Kody zawartości opakowania

Aplikacja Kody zawartości opakowania pozwala na zdefiniowanie kodów, które identyfikują zawartość opakowania dla konkretnego kraju w procesie utylizacji opakowań.

Według niemieckiej ustawy VErpackG, wprowadzonej w 1.01.2019 zostały wprowadzone obowiązki na firmy, które po raz pierwszy wprowadziły na rynek niemiecki do obrotu opakowania wypełnione produktami, które po użyciu pozostają u klienta detalicznego lub organizacji jako odpady.

Do nowej ustawy powinny dostosować się podmioty gospodarcze, które po raz pierwszy wprowadzają do obrotu produkty opakowane. W sytuacji sprzedaży DDP/DAP niemieckim sprzedawcom detalicznym podmiotem odpowiedzialnym jest firma z zagranicy, czyli np. polska firma

Kody zawartości opakowań są wymagane przez firmę Duales System Deutschland (DSD), zajmującą się zarządzaniem odpadami na terenie Niemiec.

Firma Altstoff Recycling Austria (ARA), odpowiadająca za utylizację opakowań na terenie Austrii nie wymaga definiowania kodów.

Uwaga
Aby możliwe było użycie aplikacji, należy zaznaczyć parametr Aktywne w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Utylizacja opakowań.

Firmę można zmienić w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Utylizacja opakowań.

Kody zawartości opakowania przyporządkowywane są do grup opakowań w aplikacji Grupy opakowań.

Aplikacja składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków.

Aplikacja Kody zawartości opakowania

Nagłówek

W nagłówku aplikacji dostępne są pola umożliwiające wprowadzenie kryteriów wyszukiwania istniejących w systemie kodów zawartości opakowań:

 • Kraj – w polu można wprowadzić kraj jako kryterium wyszukiwania
 • Kod zawartości opakowania – pole pozwala na wyszukiwanie przyporządkowań kodów według kodów zawartości opakowania
 • Oznaczenie – pole umożliwia zawężenie kryteriów wyszukiwania do kodów o oznaczeniu wprowadzonym w polu
 • Znacznik usuwania – pole pozwala na wyszukiwanie kodów według obecności znacznika usuwania:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Obszar roboczy

W obszarze roboczym (o budowie tabeli) wyświetlane są wyniki wyszukiwania zgodne z kryteriami określonymi w nagłówku. Wiersze w tabeli można sortować lub eksportować do pliku za pomocą przycisków dostępnych w tabeli.

Obszar roboczy pozwala na tworzenie nowych kodów zawartości opakowania lub ich usuwanie. Dostępne są kolumny:

 • Kraj (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić kraj, do którego odnosi się kod. Wartości pobierane są z aplikacji Kraje i dostępne są pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Kod zawartości opakowania (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić ręcznie kod zawartości opakowania. Kod może się składać maksymalnie z pięciu znaków. Dozwolone są: cyfry, litery i niektóre znaki specjalne, na przykład kropka lub myślnik.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić dodatkowy opis kodu zawartości opakowania

Wyszukiwanie następuje po wybraniu przycisku [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków.

Konfiguracja

Dla aplikacji Kody zawartości opakowania konieczne jest aktywowanie parametru Aktywne w aplikacji Konfiguracja dla funkcji Utylizacja opakowań.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Kody zawartości opakowania istotna jest następująca jednostka biznesowa:  com.cisag.app.general.obj.PackagingContent, należąca do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.general.MasterData. Jednostka umożliwia między innymi:

 • import i eksport danych
 • przydzielanie uprawnień

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Zarządzanie uprawnieniami opisane jest w artykule Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Kody zawartości opakowania nie istnieją żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Kody zawartości opakowania nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Kody zawartości opakowania nie istnieją żadne specjalne funkcje.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Kody zawartości opakowania nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?