Artykuły

Aplikacja Artykuły służy do wprowadzania istotnych danych podstawowych artykułu. W zależności od widoku (zastosowania), np. w zakupach lub sprzedaży, dane podstawowe mogą się różnić. W przypadku systemów z funkcją wielofirmowości, dane te mogą różnić się dodatkowo w zależności od wybranej organizacji.

Dokument zawiera opis aplikacji Artykuły oraz dostępnych w niej funkcji podstawowych. Kolejne dokumenty dotyczące aplikacji zawierają opisy poszczególnych widoków dostępnych w aplikacji.

Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji Artykuły, na przykład dotyczące dodawania lub edycji artykułu, znajdują się w dokumencie Instrukcje: Artykuły.

Definicje pojęć

Alias artykuły typu alias określane są często jako „artykuły wirtualne”. Służą one do zastosowania w sprzedaży tego samego artykułu pod innym numerem lub inna nazwą. Tego typu artykuły nie istnieją w rzeczywistości jako samodzielne artykuły — nie są one produkowane, składowane ani nabywane. Artykuły typu alias pozwalają na sprzedaż tego samego artykułu w różnych cenach.

Przykład
Alternator produkcji Bosch ma nr artykułu 1234. Ten alternator jest w sprzedaży pod oryginalnym numerem katalogowym części VW jako alias 6789 oraz pod oryginalnym numerem katalogowym Opel jako alias 4811.
Wskazówka
Dla artykułu typu alias dostępny jest tylko widok Podstawowe. Artykuły typu Alias są zapisywane bez zależności czasowych.

Artykuł alternatywny każdemu artykułowi można przyporządkować wiele artykułów alternatywnych. Artykułem alternatywnym jest artykuł, który można zastosować jako zamiennik dla właściwego, aktualnie niedostępnego, artykułu. Przykładowo, artykuł alternatywny posiada te same lub nieznacznie różniące się właściwości.

Szarża szarża produkcyjna jest jedną z możliwych specyfikacji artykułu. Obsługa Szarży oznacza, że część zapasów tego artykułu oznakowana jest numerem szarży. Każdej szarży produkcyjnej przyporządkowana jest data ważności. Co więcej, zarządzanie logistyką magazynową odbywa się na poziomie artykułu i szarży produkcyjnej.

Europejski Kod Towarowy (EAN) kod ten określa, jak system ustala nadawany wewnętrznie numer EAN i jakie kryteria kontroli musi on spełniać.

Artykuł zastępczy jest to samodzielny artykuł, który jest zarejestrowany w systemie jako unikalny zamiennik artykułu wycofanego. Stosuje się go w przypadku, gdy żądany artykuł nie może być w asortymencie, ponieważ nie jest już produkowany lub nabywany.

Środek załadunku ogólne określenie środków składowania i opakowań stosowanych w magazynowaniu, transporcie i wysyłce towarów. Środki załadunku są artykułami posiadającymi typ materiału Środek załadunku. Środki załadunku wielokrotnego użytku dzielą się na opakowania zwrotne i kontenery.

Artykuł referencyjnyartykuł referencyjny należy rozpatrywać w powiązaniu z wariantami artykułu. Nie są to prawdziwe artykuły podlegające sprzedaży czy nabyciu. Służą one jako nośnik ważnych informacji dla powiązanych z nimi wariantów i służą jako szablon do tworzenia nowych wariantów.

Numer seryjny jest to jedna z możliwych specyfikacji artykułu. Zastosowanie numerów seryjnych oznacza, że każda jednostka artykułu w systemie posiada numer seryjny, który jest unikalny dla każdego artykułu. W przeciwieństwie do szarży i partii, numer seryjny nadawany jest dokładnie dla jednego artykułu w podstawowej jednostce artykułu. Numery seryjne dzielą się na numery seryjne z ewidencją zapasów i numery seryjne bez ewidencji zapasów.

Zestaw zestaw stanowi typ materiału. Służą one jako podstawa do tworzenia listy składników zestawu. Lista składników zestawu zawiera artykuły należące do zestawu.

Wariant stanowi dalsze kryteria podziału artykułu. W przypadku wariantów można zastosować dowolne określenia, na przykład kolor lub rodzaj. Takie pojęcie identyfikuje wariant artykułu. Może być on związany z identyfikacją, jako rozszerzeniem identyfikacji artykułu referencyjnego, lub stanowić samodzielny wariant artykułu z inna identyfikacją niż artykuł referencyjny.

Dodatkowo, na poziomie wariantu może odbywać się zarządzanie zapasami oraz ich wycena, pełne określenie ceny i zapotrzebowania materiałowego. W zależności od sposobu wykorzystania wariantów funkcjami specjalnymi można zarządzać tylko w odniesieniu do artykułów referencyjnych. Następnie mają one zastosowanie do wszystkich powiązanych wariantów.

Pseudoartykuł pseudoartykuł to artykuł jednorazowego zapotrzebowania. Pseudoartykułami nazywamy artykuły o niskiej wartości lub te, które nie są wprowadzone do asortymentu. Dane pseudoartykułu są wprowadzane do systemu natomiast nie obejmują danych sprzedażowych i zakupowych. Ponieważ pseudoartykuł nie podlega magazynowaniu, nie ma przypisanych danych logistycznych, a co za tym idzie danych dotyczących produkcji i planowania.

Zestawienie zastosowań

Poniżej przedstawiona jest tabela zastosowań obiektu Artykuł.

Klasyfikacja typów artykułów, zastosowań i typów materiału

Poniższa tabela przedstawia zależności pomiędzy typami artykułów, zastosowaniami i typami materiałów.

Typ artykułu Zastosowania artykułu
Zakupy Sprzedaż Logistyka magazynowa Produkcja Planowanie Rachunkowość
Alias
Usługa + +
Artykuł rozliczeniowy + + +
Produkcja obca + +
Pseudoartykuł + +
Materiał typu:
– Artykuł magazynowy
– Środek załadunkowy
– Artykuł referencyjny
– Wariant artykułu
– Zestaw (Artykuł zastępczy/alternatywny)
+ + + + + +
Wskazówka
Artykuł typu Zestaw nie posiada danych produkcyjnych. Artykuł magazynowy może istnieć w systemie z ewidencją stanu lub bez ewidencji stanu, czyli może posiadać lub nie dane logistyki magazynowej, produkcji i planowania.

