Klasyfikacje

Aplikacja Klasyfikacja umożliwia tworzenie wielopoziomowej struktury drzewa klasyfikacji z węzłami nadrzędnymi i podrzędnymi pozwalającymi na sklasyfikowanie danych i jednostek biznesowych systemu Comarch ERP Enterprise. Na podstawie zdefiniowanej struktury następuje porządkowanie danych podlegających analizie przez użytkownika. Za pomocą klasyfikacji dane mogą być podczas analizy grupowane i sumowane na wielu poziomach struktury.

Klasyfikacji podlegają jednostki biznesowe ze wszystkich obszarów systemu.

Klasyfikacja przedstawia relację podrzędną lub nadrzędną między obiektami i określa hierarchię w systemie. Klasyfikacja może składać się z jednego lub kilku poziomów. Klasyfikacje składają się wzajemnie zależnych węzłów. Węzeł nadrzędny określa się jako folder, a węzeł leżący poniżej ostatniego folderu to liść.

Instrukcje dotyczące obsługi klasyfikacji, np. sposób tworzenia i edycji klasyfikacji, znajdują się w dokumencie Instrukcje: Klasyfikacje.

Aplikacja Klasyfikacje składa się z nagłówka aplikacji, zawierającego standardowy pasek przycisków oraz obszaru roboczego z edytorem pozycji. Nagłówek aplikacji jest taki sam dla wszystkich dostępnych widoków. Natomiast obszar roboczy zmienia się w zależności od wybranego widoku.

Budowa aplikacji Klasyfikacje

W aplikacji Klasyfikacje dostępne są widoki:

Nagłówek

W nagłówku aplikacji dostępne jest pole:

 • Klasyfikacja – pole umożliwia wskazanie klasyfikacji, której struktura ma zostać wyświetlona w obszarze roboczym. Lista klasyfikacji dostępna jest pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].

Klasyfikacje niestandardowe można definiować w różnych aplikacjach na zakładce Inne pola, np. w aplikacji Artykuły, tworząc pole o typie Klasyfikacja.

Obszar roboczy

Widok obszaru roboczego jest zależny od widoku.

Widok Węzły i liście

Obszar roboczy widoku Węzły i liście składa się z paska przycisków, widoku struktury klasyfikacji i edytora pozycji.

Liczba poziomów jest ograniczona przez maksymalną długość ścieżki klasyfikacji do 125 pozycji. W ten sposób można wprowadzić do 20 poziomów (oznaczenie może się składać maksymalnie z 5 znaków: cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych, na przykład kropki).

Pasek przycisków

Na pasku przycisków dostępne są przycisku umożliwiające zarządzanie strukturą klasyfikacji:

 • [Nowy węzeł równorzędny] – pozwala na utworzenie nowego węzła (folderu) równorzędnego do aktualnie zaznaczonego wiersza na drzewie klasyfikacji. Przycisk akcji jest dostępny tylko wtedy, gdy zaznaczono węzeł na drzewie klasyfikacji.
 • [Duplikuj do równorzędnego węzła] – pozwala na skopiowanie zaznaczonego węzła równorzędnie. Do nowego węzła kopiowane jest jego oznaczenie. Przycisk akcji jest dostępny tylko wtedy, gdy zaznaczono węzeł w drzewie klasyfikacji.
 • [Nowy węzeł podrzędny] – pozwala na utworzenie nowego węzła podrzędnego dla aktualnie zaznaczonego na drzewie. Jeśli nie wybrano żadnego węzła, to zostanie utworzony nowy węzeł dla najwyższego poziomu.
 • [Duplikuj do węzła podrzędnego] – pozwala na skopiowanie zaznaczonego węzła podrzędnie.
Uwaga
Nie jest możliwa duplikacja do węzła podrzędnego węzła, który jest aktualnie używany.
 • [Usuń] – pozwala na usunięcie wybranego węzła. Do wykonania tej akcji wymagane są uprawnienia administratora.
Uwaga
Nie jest możliwe usunięcie używanego węzła lub liścia.
 • [Wstaw znacznik usuwania] – pozwala na wstawienie znacznika usuwania dla wybranego węzła. Przycisk jest dostępny dla tych węzłów, które nie są oznaczone do usunięcia. Oznaczone węzły są usuwane po uruchomieniu aplikacji Reorganizacja klasyfikacji.
Uwaga
Nie jest możliwe oznaczenie znacznikiem usuwania używanego węzła.
 • [Usuń znacznik usuwania] – pozwala na usunięcie znaczników usuwania dla węzłów, dla których zostać wcześniej wstawiony
 • [Edytuj] – pozwala na edycję węzła (jego nazwy, oznaczenia oraz poziomu w hierarchii)
 • [Wyszukiwanie] – przycisk umożliwia wyszukanie i podświetlenie na drzewie klasyfikacji węzła, którego oznaczenie zostało wprowadzone w polu Nazwa

Lokalizacja wyboru widoku w aplikacji Klasyfikacje

W przypadku klasyfikacji utworzonych za pomocą edytora istnieje możliwość przesuwania węzłów i liści na niższe poziomy. W ten sposób powstają puste węzły w ramach struktury.

Aplikacja Klasyfikacja pozwala na wybór niezbędnego widoku w celu ułatwienia analizy:

 • Bez pustych węzłów – widok zawiera pełną strukturę klasyfikacji ze wszystkimi utworzonymi węzłami
 • Z pustymi węzłami – widok prezentuje strukturę zgodną z wartością określoną w polu Poziom
Widok struktury klasyfikacji

Pod paskiem narzędzi prezentowana jest struktura danej klasyfikacji. Jest to struktura węzłów przedstawiona jako foldery i liście z ich identyfikatorami i oznaczeniami.

Symbol folderu wskazuje na istnienie kolejnych podrzędnych węzłów. Na najniższym poziomie mogą znajdować się jedynie liście (symbol kartki papieru).

W zależności od obiektu i aplikacji możliwe jest wskazanie wyłącznie liścia lub także węzła klasyfikacji.

Przykład
W aplikacji Artykuły -> widok Rachunkowość -> pole Klasyfikacja 1 możliwe jest wprowadzenie wyłącznie liścia klasyfikacji. Nie jest możliwe wybranie wyłączne węzła.
Edytor pozycji

Tworzenie i edycja drzewa poszczególnych klasyfikacji odbywa się w edytorze. Wygląd edytora pozycji zależy od wybranej klasyfikacji. Poniższa tabela zawiera zestawienie klasyfikacji i odpowiadających im edytorów. Dla klasyfikacji pochodzących z innych pól aplikacji stosowany jest edytor typu pierwszego.

