Artykuły, widok Klienci

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument opisuje widok Klienci aplikacji Artykuły. Pozostałe widoki opisane są w osobnych dokumentach. Opis danych dostępnych w wielu widokach znajduje się w dokumencie Artykuły.

Dane sprzedaży dotyczące klientów można utworzyć w widoku Klienci. Dane te są preferowane w stosunku do danych artykułów sprzedaży oraz danych wykorzystywanych w klasyfikacji klientów.

Opis widoków

Instrukcja obsługi widoku Klienci w kontekście tworzenia lub edycji danych artykułów odnoszących się do klientów, znajduje się w dokumencie Instrukcje: Artykuły widok Klienci

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Artykuły widok Klienci

W nagłówku aplikacji Artykuły widok Klienci można wyświetlić dane podstawowe artykułu. Dodatkowo znajduje się pole Klient, które jest obowiązkowe. Pełny opis danych jakie można utworzyć w nagłówku oraz informacje o widoku Podstawowe znajdują się w dokumencie Artykuły.

W sekcji głównej użytkownik może wyświetlić dane podstawowe artykułu. Dane te nie mogą być edytowane w widoku Klienci. Sekcja główna jest identyczna dla każdego widoku aplikacji Artykuły.

Szczegółowy opis typu danych możliwych do zdefiniowania w sekcji głównej oraz opis widoku Podstawowe znajduje się w dokumencie Artykuły.

Obszar roboczy

Widok Klienci składa się z następujących zakładek:

 • Ogólne
 • Załączniki/Teksty
 • Inne pola

Artykuł sprzedaży jest wykorzystywany w celu realizacji zamówienia klienta. W widoku Klienci użytkownik może wprowadzić własne dane dotyczące konkretnego klienta.

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne składa się z sekcji:

 • Dane dostawy
 • Dane rozliczeniowe
Zakładka Ogólne w aplikacji Artykuły

Bezpośrednio pod zakładką Ogólne znajdują się nieedytowalne pola wyświetlane w celach informacyjnych:

 • Status artykułu – wartość pola pobierana z widoku Sprzedaż, odnosi się do danych sprzedażowych określonego artykułu
 • Zablokowany do – wartość pola pobierana z widoku Sprzedaż, odnosi się do danych sprzedażowych określonego artykułu
 • EAN – wartość pola pobierana z widoku Podstawowe, unikalny numer identyfikacyjny artykułu
 • Typ specyfikacji – wartość pola pobierana z widoku Logistyka magazynowa
 • Artykuł alternatywny – wartość pola pobierana z widoku Podstawowe, może zostać użyty, jeśli poszukiwany artykuł w danym momencie jest niedostępny
 • Alias artykułu – wartość pola pobierana z widoku Podstawowe, stosowany jest do sprzedaży tego samego przedmiotu pod różnymi numerami i opisami. W rzeczywistości, artykuły te nie są to artykuły niezależne – nie są one produkowane, przechowywane ani kupowane

 Sekcja Dane dostawy

Sekcja Dane dostawy w aplikacji Artykuły

W sekcji Dane dostawy dostępne są następujące pola:

 • Numer artykułu klienta – pole pozwala na wprowadzenie numeru artykułu dla wybranego klienta, do przypisania numeru artykułu klienta można użyć cyfr i liter lub ich kombinacji
 • Nazwa artykułu klienta – pole pozwala na wprowadzenie nazwy artykułu stosowanej przez wybranego klienta
 • Wskazówka – pole pozwala na wprowadzenie dodatkowej informacji dotyczącej artykułu
 • Magazyn domyślny – pole pozwala na wybranie preferowanego magazynu dla artykułu, który powinien być wykorzystywany w standardowych warunkach. Taki magazyn jest wybierany domyślnie, jeśli artykuł jest wprowadzony jako pozycja oferty lub zamówienia sprzedaży. Wpis w tym polu jest opcjonalny.
 • Klasyfikacja ABC – pole pozwala na przypisanie artykułowi odpowiedniego priorytetu ważności. Najbardziej dochodowy artykuł zostaje oznaczony pozycją A. Odpowiednio artykuły określone pozycją B i C są mniej dochodowe. Istnieje możliwość wyboru istniejących kryteriów:
  • A
  • B
  • C

Wybór ten nie jest obecnie uwzględniany w procesach sprzedaży.

