Stawki kosztów 

Opis zagadnienia

Stawki kosztów może być wykorzystywana dla różnych jednostek ilościowych. Jeśli jednostki te są stosowane do szacowania usługi, nazywane są one rodzajami usług. Rodzajami usług są na przykład roboczogodziny, bezpośrednie/pośrednie koszty pracy, czas przygotowania, motogodziny czy godziny napraw. Przy pomocy rodzajów usług określa się stawki kosztów, które następnie są wykorzystywane do rozliczeń kosztów podczas kalkulacji. Rodzaj usługi może również zostać wykorzystany do dystrybucji kosztów za pomocą akcji [Przenieś na podstawie jednostki miary] i określania odpowiedniej stawki kosztów m.in. na potrzeby kalkulacji jednostek.

Więcej informacji na temat stawek kosztów, takich jak instrukcje tworzenia i edytowania stawek, znajduje się w dokumencie Instrukcje: Stawki kosztów.

Definicje pojęć

 • Stawki kosztów – wykorzystywane są w rachunku kosztów lub w kalkulacji wstępnej do wyceny wewnątrzzakładowych usług centrów kosztów. Stawki kosztów są wykorzystywane z jednej strony do odzwierciedlenia relacji między centrami kosztowymi, a z drugiej do przyporządkowywania kosztów do odpowiedniej jednostki kosztowej. Jednostka, w której rejestrowane są koszty stawki kosztów w centrum kosztów, określana jest poprzez rodzaj usługi.

Opis aplikacji

Aplikacja Stawki kosztów
Aplikacja Stawki kosztów

Aplikacja Stawki kosztów wykorzystywana jest w celu tworzenia i zarządzania stawkami kosztów w Comarch ERP Enterprise. Aplikacja składa się z sekcji głównej oraz obszaru roboczego, złożonego z listy i edytora pozycji.

Uwaga
Możliwość zarządzania i importu stawek kosztów zależy od konfiguracji wykorzystywanego adaptera rachunku kosztów. Na przykład, jeśli w aplikacji Konfiguracja aktywowano opcję Varial dla adaptera rachunkowości, możliwość zarządzania stawkami kosztów w systemie ERP (tj. możliwość ich tworzenia, edytowania lub usuwania) jest blokowana. Właściwe zarządzanie stawkami kosztów odbywa się wtedy wyłącznie w powiązanej aplikacji obsługującej rachunek kosztów. Wprowadzone zmiany (dodanie lub edycja) kopiowane są do Comarch ERP Enterprise za pośrednictwem adaptera.

Nagłówek

Nagłówek zawiera pole pozwalające na wybranie centrum kosztów, wcześniej utworzonego w aplikacji Centra kosztów.

Centrum kosztów – w tym polu należy wybrać centrum kosztów, którego stawki kosztów mają zostać edytowane w obszarze roboczym

Obszar roboczy

Obszar roboczy składa się z listy pozycji i edytora pozycji.

Lista pozycji

Lista pozycji składa się z kolumn zawierających niezbędne dane dotyczące stawek kosztów. W razie potrzeby użytkownik może również nadpisać wyświetlone wartości na liście bądź zmodyfikować je w edytorze i zapisać zmiany.

Lista składa się z następujących kolumn:

 • Rodzaj usługi – wyświetla rodzaj usługi powiązany z danym centrum kosztów.
  Rodzaje usług są przyporządkowywane do zasobów oraz operacji na potrzeby przyporządkowania jednostki raportu produkcyjnego (jednostki produkcyjnej) do jednostki stawki kosztów w ramach rachunku kosztów lub kalkulacji.
 • Jednostka usługi – wyświetla jednostkę usługi powiązaną z danym rodzajem usługi. Jednostki należy wcześniej stworzyć w aplikacji Jednostki.
 • Zastosowanie stawki kosztowej – kolumna Zastosowanie stawki kosztów wyświetla stawkę kosztów powiązaną z danym centrum kosztów. Dostępne wartości:
  • Planowana
  • Faktyczna
  • Kalkulacja 1
  • Kalkulacja 2
  • Kalkulacja 3

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Konfiguracja.

 • Rodzaj kosztów – wyświetla rodzaj kosztów powiązany z danym centrum kosztów
 • Koszty – wyświetla zmienną stawkę kosztów powiązaną z danym centrum kosztów. Stawka ta stosowana jest dla jednostki usługowej wprowadzonej jako przyporządkowany rodzaj usługi i ustalana jest w walucie głównej.
 • Obowiązuje od – wyświetla datę początku okresu obowiązywania. Szczegóły pozycji zaczynają obowiązywać od tej daty.
 • Obowiązuje do – wyświetla datę końca okresu obowiązywania. Szczegóły pozycji obowiązują do tej daty.
Edytor pozycji

Edytor pozycji składa się z pól umożliwiających zarządzanie stawkami kosztów. W ramach każdego centrum kosztów na liście pozycji można utworzyć jedną stawkę kosztów na każdą kombinację rodzaju usługi i zastosowania stawki kosztów (Planowana, Faktyczna, Kalkulacja 1-3).