Przykłady zastosowań

Opis funkcji, w których artykuł ma istotną rolę:

 • Artykuły stanowią podstawę do zarządzania ewidencją stanu, planowania stanów i ich wyceny. Stany magazynowe i zapotrzebowania są analizowane i planowane dla każdego artykułu
 • W przypadku artykułów własnych można przyporządkować zestawienia materiałowe i marszruty, aby określić jak i z jakich komponentów artykuł ma być produkowany. Komponenty w zestawieniu materiałowym również są artykułami.
 • Ceny artykułów i warunki są zapisywane oddzielnie w cennikach, aby możliwe były kupno i sprzedaż artykułów
 • W środowiskach wielofirmowych poszczególne dane dotyczące artykułów mogą być zapisywane centralnie lub oddzielnie dla każdej organizacji
 • Jeśli artykuły nieznacznie się różnią, można je ująć w systemie jako warianty. Warianty artykułów mogą być np. kolorami lub rodzajami artykułu właściwego, identycznego pod każdym innym względem. Rozmaite warianty artykułu są zawsze powiązane z artykułem referencyjnym, który posiada wspólne cechy i z którego pochodzą poszczególne warianty.
 • Możliwe jest również łączenie wariantów i specyfikacji. Specyfikacje mogą identyfikować w jednoznaczny sposób pewną część zapasu
 • Do jednego artykułu można przyporządkować różne artykuły zastępcze oraz wiele artykułów alternatywnych i aliasów:
  • Przykładowo artykuł alternatywny jest przypisywany, jeśli żądany artykuł nie jest dostępny. Alternatywne artykuły są klasyfikowane za pomocą tych samych lub podobnych właściwości.
  • Artykuł zastępczy jest artykułem zastępującym produkt, który został wycofany z produkcji lub zamówień. Artykuł zastępczy posiada własne dane podstawowe, które nie opierają się na danych podstawowych artykułu, który jest zastępowany. Wymiana artykułu na artykuł zastępczy jest elementem zarządzania procesem wygaszania produkcji.
  • Aliasy określane są często jako „artykuły wirtualne”. Wykorzystywane są do sprzedaży tego samego artykułu pod innym numerem lub nazwą. Tego typu artykuły nie istnieją w rzeczywistości jako samodzielne artykuły. Aliasowi można przyporządkować indywidualne cechy, takie jak numer artykułu, nazwę lub cenę. Nie są one jednak produkowane, składowane ani nabywane.

Ogólne informacje o artykułach

Rozdział zawiera podstawowe informacje o artykułach. Są one pomocne m.in. przy wyborze zastosowań poszczególnych cech artykułu:

Artykuły magazynowe z ewidencją stanu

Artykuły magazynowe mogą być ujęte zarówno z ewidencją stanu, jak i bez. Artykuły bez ewidencji stanu nie posiadają danych dotyczących logistyki magazynowej, produkcji i planowania. Nie są zatem produkowane i nie wykonuje się żadnych transakcji magazynowych z ich udziałem. Artykuły magazynowe mogą jednak być wykorzystywane w procesach sprzedaży, zakupu i dystrybucji. Co więcej, mogą być dostarczane, kompletowane i pakowane do wysyłki. Artykuły magazynowe bez ewidencji stanów mogą być również rozliczane wewnętrznie.

Typy materiałów, które posiadają cechy artykułu magazynowego:

 • Artykuł referencyjny są rejestrowane w systemie bez ewidencji stanów. Niemniej jednak, dostarczają one dane dotyczące ewidencji stanów dla odpowiednich wariantów artykułów.
 • Wariant artykułu dane dotyczące ewidencji stanów wariantów są pobierane z właściwych artykułów referencyjnych
 • Zestaw nie są rejestrowane w systemie z ewidencją stanów

Artykuły ze specyfikacjami

W niektórych branżach monitorowanie stanu zapasów danego artykułu nie jest wystarczające. W związku z tym, potrzebny jest dalszy podział stanów na specyfikacje, takie jak numery seryjne lub szarże. Poszczególnym częściom ilości zapasów nadawany jest wówczas unikalny numer, który umożliwia monitorowanie jakie ilości danej specyfikacji zostały ujęte w transakcji magazynowej przychodu, przesunięcia lub rozchodu. Dzięki temu można zobaczyć, którzy dostawcy dostarczyli artykuły danej specyfikacji lub na podstawie jakich zleceń produkcyjnych artykuł o tej specyfikacji został wyprodukowany. Jednocześnie można prześledzić, którym klientom zostały sprzedane jakie ilości danej specyfikacji lub w jakich zleceniach produkcyjnych zostały one wykorzystane lub przetworzone.

Możliwość identyfikacji pochodzenia i zastosowania artykułu jest czasem konieczna ze względu na odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Dla każdej specyfikacji automatycznie generowany jest rekord danych.

Dostępne są cztery różne typy specyfikacji:

 • Szarża
 • Partia
 • Numer seryjny z ewidencją stanów
 • Numer seryjny bez ewidencji stanów

Te typy specyfikacji podlegają wielu wymaganiom. Dane zawarte w specyfikacjach służą opisowi cech danej specyfikacji, przykładem może być data ważności przypisana do szarży lub data gwarancji przypisana do numeru seryjnego.

Szarże są zwykle używane dla artykułów nietrwałych. Partie zawierają mniej charakterystyczne dane podstawowe, które przypisuje się w celu monitorowania ilości wyprodukowanych artykułów w trakcie jednej zmiany lub w danym dniu roboczym. Numery seryjne są zawsze przypisane do pojedynczej jednostki ilości danego artykułu. Takie oznaczenie często wykorzystywane jest w urządzeniach elektronicznych.

Numery seryjne bez ewidencji stanów są szczególną specyfikacją. Niektóre z powyższych twierdzeń nie mają do nich zastosowania, ponieważ numery te nie służą monitorowaniu zapasów, a jedynie są przydzielane każdej jednostce przy sprzedaży artykułu.

Ustawienia specyfikacji umożliwiają używanie numerów specyfikacji dostawcy lub nadawanie własnych numerów. W tym przypadku numer specyfikacji dostawcy może być zapisany jako informacja dodatkowa.

Aby informacja o zapasie artykułu danej specyfikacji była dostępna, należy przy każdej operacji przesunięcia ilości podawać odpowiedni numer specyfikacji. Odnosi się to również do inwentaryzacji przeprowadzanej na poziomie specyfikacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Inwentaryzacja.

Warianty i specyfikacje

Artykuły mogą być obsługiwane w wariantach i specyfikacjach, jak również w połączeniu wariantów i specyfikacji. Warianty mogą być np. kolorem, rozmiarem lub materiałem. Warianty różnych artykułów są przypisane do artykułów referencyjnych. Takie przyporządkowanie odbywa się z wykorzystaniem relacji artykułów.

