Schematy numeracji

Aplikacja Schematy numeracji pozwala na definiowanie schematów według których możliwe jest generowanie kolejnych numerów poszczególnych obiektów w systemie.

Numeracja obiektów umożliwia identyfikację elementów systemu. Schematy numeracji umożliwiają automatycznie tworzenie numerów na podstawie wzoru utworzonego w aplikacji Schematy numeracji. Aplikacja pozwala określić między innymi z jakich elementów (cyfr, liter lub znaków) składa się dany numer, jaka jest jego długość oraz jaki był ostatni nadany numer, aby można było określić kolejny. Elementami składowymi numeru mogą być stałe alfanumeryczne, data systemowa, licznik lub parametry zdefiniowane za pomocą typu schematu numeracji, określonego w polu Typ. Dla każdego elementu należy zdefiniować format.

Wskazówka
Schematy numeracji pozwalają między innymi na automatyczne nadawanie numerów partnerom, rodzajom faktur lub artykułom. Mogą być także wykorzystywane do automatycznego przypisywania numerów w identyfikatorach dokumentów. Tego typu schematy numeracji określają również nadawane numery dla pozycji dokumentów.

Aby możliwe było korzystanie ze schematów numeracji, należy, w aplikacji Konfiguracja –> Funkcje -> Logistyka magazynowa, Podstawowe, Produkcja, Rachunkowość, Sprzedaż, Wysyłka, Zakup > funkcja Schematy numeracji zaznaczyć parametr Aktywne. W tej samej aplikacji (Konfiguracja) możliwe jest przypisanie schematów numeracji dla elementów systemu obecnych w obszarze roboczym.

Schematy numeracji dla odpowiednich elementów systemu można przypisywać w odpowiadających im funkcjach w aplikacji Konfiguracja.

Aplikacja Konfiguracja: funkcja Schematy numeracji dla obszaru Sprzedaż
Przykład
Aby przypisać schemat numeracji dla artykułu, po utworzeniu schematu o typie Artykuł, należy przejść do aplikacji Konfiguracja -> funkcja Artykuł i wskazać wybrany schemat w polu Schemat numeracji dla artykułu. Nowy schemat będzie obowiązywał od momentu zapisania zmian.
Aplikacja Schematy numeracji

Aplikacja Schematy numeracji składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków, oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji umożliwia tworzenie i edycję schematów numeracji. Dostępne są pola:

 • Schemat numeracji (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić unikalny identyfikator dla danego schematu o długości nieprzekraczającej 10 znaków. Może być to dowolny ciąg znaków złożony z liter, cyfr, niektórych znaków szczególnych (–,.,_) lub ich kombinacji.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – dodatkowa nazwa schematu numeracji
 • Typ (pole obowiązkowe) – w polu, za pomocą rozwijanej listy, należy wskazać typ schematu numeracji, który umożliwia przypisanie jej do obiektów, dla których będzie stosowana. Typ określa maksymalną liczbę znaków oraz wskazuje, czy dla dokumentów wymagana jest numeracja pozycji. Typu schematu nie można edytować po jego przyporządkowaniu do obiektu systemu (np. do partnera).
 • Długość numeru – umożliwia zdefiniowanie ilości znaków dla numerów tworzonych w ramach danego schematu. Wartość nie może przekraczać maksymalnej długości określonej przez typ schematu numeracji. Minimalna długość wynosi 1 i jest wartością domyślną. W obszarze roboczym należy zdefiniować dowolną cyfrę numeru.
 • Numer wewnętrzny (parametr nieaktywny w tej aplikacji) – parametr umożliwia wykorzystanie wewnętrznych schematów numeracji do automatycznego przypisywania numerów obiektom.
Wskazówka
Pole jest wyświetlane informacyjnie i nie podlega edycji. W aplikacji Schematy numeracji nie jest możliwe tworzenie wewnętrznych schematów numeracji.

W związku z rozszerzeniem aplikacji Schematy numeracji dla Comarch Financials Enterprise dostępne jest pole Luki/potwierdzenia zastosowania/, które może być stosowane wyłącznie z typem Księgowość finansowa numer dokumentu księgowego.

