Instrukcje: Klasyfikacje

Aplikacja Klasyfikacje umożliwia tworzenie wielopoziomowej struktury klasyfikacji z węzłami nadrzędnymi i podrzędnymi pozwalającymi na sklasyfikowanie danych i jednostek biznesowych systemu Comarch ERP Enterprise.

Niniejszy artykuł opisuje instrukcje dotyczące obsługi aplikacji Klasyfikacje. Instrukcje zawierają kroki instruktażowe dotyczące m.in. tworzenia lub edytowania węzłów struktury, a także informacje o ewentualnych wymaganiach wstępnych oraz rezultatach działań.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji Klasyfikacje, znajdują się w dokumencie Klasyfikacje.

Budowa aplikacji Klasyfikacje

Wyszukiwanie klasyfikacji

Instrukcja

Aby wyszukać daną klasyfikację należy:

 1. Otworzyć aplikację Klasyfikacje.
 2. W polu Klasyfikacja w nagłówku aplikacji wpisać identyfikator klasyfikacji lub wyszukać ją na liście dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 3. Wyświetlić klasyfikację z przynależnymi węzłami, należący do klasyfikacji przyciskiem [Aktualizacja], dostępnym na standardowym pasku przycisków.

Tworzenie węzła

Instrukcja

Aby utworzyć nowy węzeł równorzędny lub podrzędny należy:

 1. Otworzyć aplikację Klasyfikację.
 2. Otworzyć klasyfikację, dla której ma zostać utworzony węzeł (Instrukcja Wyszukiwanie klasyfikacji) i oznaczyć ją w obszarze roboczym poprzez wybranie lewym przyciskiem myszy.
 3. Na pasku narzędzi w obszarze roboczym wybrać przycisk [Nowy węzeł równorzędny] lub [Nowy węzeł podrzędny]. Jeśli klasyfikacja nie ma zdefiniowanego węzła, najpierw należy utworzyć węzeł podrzędny, a następnie można definiować węzły równorzędne i podrzędne wybierając lewym przyciskiem myszy węzły, dla których mają zostać tworzone.
  Po wybraniu przycisku [Nowy węzeł równorzędny] lub [Nowy węzeł podrzędny] kursor zostanie przeniesiony do edytora pozycji.
 4. W edytorze pozycji należy uzupełnić pola definiujące nowy węzeł.
 5. Wybrać przycisk [Zastosuj] na pasku narzędzi edytora pozycji, by dodać węzeł do struktury klasyfikacji w obszarze roboczym.
 6. Zapisać zmiany przyciskiem [Zapisz] na standardowym pasku przycisków w nagłówku aplikacji.

Edycja węzła

Instrukcja

Aby edytować istniejący węzeł klasyfikacji należy:

 1. Otworzyć aplikację Klasyfikacje.
 2. Otworzyć klasyfikację, dla której ma zostać edytowany węzeł (Instrukcja Wyszukiwanie klasyfikacji).
 3. Wybrać węzeł, który ma zostać edytowany poprzez naciśnięcie lewym przyciskiem myszy.
 4. Na pasku narzędzi w obszarze roboczym wybrać przycisk [Edytuj].
  Dane węzła pojawią się w edytorze pozycji.
 5. Zmodyfikować dane węzła w edytorze pozycji.
 6. Zaakceptować zmiany przyciskiem [Zastosuj] w pasku narzędzi edytora pozycji.
  Dane węzła zostaną zaktualizowane w obszarze roboczym.
 7. Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków w nagłówku aplikacji.

Duplikacja węzła

Instrukcja

Aby zduplikować istniejący węzeł klasyfikacji należy:

 1. Otworzyć aplikację Klasyfikacje.
 2. Otworzyć klasyfikację, z której ma zostać zduplikowany węzeł (Instrukcja Wyszukiwanie klasyfikacji)
 3. Wybrać węzeł, który ma zostać zduplikowany lewym przyciskiem myszy w obszarze roboczym.
 4. Na pasku narzędzi w obszarze roboczym wybrać przycisk [Duplikuj do równorzędnego węzła] lub [Duplikuj do węzła podrzędnego].
  W edytorze pozycji pojawią się wszystkie dane węzła oprócz numeru identyfikacyjnego (pole Węzeł będzie puste).
 5. Wpisać numer identyfikacyjny nowego węzła w polu Węzeł w edytorze pozycji.
 6. Zaakceptować zmiany i przenieść węzeł do struktury klasyfikacji przyciskiem [Zastosuj] na pasku narzędzi edytora pozycji.
 7. Zapisać zmiany przyciskiem [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie węzła

Warunek wstępny

Usunięcie węzła jest możliwe tylko wtedy, gdy ani on ani żaden z jego węzłów podrzędnych nie jest już używany w systemie. Operator usuwający węzeł musi posiadać uprawnienia administratora.

