Import klasyfikacji i oznaczeń poziomów

Wprowadzenie

Artykuł zawiera wskazówki dotyczące pracy z aplikacją Import danych w odniesieniu do importu klasyfikacji i powiązanych oznaczeń poziomów. Instrukcje opisują proces importu klasyfikacji, kolejność wykonywanych kroków, której należy przestrzegać podczas importu, a także informują o możliwych wymaganiach oraz rezultatach działań.

Struktura klasyfikacji przedstawia nadrzędną i podrzędną relację między obiektami. Określa ona kolejność obiektów w systemie i może się składać z kilku poziomów. Klasyfikacje składają się z wzajemnie zależnych od siebie węzłów. Wyższy nadrzędny węzeł nazywany jest zawsze folderem. Węzeł poniżej ostatniego folderu nazywa się liściem.

Więcej informacji na temat aplikacji Import danych, w tym opisy pól i przycisków, znajduje się w artykule Import danych.

Klasyfikacje

W systemie dostępny jest szereg klasyfikacji. Każdej klasyfikacji odpowiada jeden obiekt biznesowy, który ją odwzorowuje, dlatego każda klasyfikacja musi być oddzielnie importowana. Klasyfikacje są złożone z atrybutów.

Oprócz kilku wyjątków klasyfikacje posiadają odniesienie do organizacji, a większość z nich obsługuje mechanizm replikacji dla współdzielonych danych. Oznacza to, że dla organizacji X można określić, że dana klasyfikacja specjalna będzie obsługiwana przez organizację nadrzędną Y. Kody techniczne dla tych klasyfikacji składają się z atrybutów: path + organizationalUnit lub
parent + code + organizationalUnit. Jeśli dla organizacji Y zostanie utworzony węzeł, to zostanie on automatycznie replikowany dla organizacji X. Tak jak w przypadku większości danych podstawowych (oprócz artykułów i partnerów), tak również proces importu dla każdej organizacji musi być wykonany oddzielnie, aby możliwa była weryfikacja błędów za pomocą aplikacji.

W przypadku klasyfikacji, które podlegają replikacji i których dane są współdzielone przez wiele organizacji, proces importu powinien zostać wykonany tylko dla organizacji zarządzającej danymi. Dla wszystkich dziedziczących organizacji węzły zostaną utworzone automatycznie.

Do każdej klasyfikacji można dodać kolejne atrybuty. Plik importu danych klasyfikacji musi zawierać również wymagane atrybuty rozszerzenia.

Istnieje również możliwość dodania własnych, niestandardowych klasyfikacji. Można je tworzyć np. poprzez dodawanie kolejnych pól w aplikacji Artykuły lub parametrów w dla struktur produkcyjnych. W artykule znajduje się również opis importu klasyfikacji niestandardowych.

Oznaczenia poziomów można przyporządkować do każdej organizacji. Są one importowane w oddzielnym pliku niezależnie od węzłów i liści.

Sposób postepowania:

Poniżej znajdują się rodzaje importu klasyfikacji:

Przykład
Dla eksportu nie jest dostępne wyszukiwanie OQL. Klasyfikacje muszą być eksportowane na podstawie zapytania OQL. Poniższy przykład przedstawia eksport Klasyfikacji zapytań ofertowych 5 dla organizacji 0000.

select distinct h:guid, h:path from com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy5 h
join com.cisag.app.multiorg.obj.Organization o on h:organizationalUnit=o:guid
where o:code=’00000′ order by h:path

Uwaga
Węzły, liście i oznaczenia poziomów klasyfikacji zależnych od organizacji powinny być importowane tylko przez tę organizacją, która odpowiada za edycję danych. W takim przypadku dane będą replikowane dla organizacji dziedziczącej.

