Rezerwacje AVCO

image_print

Uwaga
Parametry opisane w tym artykule dostępne są bazach z metodą kolejkowania AVCO.

Rezerwacje na zamówieniach sprzedaży oraz zamówieniach wewnętrznych

Na definicji dokumentu zamówienia sprzedaży oraz zamówienia wewnętrznego (Konfiguracja –>Struktura Firmy –> Firma –> Dokumenty –> edycja dokumentu ZWE/ZS) udostępniony został parametr:

 • Rezerwuj – po jego zaznaczeniu, podczas dodawania lub zwiększania ilości artykułu, na dokumencie system domyślnie utworzy rezerwacje na wskazaną ilość blokując do sprzedaży określoną ilość towaru. W przypadku braku wystarczającej ilości utworzona zostanie rezerwacja bezzasobowa.

Parametr jest dostępny do edycji, bez względu na wartość parametru Obsługa rezerwacji ilościowej.

Parametry Rezerwuj zasoby/Rezerwuj ilości dostępne na definicji dokumentu ZS

Dodatkowo istnieje możliwość dokonania/zwolnienia rezerwacji pomocą przycisków [Rezerwuj]/[Zwolnij rezerwacje] dla dokumentów:

 • Zamówień sprzedaży – w stanie Zainicjowanym, Niezatwierdzonym, Zatwierdzonym, W realizacji
 • Zamówień wewnętrznych – w stanie Zatwierdzonym, W realizacji

Weryfikacja rezerwacji na dokumencie zamówień możliwa jest z poziomu szczegółów pozycji w sekcji Subpozycje oraz na zakładce Dostawy w sekcji Subpozycje w kolumnie Ma dostawę. W przypadku, gdy parametr jest zaznaczony, utworzona jest na danej subpozycji rezerwacja. Parametr w kolumnie Ma dostawę jest zablokowany do edycji dla:

 • towaru będącego usługą
 • dokumentu ZS w stanie: Anulowanym, Zamkniętym, Zrealizowanym
 • dokumentu ZWE w stanie: Zainicjowanym, Anulowanym, Niezatwierdzonym, Zamkniętym, Złożonym oraz Zrealizowanym

Tworzenie/zwalnianie rezerwacji ilościowej na zamówieniach możliwe jest dla:

 • dokumentów w stanie Zainicjowanym (ZS), Niezatwierdzonym (ZS), Zatwierdzonym (ZS, ZWE), W realizacji (ZS, ZWE)
 • dla artykułów o typie Towar – dotyczy tylko dokonywania rezerwacji
 • dokumentów powiązanych z magazynem wskazanym w nagłówku/subpozycji. W przypadku braku odpowiednich uprawnień (np. magazyn w danym centrum nie jest powiązany z danym dokumentem) dokument taki zostanie pominięty.

Szczegółowy opis dotyczący działania rezerwacji zasobów oraz rezerwacji bezzasobowych w zależności od typu dokumentu został opisany w artykułach: Zamówienie sprzedaży oraz zamówienie wewnętrzne.

Rezerwacje ilościowe

Aby istniała możliwość dokonania rezerwacji ilościowej na dokumentach zamówień (ZS, ZWE) oraz dokumentach magazynowych (WZ, MM-, RW), należy z poziomu System –> Konfiguracja –> Handel zaznaczyć parametr Obsługa rezerwacji ilościowej.

Parametr Obsługa rezerwacji ilościowych w konfiguracji systemu

Uwaga
W przypadku gdy parametr ten nie jest zaznaczony, zachowane zostanie dotychczasowe działanie systemu.

Po jego zaznaczeniu w przypadku, gdy na subpozycji elementu zamówienia lub dokumentu magazynowego:

 • wskazano partię – zostanie utworzona rezerwacja zasobowa na daną partię
 • nie wskazano partii – zostanie utworzona rezerwacja ilościowa na dany towar

Uwaga
Rodzaj rezerwacji na zamówieniach jest uzależniony od ustawienia parametru Rezerwuj w nagłówku dokumentu. W przypadku gdy parametr jest:

 • zaznaczony – zostanie utworzona rezerwacja ilościowa lub zasobowa w zależności od tego, czy na subpozycji została wskazana partia
 • niezaznaczony – zostanie utworzona rezerwacja nieblokująca (bezzasobową)

Na wstążce dokumentów zamówień dostępny jest również przycisk [Rezerwuj], który działa w analogiczny sposób.

Na niezatwierdzonym wydaniu magazynowym wygenerowanym z ZS utworzona zostanie rezerwacja:

 • zasobowa – jeśli na dokumencie ZS była utworzona rezerwacja zasobowa lub rezerwacja nieblokujące ze wskazaniem partii
 • ilościowa– jeśli na dokumencie ZS była utworzona rezerwacja ilościowa bez wskazania partii lub bezzasobowa

W momencie zatwierdzenia ilość na magazynie zostanie pomniejszona o wynikającą z dokumentu magazynowego.

Czy ten artykuł był pomocny?