Standardowe przyciski

image_print

W systemie występuje szereg standardowych przycisków umożliwiających obsługę poszczególnych okien. Ulokowane są one na wstążce (główne menu systemu), w menu kontekstowych, na paskach szybkiego dostępu i w poszczególnych sekcjach formularzy. Poniższa lista prezentuje przyciski najczęściej pojawiające się w systemie.

PrzyciskOpis
Dodaje nowy obiekt lub dokument.
Dodaje grupę obiektów (na przykład artykułów lub kontrahentów).
Modyfikuje zaznaczony obiekt lub dokument.
Modyfikuje zaznaczoną grupę obiektów.
Usuwa zaznaczony obiekt lub dokument.
Kopiuje zaznaczony obiekt lub dokument.
Odświeża aktualnie otwarty formularz lub listę.
Służy do automatycznego, seryjnego generowania obiektów, na przykład bonów.
Wybiera obiekt, który ma zostać dodany do danego formularza lub listy.
Zaznacza dany obiekt na liście, na przykład w przypadku kiedy w kolumnie znajduje się pole wyboru.
Odznacza dany obiekt na liście, na przykład w przypadku kiedy w kolumnie znajduje się pole wyboru.
(przycisk gumki)Czyści pole, obok którego się znajduje.
Przycisk ten, występujący również pod nazwą [Do góry], [Przenieś w górę] lub [Przesuń w górę], przesuwa w górę zaznaczony na liście obiekt.
Przycisk ten, występujący również pod nazwą [Do dołu], [Przenieś w dół] lub [Przesuń w dół], przesuwa w górę zaznaczony na liście obiekt.
Zatwierdza dokument.
Jednocześnie zatwierdza i księguje dokument.
Księguje dokument.
Sumuje wszystkie zaznaczone na liście wiersze. Zsumowane wartości wyświetlają się na pasku podsumowań*.
Anuluje dokument.
Aktualizuje wybrane dane, na przykład schematy księgowe.
Przypina i ręcznie uruchamia procesy BPM zdefiniowane wcześniej w Edytorze procesów BPM**.
Otwiera listę aktywności związanych z danym obiektem lub dokumentem, mających miejsce w określonym przedziale czasu.
Importuje dane związane z obiektem.
Eksportuje dane zawarte na liście lub formularzu do arkusza kalkulacyjnego***.
Przycisk ten, występujący również w formach [Drukuj listę], [Drukuj kartę] czy
[Drukuj dokument] i innych, służy do wygenerowania wydruku danego obiektu, dokumentu lub listy.
Ukrywa sekcję filtra na liście****.
Wyświetla sekcję filtra na liście****.
Otwiera okno konstruktora filtra****.
(przycisk lejka)Umożliwia określenie kryteriów filtrowania dla danej kolumny****.
Zapisuje zmiany wprowadzone w otwartym aktualnie oknie systemu.
Zamyka aktualnie otwarte okno systemu.

* Szczegółowy opis funkcjonalności podsumowania pod listą znajduje się w artykule Sortowanie i grupowanie list.

** Szczegółowy opis narzędzia BPM znajduje się w kategorii BPM.

*** Szczegółowy opis funkcjonalności eksportu danych znajduje się w artykule Eksport do arkusza kalkulacyjnego.

**** Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Czy ten artykuł był pomocny?