Instrukcje importu danych

 1. Otwórz aplikację Import danych.
 2. Wybierz filtr lub jeden z filtrów dla obiektu biznesowego odpowiadającego danej klasyfikacji. Lista obiektów biznesowych znajduje się w rozdziale Obiekty biznesowe klasyfikacji systemowych.
  W oknie aplikacji zostanie wyświetlony filtr dla importu danych.
 3. Zaznaczone atrybuty dla filtra są aktywne. W razie potrzeby na tym etapie można jeszcze dostosować atrybuty.
 4. Wybierz przycisk [Importuj dane] dostępny na głównym pasku przycisków.
  Zostanie otwarte okno dialogowego Import danych.
 5. W otwartym oknie dialogowym można skonfigurować ustawienia dla importu pliku. Szczegółowe informacje dotyczące opisu pól znajdują się w dokumentacji Import danych. w rozdziale o tym samym tytule.
 6. Wybierz przycisk [W tle] w wyświetlanym oknie dialogowym, w celu rozpoczęcia importu.
Uwaga
Jeżeli w wyszukiwanych przez użytkownika filtrach system nie odnajdzie potrzebnej jednostki biznesowej, wówczas przy pomocy przycisku [Wyszukaj] w oknie dokowanym należy wyszukać interesujący użytkownika obszar i dopiero wtedy zapisać taki filtr jako nowy. Należy pamiętać, że zestaw dostępnych filtrów nie zawiera w sobie wszystkich jednostek biznesowych, lecz jedynie część z nich jako wartości predefiniowane. Pozostałe jednostki biznesowe muszą zostać wyszukane i zapisane jako nowy filtr.
Wskazówka
Podczas importu danych opcja przetwarzania w tle jest dostępna tylko dla danych, które są niezależne od siebie.

Atrybuty wymagane w procesie importu

Dla każdej jednostki biznesowej należy wskazać przynajmniej:

 • Atrybuty identyfikacji (Secondary Key)
 • Pola obowiązkowe
Uwaga
Import wymaga zastosowania atrybutu path, a nie code. Atrybut code będzie określony automatycznie na podstawie atrybutu path.

Bez atrybutów identyfikacyjnych nie można przyporządkować jednostki biznesowej, a w przypadku braku pola obowiązkowego nie jest możliwe kontynuowanie procesu bez korekty edycji. Zestawienie pól obowiązkowych i atrybutów identyfikacyjnych poszczególnych obiektów biznesowych znajduje się w rozdziale Import systemowych klasyfikacji bez rozszerzeń.

Istnieją również relacje do innych obiektów biznesowych, które nie należą bezpośrednio do jednostki biznesowej danej klasyfikacji (relacje poprzez klucze obce, w filtrze oznaczone kursywą). Aby aktywować te relacje, należy wybrać atrybuty identyfikacyjne tego obiektu biznesowego w filtrze. Dane powiązane z kluczami obcymi nie mogą być importowane razem. Muszą być już dostępne w systemie. Jeśli poprzez relację obcego klucza zostaną wskazane inne atrybuty niż ich atrybuty identyfikacyjne, to te ostatnie zostaną pominięte.

Jeśli klucz podstawowy obiektu biznesowego składa się częściowo lub w całości z kluczy obcych, to w pliku importu obiekt biznesowy powiązany z tym kluczem obcym musi zostać aktywowany poprzez swoje atrybuty identyfikacyjne.

Przykład
Klucz klasyfikacji zależnej od organizacji posiada atrybut organizationalUnit Ten atrybut odnosi się do organizacji, która z kolei jest określona poprzez identyfikację czyli ciąg znaków (Srting).

Kolejność

Ważne jest, aby w pliku importu przed wybranym węzłem znajdował się węzeł nadrzędny A lub aby ten istniał już w bazie danych.

Przykład
dozwolone:

path    description

A       …

A-1     …

 

niedozwolone:

path    description

A-1     …

A       …

Import systemowych klasyfikacji bez rozszerzeń

W pliku importu muszą być podane wszystkie atrybuty identyfikacyjne i obowiązkowe danej klasyfikacji.

Zastawienie tabelaryczne
Pola identyfikacji i pola obowiązkowe

Ścieżka atrybutu Oznaczenie Relacja klucza obcego
path (K) Identyfikacja
organizationalUnit (K) Właściwa organizacja
Ten atrybut jest wymagany tylko wtedy, gdy aktywna jest funkcja Multi-Site (wielofirmowość), a dostępny jest tylko dla klasyfikacji zależnych od organizacji.
OrganizationalUnit
description Oznaczenie

Import rozszerzeń klasyfikacji systemowych

Niniejszy rozdział zawiera instrukcję importu rozszerzeń oraz opis, na co należy uważać podczas wydań rozszerzeń w Comarch ERP Enterprise.

