Aplikacje w produkcji działające w tle

Wprowadzenie

W aplikacjach działających w tle dostępne są zakładki Aplikacja oraz Ustawienia.

Na zakładce Aplikacja znajdują się podstawowe informacje o nazwie aplikacji w tle, obiekcie deweloperskim, informacje dotyczące wykonywanej akcji oraz indywidualnych ustawień dla tej akcji. Indywidualne ustawienia w zależności od wybranej aplikacji znajdujące się w sekcji Akcja to:

 • Maksymalny czas działania – umożliwia ustawienie maksymalnego czasu działania aplikacji w tle. Domyślnie zdefiniowana wartość jest równa 10 minut.
 • Tryb eksportu – umożliwia zdefiniowanie ustawień archiwizacji danych. Tryb eksportu jest dostępny w aplikacjach umożliwiających archiwizację danych.
  • Nie eksportuj – nie eksportuje danych.
  • Eksportuj wszystkie atrybuty – eksportuje wszystkie dane związane z aplikacją, której dane są przetwarzane.
  • Eksportuj z filtrem – eksportuje dane zgodnie ze zdefiniowanym filtrem w polu Filtr eksportu.
 • Folder docelowy – folder docelowy danych eksportu.
 • Filtr eksportu – pola aktywne przy wybraniu opcji Eksportuj z filtrem. Umożliwia zdefiniowanie danych, które mają zostać wyeksportowane. Filtr eksportu można utworzyć w aplikacji Eksport
 • Automatycznie zatwierdzaj ostrzeżenia – parametr, który umożliwia włączenie funkcji automatycznego akceptowania ostrzeżeń.
 • Dane konfiguracyjne produkcji – umożliwia wybór struktur produkcyjnych, które zostaną przetworzone przez aplikację w tle.

Na zakładce Ustawienia użytkownik ma możliwość wyboru indywidualnych ustawień dla zlecenia przetwarzania. Pola Użytkownik, Baza danych OLTP oraz Język zawartości są uzupełniane domyślnie na podstawie konfiguracji. Konieczne jest wskazanie Kolejki przetwarzania oraz dla niektórych aplikacji w tle także Serwera aplikacji (jeżeli w konfiguracji nie zostały ustawione wartości domyślne dla tych pól).

Aplikacja Aktywacja metody produkcji

Aplikacja przy pierwszym uruchomieniu systemu umożliwia aktywację funkcji Metod produkcji. Szczegółowe dane dotyczące alternatywnych metod produkcji znajdują się w dokumencie Metody produkcji.

Przykład
Jeśli w systemie zostały już wprowadzone artykuły uruchomienie metod produkcji nie będzie możliwe z poziomu KonfiguracjaProdukcjaMetody produkcji. W tym przypadku należy użyć aplikacji Aktywacja metody produkcji.

Aplikacja Reorganizacja danych konfiguracyjnych produkcji

Aplikacja Reorganizacja danych konfiguracyjnych produkcji umożliwia przetworzenie danych produkcyjnych. Skutkiem przeprocesowania aplikacji jest usunięcie niżej wymienionych danych produkcyjnych, które zostały oznaczone znacznikiem usuwania. Dane, które zostaną usunięte przez aplikację to:

 • Zestawienia materiałowe
 • Marszruty
 • Technologia
 • Operacje
 • Szablony operacji
 • Listy zasobów

Aplikacja przeprocesuje dane jeśli spełnione są poniższe warunki:

 • Dane są oznaczone znacznikiem usuwania.
 • Dane nie są wykorzystywane przez inne aplikacje.
Uwaga
System usuwa dane w zdefiniowanej kolejności. Jeśli użytkownik w polu Dane konfiguracyjne produkcji wybierze zakres reorganizacji nie dla wszystkich danych, może okazać się, że nie wszystkie dane zostaną usunięte z uwagi na istniejące powiązania pomiędzy usuwanymi obiektami.

Aplikacja Reorganizacja ilości powiązanych reguł i warunków

Reorganizacja ilości powiązanych reguł i warunków umożliwia usunięcie zapisów dotyczących zdefiniowanych formuł i warunków, bezpośrednio z poziomu bazy danych. Dane te muszą zostać uprzednio usunięte bezpośrednio z planów produkcyjnych w CEE. W rezultacie aplikacja  ma na celu uporządkowanie bazy danych i uszczuplenie jej rozmiarów o dane, które nie mają już zastosowania.

Aplikacja Reorganizacja zestawień materiałowych serwisu

Aplikacja Reorganizacja zestawień materiałowych serwisu umożliwia przetwarzanie zestawień materiałowych serwisu utworzonych w aplikacji Zestawienia materiałowe serwisu. Skutkiem przetworzenia aplikacji jest usunięcie zestawień materiałowych serwisu ze znacznikiem usuwania z systemu. Aplikacja przeprocesuje dane jeśli spełnione są poniższe warunki:

 • Zestawienie materiałowe serwisu nie może być wykorzystywane przez inne aplikacje.