 • Pozostały okres ważności – pole pozwala na określenie czasu pozostałego do wygaśnięcia daty ważności artykułu. Pole to jest aktywne, jeśli artykuł jest specyfikacją typu Szarża produkcyjna. Oznacza to, że jeśli artykuł posiada szarżę, część zapasów tego artykułu oznakowana jest numerem szarży. Szarża produkcyjna zawsze posiada datę ważności. Stany magazynowe ewidencjonowane są na poziomie artykułu i szarży. Procesy sprzedaży gwarantują, że dostarczane są wyłącznie artykuły o szarżach produkcyjnych spełniających wymaganie pozostałego okresu ważności. Pole składa się z dwóch części. W pierwszej części należy wprowadzić wartość liczbową, natomiast w drugiej części należy określić jednostkę pozostałego okresu ważności. Wpis w tym polu jest opcjonalny.
 • Weryfikacja dostępności – można użyć tego pola wyboru, aby określić czy dla danego artykułu ma zostać przeprowadzony proces sprawdzania dostępności. Jeśli proces ten dla artykułu został aktywowany, system sprawdza, czy artykuł jest dostępny w żądanej ilości podczas wprowadzania go do zamówienia sprzedaży. Jeżeli istnieją odpowiednie dane artykułu dotyczące klientów lub ich klasyfikacji to można je wykorzystać.
 • Określ termin ponownego opracowania – określenie, czy termin ponownego opracowania niezbędny do zainicjowania dostawy ma być uwzględniony dla danego artykułu na zamówieniu sprzedaży lub zleceniu dystrybucji. Termin ponownego opracowania służy do określenia czasu na ponowne opracowanie zlecenia dystrybucji lub zamówienia sprzedaży. Pole Termin ponownego opracowania jest aktywowane po zaznaczeniu tego parametru. Jeśli użytkownik dezaktywuje parametr Podanie terminu ponownego opracowania, wartość podana w polu Termin ponownego opracowania jest ignorowana podczas obliczania czasu ponowne opracowanie.
 • Podział szarży produkcyjnej – pole pozwala na określenie, czy podczas procesu sprzedaży artykuły o specyfikacji typu Szarża produkcyjna lub Partia mają być dostarczane, a zatem kompletowane za pomocą specyfikacji. Jeśli parametr ten nie zostanie zaznaczony, całkowita ilość pozycji zlecenia dostawy będzie mogła być kompletowana wyłącznie w zakresie pojedynczej szarży produkcyjnej lub partii.
 • Określ czas transportu – zaznaczenie tego parametru aktywuje pole Czas transportu. Czas transportu odnosi się do czasu potrzebnego na przetransportowanie towarów do odbiorcy dostawy. Jeśli użytkownik dezaktywuje parametr Podaj czasu transportu, wartość podana w polu Czas transportu będzie ignorowana podczas obliczania czasu na dostawę.
 • Termin ponownego opracowania – pole to jest aktywowane po zaznaczeniu parametru Podanie terminu ponownego opracowania. W polu tym użytkownik może wprowadzić termin ponownego opracowania. Jako jednostkę należy wybrać dzień. Wprowadzony termin ponownego opracowania jest wykorzystywany jako domyślny na dokumentach sprzedażowych. Czas ten jest odliczany począwszy od terminu wysyłki. Z kolei termin wysyłki jest zależny od terminy dostawy wprowadzonego dla pozycji zamówienia i określonego czasu transportu. Jeśli użytkownik aktywuje parametr Określ termin ponownego opracowania i nie wprowadzi żadnych danych w polu Termin ponownego opracowania, termin wysyłki będzie tożsamy z terminem ponownego opracowania.Wpis w tym polu jest opcjonalny.
 • Czas transportu – w polu tym można wprowadzić czas trwania transportu z magazynu do odbiorcy dostawy. Jako jednostkę należy wybrać dzień. Pole to jest aktywowane po zaznaczeniu parametru Podanie czasu transportu. Czas transportu jest liczony wstecz od daty dostawy pozycji dokumentu sprzedaży i jest wprowadzany jako domyślny termin wysyłki. Termin wysyłki jest decydujący dla procesu weryfikacji dostępności na dokumentach sprzedaży, ponieważ towar musi być dostępny w tym czasie aby można było go wysłać. Jeśli parametr Określ czas transportu jest zaznaczony, a w polu Czas transportu nie podano żadnej wartości, przyjmowany jest termin wysyłki odpowiedni dla terminu dostawy.Wpis w tym polu jest opcjonalny.
 • Integracja z zaopatrzeniem – za pomocą tego ustawienia można kontrolować wprowadzanie dostawcy pozycji w aplikacjach Oferty sprzedaży, Zapytania ofertowe sprzedaży oraz Zamówienia sprzedaży:
  • Niedozwolone – dostawca nie może być wprowadzony
  • Wymagane – dostawca musi być wprowadzony
  • Do wyboru – dostawca może być wprowadzony

