Import grup opakowań

Aplikacja Import danych umożliwia import określonych danych (np. artykułu, kraju, elementów tekstowych) z innego systemu Comarch ERP Enterprise za pomocą usługi Business Integration Service (BIS).

Aplikacja Import danych składa się z nagłówka aplikacji, pozwalającego wskazać filtr importu, oraz obszaru roboczego, prezentującego atrybuty filtra. Pole Filtr pozwala wskazać filtr, który ma zostać użyty do importu danych. Każdy filtr zawiera zestaw atrybutów wyświetlanych w obszarze roboczym, które można wybrać do importu.

Uwaga
Jeśli import wybranej jednostki biznesowej nie jest obsługiwany, po otwarciu filtra wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Oprócz filtrów zapisanych w bazie danych można również używać nowo utworzonych filtrów. Aby użyć nowo utworzonego filtra, nie trzeba go zapisywać. Istnieje możliwość zapisania filtra, by był dostępny do użycia w późniejszym czasie. Zapisane filtry są dostępne zarówno w aplikacji Import danych oraz Eksport danych, można je więc stosować zarówno w imporcie jak i eksporcie.

Wyróżnia się dwa typy wymiany danych:

  • wymiana danych między różnymi systemami Comarch ERP Enterprise
  • import danych z poprzedniej wersji systemu do jego nowej wersji

Szczegółowy opis wymiany danych znajduje się w artykułach Import danych oraz Eksport danych.

Import danych

Aby zaimportować dane grup opakowań:

  1. Otwórz aplikację Import danych.
  2. W nagłówku aplikacji, w polu Filtr wybierz filtr cisag.app.general.obj.PackagingGroup za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
    Jeżeli w wyszukiwanych przez użytkownika filtrach system nie odnajdzie potrzebnej jednostki biznesowej, wówczas przy pomocy przycisku [Wyszukaj] w oknie dokowanym należy wyszukać ją w obszarze Jednostki biznesowe i składniki  i dopiero wtedy zapisać taki filtr jako nowy. Należy pamiętać, że zestaw dostępnych filtrów nie zawiera w sobie wszystkich jednostek biznesowych, lecz jedynie część z  nich jako wartości predefiniowane. Pozostałe jednostki biznesowe muszą zostać wyszukane i zapisane jako nowy filtr.Filtr i jego atrybuty zostaną wyświetlone w obszarze roboczym.
Aplikacja Import danych: Import grup opakowań

 

3. Wybierz przycisk [Importuj dane].

Okno dialogowe importu danych

Zostanie wyświetlone okno dialogowe importu. W oknie można zdefiniować dodatkowe ustawienia dla importu.

4. Wybierz przycisk [W tle], aby rozpocząć import.

Import nowych grup opakowań

Aby zaimportować nową grupę opakowań, wszystkie pola obowiązkowe w pliku importu dla grupy opakowań muszą być uzupełnione.

Pola dostępne do importu

Atrybut Oznaczenie Znaczenie
OrganizationalUnit Organizacja Obowiązkowe w przypadku importu w tle. W innych przypadkach zalecane;

Środowisko jednofirmowe: Klient

Środowisko wielofirmowe: Organizacja

Country Kraj Obowiązkowe
Code Grupa opakowań Obowiązkowe
ContentClassification Klasyfikacja opakowań Opcjonalne
Desription Oznaczenie Obowiązkowe

Kody zawartości opakowania (dotyczy firmy DSD, zajmującej się utylizacją opakowań na terenie Niemiec)

Atrybut Oznaczenie Znaczenie
Content.code Kod zawartości opakowania Obowiązkowe

Właściwości towaru

Atrybut Oznaczenie Znaczenie
Content.Info Właściwości towaru Obowiązkowe

Pozycje grup opakowań

Atrybut Oznaczenie Znaczenie
Attribute.code Właściwości opakowania Obowiązkowe
Quantity.uom Ilość Obowiązkowe

Przykłady

Przykład pliku podstawowego, bez obiektów zależnych w formacie XML:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<semiramis xmlns=”com.cisag.app.general.obj.PackagingGroup”

xsi:schemaLocation=”com.cisag.app.general.obj.PackagingGroup

PackagingGroup.xsd” created=”2006-04-27T12:22:57.405Z”

locale=”en-US-XMLSchemaCompliant”

xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

nlsMode=”SINGLE_LANGUAGE” dateTimeMode=”COMPACT”>

<PackagingGroup

xmlns=”com.cisag.app.general.obj.PackagingGroup”>

<code>000100</code>

<description>Verpackungsgruppen</description>

<OrganizationalUnit>

<number>00000</number>

</OrganizationalUnit>

<Country>

<isoCode>DE</isoCode>

</Country>

</PackagingGroup>

</semiramis>

Przykład pliku z elementami zależnymi, w formacie XML:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<semiramis xmlns=”com.cisag.app.general.obj.PackagingGroup”

xsi:schemaLocation=”com.cisag.app.general.obj.PackagingGroup

PackagingGroup.xsd” created=”2006-04-27T12:22:57.405Z”

locale=”en-US-XMLSchemaCompliant”

xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

nlsMode=”SINGLE_LANGUAGE” dateTimeMode=”COMPACT”>

<PackagingGroup

xmlns=”com.cisag.app.general.obj.PackagingGroup”>

<code>00100</code>

<description>Verpackungsgruppe</description>

<OrganizationalUnit>00000</OrganizationalUnit>

<Country>

<isoCode>DE</isoCode>

</Country>

<contentClassification>00000</contentClassification>

<GroupDetails>

<quantity>

<Uom>

<code>g</code>

</Uom>

</quantity>

<attribute>

<code>VE1</code>

</attribute>

</GroupDetails>

<GroupContents>

<content>

<code>FS1</code>

</content>

</GroupContents>

<GroupContentInfos>

<contentInfo>

<code>FG1</code>

</contentInfo>

</GroupContentInfos>

</PackagingGroup>

</semiramis>

Czy ten artykuł był pomocny?