Klasyfikacja Obszar Edytor pozycji
Klasyfikacje niestandardowe różne 1
Klasyfikacja aktywności 1 – 5 Workflow 1
Klasyfikacja szablonów artykułów Podstawowe 1
Klasyfikacja podatkowa artykułów Podstawowe 1
Klasyfikacja opakowań Podstawowe 1
Klasyfikacja szablonów partnera Podstawowe 1
Klasyfikacja kont partnera Podstawowe, Rachunkowość 1
Klasyfikacja podatkowa partnera Podstawowe, Rachunkowość 1
Klasyfikacja podatkowa rodzajów transakcji Podstawowe, Rachunkowość 1
Klasyfikacja centrum kosztów 1 – 5 Rachunkowość 1
Klasyfikacja jednostek kosztowych 1 – 5 Rachunkowość 1
Klasyfikacja artykuł-rodzaj kosztów Controlling 1
Klasyfikacja rodzajów kosztów rodzaju transakcji Controlling 1
Klasyfikacja rodzajów kosztów partnera Controlling 1
Klasyfikacja zapytań ofertowych 1 – 5 Zakup 1
Klasyfikacja ofert zakupu 1 – 5 Zakup 1
Klasyfikacja zamówień zakupu 1 – 5 Zakup 1
Klasyfikacja kontraktów zakupu 1 – 5 Zakup 1
Klasyfikacja rodzajów składników cen zakupu Zakup 1
Klasyfikacja list cenników zakupu Zakup 1
Klasyfikacja cenników zakupu Zakup 1
Klasyfikacja cen dostawcy Zakup 1
Klasyfikacja zleceń deweloperskich 1 – 2 Rozwój oprogramowania 1
Klasyfikacja pozycji planu produkcji Produkcja 1
Klasyfikacja konfiguracji produktu 1 – 5 Produkcja 1
Klasyfikacja cen klienta Podstawowe, Sprzedaż 1
Klasyfikacja premii klienta Sprzedaż 1
Klasyfikacja kosztów transportu klienta Sprzedaż 1
Klasyfikacja prowizji artykułów Sprzedaż 1
Klasyfikacja prowizji klienta Sprzedaż 1
Klasyfikacja asortymentu Sprzedaż 1
Klasyfikacja zleceń dystrybucji 1 – 5 Sprzedaż 1
Klasyfikacja kontraktów sprzedaży 1-5 Sprzedaż 1
Klasyfikacja premii artykułów sprzedaży Sprzedaż 1
Klasyfikacja zapytań sprzedażowych 1 – 5 Sprzedaż 1
Klasyfikacja ofert sprzedaży 1 – 5 Sprzedaż 1
Klasyfikacja zamówień sprzedaży 1 – 5 Sprzedaż 1
Klasyfikacja cenników sprzedaży Sprzedaż 1
Klasyfikacja rodzajów składników cen sprzedaży Sprzedaż 1
Klasyfikacja list cenników sprzedaży Sprzedaż 1
Klasyfikacja marketingowa 1 – 5 Podstawowe, Zarządzanie relacjami z partnerami (CRM) 1
Klasyfikacja prognoz sprzedaży 1 – 5 Zarządzanie relacjami 1
Klasyfikacja cen artykułów sprzedaży Podstawowe, Sprzedaż 2
Klasyfikacja cen artykułów zakupu Podstawowe, Zakup 2
Klasyfikacja artykułów magaz.1 Podstawowe, Logistyka magazynowa, Zarządzanie miejscami składowania 3
Klasyfikacja statystyki rotacji Logistyka magazynowa 4
Klasyfikacja statystyki dostawcy Zakup 4
Klasyfikacja statystyki artykułów zakupu Zakup 4
Klasyfikacja statystyki klienta Sprzedaż 4
Klasyfikacja statystyki artykułów sprzedaży Sprzedaż 4
Klasyfikacja kont artykułów Podstawowe 5
Klasyfikacja artykułów zakupu 1 – 5 Podstawowe 6
Klasyfikacja pracowników 1 – 5 Podstawowe 6
Klasyfikacja dostawców 1 – 5 Zakup 6
Klasyfikacja klientów 1 – 9 Podstawowe, Sprzedaż 6
Klasyfikacja artykułów sprzedaży 1 – 5 Podstawowe, Sprzedaż 6
Klasyfikacja artykułów magazynowych 2 – 5 Podstawowe, Logistyka magazynowa, Zarządzanie miejscami składowania 6
Klasyfikacja magazynów Logistyka magazynowa 6
Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 1 – 5 Podstawowe, Produkcja 6
Klasyfikacja zleceń produkcyjnych 1 – 5 Produkcja 6
Klasyfikacja zasobów 1 – 5 Produkcja 6
Klasyfikacja technologii produkcji 1 – 5 Produkcja 6
Klasyfikacja powodów zwrotów od klientów Sprzedaż 7
Klasyfikacja deklaracji Zarządzanie zgodnością 8
Klasyfikacja produktów opakowań Podstawowe 9
Edytor pozycji 1
Edytor pozycji 1

Na pasku narzędzi edytora pozycji dostępne są przyciski/pole:

 • [Wyświetl/Ukryj] – odpowiednio wyświetla lub ukrywa widok edytora pozycji
 • [Zastosuj] – akceptuje zmiany wprowadzone w edytorze i przenosi edytowaną pozycję do struktury klasyfikacji
 • [Weryfikuj] – sprawdza poprawność wprowadzonych danych
 • Nadrzędny – w polu, jeśli jest dostępny, prezentowany jest węzeł nadrzędny

Pola edytowalne, dostępne w edytorze pozycji:

 • Węzeł – identyfikator węzła klasyfikacji. Identyfikator musi być unikalna w ramach folderu i można go zmienić w dowolnym momencie. Może składać się z maksymalnie pięciu znaków: cyfr, liter, niektórych znaków specjalnych (na przykład kropki) lub ich kombinacji. Identyfikacja węzła jest wykorzystywana do rozpoznania i zastosowania właściwego węzła w innych aplikacjach i zapytaniach.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis węzła klasyfikacji. Odpowiednie oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie węzłów z poziomów innych aplikacji.
Edytor pozycji 2
Edytor pozycji 2

Na pasku narzędzi edytora pozycji dostępne są przyciski/pole:

 • [Wyświetl/Ukryj] – odpowiednio wyświetla lub ukrywa widok edytora pozycji
 • [Zastosuj] – akceptuje zmiany wprowadzone w edytorze i przenosi edytowaną pozycję do struktury klasyfikacji
 • [Weryfikuj] – sprawdza poprawność wprowadzonych danych
 • Nadrzędny – w polu, jeśli jest dostępny, prezentowany jest węzeł nadrzędny

Pola edytowalne, dostępne w edytorze pozycji:

 • Węzeł – identyfikator węzła klasyfikacji. Identyfikator musi być unikalna w ramach folderu i można go zmienić w dowolnym momencie. Może składać się z maksymalnie pięciu znaków: cyfr, liter, niektórych znaków specjalnych (na przykład kropki) lub ich kombinacji. Identyfikacja węzła jest wykorzystywana do rozpoznania i zastosowania właściwego węzła w innych aplikacjach i zapytaniach.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis węzła klasyfikacji. Odpowiednie oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie węzłów z poziomów innych aplikacji.
 • Jednostka – jednostka, w której będą mogły być definiowane ilości progowe dla cen zakupu lub cen sprzedaży w przypadku rabatów obejmujących wszystkie pozycje
Uwaga
Zmiana jednostki jest dozwolona wyłącznie dla głównych węzłów klasyfikacji pod warunkiem, że nie istnieją składniki cen oparte na ilościach progowych według tej klasyfikacji.
Edytor pozycji 3
Edytor pozycji 3

Ustawienia klasyfikacji Klasyfikacja artykułów magazynowych 1 można użyć jako domyślne ustawienia artykułu magazynowego w aplikacji Artykuły -> widok Logistyka magazynowa w polu Klasyfikacja 1. Jeśli w polu Ustawienie Strategie magazynowe wskazana zostanie opcja Według ustawień klasyfikacji, artykuł odziedziczy ustawienia klasyfikacji wskazanej w polu Klasyfikacja 1.

Na pasku narzędzi edytora pozycji dostępne są przyciski/pole:

 • [Wyświetl/Ukryj] – odpowiednio wyświetla lub ukrywa widok edytora pozycji
 • [Zastosuj] – akceptuje zmiany wprowadzone w edytorze i przenosi edytowaną pozycję do struktury klasyfikacji
 • [Weryfikuj] – sprawdza poprawność wprowadzonych danych
 • Nadrzędny – w polu, jeśli jest dostępny, prezentowany jest węzeł nadrzędny

Pola edytowalne, dostępne w edytorze pozycji:

 • Węzeł – identyfikator węzła klasyfikacji. Identyfikator musi być unikalna w ramach folderu i można go zmienić w dowolnym momencie. Może składać się z maksymalnie pięciu znaków: cyfr, liter, niektórych znaków specjalnych (na przykład kropki) lub ich kombinacji. Identyfikacja węzła jest wykorzystywana do rozpoznania i zastosowania właściwego węzła w innych aplikacjach i zapytaniach.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis węzła klasyfikacji. Odpowiednie oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie węzłów z poziomów innych aplikacji.
 • Do wyboru – za pomocą parametru można określić, czy węzeł może być przyporządkowany do użytkownika tej klasyfikacji
 • Poziom – pole służy do ustawienia poziomu węzła. Możliwe jest przesunięcie węzła na niższy poziom hierarchii. Za pomocą tej funkcji można wyrównać strukturę klasyfikacji na niższych poziomach bez konieczności tworzenia nowych węzłów, np. poprzez przesunięcie liście na najniższy poziom. Dostępne wartości dla tego pola to wpisy w widoku Oznaczenia poziomów. Pole jest aktywne tylko wtedy, gdy w widoku Oznaczenia poziomów zostały wcześniej utworzone wpisy. Nowe wpisy w tym widoku będą dostępne po zapisaniu.

Sekcja Ogólne:

 • Komisjonowanie – w polu należy wybrać sposób komisjonowania pozycji zamówienia dla artykułów przyporządkowanych do tej klasyfikacji, w magazynach z miejscami magazynowymi. Ustawienie wpływa na to, czy pozycje kompletacji będą uwzględniane podczas generowania zleceń magazynowych. Dostępne opcje do wyboru:
  • Dowolne
  • Tylko związane ze zleceniami – pozycje komisjonowania dla artykułów tej klasyfikacji będą uwzględnione podczas generowania zleceń magazynowych tylko wtedy, gdy zlecenie magazynowe będzie tworzone tylko dla jednej kompletacji
  • Tylko z uwzględnieniem wszystkich zleceń – pozycje komisjonowania dla artykułów tej klasyfikacji będą uwzględnione podczas generowania zleceń magazynowych tylko wtedy, gdy zlecenie magazynowe będzie tworzone dla wielu kompletacji.

Ustawienie w klasyfikacji będzie aktywne tylko wtedy, gdy w danych podstawowych danego artykułu w polu Komisjonowanie ustawiono wartość Według ustawień klasyfikacji.

Sekcja Strategie magazynowania

Sekcja pozwala na domyślne ustawienia dla jednostek z wybranym węzłem klasyfikacji. Pola obecne w sekcji opisane są w dokumencie Strategie magazynowania.

Sekcja Ograniczenia magazynowe:

 • Ustawienie ograniczeń magazynowych – określa ograniczenia magazynowe, które mają być stosowane dla węzła klasyfikacji. Dostępne opcje:
  • Według ustawień magazynu – dla artykułów, do których przyporządkowany jest węzeł klasyfikacji będą stosowane ustawienia ograniczeń zdefiniowane w aplikacji Magazyny -> zakładka Zarządzanie miejscami składowania
  • Ręcznie – pola w sekcji Ograniczenia magazynowe mogą być uzupełniane ręcznie dla węzła klasyfikacji
 • Ograniczenie magazynowe – w polu można wprowadzić identyfikator istniejącego ograniczenia magazynowego lub wybrać wartość z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości]. Ograniczenia magazynowe tworzone są w aplikacji Ograniczenia dotyczące magazynu. Wpis w tym polu powoduje ustawienie w innych polach tej sekcji wartości określonych w danym ograniczeniu magazynowym po wybraniu przycisku [Zastosuj].
 • Ograniczenie przyjęcia – w polu można wprowadzić, za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] ograniczenie dotyczące przyjęć na magazyn, tworzone w aplikacji Ograniczenia magazynowania. Wartość uzupełniana automatycznie, jeśli pole Ograniczenie magazynowe jest uzupełnione.
 • Ograniczenie wydania – pole umożliwia wprowadzenie, za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości], ograniczenie dotyczące wydań z magazynu, tworzone w aplikacji Ograniczenia dot. wydania z magazynu. Wartość uzupełniana automatycznie, jeśli pole Ograniczenie magazynowe jest uzupełnione.
 • Rodzaj strefy magazynowej – w polu można wprowadzić, za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości], rodzaj strefy magazynowej, pobierany z aplikacji Rodzaje stref magazynowych. Wartość uzupełniana automatycznie, jeśli pole Ograniczenie magazynowe jest uzupełnione.
Edytor pozycji 4
Edytor pozycji 4