 • Luki/potwierdzenie zastosowania – ustawienie wpływa na automatyczne nadawanie numerów. Do wyboru jest możliwość jednej z poniższych opcji:
  • (brak) – nie ma wpływu na przydzielanie numerów
  • Możliwe luki, brak potwierdzenia zastosowania – numery są przydzielane kolejno. Luki (wolne numery) pomiędzy wygenerowanymi liczbami nie są zamykane, a użycie numerów nie jest rejestrowane.
  • Bez luk, z potwierdzeniem zastosowania – wolne numery z luk są rezerwowane w pierwszej kolejności do przydzielania numerów
Przykład
W sytuacji, gdy zostały wygenerowane numery 001,002,003,004 i numer 002 jest wolny (np. obiekt z tym numerem nie został zapisany, zostanie użyty (zamiast numeru 005) dla kolejnego obiektu o tym samym typie.
 • Bez luk, z potwierdzeniem zastosowania i chronologią – numery/daty są chronologicznie rosnące
Przykład
Jeżeli z użyciem schematu numeracji utworzono np. numer dokumentu z datą księgowania 01.01.2018 oraz numer dokumentu z datą księgowania 02.01.2018, to z tego zakresu numerów nie można utworzyć kolejnego numeru dokumentu z datą księgowania 01.01.2018. Dopuszczalne jest tylko utworzenie dokumentów z datą umieszczenia większe lub równe od 02.01.2018r.
Wskazówka
W aplikacji Lista: Stosowanie numeratorów można zweryfikować numery, które zostały przydzielone, zarezerwowane lub są wolne (pochodzą z luk).

Pole jest dezaktywowane w momencie, gdy zostanie przypisany do obiektu systemu (np. jako schemat numeracji dla artykułów).

Sekcja Licznik

Pola dostępne w tej sekcji służą do określenia, w jaki sposób i do jakiej maksymalnej wartości działa numerowanie przy zastosowaniu licznika.

 • Cyfra początkowa – w polu należy wprowadzić cyfrę, która będzie stanowić wartość początkową dla numerowania. Od tej wartości rozpocznie się naliczanie wszystkich cyfr numeru. Domyślną wartością pola jest 0. Cyfry początkowej licznika nie można edytować po zapisaniu schematu numeracji.
 • Przyrost – w polu należy wprowadzić liczbę stanowiąca wartość przyrostu dla kolejnej przypisywanej liczby. Definiując ją, użytkownik określa odstęp pomiędzy dwoma numerami. Domyślną wartością pola jest 1.
Przykład
Użytkownik wprowadza wartość 5, wartość początkowa została ustawiona na 0. W takim przypadku numerowanie wygląda następująco: VA000, VA005, VA010, VA015 itd.
 • Cyfra końcowa – liczba stanowiąca wartość końcową dla numerowania. Po osiągnięciu określonej w tym polu liczby system pokaże komunikat o braku możliwości ustalenia numeru. Liczba cyfr oznaczających koniec numeracji, np. 999, określa również wymaganą długość dla numerowania, np. 3. To ustawienie jest dostępne w obszarze roboczym na zakładce Definicja w kolumnie Długość. Domyślną wartością pola jest 1.
Uwaga
Cyfra końcowa musi być większa lub równa sumie wartości początkowej i wartości przyrostu.

Sekcja Licznik pozycji

Oprócz numerów w schemacie numeracji, użytkownik może zdefiniować również wartości dla numerowania pozycji dokumentów, np. zamówień sprzedaży lub zakupu.

 • Cyfra początkowa – w polu można wprowadzić cyfrę stanowiącą wartość początkową numeracji pozycji. Wartość domyślna to 1.
 • Przyrost (pole obowiązkowe) – liczba stanowiąca wartość przyrostu dla kolejnej przypisywanej liczby. Pozwala określić odstęp pomiędzy dwoma numerami pozycji.
Przykład
Jeśli jako wartość początkową użytkownik wskazał liczbę 10, a jako przyrost wartość 10, numeracja będzie wyglądała następująco: 10, 20, 30, 40, 50 itd. Wartość domyślna to 1
 • Cyfra końcowa (pole obowiązkowe) – cyfra wprowadzona w tym polu stanowi wartość końcową dla numerowania pozycji. Po osiągnięciu wartości, która została wskazana w tym polu, system pokazuje komunikat o osiągnięciu końca numeracji pozycji. Wartość domyślna to 999.

