kontekstowego automatycznie i nie jest możliwe ich edytowanie, ukrycie lub usunięcie.
[Dodaj na pulpit] – przycisk aktywny dla każdego pojedynczego przycisku na zakładce. Powoduje, że dany obiekt będzie dostępny na pulpicie systemu.

[Zmień] – otwiera okno modyfikacji elementu zaznaczonego w eksploratorze

[Usuń] – usuwa element zaznaczony w eksploratorze

Przyciski dostępne w dolnej części panelu Eksplorator:

[Szukaj] (ikona lupy) – przeszukuje zaznaczony element do filtrowania danej struktury ( MainTabs , ContextMenus, ContextTabGroups ) pod względem występowania wpisanej frazy

[W górę]/[W dół] – przyciski aktywują się z chwilą zaznaczenia elementu w danym zbiorze elementów i pozwalają zmienić jego pozycję względem innych elementów

[Sortuj] – alfabetycznie sortuje elementy zaznaczonej struktury

Panel podglądu

Panel podglądu symuluje wygląd menu głównego (wstążki) systemu po zastosowaniu zmian.

Panel podglądu – Szczegóły zapytania ofertowego sprzedaży

Czy ten artykuł był pomocny?