Na pasku narzędzi edytora pozycji dostępne są przyciski/pole:

 • [Wyświetl/Ukryj] – odpowiednio wyświetla lub ukrywa widok edytora pozycji
 • [Zastosuj] – akceptuje zmiany wprowadzone w edytorze i przenosi edytowaną pozycję do struktury klasyfikacji
 • [Weryfikuj] – sprawdza poprawność wprowadzonych danych
 • Nadrzędny – w polu, jeśli jest dostępny, prezentowany jest węzeł nadrzędny

Pola edytowalne, dostępne w edytorze pozycji:

 • Węzeł – identyfikator węzła klasyfikacji. Identyfikator musi być unikalna w ramach folderu i można go zmienić w dowolnym momencie. Może składać się z maksymalnie pięciu znaków: cyfr, liter, niektórych znaków specjalnych (na przykład kropki) lub ich kombinacji. Identyfikacja węzła jest wykorzystywana do rozpoznania i zastosowania właściwego węzła w innych aplikacjach i zapytaniach.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis węzła klasyfikacji. Odpowiednie oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie węzłów z poziomów innych aplikacji.

Sekcja Ogólne:

 • Włączenie/Wyłączenie – poprzez wybór odpowiedniej opcji użytkownik decyduje, czy fakty mają zostać ujęte w statystykach OLTP. Dostępne opcje do wyboru:
  • Uwzględnienie – fakty będą uwzględnione w statystykach
  • Wykluczenie – fakty nie będą uwzględnione w statystykach
  • Dziedziczenie – jeśli dla węzłów nadrzędnych ustawiona jest wartość Włączenie lub Wyłączenie, to wartość ta będzie zastosowana podczas uwzględniania w statystykach. W przeciwnym wypadku zastosowanie ma odpowiednia wartość w aplikacji Konfiguracja w funkcji Hurtownia danych i statystyka.
Edytor pozycji 5
Edytor pozycji 5

Klasyfikację umożliwia klasyfikowanie kont przychodów dla poszczególnych artykułów. Liście klasyfikacji można przyporządkować do artykułu w aplikacji Artykułu -> widok Rachunkowość -> pole Klasyfikacja konta przychodów. Nie ma możliwości przyporządkowania węzła.

Na pasku narzędzi edytora pozycji dostępne są przyciski/pole:

 • [Wyświetl/Ukryj] – odpowiednio wyświetla lub ukrywa widok edytora pozycji
 • [Zastosuj] – akceptuje zmiany wprowadzone w edytorze i przenosi edytowaną pozycję do struktury klasyfikacji
 • [Weryfikuj] – sprawdza poprawność wprowadzonych danych
 • Nadrzędny – w polu, jeśli jest dostępny, prezentowany jest węzeł nadrzędny

Pola edytowalne, dostępne w edytorze pozycji:

 • Węzeł – identyfikator węzła klasyfikacji. Identyfikator musi być unikalna w ramach folderu i można go zmienić w dowolnym momencie. Może składać się z maksymalnie pięciu znaków: cyfr, liter, niektórych znaków specjalnych (na przykład kropki) lub ich kombinacji. Identyfikacja węzła jest wykorzystywana do rozpoznania i zastosowania właściwego węzła w innych aplikacjach i zapytaniach.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis węzła klasyfikacji. Odpowiednie oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie węzłów z poziomów innych aplikacji.
 • Pochodzenie konta – ustalenie konta obywa się na podstawie jego pochodzenia. W klasyfikacji kont artykułów należy ustawić wartość domyślną pochodzenia konta. Wartość ta będzie stosowana w dokumentach. Dostępne wartości domyślne:
  • Z przyporządkowanych kont – po wybraniu wartości w edytorze pozycji poszczególnych aplikacji do tworzenia dokumentów (np. w aplikacji Zamówienia sprzedaży) nie będzie można zmienić wartości w polu Pochodzenie konta w zakładce Dekretacja. Pole Konto przychodów prezentuje konto, które zostało wyszukane automatycznie na podstawie przyporządkowania kont. W powiązanym dokumencie, np. fakturze zakupu, to konto zostanie również automatycznie uzupełnione na podstawie przyporządkowania kont.
  • Z dokumentu – po wskazaniu wartości w edytorze pozycji poszczególnych aplikacji do tworzenia dokumentów nie będzie można zmienić wartości w polu Pochodzenie konta w zakładce Dekretacja. W pustym polu Konto przychodów należy wpisać odpowiednie konto. W powiązanym dokumencie, np. fakturze zakupu, zostanie zastosowane konto z pozycji zamówienia bez możliwości zmiany.
  • Zgodnie z ustawieniami dokumentu – po ustawieniu wartości domyślnej Zgodnie z ustawieniami dokumentu istnieje możliwość wyboru wartości pola Pochodzenie konta w poszczególnych aplikacjach zamówień – opcje do wyboru: Z przyporządkowania kont lub Z dokumentu. W zależności od wybranej wartości pole będzie polem prezentującym wartość lub polem edytowalnym. Obok wspomnianych wpisów dla faktur zakupu istnieje również możliwość dodania wartości Z faktury zakupu. W fakturze kosztów dodatkowych dostępne są wartości: Z przyporządkowania kont oraz Z rachunku kosztów dodatkowych.
Edytor pozycji 6
Edytor pozycji 6

Na pasku narzędzi edytora pozycji dostępne są przyciski/pole:

 • [Wyświetl/Ukryj] – odpowiednio wyświetla lub ukrywa widok edytora pozycji
 • [Zastosuj] – akceptuje zmiany wprowadzone w edytorze i przenosi edytowaną pozycję do struktury klasyfikacji
 • [Weryfikuj] – sprawdza poprawność wprowadzonych danych
 • Nadrzędny – w polu, jeśli jest dostępny, prezentowany jest węzeł nadrzędny

Pola edytowalne, dostępne w edytorze pozycji:

 • Węzeł – identyfikator węzła klasyfikacji. Identyfikator musi być unikalna w ramach folderu i można go zmienić w dowolnym momencie. Może składać się z maksymalnie pięciu znaków: cyfr, liter, niektórych znaków specjalnych (na przykład kropki) lub ich kombinacji. Identyfikacja węzła jest wykorzystywana do rozpoznania i zastosowania właściwego węzła w innych aplikacjach i zapytaniach.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis węzła klasyfikacji. Odpowiednie oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie węzłów z poziomów innych aplikacji.
 • Poziom – pole służy do ustawienia poziomu węzła. Możliwe jest przesunięcie węzła na niższy poziom hierarchii. Za pomocą tej funkcji można wyrównać strukturę klasyfikacji na niższych poziomach bez konieczności tworzenia nowych węzłów, np. poprzez przesunięcie liści na najniższy poziom. Dostępne wartości dla tego pola to wpisy w widoku Oznaczenia poziomów. Pole jest aktywne tylko wtedy, gdy w widoku Oznaczenia poziomów użytkownik utworzył wcześniej wpisy. Nowe wpisy w tym widoku będą dostępne po zapisaniu.
Edytor pozycji 7
Edytor pozycji 7

Na pasku narzędzi edytora pozycji dostępne są przyciski/pole:

 • [Wyświetl/Ukryj] – odpowiednio wyświetla lub ukrywa widok edytora pozycji
 • [Zastosuj] – akceptuje zmiany wprowadzone w edytorze i przenosi edytowaną pozycję do struktury klasyfikacji
 • [Weryfikuj] – sprawdza poprawność wprowadzonych danych
 • Nadrzędny – w polu, jeśli jest dostępny, prezentowany jest węzeł nadrzędny

Pola edytowalne, dostępne w edytorze pozycji:

 • Węzeł – identyfikator węzła klasyfikacji. Identyfikator musi być unikalna w ramach folderu i można go zmienić w dowolnym momencie. Może składać się z maksymalnie pięciu znaków: cyfr, liter, niektórych znaków specjalnych (na przykład kropki) lub ich kombinacji. Identyfikacja węzła jest wykorzystywana do rozpoznania i zastosowania właściwego węzła w innych aplikacjach i zapytaniach.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis węzła klasyfikacji. Odpowiednie oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie węzłów z poziomów innych aplikacji.

Sekcja Ogólne

Sekcja pozwala wprowadzić ustawienia dla wybranego węzła klasyfikacji.

 • Ogranicz żądane środki – zaznaczenie parametru aktywuje pole Dozwolone żądane środki. Jeśli parametr nie zostanie zaznaczony, wszystkie żądane środki są dostępne do wyboru dla klienta podczas edycji pozycji zwrotu od klienta.
 • Dozwolone żądane środki (pole aktywne, jeśli parametr Ogranicz żądane środki został zaznaczony) – pozwala zawęzić listę żądanych środków do wyboru dla klienta. Dostępne opcje:
  • (wszystkie)
  • Bezpłatna wymiana towaru
  • Brak działania
  • Dostawa uzupełniająca
  • Działanie ręczne
  • Nota kredytowa
  • Płatna wymiana towaru
 • Wymagany tekst – parametr umożliwia użytkownikowi zdecydować, , czy dla danego węzła podczas edycji pozycji zwrotu od klienta wymagane jest uzupełnienie tekstu przyczyny zwrotu. Może to być np. opis uszkodzonego urządzenia. Zaznaczenie parametru aktywuje pole Szablon tekstu.
 • Szablon tekstu (pole aktywne, jeśli parametr Wymagany tekst został zaznaczony) – w polu można wprowadzić szablon, którzy pomoże użytkownikowi opisać przyczynę zwrotu
Przykład
Jeśli jako przyczynę zwrotu wybrano węzeł Defekt, to należy dodać tekst z dokładnym opisem defektu. Pole Szablon tekstu może zawierać następujący tekst: Opisz dokładnie defekt.
Edytor pozycji 8
Edytor pozycji 8

Klasyfikacji można użyć w aplikacji Deklaracje, gdzie, po podaniu w polu Klasyfikacja odpowiedniego węzła klasyfikacji i wybraniu wartości Według klasyfikacji w polu Ustawienie podpisu na zakładce Podpis, oraz wybraniu wartości Według klasyfikacji w polu Ustawienie potwierdzenia na zakładce Potwierdzenie, ustawienia dotyczące podpisów i potwierdzeń są dziedziczone.

Na pasku narzędzi edytora pozycji dostępne są przyciski/pole:

 • [Wyświetl/Ukryj] – odpowiednio wyświetla lub ukrywa widok edytora pozycji
 • [Zastosuj] – akceptuje zmiany wprowadzone w edytorze i przenosi edytowaną pozycję do struktury klasyfikacji
 • [Weryfikuj] – sprawdza poprawność wprowadzonych danych
 • Nadrzędny – w polu, jeśli jest dostępny, prezentowany jest węzeł nadrzędny

Pola edytowalne, dostępne w edytorze pozycji:

 • Węzeł – identyfikator węzła klasyfikacji. Identyfikator musi być unikalna w ramach folderu i można go zmienić w dowolnym momencie. Może składać się z maksymalnie pięciu znaków: cyfr, liter, niektórych znaków specjalnych (na przykład kropki) lub ich kombinacji. Identyfikacja węzła jest wykorzystywana do rozpoznania i zastosowania właściwego węzła w innych aplikacjach i zapytaniach.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis węzła klasyfikacji. Odpowiednie oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie węzłów z poziomów innych aplikacji.

Zakładka Ogólne:

 • Podpis wymagany – jeśli parametr jest zaznaczony, dla deklaracji wymagany jest status podpisu Podpisane lub Żądanie podpisu zrealizowane ręcznie. Jeśli funkcja jest aktywna, to dla deklaracji nie jest wymagany podpis.
 • Zezwalaj na ‘Wykonanie żądania podpisu’ – za pomocą parametru można zdefiniować, czy w aplikacji Deklaracje będzie dostępna akcja Wykonaj żądanie podpisu. Ustawienie funkcji nie zależy od aktywacji funkcji Wymagany podpis. Jeśli funkcja jest aktywna, a status podpisu ma wartość Podpis nie jest wymagany lub Niepodpisane i deklaracja nie jest jeszcze udostępniona, to w aplikacji Deklaracje dostępna jest akcja Wykonaj żądanie podpisu. Wykonanie tej akcji powoduje dodanie daty podpisu oraz zmianę statusu podpisu na Żądanie podpisu zrealizowane ręcznie. Jeśli funkcja jest nieaktywna, to w aplikacji Deklaracje akcja Wykonaj żądanie podpisu nie jest dostępna.
 • Wymagane potwierdzenie – jeśli parametr jest aktywny, to deklaracja z brakującym potwierdzeniem nie będzie mogła być udostępniona. Dla deklaracji wymagany jest status potwierdzenia Potwierdzone lub Żądanie potwierdzenia zrealizowane ręcznie. Jeśli funkcja jest aktywna, to dla deklaracji nie jest wymagane potwierdzenie. Użytkownik może zdecydować, czy żądanie potwierdzenia może być zrealizowane ręcznie za pomocą akcji.
 • Zezwalaj na ‘Wykonanie żądania potwierdzenia’ – parametr pozwala określić, czy w aplikacji Deklaracje będzie dostępna akcja Wykonaj żądanie potwierdzenia. Ustawienie funkcji nie zależy od aktywacji funkcji Wymagane potwierdzenie. Jeśli funkcja jest aktywna, a status potwierdzenia ma wartość Potwierdzenie nie jest wymagane lub Niepotwierdzone i deklaracja nie jest jeszcze udostępniona, to w aplikacji Deklaracje dostępna jest funkcja Wykonaj żądanie potwierdzenia. Wykonanie tej akcji powoduje dodanie daty potwierdzenia oraz zmianę statusu potwierdzenia na Żądanie potwierdzenia zrealizowane ręcznie. Jeśli funkcja jest nieaktywna, to w aplikacji Deklaracje akcja Wykonaj żądanie potwierdzenia nie jest dostępna.
Edytor pozycji 9
Edytor pozycji 9

Klasyfikacja służy do klasyfikowania artykułów opakowaniowych. Za pomocą tej klasyfikacji można przykładowo oszacować zużycie opakowań, które są utylizowane na różne sposoby. Na podstawie tej analizy można utworzyć zgłoszenie do danej organizacji w kraju użytkowania i spełnić obowiązek ustawowy w ramach rozliczeń opakowań.

W Niemczech dane należy zgłaszać do Centralnego Urzędu Rejestru Opakowań (ZSVR). Zgodnie z ustawą o opakowaniach organ ten publikuje oficjalny katalog opakowań objętych obowiązkiem raportowania, który można odwzorować za pomocą klasyfikacji artykułów opakowaniowych.

W celu odwzorowania katalogu ZSVR należy utworzyć elementy katalogu:

Poziom klasyfikacji Obowiązkowe dane Przykład:
Poziom 1 Katalog:

Węzeł „ZSVR”

Oznaczenie: Katalog ZSVR

W ramach tej samej klasyfikacji można odwzorować inne katalogi.

ZSVR „Katalog ZSVR”
Poziom 2 Kategorie grup produktów

Węzeł: pierwsze dwie cyfry grupy produktów

ew. bez oznaczenia

02

 

Poziom 3 Grupy produktów:

Węzeł: pierwsze dwie cyfry grupy produktów

Oznaczenie: Oznaczenie grupy produktów

100 „Produkty suche”
Poziom 4 Numery produktów:

Węzeł: pierwsze cztery cyfry numeru produktu

Oznaczenie: Oznaczenie produktu

Dla węzłów tego poziomu można aktywować Do wyboru.

W zakładce Ogólne użytkownik może wprowadzić dodatkowe dane produktów.

20

Na pasku narzędzi edytora pozycji dostępne są przyciski/pole:

 • [Wyświetl/Ukryj] – odpowiednio wyświetla lub ukrywa widok edytora pozycji
 • [Zastosuj] – akceptuje zmiany wprowadzone w edytorze i przenosi edytowaną pozycję do struktury klasyfikacji
 • [Weryfikuj] – sprawdza poprawność wprowadzonych danych
 • Nadrzędny – w polu, jeśli jest dostępny, prezentowany jest węzeł nadrzędny

Pola edytowalne, dostępne w edytorze pozycji:

 • Węzeł – identyfikator węzła klasyfikacji. Identyfikator musi być unikalna w ramach folderu i można go zmienić w dowolnym momencie. Może składać się z maksymalnie pięciu znaków: cyfr, liter, niektórych znaków specjalnych (na przykład kropki) lub ich kombinacji. Identyfikacja węzła jest wykorzystywana do rozpoznania i zastosowania właściwego węzła w innych aplikacjach i zapytaniach.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis węzła klasyfikacji. Odpowiednie oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie węzłów z poziomów innych aplikacji.
 • Do wyboru – za pomocą funkcji można określić, czy można wybrać ten węzeł podczas przyporządkowania do tej klasyfikacji. Jeśli funkcja jest aktywna, to można przyporządkować węzeł. Jeśli funkcja jest nieaktywna, to przyporządkowanie tego węzła nie jest możliwe. W takim przypadku węzeł posłuży jako cecha strukturalna, której tylko dane podrzędne mogą być dostępne. Przy przyporządkowaniu kategorii musi być wybrany węzeł podrzędny lub nadrzędny.

Zakładka Ogólne

 • Opis produktu – opis produktu, który może zostać opakowany
 • Szczegóły produktu – szczegóły opisu produktu
 • Kryterium rozgraniczenia – kryterium określające, czy opakowanie danego produktu podlega obowiązkowi zgłoszenia. Może to być przykładowo limit wagowy.
 • Zarejestrowana marka – w polu można wprowadzić jedną lub wiele zarejestrowanych marek produktu, która znajduje się w katalogu opakowań podlegających zgłoszeniu, który jest publikowany dla Niemiec przez Centralny Urząd Rejestru Opakowań zgodnie z ustawą o opakowaniach.

Widok Oznaczenie poziomów

Obszar roboczy widoku Oznaczenie poziomów stanowi tabela składająca się z następujących kolumn:

 • Poziom – kolejny, automatycznie przydzielany numer dla poziomu otwartej klasyfikacji. Pole niedostępne do edycji
 • Opis – dodatkowa cechą rozpoznawczą poziomu
Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja nie ma dostępnych ustawień dla aplikacji Klasyfikacje.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Klasyfikacje istotne są poniżej wyszczególnione jednostki biznesowe, które mają zastosowanie m.in.