Sekcja Dane rozliczeniowe

Sekcja Dane rozliczeniowe w aplikacji Artykuły

W sekcji Dane rozliczeniowe dostępne są następujące pola:

 • Centrum kosztów – centrum kosztów przyporządkowane w tym polu jest uzupełniane na zamówieniu sprzedaży w polu Centrum kosztów podczas tworzenia nowej pozycji. Wpis w tym polu jest opcjonalny.
Uwaga
Przyporządkowywanie centrów kosztów jest możliwe, jeśli w aplikacji Konfiguracja aktywowano funkcję Controlling.
 • Jednostka kosztowa – jednostka kosztowa przyporządkowana w tym polu jest uzupełniana na zamówieniu sprzedaży w polu Jednostka kosztowa podczas tworzenia nowej pozycji. Wpis w tym polu jest opcjonalny.

[/alert] Przyporządkowywanie jednostek kosztowych jest możliwe, jeśli w aplikacji Konfiguracja aktywowano funkcję Controlling. [/alert]

 • Wymiar ceny – wymiar ceny określa liczbę jednostek, dla której obowiązuje cena. Obowiązującymi jednostkami są jednostki sprzedaży wprowadzone dla artykułu. Jeśli na zamówieniu sprzedaży wybrano pochodzenie ceny typu Ręcznie, pole Wymiar ceny jest domyślnie uzupełniane wprowadzoną wartością. Pole to jest obowiązkowe.
 • Klasyfikacja cen artykułu – dla klasyfikacji cen artykułu można zapisać warunki cenowe. Artykuł może zostać objęty takimi warunkami podczas ustalania ceny poprzez przyporządkowanie go do klasyfikacji cen. Wprowadzenie danych w tym polu jest obowiązkowe, jeśli nie zaznaczono parametru Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach Wprowadzenie: Ceny sprzedaży oraz Ustalanie cen sprzedaży.
 • Klasyfikacja prowizji – w tym polu należy wybrać klasyfikację prowizji. Klasyfikacja ta grupuje odpowiednie artykuły z przyporządkowaną prowizją. Za jej pomocą użytkownik może utworzyć nowe umowy prowizyjne w aplikacji Umowy prowizyjne. Wpis w tym polu jest opcjonalny.
 • Klasyfikacja premii – w tym polu należy wybrać klasyfikację premii. Klasyfikacja ta grupuje odpowiednie artykuły z przyporządkowaną premią. Klasyfikacja premii może być wykorzystana w aplikacji Umowy premiowe sprzedaży, żeby wykluczyć lub uwzględnić pozycje w operacji naliczania premii. Wpis w tym polu jest opcjonalny.
 • Marża pokrycia – w polu tym należy wprowadzić marżę pokrycia dla danego artykułu w procentach kosztu własnego. Jeśli system domyślnie wyświetla wartość 0.00%, marża pokrycia nie jest sprawdzana podczas tworzenia pozycji dokumentów sprzedaży. Jeśli weryfikacja dokumentów sprzedaży jest konieczna, użytkownik może zmienić procent marży pokrycia.
 • Jednostka nośników logistycznych – w tym polu można wybrać jednostkę opakowań wprowadzoną w widoku Podstawowe jako jednostkę nośników logistycznych. Jednostka nośników logistycznych jest wykorzystywana podczas kalkulacji kosztów transportu w ramach procesu sprzedaży, jeśli w aplikacji Koszty transportu zdefiniowano koszty zależne od jednostek opakowań. Wpis w tym polu jest opcjonalny.
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia – w zależności od ustawienia tego parametru, analogiczny parametr jest odpowiednio ustawiany dla pozycji zamówienia i oferty sprzedaży.
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji – w zależności od ustawienia tego parametru, analogiczny parametr jest odpowiednio ustawiany dla pozycji zamówienia i oferty sprzedaży. Jeśli parametr ten nie jest zaznaczony, należy wprowadzić klasyfikację cen artykułu.
 • Nie stosuj rabatów od wielkości opakowań – w zależności od ustawienia tego parametru, analogiczny parametr jest odpowiednio ustawiany dla pozycji zamówienia i oferty sprzedaży.
 • Nie stosuj rabatów nagłówka i pozycji – za pomocą tego parametru można określić, czy w przypadku danego artykułu stosowane będą rabaty nagłówka i pozycji. W zależności od ustawienia tego parametru, parametr Bez rabatów nagłówka jest odpowiednio ustawiany dla pozycji zamówienia i oferty sprzedaży.