Obszar roboczy

Obszar roboczy ma budowę tabeli. Składa się z zakładek Definicja oraz Utworzone numery. Obszar roboczy jest aktywowany, gdy zostanie wskazany typ schematu numeracji.

Zakładka Definicja

Uwaga
W zakładce należy zdefiniować co najmniej jedną definicję o pochodzeniu Licznik.

Na zakładce Definicja znajduje się tabela za pomocą której użytkownik może zdefiniować elementy tworzonego numeru w ramach schematu numeracji. Należy określić pochodzenie wartości oraz format dla wszystkich elementów numeru. Definicje można modyfikować w dowolnym momencie, także po utworzeniu numerów według istniejącej definicji.

Tabela składa się z następujących kolumn:

 • Długość (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić długość numeru, jeśli format dopuszcza zmienną długość (np. format Wypełnij wiodącymi zerami dla pochodzenia Licznik). Jeśli wartości wskazane w polach Pochodzenie i Format określają jednoznacznie długość numeru, jest on uzupełniany automatycznie (np. dla pochodzenia Data systemowa i formatu Rok-Miesiąc pole Długość uzupełnia się wartością 4). Wartość domyślna dla pola to 1.

Uwaga
Suma długości wszystkich elementów numeru, które mają być prezentowane, musi się zgadzać z wartością w polu, inaczej system wyświetli błąd podczas próby zapisu ustawień
.

 • Pochodzenie – kolumna pozwala na wybór pochodzenia elementu numeru. Dostępne do wyboru opcje zależą od typu schematu numeracji. Dla każdego typu dostępne są następujące źródła danych:
  • (brak)
  • Stała
  • Data systemowa
  • Licznik

W kolumnie Pochodzenie można określić wartości w zależności od wybranego typu schematu numeracji. Wartości w kontekście typu numeracji przedstawione są w tabeli:

Typ schematu numeracji Pochodzenie
Akcja wycofania ·       Firma

·       Rodzaj akcji wycofywania produktu

Arkusze inwentaryzacyjne ·       Firma

·       Organizacja logistyki magazynowej

Dokumenty ·       Rodzaj dokumentu
Dokumenty szybkiej rejestracji sprzedaży ·       Organizacja sprzedaży

·       Rodzaj

Dostawy ·       Data dokumentu

·       Organizacja logistyki magazynowej

·       Rodzaj zlecenia dostawy

Dostawy (wewn.) ·       Data dokumentu

·       Organizacja logistyki magazynowej

·       Rodzaj zlecenia dostawy

Dyspozycje magazynowe ·       Data rejestracji

·       Organizacja logistyki magazynowej

·       Rodzaj polecenia magazynowego

Faktura zakupu (numer księgowania) ·       Data dokumentu zewnętrznego

·       Data realizacji usługi

·       Firma

·       Okres obrotowy wg daty dokumentu zewnętrznego

·       Organizacja zakupu

·       Rejestr podatkowy

·       Rodzaj faktury przychodzącej

·       Rok obrotowy wg daty dokumentu zewnętrznego

Faktury proforma ·       Data dokumenty

·       Organizacja sprzedaży

·       Rodzaj faktury proforma

Faktury sprzedaży ·       Data dokumentu

·       Data realizacji usługi

·       Firma

·       Okres daty dokumentu

·       Rejestr podatkowy

·       Rodzaj faktury

·       Rok obrotowy daty dokumentu

Faktury zakupu ·       Firma

·       Organizacja zakupu

·       Rodzaj faktury przychodzącej

Inwentaryzacje ·       Organizacja logistyki magazynowej

·       Rodzaj inwentaryzacji

Jednostki ładunkowe (wewn.) ·       Organizacja logistyki magazynowej
Kalkulacje produktów ·       Rodzaj kalkulacji
Kampanie ·       Rodzaj kampanii
Kompletacje ·       Data dokumentu

