Listy cenników sprzedaży

Aplikacja Listy cenników sprzedaży umożliwia tworzenie wykazów różnych cenników sprzedaży. W aplikacji można między innymi zdefiniować wykaz cenników konkretnego rodzaju, określić ich zastosowanie (dotyczą klientów detalicznych, czy organizacji – odpowiada za to parametr Cena dla klienta końcowego), okres obowiązywania czy ich priorytet w odniesieniu do innych cenników na tej samej liście.

Do list można przypisać cenniki tworzone w aplikacji Cenniki sprzedaży. Należy pamiętać, by organizacja podana przy cenniku była zgodna z organizacją tego cennika. Dodatkowo, waluta cenników musi być zgodna z walutą listy cenników sprzedaży.

Listy cenników można przypisać między innymi:

 • w aplikacji Zamówienia sprzedaży. Ceny na zamówieniu ustalane będą na podstawie cenników (ustawienie m.in. na zakładce Warunki faktury), na liście cenników zostanie odszukany cennik zawierający cenę dla danego artykułu. Dodatkowo pochodzenie ceny może zostać wyedytowane w edytorze pozycji na zakładce Ceny.
 • w aplikacji Oferty sprzedaży na zakładce Warunki faktury – cennik może stanowić punkt wyjściowy w ofercie sprzedaży
 • w aplikacji Kanały sprzedaży (obszar Sprzedaż wielokanałowa). Listy cenników zdefiniowanych na zakładkach B2B i B2C w kanałach sprzedaży określają ceny dla artykułów w systemie zewnętrznym (np. sklepie internetowym).
 • w aplikacji Partnerzy w widoku Klient, w sekcji Dane faktury, w polu Lista cenników – ceny dla klienta będą określanie w oparciu o cenniki listy cenników przypisanej do niego
 • w aplikacji Symulacja cen sprzedaży – za pomocą list cenników można kalkulować ceny dla artykułów
Aplikacja Listy cenników sprzedaży

Aplikacja Listy cenników sprzedaży składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji dostępne są ustawienia list cenników sprzedaży, takie jak dane identyfikacyjne, waluta, klasyfikacje i zastosowanie cennika (dla organizacji lub klienta detalicznego):

 • Wykaz (pole obowiązkowe) – unikalny identyfikator listy cenników sprzedaży. Może składać się maksymalnie z 15 znaków, zawierających litery, cyfry i niektóre znaki specjalne.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – nazwa listy cenników
 • Waluta (pole obowiązkowe) – waluta stosowana przez listę cenników sprzedaży. Pole jest edytowalne do momentu zapisania zmian.
 • Klasyfikacja – klasyfikacja list cenników sprzedaży definiowana w aplikacji Klasyfikacje
 • Cena dla klienta końcowego – parametr określa, czy lista cenników jest używana do obsługi organizacji (B2B), czy klienta końcowego/detalicznego (B2C). Parametr jest edytowalny do momentu zapisania zmian.

Lista cennika o określonym typie (B2B lub B2C) będzie możliwa do przypisania tylko dla partnera o takim samym typie, w innym przypadku system wyświetli błąd. Dodatkowo, ustawienie tego parametru musi być zgodne na cenniku sprzedaży przypisanym do listy.

Uwaga
Aby funkcja była dostępna dla organizacji sprzedaży należy ją aktywować, w aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Sprzedaż -> Cena dla klienta końcowego.
 • Właściwa organizacja – organizacja sprzedaży, w ramach której odbywa się sprzedaż z użyciem definiowanej listy cenników sprzedaży. Domyślnie w polu użyta jest aktualnie używana organizacja. W sytuacji, jeśli w czasie otwarcia aplikacji używana jest organizacja o innej roli (np. logistyki magazynowej), automatycznie następuje zmiana organizacji na organizację sprzedażową.

Pole jest edytowalne po wybraniu na pasku organizacji, organizacji zdefiniowanej w polu.

Listy cenników nie można usunąć, jeśli została użyta przez inny obiekt systemu (np. została przypisana do kanału sprzedaży w aplikacji Kanały sprzedaży).

Obszar roboczy

Obszar roboczy umożliwia przyporządkowanie cenników sprzedaży do listy cenników sprzedaży, określenie dla nich priorytetu oraz dat obowiązywania. Pozwala także usuwać cenniki z listy cenników. Dostępne pola:

 • Organizacja sprzedaży (pole obowiązkowe) – organizacja sprzedażowa, dla której ma zastosowanie cennik sprzedaży. Domyślnie w polu wyświetlana jest organizacja pobrana z pola Właściwa organizacja. Wartość można wyszukać także na rozwijanej liście organizacji sprzedażowych dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości]. W zależności od wybranej organizacji lista cenników w polu Cennik będzie różna.

Pole nieedytowalne po zapisaniu zmian.

 • Cennik (pole obowiązkowe) – cennik sprzedaży, który będzie dostępny w ramach tworzonej listy. Lista cenników dostępnych do wyboru za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] jest zawężona do cenników utworzonych dla organizacji wskazanej w polu Organizacja sprzedaży oraz do cenników B2B/B2C w zależności od tego czy został zaznaczony parametr Cena dla klienta końcowego.

Pole nieedytowalne po zapisaniu zmian.

 • Priorytet – w polu należy wskazać priorytet obowiązywania dla cennika w ramach listy cenników. Priorytet musi mieć wartość co najmniej 1, a wartość tę można edytować także po zapisaniu zmian. Wartość musi być całkowita. Na liście nie mogą znajdować się dwa cenniki posiadające tą samą wartość priorytetu.
Uwaga
Jeśli jeden artykuł znajdzie się na kilku cennikach obowiązujących w ramach jednej listy, zastosowanie będzie miała cena z cennika z niższym priorytetem (im niższa liczba tym wyższy priorytet).
 • Obowiązuje od (pole obowiązkowe) – początek czasu obowiązywania cennika na liście. Pole edytowalne po zapisaniu zmian.
 • Obowiązuje do (pole obowiązkowe) – koniec czasu obowiązywania cennika na liście. Pole edytowalne po zapisaniu zmian, także po przekroczeniu daty końcowej.

Konfiguracja

Aplikacja Listy cenników sprzedaży nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Listy cenników sprzedaży istotna jest jednostka biznesowa com.cisag.app.sales.obj.PriceListing. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas:

 • nadawania uprawnień
 • ustawiania definicji aktywności
 • importowania lub eksportowania danych

Jednostka należy do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.sales.Master1Data.

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról uprawnień, a także poprzez przypisywanie organizacji.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Listy cenników sprzedaży.

Przyporządkowanie organizacji

Aplikacja Listy cenników sprzedaży nie wymaga przyporządkowania żadnej organizacji.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Listy cenników sprzedaży.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Listy cenników sprzedaży nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?