Klasyfikacja cen artykułów

Do klasyfikacji cen artykułów należą

 • klasyfikacja cen artykułów zakupu
 • klasyfikacja cen artykułów sprzedaży

W tym rozszerzeniu do danych obiektów biznesowych dodany został jeden atrybut.  Ten atrybut lub powiązanie klucza obcego możesz wskazać po prostu w tym samym pliku importu.

Zastawienie tabelaryczne
Rozszerzenie klasyfikacji cen artykułów

Ścieżka atrybutu Oznaczenie Relacja klucza obcego
scaleUom Jednostka ScaleUom

Klasyfikacja artykułów magazynowych 1

W tym rozszerzeniu do obiektu biznesowego dodane zostały dwa atrybuty. Te atrybuty lub powiązania klucza obcego możesz wskazać w tym samym pliku importu.

Zastawienie tabelaryczne
Rozszerzenie klasyfikacji artykułów magazynowych 1

Ścieżka atrybutu Oznaczenie Relacja klucza obcego
storageAreaStrategy Strategia magazynowania StorageAreaStrategy

Klasyfikacje statystyki klienta

Do klasyfikacji statystyki klienta należą:

 • Klasyfikacja statystyki artykułów zakupu
 • Klasyfikacja statystyki artykułów sprzedaży
 • Klasyfikacja statystyki dostawców
 • Klasyfikacja statystyki klienta
 • Klasyfikacja statystyki rotacji

W tym rozszerzeniu do danych obiektów biznesowych dodany został jeden atrybut.  Ten atrybut lub powiązanie klucza obcego można wskazać w tym samym pliku importu.

Zastawienie tabelaryczne
Rozszerzenie klasyfikacji statystyk

Ścieżka atrybutu Oznaczenie
exclusion Włączenie/Wyłączenie

Klasyfikacja kont artykułów

W tym rozszerzeniu do przynależnego obiektu biznesowego dodany został atrybut Pochodzenie konta. Nowy atrybut można wskazać w tym samym pliku importu.

Zastawienie tabelaryczne
Rozszerzenie klasyfikacji kont artykułów

Ścieżka atrybutu Oznaczenie
accountOriginTypeRule Pochodzenie konta

Import klasyfikacji niestandardowych

Klasyfikacje niestandardowe mogą być tworzone np. poprzez aplikacje Rodzaje pól, Reguły konfiguracji produktu lub inne pola. Metadane klasyfikacji (np. nazwa klasyfikacji) są zapisane w obiekcie biznesowym com.cisag.app.general.extension.obj.Datatype i muszą zostać zaimportowane przed importem klasyfikacji niestandardowych. Właściwe dane użytkownika (węzły klasyfikacji) są zapisane w obiekcie biznesowych com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy.

Kolejność

Podczas importu danych należy zachować następującą kolejność:

 • Import wszystkich wymaganych rodzajów pól
 • Obiekt biznesowy: cisag.app.general.extension.obj.Datatype
Wskazówka
Wszystkie klasyfikacje, które nie zostały utworzone poprzez aplikację Rodzaje pól, należy importować za pomocą obiektu biznesowego tej aplikacji, w której zostały utworzone.
 • Import klasyfikacji niestandardowych
 • Obiekt biznesowy: cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy
Wskazówka
Istnieje możliwość importu wszystkich niestandardowych klasyfikacji za pomocą jednego pliku. Metadane muszą istnieć już wcześniej. Późniejsza edycja w aplikacji Klasyfikacje jest możliwa tylko dla klasyfikacji niestandardowej. Dlatego zaleca się import każdej klasyfikacji niestandardowej w oddzielnym pliku.

Zastawienie tabelaryczne
Pola identyfikacji i pola obowiązkowe

Obiekt biznesowy
com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy

Atrybut Opis
path (K) Identyfikacja
description Oznaczenie
datatype (K) Oznaczenie klasyfikacji

Import oznaczeń poziomów

Import oznaczeń poziomów odbywa się oddzielnie za pomocą obiektu biznesowego com.cisag.app.general.obj.ClassificationLevel. W pliku importu muszą być podane wszystkie atrybuty identyfikacyjne i obowiązkowe obiektu biznesowego.