Istnieje również możliwość przyporządkowania artykułów zastępczych, wielu artykułów alternatywnych oraz aliasów.

 • Przyporządkowanie artykułu alternatywnego ma miejsce w przypadku, gdy żądany artykuł jest niedostępny. Alternatywne artykuły mają zazwyczaj takie same lub podobne właściwości jak artykuł oryginalny.
 • Artykuł zastępczy jest artykułem zastępującym produkt, który został wycofany z produkcji lub zamówień. Artykuł zastępczy posiada własne dane podstawowe (czyli dane wprowadzone w zakładce Podstawowe w aplikacji Artykuły), które nie opierają się na danych podstawowych poprzedniego artykułu. Wymiana artykułu na artykuł zastępczy jest elementem zarządzania procesem wygaszania produkcji.
 • Aliasy określane są często jako „artykuły wirtualne”. Służą one do zastosowania w sprzedaży tego samego artykułu pod innym numerem lub inna nazwą. Tego typu artykuły nie istnieją w rzeczywistości jako samodzielne artykuły. Aliasowi można przyporządkować indywidualne cechy, np. numer artykułu, nazwę lub cenę. Nie są produkowane, składowane ani nabywane.

Status artykułu

Istnieją dwa typy statusu artykułu:

 • Status zastąpienia
 • Status artykułu
Status zastąpienia

Status zastąpienia dotyczy danych podstawowych artykułu i określa, czy

 • artykuł jest jeszcze aktualny i jest stosowany
 • artykuł został zastąpiony przez inny artykuł
 • artykuł został wycofany, ale nie zastąpiony przez inny artykuł

Jeżeli artykuł ma być zastąpiony innym artykułem, to można tego dokonać ze skutkiem natychmiastowym lub dopiero w tym momencie, gdy jego dostępność wyniesie zero.
Dostępne są następujące ustawienia statusu artykułu:

 • Niezastąpiony
 • Zastąpiony
 • Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0
 • Wycofany
 • Wycofany, gdy dostępność wynosi 0

W przypadku wielofirmowości, status zastąpienia może zależeć od wybranej organizacji w aplikacji Artykuły.

Status artykułu

Status artykułu służy do zablokowania lub zwolnienia (udostępnienia) artykułu dla poszczególnych zastosowań. Status blokady odnosi się do danych w poszczególnych widokach aplikacji Artykuły, a tym samym do danego zastosowania. Przykładowo, zastosowanie jako artykuł magazynowy może zostać zwolnione, a zastosowanie jako artykuł produkcyjny zablokowane. Nie można przyporządkować statusu artykułu dla danych podstawowych i danych księgowych artykułu, ponieważ artykuły nie są stosowane jako „artykuły podstawowe” lub „artykuły księgowe”.

Dane w widokach Klasyfikacja klientów, Klienci i Planowanie otrzymują automatycznie status, który jest przypisany do zastosowania jako artykuł sprzedaży. Dane dostawcy artykułu automatycznie otrzymują status, który został zdefiniowany dla artykułu zakupu.

Środowisko wielofirmowe i jednofirmowe z uprawnieniami do treści

W tym rozdziale opisano specjalne funkcje aplikacji Artykuły w odniesieniu do systemów obsługujących wielofirmowość. Podstawowe informacje o obsłudze środowiska wielofirmowego (Multi Site) znajdują się w dokumentacji Wprowadzenie: Wielofirmowość.

Wskazówka
Poniższe informacje dotyczą również systemu jednofirmowego, dla którego w aplikacji Konfiguracja aktywna jest funkcja Uprawnienia do treści. Nie jest możliwe jedynie przeniesienie edycji danych do organizacji podrzędnych.

Artykuł składa się z danych, które dotyczą całej firmy, nie odnosząc się do konkretnej organizacji, oraz z danych dotyczących określonej organizacji.

Bez odniesienia do organizacji:

 • Dane podstawowe z następującymi wyjątkami: Artykuł alternatywny, Status zastąpienia, Artykuł zastępczy, Artykuł oryginalny.

Z odniesieniem do organizacji:

 • Następujące dane podstawowe:
  • Artykuł alternatywny
  • Status zastąpienia
  • Artykuł zastępczy
  • Artykuł oryginalny
 • Dane rachunkowe
 • Dane zakupowe
 • Dane logistyki magazynowej
 • Dane planowania
 • Dane sprzedażowe
 • Dane produkcyjne

Dane bez odniesienia do organizacji są takie same dla całej firmy we wszystkich organizacjach. Dane z odniesieniem do organizacji mogą być różne dla każdej organizacji. W przypadku danych dotyczących zaopatrzenia, logistyki magazynowej, planowania, sprzedaży i produkcji, możliwe jest wykorzystanie danych z organizacji nadrzędnej bez konieczności ich edycji.

Zastosowania artykułu w środowisku wielofirmowym

W środowisku wielofirmowym należy skonfigurować jedno zastosowanie artykułu na organizację. Niemniej jednak, istnieje rozróżnienie czy wykorzystywane będą tylko dane organizacji nadrzędnej, czy też dane mogą być modyfikowane.

Przykład
Użytkownik chce wprowadzić artykuł do zamówienia sprzedaży. Artykuł ten musi być artykułem sprzedaży w organizacji sprzedaży, dla której użytkownik tworzy zamówienie sprzedaży. Widoczność danych sprzedaży zależy od tego, czy organizacja sprzedaży posiada własne dane artykułu sprzedaży, czy też korzysta z danych pochodzących z organizacji nadrzędnej.

Przykładem będzie sytuacja, gdy dla zastosowania artykułu sprzedaż została tylko przeniesiona do danej organizacji. W takim przypadku nie istnieją na tym poziome żadne dane sprzedaży, a dane sprzedaży są przenoszone z organizacji nadrzędnej i nie jest możliwa ich modyfikacja.

Drugim przykładem będzie sytuacja, gdy dla zastosowania artykułu Sprzedaż została dodatkowo przeniesiona możliwość edycji danych. Wtedy organizacja sprzedaży posiada własne dane sprzedażowe na tym poziomie, które będą pobrane do zamówienia sprzedaży.

Jeżeli zastosowanie artykułu Sprzedaż nie zostało przeniesione do danej organizacji, to artykuł ten nie może być wykorzystany w zamówieniu sprzedaży dla tej organizacji.