 • podczas przyznawania uprawnień
 • podczas tworzenia definicji działań
 • podczas importu lub eksportu danych
Wskazówka
Do importu i eksportu oznaczeń poziomów należy zastosować następujący obiekt biznesowy dla wszystkich wyszczególnionych poniżej klasyfikacji.
Podstawowe  Nazwa poziomu dla klasyfikacji com.cisag.app.general.obj.ClassificationLevel
Klasyfikacja dla zdefiniowanych przez użytkownika pól, parametrów i cech com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy
Klasyfikacja pracowników 1 com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy1
Klasyfikacja pracowników 2 com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy2
Klasyfikacja pracowników 3 com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy3
Klasyfikacja pracowników 4 com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy4
Klasyfikacja pracowników 5 com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy5
Klasyfikacja szablonów artykułów com.cisag.app.general.obj.ItemTemplateHierarchy
Klasyfikacja opakowań com.cisag.app.general.obj.PackagingContentHierarchy
Klasyfikacja produktu w opakowaniu com.cisag.app.general.obj.PackagingProductHierarchy
Klasyfikacja szablonów partnera com.cisag.app.general.obj.PartnerTemplateHierarchy
Baza klasyfikacje com.cisag.app.general.HierarchyData
Klasyfikacja kont artykułów com.cisag.app.financials.obj.ItemAccountingHierarchy
Klasyfikacja podatkowa dla artykułów com.cisag.app.financials.obj.ItemTaxHierarchy
Klasyfikacja kont partnera com.cisag.app.financials.obj.PartnerAccountingHierarchy
Klasyfikacja podatkowa partnera com.cisag.app.financials.obj.PartnerTaxHierarchy
Klasyfikacja podatkowa rodzajów transakcji com.cisag.app.financials.obj.TransactionTaxHierarchy
Rachunkowość klasyfikacje com.cisag.app.financials.HierarchyData
Zarządzanie zgodnością Klasyfikacja kategorii przechowywania com.cisag.app.compliance.obj.RetentionCategoryHierarchy
Klasyfikacja deklaracji com.cisag.app.compliance.obj.ConsentFormHierarchy
Dane postawowe zgodności com.cisag.app.compliance.MasterData
Zakup Klasyfikacja rodzajów składników cen zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PriceDiscountTypeHierarchy
Klasyfikacja cenników zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PriceListHierarchy
Klasyfikacja list cenników zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PriceListingHierarchy
Klasyfikacja kontraktów zakupu 1 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy1
Klasyfikacja kontraktów zakupu 2 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy2
Klasyfikacja kontraktów zakupu 3 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy3
Klasyfikacja kontraktów zakupu 4 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy4
Klasyfikacja kontraktów zakupu 5 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy5
Klasyfikacja artykułów zakupu 1 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy1
Klasyfikacja artykułów zakupu 2 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy2
Klasyfikacja artykułów zakupu 3 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy3
Klasyfikacja artykułów zakupu 4 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy4
Klasyfikacja artykułów zakupu 5 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy5
Klasyfikacja cen artykułów zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemPriceHierarchy
Klasyfikacja statystyki artykułów zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemStatisticHierarchy
Klasyfikacja zamówień zakupu 1 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy1
Klasyfikacja zamówień zakupu 2 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy2
Klasyfikacja zamówień zakupu 3 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy3
Klasyfikacja zamówień zakupu 4 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy4
Klasyfikacja zamówień zakupu 5 com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy5
Klasyfikacja zapytań ofertowych 1 com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy1
Klasyfikacja zapytań ofertowych 2 com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy2
Klasyfikacja zapytań ofertowych 3 com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy3
Klasyfikacja zapytań ofertowych 4 com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy4
Klasyfikacja zapytań ofertowych 5 com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy5
Klasyfikacja dostawców 1 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy1
Klasyfikacja dostawców 2 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy2
Klasyfikacja dostawców 3 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy3
Klasyfikacja dostawców 4 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy4
Klasyfikacja dostawców 5 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy5
Klasyfikacja cen dostawców com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierPriceHierarchy
Klasyfikacja ofert zakupu 1 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy1
Klasyfikacja ofert zakupu 2 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy2
Klasyfikacja ofert zakupu 3 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy3
Klasyfikacja ofert zakupu 4 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy4
Klasyfikacja ofert zakupu 5 com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy5
Klasyfikacja statystyki dostawcy com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierStatisticHierarchy
Dane klasyfikacji zakupu com.cisag.app.purchasing.HierarchyData
Sprzedaż Klasyfikacja premii klienta com.cisag.app.sales.obj.CustomerBonusHierarchy
Klasyfikacja prowizji klienta com.cisag.app.sales.obj.CustomerCommissionHierarchy
Klasyfikacja klienta 1 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy1
Klasyfikacja klienta 2 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy2
Klasyfikacja klienta 3 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy3
Klasyfikacja klienta 4 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy4
Klasyfikacja klienta 5 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy5
Klasyfikacja klienta 6 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy6
Klasyfikacja klienta 7 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy7
Klasyfikacja klienta 8 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy8
Klasyfikacja klienta 9 com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy9
Klasyfikacja powodów zwrotów od klientów com.cisag.app.sales.customerreturn.obj.ReturnReasonHierarchy
Klasyfikacja cen klienta com.cisag.app.sales.obj.CustomerPriceHierarchy
Klasyfikacja asortymentu com.cisag.app.sales.obj.AssortmentHierarchy
Klasyfikacja zapytań sprzedażowych 1 com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy1
Klasyfikacja zapytań sprzedażowych 2 com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy2
Klasyfikacja zapytań sprzedażowych 3 com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy3
Klasyfikacja zapytań sprzedażowych 4 com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy4
Klasyfikacja zapytań sprzedażowych 5 com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy5
Klasyfikacja oferty sprzedaży 1 com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy1
Klasyfikacja oferty sprzedaży 2 com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy2
Klasyfikacja oferty sprzedaży 3 com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy3
Klasyfikacja oferty sprzedaży 4 com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy4
Klasyfikacja oferty sprzedaży 5 com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy5
Klasyfikacja statystyki klienta com.cisag.app.sales.obj.CustomerStatisticHierarchy
Klasyfikacja kosztów transportu klienta com.cisag.app.sales.obj.FreightCostHierarchy
Klasyfikacja prowizji artykułów com.cisag.app.sales.obj.ItemCommissionHierarchy
Klasyfikacja rodzajów składników cen sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.PriceDiscountTypeHierarchy
Klasyfikacja cenników sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.PriceListHierarchy
Klasyfikacja list cenników sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.PriceListingHierarchy
Klasyfikacja sprzedaży konsumenckich 1 com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy1
Klasyfikacja sprzedaży konsumenckich 2 com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy2
Klasyfikacja sprzedaży konsumenckich 3 com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy3
Klasyfikacja sprzedaży konsumenckich 4 com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy4
Klasyfikacja sprzedaży konsumenckich 5 com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy5
Klasyfikacja premii artykułów sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.SalesItemBonusHierarchy
Klasyfikacja artykułów sprzedaży 1 com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy1
Klasyfikacja artykułów sprzedaży 2 com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy2
Klasyfikacja artykułów sprzedaży 3 com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy3
Klasyfikacja artykułów sprzedaży 4 com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy4
Klasyfikacja artykułów sprzedaży 5 com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy5
Klasyfikacja cen artykułów sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.SalesItemPriceHierarchy
Klasyfikacja statystyki artykułów sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.SalesItemStatisticHierarchy
Klasyfikacja zamówień sprzedaży 1 com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy1
Klasyfikacja zamówień sprzedaży 2 com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy2
Klasyfikacja zamówień sprzedaży 3 com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy3
Klasyfikacja zamówień sprzedaży 4 com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy4
Klasyfikacja zamówień sprzedaży 5 com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy5
Sprzedaż dane klasyfikacji com.cisag.app.sales.HierarchyData
Logistyka magazynowa Klasyfikacja artykułów magaz.1 com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy1
Klasyfikacja artykułów magazynowych 2 com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy2
Klasyfikacja artykułów magazynowych 3 com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy3
Klasyfikacja artykułów magazynowych 4 com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy4
Klasyfikacja artykułów magazynowych 5 com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy5
Klasyfikacja statystyki rotacji com.cisag.app.inventory.obj.PlanningItemStatisticHierarchy
Klasyfikacja magazynów com.cisag.app.inventory.obj.StorageAreaHierarchy
Logistyka magazynowa: Klasyfikacje com.cisag.app.inventory.HierarchyData
Zarządzanie relacjami Klasyfikacja prognoz sprzedaży 1 com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy1
Klasyfikacja prognoz sprzedaży 2 com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy2
Klasyfikacja prognoz sprzedaży 3 com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy3
Klasyfikacja prognoz sprzedaży 4 com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy4
Klasyfikacja prognoz sprzedaży 5 com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy5
Klasyfikacja marketingowa 1 com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy1
Klasyfikacja marketingowa 2 com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy2
Klasyfikacja marketingowa 3 com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy3
Klasyfikacja marketingowa 4 com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy4
Klasyfikacja marketingowa 5 com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy5
Zarządzanie relacjami Klasyfikacje com.cisag.app.crm.HierarchyData
Produkcja Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 1 com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy1
Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 2 com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy2
Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 3 com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy3
Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 4 com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy4
Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 5 com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy5
Klasyfikacja zleceń produkcyjnych 1 com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy1
Klasyfikacja zleceń produkcyjnych 2 com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy2
Klasyfikacja zleceń produkcyjnych 3 com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy3
Klasyfikacja zleceń produkcyjnych 4 com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy4
Klasyfikacja zleceń produkcyjnych 5 com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy5
Klasyfikacja pozycji planu produkcji com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanDetailHierarchy
Klasyfikacja planów produkcji 1 com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy1
Klasyfikacja planów produkcji 2 com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy2
Klasyfikacja planów produkcji 3 com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy3
Klasyfikacja planów produkcji 4 com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy4
Klasyfikacja planów produkcji 5 com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy5
Klasyfikacja zasobów 1 com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy1
Klasyfikacja zasobów 2 com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy2
Klasyfikacja zasobów 3 com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy3
Klasyfikacja zasobów 4 com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy4
Klasyfikacja zasobów 5 com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy5
Klasyfikacja konfiguracji produktu 1 com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy1
Klasyfikacja konfiguracji produktu 2 com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy2
Klasyfikacja konfiguracji produktu 3 com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy3
Klasyfikacja konfiguracji produktu 4 com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy4
Klasyfikacja konfiguracji produktu 5 com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy5
Klasyfikacje produkcji com.cisag.app.production.HierarchyData
Controlling Klasyfikacja artykuł-rodzaj kosztów com.cisag.app.costing.obj.ItemCostTypeHierarchy
Klasyfikacja rodzajów kosztów partnera com.cisag.app.costing.obj.PartnerCostTypeHierarchy
Klasyfikacja rodzajów kosztów rodzaju transakcji com.cisag.app.costing.obj.TransactionCostTypeHierarchy
Wielofirmowość Klasyfikacja zleceń dystrybucji 1 com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy1
Klasyfikacja zleceń dystrybucji 2 com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy2
Klasyfikacja zleceń dystrybucji 3 com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy3
Klasyfikacja zleceń dystrybucji 4 com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy4
Klasyfikacja zleceń dystrybucji 5 com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy5
Multi Site klasyfikacje com.cisag.app.multiorg.HierarchyData
Workflow Management Klasyfikacja działań 1 com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy1
Klasyfikacja działań 2 com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy2
Klasyfikacja działań 3 com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy3
Klasyfikacja działań  4 com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy4
Klasyfikacja działań  5 com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy5
Obiekty obiegu pracy w OLTP com.cisag.sys.workflow.OLTPWorkflowObjects
Rozwój oprogramowania Klasyfikacja zleceń deweloperskich 1 com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy
Klasyfikacja zleceń deweloperskich 2 com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy2
Klasyfikacja zleceń deweloperskich 3 com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy3
Uprawnienia

