Import schematu numeracji

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące pracy z aplikacją Import danych w odniesieniu do schematów numeracji. Instrukcje te opisują między innymi kolejność,  której należy przestrzegać podczas importu, a także informują o możliwych wymaganiach, skutkach oraz ograniczeniach dla procesu importu schematów numeracji. Import danych dotyczy zewnętrznych schematów numeracji.

Szczegółowe informacje dotyczące importu danych znajdują się w artykule Import danych.

Schematy numeracji służą do automatycznego przypisywania numeracji przez system w celu identyfikacji obiektów. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Schematy numeracji.

Importowanie danych

  1. Otwórz aplikację Import Danych
  2. W polu Filtr przy użyciu przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] wybierz jednostkę biznesową: cisag.app.general.obj.NumberRange
  3. Wyświetli się filtr do importu danych

    Aplikacja Import danych z użyciem filtra dla aplikacji Schematy numeracji
  4. Wybrane atrybuty filtra są domyślnie zaznaczone. W razie potrzeby na tym etapie istnieje możliwość edycji atrybutów.
  5. Wybierz przycisk [Importuj dane] dostępny na standardowym pasku przycisków.
  6. Pojawia się okno dialogowe Import danych.
  7. W otwartym oknie dialogowym możliwe jest wprowadzenie ustawień dla pliku importu. Szczegółowy opis pól znajduje się w dokumentacji aplikacji Import danych.
  8. Uruchom import danych, za pomocą przycisku [W tle] lub.
Uwaga
W przypadku importu danych użycie opcji przetwarzania zadania w tle jest zalecane tylko w przypadku danych, które są od siebie niezależne.
Uwaga
Jeżeli w wyszukiwanych przez użytkownika filtrach system nie odnajdzie potrzebnej jednostki biznesowej, wówczas przy pomocy przycisku [Wyszukaj] w oknie dokowanym należy wyszukać interesujący użytkownika obszar i dopiero wtedy zapisać taki filtr jako nowy. Należy pamiętać, że zestaw dostępnych filtrów nie zawiera w sobie wszystkich jednostek biznesowych, lecz jedynie część z nich jako wartości predefiniowane. Pozostałe jednostki biznesowe muszą zostać wyszukane i zapisane jako nowy filtr.

Definiowanie schematów numeracji

Podczas tworzenia nowego schematu numeracji w aplikacji Schematy numeracji, należy podać atrybut identyfikacyjny oraz uzupełnić wszystkie pola obowiązkowe. Bez atrybutu identyfikacyjnego nie można zaimportować schematu numeracji. Jeśli dane są niepoprawne, aplikacja Schematy numeracji jest uruchamiana w oknie dialogowym Import danych w celu skorygowania danych.

Uwaga
Gdy aplikacja Schematy numeracji jest uruchomiona w trybie korekty, niektóre pola, które zwykle nie są edytowalne np. parametr Numer wewnętrzny są wówczas edytowalne. Zmiany są możliwe tylko wtedy, gdy nie uniemożliwia tego żadna kontrola. Tryb korekcji uruchamiany jest w oknie dialogowym Import danych jeśli dla pola Koryguj zostanie wybrana opcja Za pomocą aplikacji korekt.

Obowiązkowe pola i atrybut identyfikacyjny są wymienione w poniższej tabeli.

Ścieżka atrybutu Oznaczenie Uwaga
code Schemat numeracji
description Oznaczenie
guid Schemat numeracji
type Typ
subType Podtyp
length Długość numeru
startValue Cyfra początkowa
endValue Cyfra końcowa (long)
Increment Przyrost (long)
detailStartValue Cyfra początkowa Pole obowiązkowe, jeśli typ schematu numeracji wskazuje dokument wymagający numeracji elementów.
detailIncrement Przyrost
detailEndValue Cyfra końcowa
Uwaga
Pola Długość numeru, znajdujące się w aplikacji Schematy numeracji oraz pola znajdujące się w sekcji Licznik i Licznik pozycji mają przypisane wartości domyślne, jeśli nie zostały one wcześniej określone. Ustawienia wartości domyślnych zostały opisane w dokumentacji Schematy numeracji.

Następujące dane muszą być dostępne dla każdego składnika schematu numeracji.

Ścieżka atrybutu Oznaczenie Uwaga
format.function Funkcja (tylko w przypadku starszych danych) Pola obowiązkowe dla importu opartego na podstawie plików eksportu, w których atrybuty te nadal istnieją.
format.startPosition Od pozycji numeru (tylko w przypadku starszych danych)
format.endPosition Do numeru pozycji (tylko w przypadku starszych danych)
format.constant Stała
format.length Długość elementu numeru
format.display Widok
format.newCounter Nowy licznik
format.formatLdtPath Format – ścieżka LDT
format.parameterLdtPath Pochodzenie – ścieżka LDT

Jeśli numery schematu numeracji zostały już utworzone, należy określić następujące atrybuty, aby system mógł poprawnie określić kolejne liczby, które mają zostać wygenerowane.

Ścieżka atrybutu Oznaczenie Uwaga
lastNumber Ostatni utworzony numer Pole obowiązkowe dla schematu numeracji, którego składniki nie generują nowego licznika.