Przyporządkowanie nowego zastosowania

Aby użytkownik mógł wprowadzić nowe zastosowanie dla artykułu, musi posiadać prawo do modyfikacji danych przyznawane za pomocą roli autoryzacyjnej. Dodatkowo muszą być spełnione następujące warunki:

 1. Organizacja przypisana do użytkownika musi być częścią struktury organizacji, dla której ma zostać utworzone nowe zastosowanie. Przykładowo, jeśli dla artykułu ma być utworzone zastosowanie Sprzedaż, to organizacja przypisana do użytkownika musi być organizacją sprzedaży.
 2. Jeżeli organizacja jest zintegrowana z odpowiednią strukturą organizacji, można wówczas utworzyć nowe zastosowanie. Wprowadzane dane są zawsze tworzone dla organizacji głównej, ponieważ organizacja główna stanowi główny element struktury organizacji.
  Począwszy od organizacji głównej dane przekazywane są również dla organizacji, dla której zastosowano dane podstawowe. W ten sposób wszystkie organizacje korzystają z tych samych danych w strukturze, od organizacji głównej począwszy aż do organizacji rejestrującej.
  Należy pamiętać, że dane mogą być wprowadzone tylko przy ich pierwszej konfiguracji. Obok nazwy aplikacji w oknie głównym, w nawiasach kwadratowych podana jest organizacja, dla której dane są wprowadzane i zapisywane. Po aktualizacji danych system automatycznie przełącza się na organizację wybraną na pasku głównym.

Należy pamiętać, że istnieją dodatkowe wymagania dotyczące edycji danych. Na przykład konieczne jest, aby użytkownik był przypisany do właściwej organizacji.

Uwaga
Zastosowanie danych można wykonać ręcznie poprzez akcję [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] lub automatycznie, jeśli na ścieżce struktury między klientem a organizacją, dla której dane zostały wprowadzone, znajdują się jeszcze inne organizacje.
Sytuacja wyjściowa dla zastosowania danych podstawowych w środowisku wielofirmowym
Zastosowanie danych podstawowych w środowisku wielofirmowym w sytuacji, gdy organizacja nadrzędna jeszcze nie wykorzystuje danych
Zastosowanie danych podstawowych w środowisku wielofirmowym w sytuacji, gdy organizacja nadrzędna wykorzystuje już dane
Zastosowanie danych podstawowych w środowisku wielofirmowym w sytuacji, gdy organizacja nadrzędna wykorzystuje już dane
 1. Jeżeli wprowadzono nowe zastosowanie, to możliwość dalszej edycji zależy od tego, czy organizacja przyporządkowana do użytkownika posiada ustawienia dysponowania własnymi danymi podstawowymi. W efekcie pozwala to stwierdzić, czy opracowanie danych może być zastosowane.
  Jeśli tak, to dane organizacji głównej i danej organizacji mogą się różnić. Wszystkie organizacje korzystają z danych podstawowych tej organizacji, która w strukturze stoi o jeden stopnień wyżej i posiada własne dane podstawowe.

  Zastosowanie danych podstawowych w środowisku wielofirmowym w sytuacji, gdy odpowiednia organizacja nadrzędna dysponuje własnymi danymi
  Zastosowanie danych podstawowych w środowisku wielofirmowym w sytuacji, gdy odpowiednia organizacja nadrzędna dysponuje własnymi danymi
 2. Użytkownik może opracowywać dane tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera jest do niego przyporządkowana organizacja posiadająca własne dane podstawowe. Za pomocą ustawień konfiguracji można przyznać uprawnienia do opracowywania danych organizacjom, które nie posiadają własnych danych podstawowych, jednak dane te należą do obszaru ich kompetencji.
  W tym celu użytkownik musi spełnić następujące warunki:
 • W aplikacji Artykuły w polu Właściwa organizacja należy wpisać organizację, która jest przypisana również do użytkownika jako organizacja nadrzędna.
 • Właściwa organizacja nie może posiadać własnych danych podstawowych.
 • W aplikacji Konfiguracja aktywowana jest funkcja Zezwól na edycję danych podstaw. artykułu/partnera.

Jeśli użytkownik otworzy artykuł w wybranym przez siebie zastosowaniu i ustawi na pasku głównym organizację, która również jest właściwa dla tego artykułu, to może on edytować dane.

Zastosowanie danych podstawowych w środowisku wielofirmowym przy aktywowanej funkcji Zezwól na edycję danych podstawowych artykułu/partnera
Zastosowanie danych podstawowych w środowisku wielofirmowym przy aktywowanej funkcji Zezwól na edycję danych podstawowych artykułu/partnera

Dane księgowe są zawsze zapisywane dla organizacji wyjściowej, nie jest możliwa zmiana na organizację główną.

Ustawienia dotyczące organizacji

Jeśli w aplikacji Organizacje zostało zdefiniowane, że dana organizacja sama stosuje opracowanie danych i nie udostępnia danych innej organizacji, to może to uniemożliwić dziedziczenie lub edycję zastosowania artykułu przez inną organizację. Jednostki biznesowe, których to dotyczy, znajdują się w aplikacji Organizacje, w obszarze roboczym zakładki Zakupy, Logistyka magazynowa, Sprzedaż i Rachunkowość. Należy zwrócić uwagę na ewentualne skutki późniejszej zmiany tych ustawień. Dla organizacji znajdującej się na niższej strukturze, która wykorzystuje dane odnośnej nadrzędnej organizacji i która może posiadać własne dane, dane te stają się jej własnymi danymi i funkcja opracowania danych jest do niej obowiązkowo przypisywana.

W zastosowaniach artykułu Zakup, Sprzedaż i Produkcja można wskazać jednostkę kosztową lub jednostkę kosztową i centrum kosztów. Te dane dotyczą firmy przypisanej danej organizacji. W tym przypadku istnieje następujące rozróżnienie:

 • jeśli nie wskazano jednostki kosztowej i centrum kosztów, to dziedziczenie danych jest nadal możliwe, czyli żadna inna firma nie będzie uwzględniona
 • jeśli wskazano jednostkę kosztową i centrum kosztów, to następuje weryfikacja, czy wszystkie organizacje dziedziczące należą do tej samej firmy. Jeśli nie, to pojawia się odpowiedni komunikat błędu i nie jest możliwe zapisanie artykułu.

Jeśli organizacja chce dziedziczyć dane innej organizacji, ale brak jest danych o jednostce kosztowej i o centrum kosztów, to system sprawdza, czy nastąpi zmiana firmy. Jeśli tak, to dziedziczenie danych nie jest możliwe.

Wszystkie inne jednostki biznesowe odnoszą się do odpowiednich ustawień w aplikacji Organizacje.