Kolejność

Atrybut Poziom jest ustawiany automatycznie na podstawie kolejności podawania oznaczeń poziomów w pliku importu.

W celu optymalizacji procesu importu należy importować poszczególne oznaczenia poziomów pogrupowane według klasyfikacji.

Zastawienie tabelaryczne pola identyfikacji i pola obowiązkowe

Ścieżka atrybutu Oznaczenie Relacja klucza obcego
entity (K) Nazwa klasyfikacji
W pełni kwalifikowana nazwa obiektu biznesowego klasyfikacji
organizationalUnit (K) Organizacja
Ten atrybut jest wymagany tylko wtedy, gdy aktywna jest funkcja Multi-Site (wielofirmowość).
OrganizationalUnit
datatype Atrybut jest wymagany tylko dla klasyfikacji niestandardowych
(entity = com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy)
Datatype
description Oznaczenie

Obiekty biznesowe klasyfikacji systemowych

Klasyfikacja Obiekt biznesowy
Klasyfikacja działań 1 com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy1
Klasyfikacja działań 2 com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy2
Klasyfikacja działań 3 com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy3
Klasyfikacja działań 4 com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy4
Klasyfikacja działań 5 com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy5
Klasyfikacja kont artykułów com.cisag.app.financials.obj.ItemAccountingHierarchy
Klasyfikacja cech artykułów com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyHierarchy
Klasyfikacja prowizji artykułów com.cisag.app.sales.obj.ItemCommissionHierarchy
Klasyfikacja podatkowa artykułów com.cisag.app.financials.obj.ItemTaxHierarchy
Klasyfikacja szablonów artykułów com.cisag.app.general.obj.ItemTemplateHierarchy
Klasyfikacja zapytań ofertowych zakupu 1 com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy1
Klasyfikacja zapytań ofertowych zakupu 2 com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy2
Klasyfikacja zapytań ofertowych zakupu 3 com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy3
Klasyfikacja zapytań ofertowych zakupu 4 com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy4
Klasyfikacja zapytań ofertowych zakupu 5 com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy5
Klasyfikacja ofert zakupu 1 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy1
Klasyfikacja ofert zakupu 2 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy2
Klasyfikacja ofert zakupu 3 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy3
Klasyfikacja ofert zakupu 4 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy4
Klasyfikacja ofert zakupu 5 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy5
Klasyfikacja artykułów zakupu 1 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy1
Klasyfikacja artykułów zakupu 2 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy2
Klasyfikacja artykułów zakupu 3 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy3
Klasyfikacja artykułów zakupu 4 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy4
Klasyfikacja artykułów zakupu 5 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy5
Klasyfikacja cen artykułów zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemPriceHierarchy
Klasyfikacja statystyki artykułów zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemStatisticHierarchy
Klasyfikacja zamówień zakupu 1 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy1
Klasyfikacja zamówień zakupu 2 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy2
Klasyfikacja zamówień zakupu 3 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy3
Klasyfikacja zamówień zakupu 4 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy4
Klasyfikacja zamówień zakupu 5 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy5
Klasyfikacja kontraktów zakupu 1 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy1
Klasyfikacja kontraktów zakupu 2 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy2
Klasyfikacja kontraktów zakupu 3 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy3
Klasyfikacja kontraktów zakupu 4 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy4
Klasyfikacja kontraktów zakupu 5 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy5
Klasyfikacja rodzajów składników cen zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PriceDiscountTypeHierarchy
Klasyfikacja cenników zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PriceListHierarchy
Klasyfikacja list cenników zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PriceListingHierarchy
Klasyfikacja zleceń deweloperskich 1 com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy
Klasyfikacja zleceń deweloperskich 2 com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy2
Klasyfikacja zleceń deweloperskich 3 com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy3
Klasyfikacja podatkowa rodzajów transakcji com.cisag.app.financials.obj.TransactionTaxHierarchy
Klasyfikacja centrum kosztów 1 com.cisag.app.costing.obj.CostCentreHierarchy1
Klasyfikacja centrum kosztów 2 com.cisag.app.costing.obj.CostCentreHierarchy2
Klasyfikacja centrum kosztów 3 com.cisag.app.costing.obj.CostCentreHierarchy3
Klasyfikacja centrum kosztów 4 com.cisag.app.costing.obj.CostCentreHierarchy4
Klasyfikacja centrum kosztów 5 com.cisag.app.costing.obj.CostCentreHierarchy5
Klasyfikacja jednostek kosztowych 1 com.cisag.app.costing.obj.CostObjectiveHierarchy1