Ten atrybut jest ignorowany, jeśli określono atrybut SubNumberRanges.lastNumber.

SubNumberRanges.id Id podzakresu numerów Wzór ostatnio utworzonego numeru
Przykład

Najmniejszy plik importu XML dla schematu numeracji typu Zamówienia sprzedaży z liczbą do 999 i dwoma składnikami ma następujące zawartości:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<semiramis xmlns=”com.cisag.app.general.obj.NumberRange”

xsi:schemaLocation=”com.cisag.app.general.obj.NumberRange

NumberRange.xsd” created=”2010-07-13T18:11:07.462Z”

locale=”en-US-XMLSchemaCompliant”

xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>

<NumberRange xmlns=”com.cisag.app.general.obj.NumberRange”>

<code>VANK</code>

<description>Nummernkreis Vertriebsauftrag</description>

<type>SALES_ORDER</type>

<subType/>

<length>5</length>

<endValue>999</endValue>

<format index=”0″>

<function/>

<constant>VA</constant>

<length>2</length>

<display>true</display>

<newCounter>false</newCounter>

<formatLdtPath/>

<parameterLdtPath>com.cisag.pgm.base.numberrange:

ConstantParameter.lt</parameterLdtPath>

</format>

<format index=”1″>

<function/>

<constant/>

<length>3</length>

<display>true</display>

<newCounter>false</newCounter>

<formatLdtPath>com.cisag.pgm.base.numberrange:

LeadingZeroesNumberFormat.lt</formatLdtPath>

<parameterLdtPath>com.cisag.pgm.base.numberrange:

NumberingParameter.lt</parameterLdtPath>

</format>

</NumberRange>

</semiramis>

System używa wartości domyślnych dla cyfry początkowej oraz przyrostu w sekcji Licznik i Licznik pozycji.

Nieaktualne atrybuty

System obsługuje następujące nieaktualne atrybuty. Można je zaimportować, jeśli plik importu został utworzony na podstawie pliku eksportu, wykorzystując nieaktualne atrybuty.

Ścieżka atrybutu Oznaczenie Uwaga
format.function Funkcja (tylko dla starych danych) Pola obowiązkowe dla plików importu opartych na plikach eksportu, w których atrybuty te były nadal obecne.
format.startPosition Od pozycji numeru (tylko dla starych danych)
format.endPosition Do numeru pozycji (tylko w przypadku starszych danych)
Uwaga
Jeśli w pliku importu znajdują się funkcja i stała, wówczas funkcja jest ignorowana, a stała importowana. Jeśli użytkownik chce odtworzyć plik importu, należy użyć atrybutów opisanych w rozdziale Definiowanie schematów numeracji.

Szczególne cechy przetwarzania istniejących komponentów schematów numeracji

Atrybutu Ostatni utworzony numer (lastNumber) nie podlega zastąpieniu pod czas procesu importu. Atrybut (lastNumber) można zaimportować tylko wtedy, gdy schemat numeracji jest tworzony od nowa, lub gdy pole wyboru Ostatni utworzony numer nie ma przypisanej żadnej wartości. W przeciwnym razie atrybut ten jest ignorowany podczas importowania.

Aby usunąć definicję komponentu w pliku importu, komponent musi być pusty. W takim komponencie kolumna Długość musi mieć przypisaną wartość 0. Kolumny Pochodzenie i Format muszą być puste. W kolumnach Widok oraz Nowy licznik należy przypisać wartość false. W przypadku importu starych plików atrybuty startPosition i endPosition muszą pozostać puste.

Jeśli komponent zostanie usunięty z pliku importu, należy również zmienić inne atrybuty schematu numeracji. Zalecane jest zatem wylistowanie wszystkich pozostałych komponentów w pliku importu, a następnie określenie pustego komponentu dla każdego usuniętego komponentu.

Jeśli komponent zostaje zmieniony, indeks tego komponentu musi być równy numerowi wiersza komponentu, który ma zostać zmieniony. Numeracja komponentów zaczyna się od zera.

Przykład

Utworzony nowy schemat numeracji powinien zostać zmieniony tak, aby zawierał tylko jeden komponent.

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<NumberRange xmlns=”com.cisag.app.general.obj.NumberRange”>

<code>VANK</code>

<length>5</length>

<endValue>99999</endValue>

<format index=”0″>

<function/>

<constant/>

<length>5</length>

<display>true</display>

<newCounter>false</newCounter>

<formatLdtPath>com.cisag.pgm.base.numberrange:

LeadingZeroesNumberFormat.lt</formatLdtPath>

<parameterLdtPath>com.cisag.pgm.base.numberrange:

NumberingParameter.lt</parameterLdtPath>

</format>

<format index=”1″>

<function/>

<constant/>

<length>0</length>

<display></display>

<newCounter></newCounter>

<formatLdtPath></formatLdtPath>

<parameterLdtPath></parameterLdtPath>

</format>

</NumberRange>

</semiramis>

Ze względu na przekroczenie przez licznik pięciu cyfr, Cyfra końcowa zostaje zmieniona z 999 na 9999, a długość komponentu zostanie zmieniona z 3 do 5.

Czy ten artykuł był pomocny?