·       Organizacja logistyki magazynowej

·       Rodzaj kompletacji

Kontrakty konsumenckie ·       Organizacja sprzedaży

·       Rodzaj

Kontrakty zakupu ·       Organizacja zakupu

·       Rodzaj

Korekty faktur ·       Data dokumentu

·       Organizacja sprzedaży

·       Rodzaj faktury korygującej

Kredyt odbiorcy ·       Firma

·       Rodzaj

Ładunki ·       Organizacja logistyki magazynowej

·       Rodzaj załadunku

Listy środków załadunku ·       Magazyn

·       Organizacja logistyki magazynowej

Metoda not uznaniowych ·       Firma

·       Organizacja zakupu

·       Rodzaj faktury przychodzącej

Oferty sprzedaży ·       Organizacja sprzedaży

·       Rodzaj

Oferty zakupu ·       Organizacja zakupu

·       Rodzaj

Perspektywy sprzedaży ·       Rodzaj perspektywy sprzedaży
Polecenia wpłaty zaliczki ·       Firma organizacji sprzedaży

·       Organizacja sprzedaży

·       Rodzaj

Potwierdzenia zamówień sprzedaży ·       Data dokumentu

·       Organizacja sprzedaży

·       Stała

Potwierdzenia zamówienia ·       Organizacja zakupu

·       Rodzaj

Przyjęcia towaru ·       Organizacja logistyki magazynowej

·       Rodzaj przyjęcia na magazyn

Specyfikacje ·       Data utworzenia

·       Numer artykułu

·       Numer zlecenia produkcyjnego

·       Rodzaj zlecenia produkcyjnego

Transakcje magazynowe ·       Organizacja logistyki magazynowej
Wyceny stanów ·       Firma
Zamówienia ·       Data dokumentu

·       Organizacja zakupu

·       Rodzaj

Zamówienia sprzedaży ·       Organizacja sprzedaży

·       Rodzaj

Zamówienia zakupu ·       Organizacja zakupu

·       Rodzaj

Zapytania dystrybucyjne ·       Rodzaj
Zapytania ofertowe ·       Organizacja zakupu

·       Rodzaj

Zapytania ofertowe sprzedaży ·       Organizacja sprzedaży

·       Rodzaj

Zasoby ·       Organizacja logistyki magazynowej
Zlecenia dystrybucji ·       Rodzaj
Zlecenia magazynowe ·       Data rejestracji

·       Organizacja logistyki magazynowej

·       Rodzaj zlecenia magazynowego

Zlecenia produkcyjne ·       Data rejestracji

·       Organizacja logistyki magazynowej

·       Rodzaj zlecenia produkcyjnego

Zwolnienia podatkowe ·       Firma
Zwroty od klientów ·       Organizacja sprzedaży

·       Rodzaj

 • Format – kolumna pozwala na wybór formatu dla elementu numeru. Dostępne opcje zależą od wyboru w kolumnie Pochodzenie. Formaty dostępne dla każdego typu:
  • Pochodzenie (brak) – kolumna Format jest niedostępna
  • Pochodzenie Stała – należy wprowadzić tekst, który zostanie dodany do numeru
  • Pochodzenie Data systemowa: (brak)
   • (brak)
   • Miesiąc
   • Rok dla tygodnia kalendarzowego, cztery pozycje
   • Rok dla tygodnia kalendarzowego, dwie pozycje
   • Rok, cztery cyfry
   • Rok, dwie cyfry
   • Rok, Miesiąc, Dzień
   • Rok-Miesiąc
   • Tydzień kalendarzowy
Przykład
Użycie formatu Rok dla tygodnia kalendarzowego w połączeniu z tygodniem kalendarzowym, np. 01.01.2010 daje jako wynik 52 tydzień kalendarzowy dla roku 2009. Gdyby zamiast niej użyto funkcji Rok, wynikiem byłby rok 2010, co w tym kontekście jest błędem.
  • Pochodzenie Licznik – wartością domyślną jest format Wypełnij wiodącymi zerami. W sytuacji, gdy numer ma długość 5 znaków, a cyfra początkowa została uzupełniona jako 1, pierwszy numer będzie wyglądał następująco: 00001.Dla pochodzenia Licznik w kolumnie Długość należy wpisać liczbę znaków, które np. mają być pobrane dla numeru z identyfikatora rodzaju.
 • Widoczność (parametr aktywowany i niedostępny do edycji dla pochodzenia Stała lub Licznik) – parametr pozwala na określenie czy wartość wybrana w polu Pochodzenie ma być zawarta w numerze
Wskazówka
Jeśli element nie jest widoczny w numerze, ale generuje nowy licznik, wygenerowane numery nie będą unikalne.
 • Nowy licznik (parametr niedostępny dla pochodzenia typu Stała lub Licznik) – parametr pozwala na określenie, czy dla wartości wybranej w kolumnie Pochodzenie zostanie utworzony osobny licznik. Jeśli parametr zostanie aktywowany, numerowanie dla każdej nowej wartości pochodzenia rozpoczyna się od cyfry początkowej.