Klasyfikacja jednostek kosztowych 2 com.cisag.app.costing.obj.CostObjectiveHierarchy2
Klasyfikacja jednostek kosztowych 3 com.cisag.app.costing.obj.CostObjectiveHierarchy3
Klasyfikacja jednostek kosztowych 4 com.cisag.app.costing.obj.CostObjectiveHierarchy4
Klasyfikacja jednostek kosztowych 5 com.cisag.app.costing.obj.CostObjectiveHierarchy5
Klasyfikacja premii klienta com.cisag.app.sales.obj.CustomerBonusHierarchy
Klasyfikacja kosztów transportu klienta com.cisag.app.sales.obj.FreightCostHierarchy
Klasyfikacja klienta 1 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy1
Klasyfikacja klienta 2 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy2
Klasyfikacja klienta 3 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy3
Klasyfikacja klienta 4 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy4
Klasyfikacja klienta 5 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy5
Klasyfikacja klienta 6 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy6
Klasyfikacja klienta 7 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy7
Klasyfikacja klienta 8 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy8
Klasyfikacja klienta 9 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy9
Klasyfikacja cen klienta com.cisag.app.sales.obj.CustomerPriceHierarchy
Klasyfikacja prowizji klienta com.cisag.app.sales.obj.CustomerCommissionHierarchy
Klasyfikacja statystyki klienta com.cisag.app.sales.obj.CustomerStatisticHierarchy
Klasyfikacja artykułów magazynowych 1 com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy1
Klasyfikacja artykułów magazynowych 2 com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy2
Klasyfikacja artykułów magazynowych 3 com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy3
Klasyfikacja artykułów magazynowych 4 com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy4
Klasyfikacja artykułów magazynowych 5 com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy5
Klasyfikacja magazynów com.cisag.app.inventory.obj.StorageAreaHierarchy
Klasyfikacja dostawców 1 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy1
Klasyfikacja dostawców 2 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy2
Klasyfikacja dostawców 3 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy3
Klasyfikacja dostawców 4 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy4
Klasyfikacja dostawców 5 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy5
Klasyfikacja cen dostawców com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierPriceHierarchy
Klasyfikacja statystyki dostawców com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierStatisticHierarchy
Klasyfikacja marketingowa 1 com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy1
Klasyfikacja marketingowa 2 com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy2
Klasyfikacja marketingowa 3 com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy3
Klasyfikacja marketingowa 4 com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy4
Klasyfikacja marketingowa 5 com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy5
Klasyfikacja pracowników 1 com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy1
Klasyfikacja pracowników 2 com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy2
Klasyfikacja pracowników 3 com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy3
Klasyfikacja pracowników 4 com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy4
Klasyfikacja pracowników 5 com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy5
Klasyfikacja kont partnerów com.cisag.app.financials.obj.PartnerAccountingHierarchy
Klasyfikacja podatkowa partnerów com.cisag.app.financials.obj.PartnerTaxHierarchy
Klasyfikacja szablonów partnera com.cisag.app.general.obj.PartnerTemplateHierarchy
Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 1 com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy1
Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 2 com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy2
Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 3 com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy3
Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 4 com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy4
Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 5 com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy5
Klasyfikacja zleceń produkcyjnych 1 com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy1
Klasyfikacja zleceń produkcyjnych 2 com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy2
Klasyfikacja zleceń produkcyjnych 3 com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy3
Klasyfikacja zleceń produkcyjnych 4 com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy4
Klasyfikacja zleceń produkcyjnych 5 com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy5
Klasyfikacja technologii produkcji 1 com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy1
Klasyfikacja technologii produkcji 2 com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy2
Klasyfikacja technologii produkcji 3 com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy3
Klasyfikacja technologii produkcji 4 com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy4
Klasyfikacja technologii produkcji 5 com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy5