Zakładka Załączniki/Teksty

Zakładka Załączniki/Teksty w aplikacji Artykuły

Na zakładce Załączniki/Teksty można wprowadzić dodatkowe teksty i elementy tekstowe związane z danymi artykułu dotyczącymi klienta. Są one zwykle używane w celach informacyjnych na wydrukach dokumentów. Jeśli na zakładce Załączniki/Teksty wyświetlana jest ikona, oznacza to, że teksty są dostępne.

Zakładka Inne pola

Zakładka Inne pola w aplikacji Artykuły

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Edytor tekstów w dokumencie Instrukcja obsługi.

Zastosowanie danych w środowisku wielofirmowym

Wyszukiwanie odpowiednich danych sprzedaży dla artykułu odbywa się w kilku krokach. Dla klienta można zapisać specjalne dane artykułu. Jeśli takie dane są dostępne, są one wykorzystywane zamiast ogólnych danych sprzedaży. Ponadto są one wykorzystywane zamiast istniejących danych artykułu dla klasyfikacji klientów. Jeśli nie występują dane artykułu dla klienta i wybranej organizacji, używane są istniejące dane w organizacji nadrzędnej. Wyszukiwanie w porządku rosnącym w zakresie hierarchii sprzedaży,
w oparciu o początkowo wybraną organizację, prowadzone jest do momentu spełnienia następujących warunków:

 • Znalezione są odpowiednie dane bez znacznika usuwania
 • W hierarchii sprzedaży osiągnięty jest najwyższy węzeł, czyli aktywny klient OLTP
  i nie ma tam żadnych odpowiednich danych. W takim przypadku wyszukiwanie zostaje przerwane bez żadnego wyniku.
 • Ta sama organizacja odpowiedzialna za edycję, co w wybranej organizacji, nie może być wprowadzona dla wszystkich odpowiednich jednostek biznesowych w aplikacji Organizacje, aby organizacja nadrzędna mogła być zweryfikowana. W takim przypadku wyszukiwanie zostaje przerwane bez żadnego wyniku.

Jednostki biznesowe istotne dla procesu weryfikacji to:

 • Klasyfikacja artykułu sprzedaży od 1 do 5
 • Klasyfikacja cen artykułu sprzedaży
 • Klasyfikacja premii artykułu sprzedaży

Jeśli wyszukiwanie danych artykułów związanych z klientem zostanie przerwane bez rezultatu, następnie wyszukane zostaną prawidłowe dane artykułów dla klasyfikacji klientów.

Jeśli użytkownik należy do podrzędnej organizacji sprzedaży, wykorzystywane są również istniejące dane artykułów dotyczące klientów funkcjonujące w ramach tej podrzędnej organizacji. Jeśli dane organizacji podrzędnej nie są odpowiednie dla organizacji użytkownika, możliwe są następujące działania:

 • Oznaczenie danych organizacji nadrzędnej do usunięcia
 • Wprowadzenie odpowiednich danych artykułu powiązanych z klientem na potrzeby organizacji użytkownika

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji związanych z organizacją znajdują się
w dokumencie Artykuły. Ogólne informacje dotyczące środowiska wielofirmowego znajdują się w dokumencie Wprowadzenie: Wielofirmowość.

Uwaga
Jeśli jedno z pól danych artykułu dotyczących klienta ma pozostać nieuzupełnione, ale zostało uzupełnione np. w ramach danych sprzedaży, wykorzystywane są dane z rekordu dotyczącego klienta, tzn. odpowiedni atrybut pozostanie pusty w procesach sprzedaży.

Konfiguracja

Dokument Artykuły zawiera informacje o ustawieniach w Konfiguracji dla aplikacji Artykuły dla odpowiednich widoków.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Artykuły sprzedaży klienta – com.cisag.app.sales.obj.CustomerSalesItem – wykorzystywana jest przez widok Klienci aplikacji Artykuły między innymi w celu:

 • przyporządkowywania uprawnień
 • definiowania działań
 • importowania i eksportowania danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych com.cisag.app.sales.Master1Data

Uprawnienia

Uprawnienia są nadawane poprzez role autoryzacyjne, a także poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień znajdują się w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Artykuły, widok Klienci.

Przyporządkowywanie organizacji

Aby dany użytkownik mógł korzystać z widoku Klienci aplikacji Artykuły, musi być przyporządkowany do organizacji, która jest połączona ze strukturą organizacyjną Sprzedaż.

Funkcje specjalne

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji zależnych od organizacji znajdują się w rozdziale Środowisko wielofirmowe i jednofirmowe z uprawnieniami do treści dokumentu Artykuły. W środowisku jednofirmowym aplikacja nie posiada funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Artykuły, widok Klienci jest wyłączona dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?