System Comarch ERP Enterprise posługuje się wielopoziomową koncepcją uprawnień. Uprawnienia te mogą być przydzielane zarówno poprzez role uprawnień jak i poprzez przyporządkowanie organizacji. Zasady dotyczące uprawnień zostały opisane w artykule Uprawnienia.

Funkcje specjalne

Aplikacja Klasyfikacje posiada funkcję specjalną Obsługa klasyfikacji zależnych od organizacji. Uprawnienia do tej funkcji definiuje się w aplikacji Role uprawnień.

Obsługa klasyfikacji zależnych od organizacji: com.cisag.app.general.ui.UnrestrictedClassificationMaintenance

Dla aplikacji Klasyfikacje w środowisku wielofirmowym istotna jest funkcja specjalna Obsługa klasyfikacji zależnych od organizacji. Funkcja ta dotyczy tylko klasyfikacji zależnych od organizacji. Jeśli użytkownik nie posiada uprawnienia do tej funkcji, może zmienić aktualną klasyfikację, pod warunkiem, że aktualną organizacją użytkownika jest organizacja, która sama obsługuje tę jednostkę biznesową.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w konfiguracji jest aktywowana funkcja Uprawnienia do treści, to aplikacja Klasyfikacje będzie widoczna dla użytkownika tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera posiada on przyporządkowaną organizację podpiętą
przynajmniej do jednej z poniższych struktur organizacyjnych:

 • Zakup
 • Logistyka magazynowa
 • Rachunkowość
 • Sprzedaż
Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Klasyfikacje nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?