Aplikacja Reorganizacja zleceń produkcyjnych

Reorganizacja zleceń produkcyjnych jest aplikacją przetwarzającą zlecenia produkcyjne. Skutkiem przetworzenia aplikacji jest usunięcie zlecenia produkcyjnego ze znacznikiem usuwania oraz wszystkich powiązanych z nim rezerwacji. Aplikacja przeprocesuje dane jeśli spełnione są poniższe warunki:

 • Zlecenie produkcyjne jest oznaczone znacznikiem usuwania.
 • Zlecenie posiada status: Zrealizowane
 • Nie istnieje rezerwacja zasobów dla zlecenia produkcyjnego
 • Nie istnieją żadne dokumenty powiązane ze zleceniem produkcyjnym:
  • Przyjęcie towaru
  • Pobranie materiału (Kompletacje)

Aplikacja Reorganizuj zasoby

Aplikacja Reorganizuj zasoby umożliwia przetwarzanie zasobów. Aplikacja przeprocesuje dane jeśli spełnione są poniższe warunki:

 • Zasób jest oznaczony znacznikiem usuwania.
 • Zasób nie jest wykorzystywany przez inne aplikacje.

Skutkiem przetworzenia aplikacji jest usunięcie zasobów ze znacznikiem usuwania z systemu.

Aplikacja Reorganizacja grupy zasobów

Aplikacja Reorganizacja grupy zasobów umożliwia przetwarzanie grup zasobów. Aplikacja przeprocesuje dane jeśli spełnione są poniższe warunki:

 • Grupa zasobów jest oznaczona znacznikiem usuwania.
 • Grupa zasobów nie jest wykorzystywana przez inne aplikacje.

Skutkiem przetworzenia aplikacji jest usunięcie grup zasobów ze znacznikiem usuwania z systemu.

Aplikacja Reorganizacja propozycji produkcji

Reorganizacja propozycji produkcyjnych jest aplikacją umożlwiającą przetwarzanie propozycji produkcji. Warunkiem niezbędnym do przeprocesowania propozycji produkcji przez aplikację jest oznaczenie jej znacznikiem usuwania. Propozycje produkcji nie mogą być także wykorzystywane w innych aplikacjach. Skutkiem przeprocesowania aplikacji jest usunięcie propozycji produkcji ze znacznikiem usuwania.

Aplikacja Kontrola struktur technologii produkcji

Aplikacja Kontrola struktur technologii produkcji umożliwia weryfikację danych pod kątem odniesień cyklicznych w aplikacjach:

 • Marszruty
 • Operacje
 • Zestawienia materiałowe
 • Lista zasobów
 • Technologia
 • Szablony operacji

W sekcji Parametry w polu Typ możliwe jest wybranie konkretnego rodzaju danych produkcyjnych, które mają zostać sprawdzone. W przypadku wyboru opcji (Puste) sprawdzane są wszystkie typy. W polu Data zmiany możliwe jest wprowadzenie konkretnej daty, w której zostały wprowadzone zmiany. Sprawdzone zostaną dane struktur, które zostały zmienione po wskazanej dacie. Jeżeli parametr ten pozostanie pusty sprawdzane są wszystkie dane.

W przypadku znalezienia błędu system wyświetli komunikat. Znalezione błędy należy skorygować w aplikacji umożliwiającej edycję struktury, w której został znaleziony błąd.

Przykład
Błąd znaleziony został w strukturze marszruty. W celu poprawy błędu należy otworzyć błędną marszrutę w aplikacji Marszruty i poprawić błąd oraz sprawdzić dane za pomocą przycisku [Weryfikuj].

Aplikacja Tworzenie historii zmian zleceń produkcyjnych

Aplikacja Tworzenie historii zmian zleceń produkcyjnych umożliwia eksportowanie danych zleceń produkcyjnych wykorzystywanych do rachunku kosztów w CFE. Zlecenia produkcyjne, które są przetwarzane przez aplikację muszą być zaraportowane. Dane te są wykorzystywane do kalkulacji zleceń produkcyjnych w rachunku kosztów w CFE (Comarch Financial Enterprise).

Aplikacja Aktualizacja historii zmian zleceń produkcyjnych

Aplikacja Aktualizacja historii zmian zleceń produkcyjnych umożliwia wsteczną aktualizację zleceń produkcyjnych, dla zleceń, które nie zostały przetworzone w aplikacji Tworzenie historii zmian zleceń produkcyjnych. Dane te są wykorzystywane do kalkulacji zleceń produkcyjnych w rachunku kosztów w CFE (Comarch Financial Enterprise).

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?