Instrukcja

Aby usunąć węzeł klasyfikacji należy:

 1. Otworzyć aplikację Klasyfikacje.
 2. Otworzyć klasyfikację, z której ma zostać usunięty węzeł (Instrukcja Wyszukiwanie klasyfikacji).
 3. Wybrać lewym przyciskiem myszy w obszarze roboczym węzeł, który ma zostać usunięty.
 4. Na pasku narzędzi w obszarze roboczym wybrać przycisk [Usuń].
  Wybrany węzeł i jego węzły podrzędne zostaną usunięte ze struktury klasyfikacji.
 5. Zaakceptować zmiany przyciskiem [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Oznaczenie węzła znacznikiem usuwania

Warunek wstępny

Węzeł można oznaczyć do usunięcia tylko wtedy, gdy nie posiada jeszcze znacznika usuwania oraz jeśli ani on, ani żaden z jego węzłów podrzędnych nie jest używany w danych podstawowych i w danych podstawowych konfiguracji.

Instrukcja

Aby oznaczyć węzeł znacznikiem usuwania należy:

 1. Otworzyć aplikację Klasyfikacje.
 2. Otworzyć klasyfikację lub węzeł, które mają zostać oznaczone znacznikiem usuwania (Instrukcja Wyszukiwanie klasyfikacji).
 3. Wybrać węzeł który ma zostać oznaczony do usunięcia lewym przyciskiem myszy w obszarze roboczym.
 4. Na pasku narzędzi w obszarze roboczym wybrać przycisk [Wstaw znacznik usuwania].
  Wybrany węzeł i jego węzły podrzędne zostaną oznaczone do usunięcia.
 5. Zapisać zmiany przyciskiem [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

Usunięcie znacznika usuwania dla węzła

Warunek wstępny

Znacznik usuwania można usunąć tylko wtedy, gdy węzeł jest oznaczony do usunięcia, a jego węzeł nadrzędny nie posiada znacznika usuwania.

Instrukcja

Aby usunąć znacznik usuwania dla węzła należy:

 1. Otworzyć aplikację Klasyfikacje.
 2. Otworzyć klasyfikację lub węzeł, dla których ma zostać usunięty znacznik usuwania (Instrukcja Wyszukiwanie klasyfikacji).
 3. Lewym przyciskiem myszy w obszarze roboczym wybrać węzeł, dla którego ma zostać usunięty znacznik usuwania.
 4. Na pasku narzędzi w obszarze roboczym wybrać przycisk [Usuń znacznik usuwania].
  Znacznik usuwania dla węzła i jego węzłów podrzędnych zostanie usunięty.
 5. Zapisz zmiany przyciskiem [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

Tworzenie oznaczenia poziomów

Oznaczenie poziomów wykorzystuje się dla ułatwienia użytkownikowi wyszukiwania węzłów. Jest to dodatkowa nazwa dla węzła.

Instrukcja

Aby stworzyć oznaczenie poziomów dla klasyfikacji należy:

 1. Otworzyć aplikację Klasyfikacje.
 2. Otwórz klasyfikację, dla której zostaną utworzone oznaczenia poziomów (Instrukcja Wyszukiwanie klasyfikacji)
 3. Na standardowy pasku przycisków z listy widoków wybrać opcję Oznaczenia poziomów.
  Struktura klasyfikacji w obszarze roboczym zniknie. Pojawi się tabela z paskiem narzędzi i kolumnami: Poziom i Oznaczenie

  Klasyfikacje: widok Oznaczenie poziomów
 4. Na pasku narzędzi tabeli wybrać przycisk [Dodaj].
  W tabeli zostanie dodany nowy wiersz.
 5. Wpisać oznaczenie dla poziomu w polu Oznaczenie.
 6. Zapisać zmiany przyciskiem [Zapisz] na standardowym pasku przycisków w tabeli.

Usuwanie oznaczenia poziomów

Warunki wstępne

Usunięcie oznaczenia poziomów jest możliwe, jeśli w systemie nie istnieje żadne oznaczenie z wyższym numerem lub wszystkie oznaczenia poziomów z wyższymi numerami zostały usunięte.

Instrukcja

Aby usunąć oznaczenia poziomów należy:

 1. Otworzyć aplikację Klasyfikacje.
 2. Otworzyć klasyfikację, dla której ma zostać usunięte oznaczenie poziomów (Instrukcja Wyszukiwanie Klasyfikacji)
 3. Wybrać widok Oznaczenia poziomów na standardowym pasku przycisków w nagłówku aplikacji.
 4. Zaznaczyć w tabeli lewym przyciskiem myszy wiersz z oznaczeniem, które ma zostać usunięte.
 5. Na pasku narzędzi tabeli wybrać przycisk [Wstaw/Usuń znacznik usuwania].
  Wybrany wiersz tabeli zostanie oznaczony do usunięcia.
 6. Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi w nagłówku
  Wiersz tabeli zostanie usunięty.

Czy ten artykuł był pomocny?