Lista: Przebieg stawek kosztowych

Przegląd tematu

Aplikacja Lista: Przebieg stawek kosztowych służy do wyszukiwania i wyświetlania historycznych stawek kosztów. Historyczne stawki kosztów mogą być wykorzystywane w kalkulacji kosztów produktu do obliczania procesów pracy.

Definicje terminów

Stawka kosztów – stawki kosztów są wykorzystywane w rachunku kosztów lub wstępnym rachunku kosztów do oceny wewnętrznych działań centrów kosztów. Stawki kosztów mogą być wykorzystywane z jednej strony do przedstawienia relacji usług między centrami kosztów, a z drugiej strony do przypisania kosztów do odpowiedniego obiektu kosztów. Jednostka, w której koszty stawek kosztów są ujmowane w centrum kosztów, jest określana przez rodzaj działalności.

Obliczenia komercyjne – w przypadku kalkulacji kosztów handlowych ceny sprzedaży pozycji sprzedaży są obliczane na podstawie ceny z cennika zaopatrzenia. I odwrotnie, ceny zaopatrzenia mogą być również obliczane na podstawie ceny z cennika sprzedaży.

Obliczenia – przez kalkulację kosztów rozumie się zarówno kalkulację kosztów produktu, jak i kalkulację kosztów handlowych. Oba rodzaje kalkulacji kosztów opierają się na harmonogramach kalkulacji kosztów.

Schematy obliczeniowe – w arkuszach kalkulacyjnych można definiować procedury kalkulacji kosztów dla różnych branż poprzez dowolne przypisywanie udziałów w kosztach do pozycji kalkulacyjnych oraz organizowanie i strukturyzowanie pozycji kalkulacyjnych zgodnie z wymaganiami. Złożony zestaw obliczeń można skonfigurować w arkuszach kalkulacyjnych za pomocą relacji formuł. Pozwala to, między innymi, na dowolne narzuty i rabaty jako procent innej pozycji kosztorysowej lub jako kwota bezwzględna.

Pozycje obliczeniowe – pozycje kosztorysowe są komponentami, z których tworzone są harmonogramy kalkulacji kosztów, a tym samym kosztorysy. W ramach arkuszy kalkulacyjnych można utworzyć złożony zestaw obliczeń przy użyciu relacji formuł w pozycjach kosztorysowych, np. wszelkie narzuty i rabaty jako procent innej pozycji kosztorysowej lub jako kwota bezwzględna.

Kalkulacja kosztów produktu – kalkulacja kosztów produktu służy do określenia docelowych kosztów (kosztów produkcji, kosztów sprzedanych towarów itp.) produktu w oparciu o jego docelowe struktury produkcyjne (listy materiałów, trasy, plany produkcji). Kalkulacja kosztów produktu może być przeprowadzana zgodnie z aspektami produkcji lub rachunku kosztów.

Opis aplikacji

Aplikacja składa się z obszaru zapytań i obszaru roboczego. Wszystkie pola w obszarze zapytań mogą być używane jako funkcje wyszukiwania. Obszar roboczy zawiera tabelę z kolumnami stawek kosztów. Wyświetlane są tam odpowiednie stawki kosztów.

Aplikacja Lista: Przebieg stawek kosztowych

Obszar zapytania

Pola zapytań są przechowywane w obszarze zapytań. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika.

Obszar zapytań można zapisać tworząc nowy widok w aplikacji. Można określić, które pola zapytania będą wyświetlane. W tym celu należy wybrać opcję Tryb projektowania, wybrać interesujące pola zapytań i zapisać widok.

Poniżej wymieniono wszystkie niezbędne pola zapytania:

 • Centrum kosztów – jednym z możliwych kryteriów wyszukiwania są centra kosztów. Centra kosztów umożliwiają precyzyjne określenie udziału kwot umorzeń środka trwałego w kosztach wyodrębnionej organizacji.
 • Rodzaj usługi – kolejnym kryterium wyszukiwania jest rodzaj usługi. Do rodzajów usług przyporządkowane zostają zasoby, listy zasobów i operacje, tak aby w podczas raportowania produkcji móc jednoznacznie wskazać stawki kosztowe centrum kosztów. Wszystkie obiekty pasujące do tego wyszukiwania zostaną wyświetlone w obszarze roboczym.
 • Zastosowanie stawki kosztowej – jako kryterium wyszukiwania można wybrać zastosowanie stawki kosztowej z dostępnych opcji:
  • Plan
  • Fakt
  • Kalkulacja 1
  • Kalkulacja 2
  • Kalkulacja 3
 • Rodzaj kosztów – jest to klasyfikacja rodzajów kosztów całkowitych, które powstają w zależności od użytego towary bądź wyświadczonej usługi. Rodzaje kosztów odnoszą się do kosztów materiałowych poprzez klasyfikację kont kosztów, a za pomocą stawek kosztowych do kosztów pracy.
 • Stawka kosztowa obowiązująca od – umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału czasowego dla wyświetlanych danych, w którym obowiązuje zdefiniowana wcześniej w aplikacji Stawki kosztów wartość stawki kosztowej
 • Stawka kosztowa obowiązująca do – umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału czasowego, w którym obowiązuje zdefiniowana wcześniej w aplikacji Stawki kosztów wartość stawki kosztowej
 • Cena obowiązująca od – umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału czasowego cen wyświetlanych stawek kosztowych
 • Cena obowiązująca do umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału czasowego cen wyświetlanych stawek kosztowych

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są stawki kosztów. Użytkownik może samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane dla stawki kosztów. Można utworzyć kilka widoków, aby móc wyświetlać stawkę kosztów na różne sposoby z różnymi informacjami.

Widok standardowy

Poniżej opisano wszystkie główne kolumny tabeli w widoku Domyślny:

 • Centrum kosztów – kolumna przedstawia centrum kosztów dla wyszukanych danych
 • Rodzaj usługi – kolumna przedstawia rodzaj usługi dla wyszukanych danych
 • Zastosowanie stawki kosztowej – kolumna przedstawia zastosowanie stawki kosztowej dla wyszukanych danych
 • Rodzaj kosztów – wyświetlony w kolumnie jest rodzaj kosztu
 • Stawka kosztowa obowiązująca od – w kolumnie wyświetlana jest dolna granica stawek przedziału czasowego dla wyświetlanych danych
 • Stawka kosztowa obowiązująca do – w kolumnie wyświetlana jest górna granica stawek przedziału czasowego dla wyświetlanych danych
 • Cena obowiązująca od – w kolumnie wyświetlana jest data, od której obowiązuje cena dla wyświetlanych danych
 • Cena obowiązująca do – w kolumnie wyświetlana jest data, do której obowiązuje cena dla wyświetlanych danych
 • Koszty – w kolumnie znajdują się koszty wyświetlonych danych
 • Obowiązywanie – w kolumnie znajduje się ikona, która wskazuje, czy stawka kosztów jest prawidłowa

Dostosowywanie

W aplikacji Lista: Przebieg stawek kosztowych nie są dostępne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Podmioty gospodarcze

W aplikacji Lista: Przebieg stawek kosztowych wykorzystywana jest następująca jednostka biznesowa, która jest używana na przykład do:

 • Zezwoleń,
 • Konfigurowania definicji aktywności,
 • Importu  lub eksportu.

Historia stawek kosztów:

com.cisag.app.costing.obj.CostCentreCostRateHistory

Uprawnienia

Uprawnienia można przypisywać zarówno za pomocą ról autoryzacji, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję autoryzacji można znaleźć w dokumentacji technicznej Autoryzacje.

Możliwości specjalne

Aplikacja Lista: Przebieg stawek kosztowych nie ma żadnych specjalnych możliwości.

Zadania organizacyjne

Struktury organizacyjne służą do kontrolowania, które dane są widoczne, możliwe do wykorzystania lub edycji. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia związane z treścią w aplikacji Konfiguracja.

Aby dana osoba mogła wyszukiwać lub przetwarzać dane w aplikacji Lista: Przebieg stawek kosztowych, musi mieć przypisaną rolę autoryzacji.

 • funkcja Otwórz musi być włączona dla aplikacji Lista: Przebieg stawek kosztowych,
 • są dozwolone dla jednostki biznesowej „CostCentreCostRateHistory”.

Więcej informacji i kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia związane z treścią. Aby skonfigurować role autoryzacji, zapoznaj się z dokumentacją Role autoryzacji.

Funkcje specjalne

Nie ma żadnych specjalnych funkcji dla aplikacji Lista: Przebieg stawek kosztowych.

Upoważnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Przebieg stawek kosztowych nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?