Lista rozliczeń z nabywcami/dostawcami

image_print

Lista rozliczeń z nabywcami/dostawcami dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Nabywcy]/[Dostawcy].

Widoczność danych na liście uzależniona jest od centrum, do którego zalogowany jest operator. Dokument jest widoczny na liście, jeżeli:

 • został dodany przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
 • został dodany przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
 • został dodany przez centrum, które udostępnia go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego
Uwaga
Na liście wyświetlane są wszystkie płatności, niezależnie od dostępności w bieżącym centrum rejestrów wskazanych na tych płatnościach. Jeżeli na płatności wskazany jest rejestr niedostępny w danym centrum, płatność taka możliwa jest do edycji jedynie w trybie do podglądu.

 

Na liście wyświetlane są wyłącznie operacje wprowadzone do rejestrów dostępnych w bieżącym centrum.

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Powiąż zaznaczone] – rozlicza zaznaczone płatności
 • [Rozlicz] – pozwala rozliczyć daną płatność
 • [Skompensuj] – pozwala skompensować daną płatność
 • [Zapłać] – wyświetla formularz Potwierdzenie zapłaty, za pomocą którego można uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie operacji kasowej/bankowej
Lista Rozliczenia z nabywcami

Lista rozliczeń z dostawcami/nabywcami składa się z kolumn:

 • Numer dokumentu
 • Numer obcy – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji
 • Kod podmiotu – kod płatnika na płatności i kod podmiotu na operacji
 • Należność – kwota płatności o typie Należność lub operacji rozchodowej
 • Zobowiązanie – kwota płatności o typie Zobowiązanie lub operacji przychodowej
 • Należność – pozostaje – kwota należności pozostająca do rozliczenia
 • Zobowiązanie – pozostaje – kwota zobowiązania pozostająca do rozliczenia
 • Termin/Data – termin płatności dla płatności lub data dokumentu dla operacji k/b
 • Waluta – waluta dokumentu, zależna od ustawień w filtrze
 • Forma płatności
 • Status
  • R – rozliczona
  • N – nierozliczona
  • NP – nie podlega rozliczeniu

Oraz kolumn domyślnie ukrytych:

 • Data dokumentu/operacji – w przypadku płatności to data dokumentu, w przypadku operacji to data operacji widoczna na formularzu operacji
 • Dni zwłoki – liczba dni, która upłynęła od terminu płatności. Kolumna pojawia się automatycznie po zaznaczeniu parametru Pokaż dni zwłoki.
 • Kasa/Bank – nazwa rejestru wskazanego na dokumencie
 • Kwota VAT – kwota VAT wyświetlana wyłącznie dla płatności i operacji bankowych, na których został zaznaczony parametr Podzielona płatność
 • Nazwa podmiotu – nazwa płatnika wskazanego na płatności i nazwa podmiotu na operacji
 • Numer bonu – numer bonu wskazany na płatności lub operacji
 • Opis – opis płatności dla płatności i zawartość pola Tytułem dla operacji kasowej/bankowej
 • Opis dokumentu – opis wprowadzony na dokumencie źródłowym płatności i opis operacji dla operacji kasowej/bankowej
 • Rodzaj bonu – rodzaj bonu wskazany na płatności lub operacji
 • Rozliczono – kwota, która została dotychczas rozliczona
 • Waluta systemowa – waluta firmy, w której został wystawiony dokument
 • Wartość – wartość płatności lub operacji k/b z punktu widzenia rozliczeń (należność ze znakiem plus, a zobowiązanie ze znakiem minus)
 • Właściciel – centrum struktury firmy, w której wystawiono dokument
 • Wpływa na saldo – wskazuje, czy dana operacja lub płatność ma wpływ na saldo rejestru

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych oraz w artykule Zakładka Preliminarz.

Uwaga
Aby możliwe było sumowanie pod listą rozliczeń, należy wybrać w filtrze konkretną walutę lub opcję Wszystkie w walucie systemowej. Jeżeli waluta systemowa wyświetlonych płatności nie jest taka sama, wyświetlana będzie wartość 0.

 

Generowanie faktury zaliczkowej na liście rozliczeń z nabywcami/dostawcami

Na liście rozliczeń z nabywcami/dostawcami możliwe jest generowanie faktury zaliczkowej na podstawie nierozliczonych operacji kasowych/bankowych. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie, jeżeli waluta operacji jest zgodna z walutą zamówienia, do którego generowana jest faktura.

W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy

 • zaznaczyć konkretną operację kasową/bankową
 • wybrać przycisk [Generuj FSL]/[Generuj FZL] z grupy przycisków Generowanie. Przyciski te są dostępne, jeżeli w filtrze Operacje wskazano wartość Wpłaty lub Wypłaty. Wybranie przycisku otwiera listę zamówień sprzedaży/zakupu dla kontrahenta wskazanego na danej operacji.
 • zaznaczyć zamówienie I wybrać przycisk [Wybierz]. Akcja ta otwiera nowy dokument faktury zaliczkowej sprzedaży/zakupu.

Szczegółowe informacje na temat faktur zaliczkowych dostępne są w artykule Faktury zaliczkowe.

 

Czy ten artykuł był pomocny?