Konsygnacja z metodą kolejkowania AVCO

image_print

W przypadku metody kolejkowania zasobów AVCO:

 • na dokumencie MM- jako magazyn docelowy można wskazać magazyn konsygnacyjny własny powiązany z kontrahentem.
 • po dodaniu do dokumentu ZSK dokumentu MM- istnieje możliwość zmniejszenia ilości. Taki dokument MM- może zostać dodany do kolejnego dokumentu ZSK na ilość pomniejszoną o ilości znajdujące się na innych ZSK.

Faktura zakupu, korekta przyjęcia I aktualizacja wartości zakupu – AVCO

Faktura zakupu na towary konsygnacyjne, przyjęte na magazyn dokumentem PZ, nie jest generowana bezpośrednio z tej PZ, lecz z dokumentu ZSK wystawionego dla kontrahenta, od którego otrzymaliśmy towar. Sprzedawca po otrzymaniu ZSK generuje FS, której odpowiednikiem u nabywcy będzie faktura zakupu.

Taka faktura zawiera wszystkie elementy ze źródłowego ZSK, w identycznych ilościach. Wystawiona jest na sprzedawcę/dostawcę, którego towar znajdował się na ZSK.

Generowanie FZ

Generowanie FZ z dokumentu ZSK odbywa się według standardowych zasad obowiązujących przy metodzie kolejkowania FIFO/LIFO.

Generowanie PZ

Dokument PZ jest powiązany z fakturą zgodni z poniższymi warunkami:

 • odszukane zostaną wszystkie dokumenty PZ wystawione w tej samej walucie, o zgodnym magazynie i zawierające te same artykuły/partie co dokument FZ
 • zgodnie z ustawieniami na karcie magazynu dokumenty PZ zostaną posortowane według wskazanych ustawień. Więcej informacji dotyczących z określania kolejności wiązania dokumentów FZ z PZ znajduje się w artykule Konfiguracja.
 • zweryfikowany zostanie pierwszy dokument z odfiltrowanej według powyższych kryteriów listy PZ
 • zweryfikowany zostanie pierwszy element znajdujący się na takim dokumencie PZ (elementy wybierane są zgodnie z liczbą w kolumnie Lp na dokumencie)
 • nastąpi weryfikacja powiązania danego elementu z dokumentem FZ, w przypadku gdy:
  • ilość danego elementu nie jest powiązana z fakturą na pełną ilością – nastąpi powiązanie na pozostałą niepowiązaną z fakturą ilość
  • ilość danego elementu jest powiązana z fakturą na całość – element zostanie pominięty, a system zweryfikuje kolejny element.

Korekta przyjęcia – KWPZ

Podczas zatwierdzania dokumentu FZ wygenerowanego z ZSK na magazyn konsygnacyjny własny, system porównuje cenę na elementach dokumentu FZ z ceną na elementach powiązanych dokumentów PZ:

 • jeżeli cena na elementach dokumentów PZ powiązanych z elementem dokumentu FZ jest identyczna, to nie zostanie wygenerowany żaden dodatkowy dokument;
 • jeżeli cena na elemencie dokumentu PZ powiązanego z elementem dokumentu FZ jest inna, to podczas zatwierdzania FZ wygenerowany zostanie dokument KWPZ do powiązanego przyjęcia magazynowego, na którym cena po korekcie na KWPZ będzie równa cenie na elemencie FZ.

Korekty kosztu i aktualizacja wartości zasobów na magazynie

Podczas aktualizacji magazynu system weryfikuje, czy zasoby są dostępne na magazynie, w przypadku gdy:

 • zasoby są dostępne – system po wygenerowaniu KWPZ skoryguje wartość danego zasobu na magazynie o wartości wynikające z dokumentów KWPZ
 • zasoby nie są dostępne – system po wygenerowaniu KWPZ, wygeneruje do niego dokument KK

Czy ten artykuł był pomocny?