Ustawienia dotyczące organizacji dla artykułów z odniesieniem do partnera

Dane artykułu z odniesieniem do partnera, wpisywane na przykład w aplikacji Artykuły, w widoku Klient, są automatycznie przenoszone z podrzędnej organizacji, jeśli organizacja ta posiada odpowiednie zastosowanie artykułu. Ta relacja nie jest zapisywana i jest weryfikowana podczas otwierania obiektu. Dozwolone relacje są niezależne od artykułu i partnera. Zależą one tylko od ustawień w aplikacji Organizacje. Dlatego dozwolone relacje są udostępniane globalnie z wykorzystaniem pamięci podręcznej.

Dane artykułu z odniesieniem do partnera są specjalizacją innego zastosowania i przyjmują ustawienia dla tego zastosowania.

Dla artykułów dostawcy, artykułów klienta i artykułów klasyfikacji klienta można wskazać jednostkę kosztową i centrum kosztów, podobnie jak w przypadku zastosowań Zakup i Sprzedaż. Ponieważ relacje dziedziczenia nie są w tym przypadku zapisywane, to nie można sprawdzić, czy organizacje dziedziczące należą do innej firmy.

W związku z tym zmiana firmy nie ma wpływu na dziedziczenie dla artykułów dostawcy, artykułów klienta i artykułów klasyfikacji klienta. Podczas dalszego wykorzystania danych (np. w zamówieniu zakupu lub zamówieniu sprzedaży) następuje weryfikacja, czy wskazana ewentualnie jednostka kosztowa lub centrum kosztowe są prawidłowe dla tej organizacji.

Opis aplikacji

W aplikacji Artykuły wprowadzane są dane podstawowe artykułu niezbędne do obsługi procesów biznesowych. Artykuł posiada unikalny identyfikator, który nie jest zależny od zastosowania artykułu ani od przypisanych do niego danych.

Przykład
Identyfikator może być wykorzystywany w dokumentach obszarów Sprzedaż lub Zakup.

Aplikacja Artykuły składa się z paska tytułu, nagłówka zawierającego standardowy pasek przycisków, i obszaru roboczego. W nagłówku wprowadza się podstawowe dane w celu jednoznacznej identyfikacji artykułu. Jest on taki sam dla wszystkich widoków artykułu.

Aplikacja Artykuły, widok Podstawowe
Aplikacja Artykuły, widok Podstawowe

Standardowy pasek przycisków

Na standardowym pasku przycisków można wybrać widok dla różnych zastosowań artykułu. W nagłówku oprócz standardowych przycisków znajdują się również przyciski [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] oraz [Zastosuj opracowanie danych dla wybranej organizacji].

Akcja [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] służy do przeniesienia danych do organizacji wybranej na pasku tytułu. Dane te pochodzą z organizacji położonej o stopień wyżej w strukturze organizacyjnej i zarządzającej własnymi danymi. Nie ma możliwości edycji danych, jeżeli wcześniej nie zezwolono na edycję danych w aplikacji Konfiguracja w rozdziale Podstawowe: Zezwól na edycję danych podstawowych artykułu/partnera.

Należy zwrócić uwagę na specyfikacje związane z organizacją, które mogą uniemożliwić przenoszenie danych. Informacje o tych specyfikacjach znajdują się w rozdziale Ustawienia dotyczące organizacji oraz Ustawienia dotyczące organizacji dla artykułów z odniesieniem do partnera.

Aby dana organizacja mogła przejąć dane, wszystkie organizacje nadrzędne muszą również przejąć te dane. Jeżeli organizacja nadrzędna nie może przejąć danych to organizacja, która pod nią podległa, również nie może tego wykonać.

Wskazówka
W skład organizacji, których dotyczy ta zasada wchodzą również organizacje podległe tej, która przejęła lub przetwarzała poszczególne dane.

Akcja [Zastosuj opracowanie danych dla wybranej organizacji] umożliwia edycję danych w organizacji widocznej na pasku tytułu. W ten sposób organizacja może posiadać i edytować własne dane.

Aby organizacja mogła przejąć edycję danych, dane muszą być przeniesione również do wszystkich nadrzędnych organizacji. Jeśli organizacja nadrzędna nie może przejąć danych, to nie jest również możliwe przejęcie edycji danych przez organizację podrzędną.

Należy również zwrócić uwagę na zdefiniowane ustawienia, które mogą uniemożliwiać przejęcie danych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Ustawienia dotyczące organizacji i Ustawienia dotyczące organizacji dla artykułów z odniesieniem do partnera.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji zawiera dane, które jednoznacznie identyfikują dany artykuł. Dodatkowo można umieścić w nim zdjęcie artykułu. W dokumencie Instrukcje: Artykuły znajduje się instrukcja dołączania ilustracji artykułu.

Szczegółowy opis pól:

 • Artykuł – pole do wprowadzenia numeru identyfikacyjnego artykułu w celu dodania nowego artykułu lub otwarcia artykułu istniejącego. Wartość tę można wprowadzić ręcznie lub za pomocą dialogu wyszukiwania.
  Wskazówka
  System podpowiada numer indentyfikacyjny artykułu na podstawie sekwencji numerów właściwej dla artykułów, która została zdefiniowana w aplikacji Konfiguracja.
 • Obowiązuje od – pole zawierające datę, od której obowiązuje nowa wersja artykułu. Pole jest aktywne do edytowania, jeśli po otwarciu artykułu wykonano akcję [Nowa wersja] dostępną na standardowym pasku narzędzi.
  Wskazówka
  Jeśli dla jednego artykułu zapisano kilka wersji, można przełączać się między tymi wersjami.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – jest to pełna nazwa artykułu. Odpowiednie oznaczenie artykułu ułatwia użytkownikowi jego wyszukiwanie. Oznaczenie może składać się z dowolnego ciągu znaków i nie musi być unikalne, gdzie kilka artykułów może mieć to samo oznaczenie. Zalecane jest jednak nadawanie unikalnych oznaczeń. Oznaczenie trzeba w prowadzić w językach, które zostały zainstalowane w systemie.
 • Podstawowa jednostka artykułu (pole obowiązkowe) – w polu należy wpisać podstawową jednostkę danego artykułu. Dopuszczalne są również jednostki handlowe. Wszystkie jednostki dostępne w tym polu muszą zostać wcześniej zdefiniowane w aplikacji Jednostki.
 • Status – pole określające status zastąpienia artykułu.
  Dostępne wartości dla artykułu typu Materiał o typie Artykuł magazynowy, Wariant artykułu oraz Zestaw:
  • Niezastąpiony
  • Zastąpiony
  • Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0
  • Wycofany
  • Wycofany, gdy dostępność wynosi 0

Dostępne wartości dla pozostałych artykułów:

  • Niezastąpiony
  • Wycofany

Dla artykułu typu Alias oraz Materiał Środki produkcyjne, pole jest nieedytowalne z domyślną wartością Niezastąpiony.