W przypadku dodawania kolejnych wierszy definicji należy pamiętać, by suma długości wprowadzonych wierszy zgadzała się z wartością wprowadzoną w polu Długość numeru.

Przykład
Dla zamówień sprzedaży użytkownik zdefiniuje schemat numeracji składający się z 5 znaków, która ma zawierać stałą ZS i trzycyfrowy licznik.

W tabeli w obszarze roboczym należy wprowadzić nowy wiersz, wybrać pochodzenie Stała i wprowadzić wartość ZS w kolumnie Format. Długość zostanie automatycznie ustalona na podstawie liczby wprowadzonych znaków.

Następnie należy wprowadzić nowy wiersz z długością 3 i pochodzeniem Licznik, w następnej kolejności wprowadzić element z pochodzeniem Organizacja sprzedaży i przypisać do niego format Pierwsze n znaków i długość 4. Dla elementu należy dezaktywować pole wyboru w kolumnie.

Widoczność i aktywować pole wyboru w kolumnie Nowy licznik. W ten sposób identyfikator organizacji nie będzie widoczny w numerze, ale dla każdej organizacji numeracja będzie zaczynać się od 1.

W rezultacie trzy wiersze listy wskazują następujące reguły:

 • nie można definiować elementów schematu numeracji, które nie są widoczne w numerze lub nie tworzą nowego licznika.
 • za pomocą przycisków strzałek na pasku narzędzi listy można przesuwać wiersze w górę lub w dół i ustalać w ten sposób kolejność elementów.
Wskazówka
W przypadku schematu numeracji typu Faktury sprzedaży nie można modyfikować listy, jeśli został już utworzony numer za pomocą tego schematu numeracji.

Zakładka Utworzone numery

Na zakładce Utworzone numery znajduje się tabela, w której dla każdego numeru z oddzielnym licznikiem wyświetlany jest ostatni wygenerowany numer oraz ostatni numer bieżącego bloku numerycznego. Informacje prezentowane w tabeli mają charakter informacyjny i nie podlegają edycji.

Dostępne są kolumny:

 • Wzór – kolumna przedstawia wszystkie utworzone do tej pory numery z oddzielnym licznikiem
Wskazówka
Jeśli element nie tworzy nowego licznika, istnieje tylko jeden wzór. Ten wzór nie jest prezentowany.
 • Ostatni utworzony numer – kolumna przedstawia ostatni utworzony numer dla danego wzoru numerowania
 • Ostatni numer aktualnego numeru bloku – kolumna przedstawia numery, które są pobierane w blokach i przechowywane w pamięci głównej serwera komunikatów. Kolumna zawiera ostatni numer bieżącego bloku numerycznego.
Konfiguracja

Funkcje powiązane z kalendarzem, które można wprowadzić w tabeli obszaru roboczego, są oparte na kalendarzu wprowadzonym dla systemu w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Schematy numeracji istotna jest jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.NumberRange. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas:

 • nadawania uprawnień
 • ustawiania definicji aktywności
 • importowania lub eksportowania danych
Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról uprawnień, a także poprzez przypisywanie organizacji.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Schematy numeracji.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Schematy numeracji nie wymaga przyporządkowania żadnej organizacji.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Schematy numeracji.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Schematy numeracji nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?