W edytorze pozycji znajdują się następujące pola:

 • Rodzaj usługi – w tym miejscu należy wprowadzić rodzaj usługi dla danej stawki kosztów, w ramach wybranego centrum kosztów.
  Rodzaje usług są przyporządkowywane do zasobów oraz operacji na potrzeby mapowania jednostki raportu produkcyjnego (jednostki produkcyjnej) do jednostki stawki kosztów w ramach rachunku kosztów.
  W ramach każdego centrum kosztów na liście pozycji można utworzyć jedną pozycję na każdą kombinację rodzaju usługi i zastosowania stawki kosztów.
 • Zastosowania stawki kosztowej – w tym polu należy wprowadzić stawkę kosztów dla wybranego centrum kosztów. Dostępne wartości:
  • Planowana
  • Faktyczna
  • Kalkulacja 1
  • Kalkulacja 2
  • Kalkulacja 3

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Konfiguracja.

Uwaga
W przypadku, gdy wprowadzone zostają koszty, np. jako stawka kosztów w centrum kosztów, i nie są one powiązane z pozycją kalkulacji lub jeśli nie istnieją odpowiednie pozycje kalkulacji w schemacie kalkulacji, koszty te są włączane do kalkulacji jako Koszty nieprzypisywalne.
 • Rodzaj kosztów – w tym polu należy wprowadzić rodzaj kosztów (dotyczący np. personelu, materiałów operacyjnych, działań marketingowych, administracyjnych itp.) dla wybranej stawki kosztów w ramach centrum kosztów
 • Okres obowiązywania – należy wprowadzić okres obowiązywania dotyczący danego centrum kosztów. Pole to jest podzielone na dwie sekcje: pierwsza sekcja dotyczy początkowej daty okresu obowiązywania, natomiast druga dotyczy daty końcowej. Centrum kosztów obowiązuje od początku pierwszej daty do upłynięcia drugiej.
 • Koszty – w tym miejscu należy wprowadzić zmienną stawkę kosztów dla wybranego centrum kosztów. Stawka ta stosowana jest dla jednostki usługowej przyporządkowanej do wprowadzonego rodzaju usługi i ustalana jest w walucie głównej. Zmienna stawka kosztów musi być większa niż lub równa 0. Wartości ujemne nie są dozwolone.
  Więcej informacji znajduje się w rozdziale Konfiguracja.
Uwaga
Dokument Wytyczne operacyjne szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób użytkownik może tworzyć pozycje stawek kosztów w edytorze pozycji i wprowadzać je do tabeli pozycji.

Konfiguracja

Dla aplikacji Stawki kosztów istotne są następujące ustawienia dla funkcji Controlling w aplikacji Konfiguracja:

 • Aktywne – w aplikacji Stawki kosztów dostępne są wyłącznie te organizacje księgowo-finansowe, dla których aktywowano funkcję Controlling w aplikacji Konfiguracja. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Przyporządkowanie organizacji.
 • Adapter rachunku kosztów – w zależności od przyporządkowanego adaptera i wykorzystywanego rachunku kosztów, aplikacja może wyświetlać jedynie istniejące stawki kosztów.
Uwaga
Pola Księgowalna oraz Okres księgowania wyświetlane są w zależności od konfiguracji wykorzystywanego adaptera, na przykład Comarch Financials Enterprise.
 • Rachunek kosztów częściowych – w zależności od ustawień, system obsługuje całkowite stawki kosztów (zmienne części) lub częściowe stawki kosztów (zarówno stałe, jak i zmienne części).
  Pola Stałe koszty wyświetlane są wyłącznie w przypadku, gdy zaznaczono parametr Rachunek kosztów częściowych.

Uwaga
W zależności od wykorzystywanego rachunku kosztów, dostępne będą różne atrybuty; na przykład, w przypadku, gdy wybrana została opcja Varial, obowiązują następujące reguły:

 • koszty częściowe są dostępne wyłącznie dla faktycznych i planowanych stawek kosztów
 • kosztów Kalkulacja 1-3 dostępne są wtedy wyłącznie całkowite koszty.
 • Konsolidacja/Konsolidacja w firmie – jeśli firma jest członkiem grupy konsolidacyjnej, dane podstawowe z rachunku kosztów są duplikowane w firmie konsolidującej i firmie konsolidowanej w Comarch ERP Enterprise.
Uwaga
Funkcja konsolidacja aktywowana jest wyłącznie w przypadku, gdy jest ona wspierana przez wykorzystywany adapter rachunku kosztów, a zarazem stosowany moduł rachunku kosztów.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Pozycja stawki kosztów com.cisag.app.costing.obj.CostCentreCostRate wykorzystywana jest przez aplikację Stawki kosztów między innymi w celu:

 • przyporządkowywania uprawnień
 • definiowania działań
 • importowania i eksportowania danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych

com.cisag.app.financials.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia są nadawane poprzez role autoryzacyjne, a także poprzez przyporządkowanie organizacji. Więcej informacji na temat uprawnień znaleźć można w artykule Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Aplikacja Stawki kosztów nie posiada specjalnych możliwości.

Przyporządkowywanie organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja (moduł Podstawowe) aktywowano funkcję Uprawnienia do treści, aplikacja Stawki kosztów będzie widoczna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera do użytkownika przyporządkowano organizację powiązaną ze strukturą Rachunkowość.

Cechy specjalne

Aplikacja Stawki kosztów nie posiada cech specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Stawki kosztów nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?