Uwaga
Podczas tworzenia artykułu typu Materiał typu Wariant artykułu trzeba wybrać wcześniej utworzony Artykuł referencyjny

Uwaga
Podczas tworzenia artykułu typu Materiał typu Artykuł magazynowy, Środek załadunku, Artykuł referencyjny oraz Środki produkcyjne, możliwy jest do odznaczenia parametr Zarządzanie zapasami.

 • Artykuł zastępczy – pole widoczne jest tylko wtedy, gdy artykuł posiada status Zastąpiony lub Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0. W tym przypadku w polu należy wskazać artykuł, który ma zastąpić aktualny artykuł.

Jeśli właściwość com.cisag.app.production.SkipItemReplacement jest uruchamiana z wartością true,to wskazany artykuł musi posiadać zastosowanie Sprzedaż.

 • Artykuł oryginalny – pole widoczne jest tylko wtedy, gdy artykuł jest aliasem. W polu należy podać artykuł, do którego odnosi się wirtualny alias. Wskazany artykuł oryginalny musi posiadać zastosowanie Sprzedaż.
 • Pełna nazwa – w polu można wprowadzić dłuższy opis artykułu
 • Właściwa organizacja – pole dostępne tylko w środowisku wielofirmowym lub w środowisku jednofirmowym z uprawnieniami dotyczącymi zawartości.
  Przy pierwszym wprowadzaniu wartości system wyszukuje właściwą organizację i wskazuje ją jako wartość domyślną. Pracownicy właściwej organizacji maja uprawnienia do modyfikacji danych. Warunkiem jest przyporządkowanie pracownika do tej organizacji jako organizacji nadrzędnej w danych podstawowych partnera.
  W odniesieniu do edycji danych należy zwrócić uwagę na rozróżnienie wynikające z faktu, czy właściwa organizacja może posiadać własne dane podstawowe.

Właściwa organizacja może posiadać własne dane podstawowe:

  • Właściwa organizacja może modyfikować dane

Właściwa organizacja nie może posiadać własnych danych podstawowych:

  • Właściwa organizacja może zmieniać tylko dane organizacji głównej, a nie organizacji nadrzędnej posiadającej własne dane podstawowe.

Właściwa organizacja nie może posiadać własnych danych podstawowych oraz w aplikacji Konfiguracja jest aktywna funkcja Zezwól na edycję danych podstawowych artykułu/partnera:

  • Właściwa organizacja może modyfikować dane organizacji nadrzędnej posiadającej własne dane podstawowe.

Wskazówka
Jeśli użytkownik wskaże organizację, dla której nie posiada uprawnień do edycji danych, to po zapisaniu nie będzie już mógł edytować danych.

Symbole zastosowań artykułów:

Dane zakupu – symbol oznacza, że artykuł jest artykułem zakupu, jeśli dane zostały wprowadzone w widoku Zakup

Dane logistyki magazynowej – symbol oznacza, że artykuł jest artykułem magazynowym, jeśli dane zostały wprowadzone w widoku Logistyka magazynowa

Dane planowania – symbol oznacza, że artykuł posiada dane planowania, dostępne w widoku Planowanie

Dane sprzedaży – symbol oznacza, że artykuł jest artykułem sprzedaży, jeśli dane zostały wprowadzone w widoku Sprzedaż

 Dane produkcji – symbol oznacza, że artykuł jest artykułem produkcyjnym, jeśli dane zostały wprowadzone w widoku Produkcja

 Dane księgowe – symbol oznacza, że artykuł posiada dane księgowe, dostępne w widoku Rachunkowość

 Zastąpiony – symbol oznacza produkt, który nie jest dostępny, natomiast ma wyznaczony produkt zastępczy

Symbole uzupełniające z dodatkowymi informacjami:

 Dane dotyczące organizacji – symbol oznacza, że dla wybranej organizacji zastosowano możliwość edycji danych

 Blokada – symbol oznacza, że określone zastosowanie zostało zablokowane ręcznie lub blokada spowodowana jest brakiem danych. W odpowiednich tooltipach mogą pojawić się następujące komunikaty:

  • Blokada globalna przez użytkownika
  • Status zastosowania na poziomie organizacji głównej jest ustawiony na Zablokowane. Patrz Pole Status zastosowania w różnych widokach aplikacji.
  • Blokada organizacji przez użytkownika
  • Status zastosowania na poziomie organizacji jest ustawiony na Zablokowane. Patrz Pole Status zastosowania w różnych widokach aplikacji.
  • Brak danych księgowych

Komunikat wskazuje na brak danych księgowych na poziomie organizacji.

Znacznik usuwania – symbol oznacza ustawienie znacznika usuwania dla danego artykułu. Artykuł oznaczony danym symbolem po zapisaniu dokumentu przy pomocy przycisku [Zapisz] zostanie usunięty z aplikacji.

 Tekst – symbol wskazuje na istnienie powiązanych tekstów

Obszar roboczy

Pola obszaru roboczego, które zawierają dane odnoszące się do poszczególnych zastosowań, różnią się od siebie w zależności od wybranego widoku. W obszarze roboczym do poszczególnych zakładek wprowadza się dane artykułu, w zależności od wybranego widoku. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacjach poszczególnych widoków.

Aplikacja Artykuły składa się z poszczególnych widoków, wymienionych poniżej wraz z odniesieniem do odpowiedniej dokumentacji:

Rozszerzenia w systemie wielofirmowym oraz w systemie jednofirmowym z uprawnieniami dotyczącymi zawartości

Poniżej opisane zostały rozszerzenia, które posiada aplikacja Artykuły w środowisku wielofirmowym oraz jednofirmowym z uprawnieniami dotyczącymi zawartości.

Struktura organizacyjna

Aplikacja Artykuły zawiera dodatkowe okno dokowane Struktura organizacyjna, którego zawartość zależy od widoku wybranego w aplikacji.

Okno Struktura organizacyjna
Okno Struktura organizacyjna

W widoku Podstawowe okno Struktura organizacyjna zawiera listę wszystkich organizacji przypisanych do użytkownika z uprawnieniem do przeglądania danych. Widoczność organizacji nie zależy od przynależności do poszczególnych struktur organizacyjnych.

W oknie Struktura organizacyjna dostępne są przyciski na pasku narzędzi:

 – Przycisk [Pokaż tylko organizacje przyporządkowane do użytkownika lub wszystkie organizacje] zmienia widoczność organizacji, widoczne mogą być tylko organizacje przypisane do użytkownika albo wszystkie organizacje. W widoku wszystkich organizacji nie są aktywne do wyboru te organizacje, do których użytkownik nie jest przypisany.