Klasyfikacja pozycji technologii produkcji com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanDetailHierarchy
Klasyfikacja konfiguracji produktu 1 com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy1
Klasyfikacja konfiguracji produktu 2 com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy2
Klasyfikacja konfiguracji produktu 3 com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy3
Klasyfikacja konfiguracji produktu 4 com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy4
Klasyfikacja konfiguracji produktu 5 com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy5
Klasyfikacja zasobów 1 com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy1
Klasyfikacja zasobów 2 com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy2
Klasyfikacja zasobów 3 com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy3
Klasyfikacja zasobów 4 com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy4
Klasyfikacja zasobów 5 com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy5
Klasyfikacja asortymentu com.cisag.app.sales.obj.AssortmentHierarchy
Klasyfikacja statystyki rotacji com.cisag.app.inventory.obj.PlanningItemStatisticHierarchy
Klasyfikacja opakowań com.cisag.app.general.obj.PackagingContentHierarchy
Klasyfikacja zleceń dystrybucji 1 com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy1
Klasyfikacja zleceń dystrybucji 2 com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy2
Klasyfikacja zleceń dystrybucji 3 com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy3
Klasyfikacja zleceń dystrybucji 4 com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy4
Klasyfikacja zleceń dystrybucji 5 com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy5
Klasyfikacja zapytania ofertowego sprzedaży 1 com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy1
Klasyfikacja zapytania ofertowego sprzedaży 2 com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy2
Klasyfikacja zapytania ofertowego sprzedaży 3 com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy3
Klasyfikacja zapytania ofertowego sprzedaży 4 com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy4
Klasyfikacja zapytania ofertowego sprzedaży 5 com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy5
Klasyfikacja oferty sprzedaży 1 com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy1
Klasyfikacja oferty sprzedaży 2 com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy2
Klasyfikacja oferty sprzedaży 3 com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy3
Klasyfikacja oferty sprzedaży 4 com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy4
Klasyfikacja oferty sprzedaży 5 com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy5
Klasyfikacja premii artykułów sprzedaży 1 com.cisag.app.sales.obj.SalesItemBonusHierarchy
Klasyfikacja artykułów sprzedaży 1 com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy1
Klasyfikacja artykułów sprzedaży 2 com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy2
Klasyfikacja artykułów sprzedaży 3 com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy3
Klasyfikacja artykułów sprzedaży 4 com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy4
Klasyfikacja artykułów sprzedaży 5 com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy5
Klasyfikacja ceny artykułów sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.SalesItemPriceHierarchy
Klasyfikacja statystyki artykułów sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.SalesItemStatisticHierarchy
Klasyfikacja zamówień sprzedaży 1 com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy1
Klasyfikacja zamówień sprzedaży 2 com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy2
Klasyfikacja zamówień sprzedaży 3 com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy3
Klasyfikacja zamówień sprzedaży 4 com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy4
Klasyfikacja zamówień sprzedaży 5 com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy5
Klasyfikacja prognoz sprzedaży 1 com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy1
Klasyfikacja prognoz sprzedaży 2 com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy2
Klasyfikacja prognoz sprzedaży 3 com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy3
Klasyfikacja prognoz sprzedaży 4 com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy4
Klasyfikacja prognoz sprzedaży 5 com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy5
Klasyfikacja kontraktów konsumenckich 1 com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy1
Klasyfikacja kontraktów konsumenckich 2 com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy2
Klasyfikacja kontraktów konsumenckich 3 com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy3
Klasyfikacja kontraktów konsumenckich 4 com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy4
Klasyfikacja kontraktów konsumenckich 5 com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy5
Klasyfikacja rodzajów składników cen sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.PriceDiscountTypeHierarchy
Klasyfikacja cenników sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.PriceListHierarchy
Klasyfikacja list cenników sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.PriceListingHierarchy

Czy ten artykuł był pomocny?