Zasady generowania dokumentów

image_print

Zasady generowania dokumentów:

 • Nowy dokument można wygenerować z dokumentu zatwierdzonego lub zaksięgowanego (nie można wygenerować dokumentu z dokumentu niezatwierdzonego, anulowanego lub całkowicie skorygowanego).
 • Pozycje dokumentu generowanego przyjmują stawki VAT z odpowiadających im pozycji dokumentu źródłowego; wyjątek stanowi generowanie OZ -> OS oraz ZS ZZ, podczas których stawki pobierane są z karty artykułu.
 • Pole Obsługa transakcji na dokumencie generowanym domyślnie przyjmuje takie same wartości jak na dokumencie źródłowym (zarówno w nagłówku, jak i na pozycjach); podlega edycji do momentu zatwierdzenia dokumentu.
 • Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu z oferty sprzedaży lub zakupu, której termin ważności upłynął.
 • Nie ma możliwości wygenerowania ZZ z ZS oraz ZOZ z ZOS na pozycje typu komplet (z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument).
 • Istnieje możliwość generowania z dokumentu, który nie został w całości skorygowany.
 • Z jednego dokumentu źródłowego można wygenerować maksymalnie tyle dokumentów, ile dostępnych jest jednostek subpozycji. Jeśli wygenerowane dokumenty realizują całość dokumentu źródłowego, aby wygenerować następny, należy uprzednio usunąć lub anulować jeden z wcześniej wygenerowanych dokumentów. Wyjątek stanowią zapytania ofertowe oraz oferty, z których można wygenerować dowolną ilość dokumentów.
 • Przy wystawianiu korekt wartościowych do dokumentów handlowych, powiązanych z dokumentami magazynowymi, korekty wartościowe dokumentów magazynowych są generowane automatycznie.
 • Korekta kosztu generowana jest automatycznie, na skutek korygowania wartości pozycji na PZ lub PW, które wprowadziły zasób na magazyn, a zasób ten został już rozchodowany.
 • Nie ma możliwości wygenerowania WZ, jeśli na magazynie nie ma wystarczających zasobów (np. podczas sprzedaży z brakami lub z zamówienia, którego pozycji nie są wiązane z zasobami, a w momencie generowania WZ nie ma wystarczających zasobów by je powiązać).
 • Nie można generować dokumentów magazynowych z towarem, który jest w danym momencie inwentaryzowany.
 • Istnieje możliwość automatycznego generowania dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych, poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień na typach dokumentów.
 • W przypadku ZOS, ZS, ZOZ, OZ, ZZ, FZ, PZ, PW istnieje możliwość generowania dokumentów z listy pozycji dokumentu, uwzględniając tylko część pozycji.
 • W przypadku ZZ, FZ, PZ, PW istnieje możliwość generowania dokumentów tylko dla wskazanych opakowań
 • Można wygenerować:
  • z jednego dokumentu jeden inny dokument (np. z jednego MM- jedno MM+);
  • z kilku dokumentów jeden dokument (np. z kilku WZ można wygenerować jedną FS, jeśli wszystkie WZ spełniają odpowiednie kryteria);
  • z jednego dokumentu kilka innych dokumentów (np. z jednej FS zostanie wygenerowanych tyle WZ, z ilu magazynów pobiera zasoby FS);
  • z kilku dokumentów kilka innych dokumentów (np. z kilku ofert zakupu można wygenerować kilka ofert sprzedaży, na różnych kontrahentów).
 • Podczas ręcznego generowania dokumentu handlowego z kilku dokumentów magazynowych, system ustali datę sprzedaży/zakupu na poziomie najmniejszej (najwcześniejszej) z dat wydania dokumentów WZ lub dat przyjęcia dokumentów PZ.
 • Podczas ręcznego generowania dokumentu magazynowego z kilku dokumentów handlowych, jeśli daty sprzedaży/zakupu są różne, system wygeneruje osobne dokumenty magazynowe dla każdej daty.
 • Rabat nagłówka dokumentu źródłowego jest przenoszony na dokument wygenerowany tylko w formie rabatu użytkownika na pozycjach (wartości rabatu w nagłówku są zerowane); wyjątek stanowi generowanie FS do PAR, gdyż te dokumenty generowane są 1:1.
 • Podczas generowania system nie sprawdza uprawnień operatora do rabatu udzielonego na pozycjach dokumentu źródłowego .
 • Dokument MM- wygenerowany z dokumentów przychodowych PZ/PW podlega pełnej edycji.
 • Na FZ generowanej w procesie konsygnacji nie są tworzone opakowania.
 • Nie ma możliwości wygenerowania z FS częściowego dokumentu WZ, jeśli na dokumencie handlowym znajduje się komplet (który na karcie artykułu ma odznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument), którego nie ma w całości na magazynie.
Przykład

W systemie jest zdefiniowany komplet, który ma zaznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument. W skład tego kompletu wchodzą artykuły:

A – w ilości 1 szt.

B – w ilości 1 szt.

Na dokument ZS dodaje komplet, który na karcie artykułu ma zaznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument. Na magazynie znajduje się 10 szt. artykułu A, natomiast ilość artykułu B wynosi 0. Dokument zamówienia zostaje zatwierdzony.

Z dokumentu zamówienia sprzedaży generowany jest dokument wydania zewnętrznego. Na WZ przeniesiony został tylko składnik kompletu – artykuł A. Użytkownik próbując dodać na tak wygenerowany dokument jeszcze raz ten sam komplet, który dodany został na ZS, doda tylko składnik kompletu, który widnieje już na WZ. Aby mieć możliwość dodania całego kompletu, użytkownik powinien zmodyfikować np. ilość w kolumnie Ilość na wygenerowanym dokumencie i ponownie dodać komplet na dokument.

Czy ten artykuł był pomocny?