W widokach Zakup, Logistyka magazynowa, Planowanie, Sprzedaż i Produkcja można zastosować dane zastosowania z organizacji nadrzędnej, która jest odpowiedzialna za edycję danych. Służą do tego dwa przyciski dostępne w przypinanym oknie Struktura organizacyjna:

 – przycisk [Zastosuj dane dla wybranych organizacji] pozwala nam na zmianę danych artykułu oraz przypisanie ich do danej organizacji

 – przycisk [Zastosuj dane dla wybranych organizacji i ich organizacji podrzędnych] pozwala nam na zmianę danych artykułu oraz przypisanie ich do danej organizacji oraz jej organizacji podrzędnych

Wskazówka
Należy zwrócić uwagę na funkcję edycji danych podstawowych artykułu dostępną w aplikacji Konfiguracja.

Możemy zmieniać organizacje poprzez kliknięcie na nazwę wybranej organizacji. Wybierając w ten sposób aktywną organizację dla aplikacji otwierają się dane artykułu przypisane do danej organizacji. Poprzez kliknięcie na ikonę symbolu artykułu zmienia nam się widok aplikacji.

We wszystkich widokach widzimy struktury organizacyjne tylko organizacji, które mają przypisane odpowiednie struktury.

Przykład
W widoku Rachunkowość widoczna jest lista organizacji, do których użytkownik jest przypisany.

W widoku Zakup dostępna jest struktura organizacji zakupu.

W widokach Logistyka magazynowa, Planowanie i Produkcja widoczna jest struktura z organizacjami logistyki magazynowej.

W widoku Sprzedaż dostępna jest struktura organizacji sprzedaży.

Wyszukiwanie

W środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym z uprawnieniami do zawartości, wyszukiwanie w dokowanym oknie Wyszukaj dotyczy zawsze danych aktywnej organizacji.
Aktywna organizacja to wybrana organizacja w strukturze organizacyjnej w przypiętym oknie. Jest ona widoczna w nawiasach kwadratowych na pasku tytułu aplikacji.

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja w wielu funkcjach dostępne są ustawienia mające wpływ na aplikację Artykuły.

Funkcja Podstawowe

W aplikacji Konfiguracja w funkcji Podstawowe dostępne są następujące ustawienia mające wpływ na aplikację Artykuły:

 • Zezwól na edycje danych podstawowych artykułu/partnera (pole wyboru) – w środowisku wielofirmowym edycja danych jest możliwa dla poszczególnej organizacji. Opcja umożliwia edycję danych podstawowych artykułu, które zostały przeniesione na organizację, ale nie mogą być opracowywane.
  Po aktywacji tej opcji możliwa jest edycja tych danych. Zapis danych nie odbywa się na poziomie wybranej organizacji, ale na poziomie organizacji nadrzędnej, która jest odpowiedzialna za edycję tych danych. W tym celu użytkownik musi być przyporządkowany do organizacji, która jest odpowiedzialna za edycję danych podstawowych.
 • Zastosuj strukturę organizacji przy duplikacji – po zaznaczeniu tej opcji, w oknie duplikacji danych podstawowych aktywowana zostanie funkcja Zastosuj strukturę dziedziczenia.
 • Jednoznaczny EAN (pole wyboru) – aktywacja tej funkcji pozwala na weryfikację Europejskiego Kodu Towarowego (EAN), przyporządkowanego dla danego artykułu pod kątem jego unikalności w bazie OLTP.
 • Podpowiadaj jednostkę EAN na dokumentach – za pomocą tej funkcji użytkownik może sprecyzować, czy podczas określania EAN ma zostać również określona i zasugerowana odpowiednia jednostka.
  W danych podstawowych artykułu na poziomie organizacji głównej można w razie potrzeby wprowadzić różne Europejskie Kody Towarowe (EAN). W wielu aplikacjach z formularzami zawierającymi pola dla artykułu z jednostką ilości użytkownik może podać numer EAN zamiast numeru artykułu. Jeśli na dokumencie zostanie wprowadzony numer EAN, to system odnajdzie odpowiedni numer artykułu i zastosuje go w dokumencie. W danych podstawowych artykułu każdy numer EAN jest przyporządkowany jednostce artykułu lub jednostce opakowania, którą można dodatkowo określić.
  Należy aktywować funkcję Podpowiadaj jednostkę EAN na dokumentach, jeśli oprócz numeru artykułu jako wartość domyślna dla jednostki ilości na dokumencie ma pojawiać się dodatkowo jednostka ilości przyporządkowana do numeru EAN. Jeśli funkcja jest aktywna i numer EAN przyporządkowany jest dokładnie jednej jednostce ilości artykułu, to ta jednostka ilości zostanie zastosowana na dokumencie.
 • Nie zezwalaj na różne jednostki przy imporcie EAN (pole wyboru) –funkcja służy do określenia, czy podczas importu EAN jest dopuszczalna inna jednostka ilości, czy też ma zostać odrzucona jako błąd.
  Aby funkcja ta mogła zostać aktywowana, konieczna jest aktywacja funkcji Podpowiadaj jednostkę EAN na dokumentach.
 • Ustalanie numeru EAN podczas eksportu danych:
  • Eksport EAN – Pochodzenie
  • Eksport EAN – Priorytet

Podczas eksportu danych dokumentu można również wyeksportować Europejski Kod Towarowy (EAN) artykułu. W danych podstawowych artykułu może być zdefiniowanych wiele kodów EAN dla jednego artykułu. Poprzez określenie priorytetów wpisów w tabeli należy określić, czy i które kody EAN mają być eksportowane:

  • EAN podstawowej jednostki artykułu
  • EAN jednostki ilości na dokumencie
  • EAN dla nabycia
  • EAN jednostki logistycznej artykułu

Wpisom tabeli są przyporządkowywane cyfry od 0 do 4, przy czym 1 oznacza najwyższy priorytet, a 4 najniższy. Priorytet 0 oznacza, że EAN nie będzie eksportowany.
Priorytety od 1 do 4 są wykorzystywane do ustalenia kolejności wyszukiwania kodów EAN do eksportu w danych podstawowych artykułu. Jeśli jednostka posiada jeden przyporządkowany kod EAN, to ten kod będzie eksportowany. Jeśli jednostka nie posiada żadnego przyporządkowanego kodu EAN, to system wyszukuje przyporządkowanego kodu EAN poprzez jednostkę z kolejnym wyższym priorytetem. Jeśli ta sama jednostka posiada wiele kodów EAN, to eksportowana jest jednostka zaznaczona jako preferowana.
Nadanie priorytetów kodom EAN dla nabycia ma znaczenie tylko dla eksportów dokumentów dotyczących zakupu. W innych dokumentach ewentualny priorytet dla kodów EAN przydzielić dla nabycia będzie pominięty.
Określenie priorytetów EAN jednostek logistycznych artykułów można wykorzystać do eksportu kodu EAN pierwszej jednostki handlowej, jeśli nie jest ona zdefiniowana jako podstawowa jednostka artykułu, np. w przypadku artykułów z wieloma jednostkami.
W przypadku gdy istotny jest kod EAN dla nabycia, najpierw uwzględniony zostanie kod EAN dostawcy.

