Rodzaje rezerwacji

image_print

W systemie istnieje możliwość stworzenia rezerwacji:

 • bezzasobowych (nieblokujących) – rezerwacje, które nie blokują określonej na subpozycji ilości do sprzedaży. Rezerwacje te wykorzystane mogą być na dokumencie ZWE i ZS.
 • zasobowych (blokujących) – rezerwacje blokujące do sprzedaży ilość danej subpozycji z określonej dostawy. Rezerwacje te wykorzystane mogą być na dokumencie ZWE i ZS.
 • ilościowych (blokujących) – rezerwacje blokujące do sprzedaży określoną na subpozycji ilość danego towaru bez wskazania dostawy. Rezerwacja ilościowa może zostać utworzona:
  • w obrębie artykułu – do zarezerwowania danej ilości towaru (bez określenia rezerwowanej partii) – dla baz bez względu na metodę kolejkowania
  • w obrębie wskazanej partii – do zarezerwowania określonej ilości partii towaru (w takim wypadku różnica względem rezerwacji zasobu polega na braku jednoczesnego przypisania dostawy) – dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO

Blokada automatycznych rezerwacji

W systemie istnieje możliwość wyłączenia na danym magazynie tworzenia automatycznych rezerwacji dla dokumentów zamówień sprzedaży. W tym celu należy z poziomu Konfiguracja -> Struktura Firmy -> edycja wybranego centrum -> zakładka Dokumenty -> Zamówienie sprzedaży -> zakładka Magazyny zaznaczyć parametr Blokada automatycznych rezerwacji.

W przypadku gdy w nagłówku dokumentu ZS wskazana została opcja <Wszystkie> podczas dokonywania automatycznej rezerwacji ilości/zasobów pomijany jest magazyn, dla którego zaznaczono parametr Blokada automatycznych rezerwacji.

W przypadku gdy użytkownik ręcznie wskaże w nagłówku dokumentu ZS lub na jego subpozycji magazyn wartość parametru jest pomijana i istnieje możliwość dokonania rezerwacji blokującej z zachowaniem dotychczasowych zasad tworzenia rezerwacji.

Marża

W przypadku, gdy na dokumencie utworzona jest rezerwacja ilościowa, marża wyliczona zostanie na podstawie danej ilości oraz ostatniej ceny zakupu (system przeanalizuje wszystkie zatwierdzone dokumenty FZ, na których znajduje się dany element, którego data wpływu jest najpóźniejsza). Szczegóły dotyczące wyliczania marży można znaleźć w artykule Pilnowanie marży.

Podmiana dostawy FIFO/LIFO

W przypadku podmiany dostawy na zatwierdzonym dokumencie:

 • w obrębie tej samej partii – podmiana nie jest wykonywana ponieważ nie ma powiązania z dostawą.
 • w obrębie różnych partii – podmiana dostaw możliwa jest w przypadku gdy cała ilość w ramach danej dostawy jest dostępna

W przypadku podmiany dostawy na niezatwierdzonym dokumencie:

 • w obrębie tej samej partii – podmiana nie jest wykonywana ponieważ nie ma powiązania z dostawą.
 • w obrębie różnych partii – podmiana dostaw dokonana zostanie na dostępną ilość danej partii

 

Anulowanie dokumentu

Podczas anulowania/korygowania dokumentu przyjęcia magazynowego system zweryfikuje czy rezerwacje (zasobowe i ilościowe) artykułu (w tym poszczególnych partii) nie przekroczyłyby jego ilości na magazynie. W takim przypadku (rezerwacje są większe niż ilość pozostała po anulowaniu dokumentu) system zablokuje możliwość anulowania dokumentu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?