Wskazówka
Jeśli kod EAN nie ma być nigdy uwzględniany przy eksporcie dokumentów, to należy wszystkim wpisom tabeli przyporządkować cyfrę 0.

Podfunkcja Artykuł
 • Sekwencja numerów dla artykułu – istnieje możliwość wprowadzenia schematu numeracji. To ustawienie jest konieczne, jeśli użytkownik nie chce nadawać własnych numerów artykułów.
 • Status artykułu – w polu Status należy określić status artykułu. Podczas pierwszego wprowadzania zastosowania artykułu system podpowiada domyślny status.
 • Priorytet wyszukiwania dla artykułu zakupu – użytkownik ma możliwość wprowadzenia priorytetów wyszukiwania dla artykułu zakupu. Jeśli, przykładowo, w edytorze zamówień zakupu jest dostępne pole dla artykułu, to podczas wyszukiwania artykułu zakupu będą uwzględniane podane kryteria wyszukiwania.
 • Priorytet wyszukiwania dla artykułu sprzedaży – użytkownik ma możliwość wprowadzenia priorytetów wyszukiwania dla artykułu sprzedaży. Jeśli, przykładowo, w edytorze zamówień sprzedaży jest dostępne pole dla artykułu, to podczas wyszukiwania artykułu sprzedaży będą uwzględniane podane kryteria wyszukiwania.
Podfunkcja Specyficzne funkcje krajowe
 • Intrastat – za pomocą tej funkcji użytkownik ma możliwość przekazania wymaganych danych Intrastat do odpowiedniego urzędu sprawozdawczego w danym kraju

Funkcja Logistyka magazynowa

W aplikacji Konfiguracja w funkcji Logistyka magazynowa dostępne są następujące ustawienia mające wpływ na aplikację Artykuły:

Podfunkcja Stany
 • Jednostki artykułu – liczba równoległych jednostek magazynowych wynika z ustawienia liczby jednostek magazynowych w tej funkcji
 • Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych – funkcja służy do zdefiniowania, czy należy dodatkowo uwzględniać jednostki logistyczne stanów magazynowych. Odnosi się to do zastosowania stanów magazynowych w procesach biznesowych, zapytaniach o dostępność jak i rezerwacji stanów.
  Jeśli funkcja nie jest aktywna, to stany magazynowe są analizowane tylko pod kątem specyfikacji i właścicieli zapasów, pod warunkiem, że te cechy stanów magazynowych są wykorzystywane w systemie ERP.
  Jeśli funkcja jest aktywna, to stany magazynowe są analizowane dodatkowo z uwzględnieniem jednostek logistycznych, w jakie są ujęte, np. opakowanie. W tym przypadku możliwe są dodatkowe ustawienia dla zastosowań informacji o stanach magazynowych, dostępne w funkcji głównej Logistyka magazynowa. Funkcja ta może być np. aktywowana wtedy, gdy użytkownik chce zastosować w procesach biznesowych obowiązujące opakowania.
Podfunkcja Zestaw
 • Zestaw – funkcja służy obsłudze artykułów typu zestaw w aplikacji Artykuły
Podfunkcja Warianty artykułu
 • Warianty artykułu – funkcja służy obsłudze artykułów typu wariant w aplikacji Artykuły
 • Długość nr artykułu referencyjnegow razie potrzeby można zmienić ustawienie w polu Długość nr artykułu referencyjnego i zdefiniować liczbę znaków dla numeru artykułu referencyjnego

Funkcja Sprzedaż

W aplikacji Konfiguracja w funkcji Sprzedaż dostępne są następujące ustawienia mające wpływ na aplikację Artykuły:

 • Podfunkcja Propozycje – funkcja służy do utworzenia i edycji zastosowania Planowanie klienta.
 • Podfunkcja Kaucja i opakowania zwrotne – po aktywowaniu tej funkcji dostępne będą pola do obsługi kaucji i opakowań zwrotnych.

Jednostki biznesowe (Business Entities)

Jednostki biznesowe, istotne w obsłudze aplikacji Artykuły mają zastosowanie m.in. w następujących procesach

 • nadawanie uprawnień
 • tworzenie definicji aktywności
 • import i eksport danych

Artykuły

com.cisag.app.general.obj.Item

Identyfikacja artykułu

com.cisag.app.general.obj.ItemId

Zastosowanie: Wprowadzenie kodu EAN.

Rodzaj pola dla pól, parametrów i cech niestandardowych

com.cisag.app.general.extension.obj.Datatype

Inne pola, parametry, cechy

com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtension

Relacje z organizacją opracowującą dane, status własnej organizacji

com.cisag.app.general.obj.OrganizationalUnitItem

Jednostki biznesowe należą do następującej grupy jednostek biznesowych:

Główne dane podstawowe

com.cisag.app.general.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia są nadawane zarówno poprzez role uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie organizacji. Koncepcja nadawania uprawnień znajduje się w dokumentacji Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Artykuły nie są dostępne żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowania organizacji

Warunkiem korzystania z aplikacji Artykuły jest przypisanie danej osoby przynajmniej do jednej organizacji.

Funkcje specjalne

Funkcje specjalne dotyczące organizacji dla aplikacji Artykuły zostały opisane w rozdziale Środowisko wielofirmowe i jednofirmowe z uprawnieniami do treści oraz w rozdziale Rozszerzenia w systemie wielofirmowym oraz w systemie jednofirmowym z uprawnieniami dotyczącymi zawartości. W środowiskach jednofirmowych nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla kontrahentów

Aplikacja Artykuły jest udostępniona następującym typom kontrahentów:

 • Klienci
 • Dostawcy
 • Przedstawiciele
Wskazówka
W widoku Podstawowe dla kontrahentów dostępne są tylko zakładki: Ogólne i Teksty. Nie ma możliwości edycji danych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?