Raport: Sposoby komunikacji

Za pomocą aplikacji Raport: Sposoby komunikacji można wydrukować lub przesłać w formie pliku raport na temat rodzajów komunikacji zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Dokumenty można archiwizować lub przesyłać, np. faksem lub pocztą elektroniczną.

Aplikacja składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Raport: Sposoby komunikacji

Sekcja Parametry

Za pomocą parametrów można zawęzić kryteria wydruku. Poniżej znajdują się wyjaśnienia parametrów:

 • Tytuł raportu – nazwę dla raportu w tym polu należy nadać ręcznie. Wartość domyślna: Sposoby komunikacji.
 • Sposób komunikacji – rodzaje komunikacji, które mają być widoczne na raporcie można wpisać ręcznie lub wybrać z listy za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]. Sposoby komunikacji pobierane są z aplikacji Sposoby komunikacji.
 • Oznaczenie – pole pozwala na ręczne uzupełnienie opisu artykułu, według którego będą pobierane artykuły do wydruku. Oznaczenie sposobu komunikacji pobierane jest z aplikacji Sposoby komunikacji.
 • Medium – z rozwijanej listy można wybrać kilka rodzajów mediów, które mają być widoczne na raporcie
 • Domyślne medium – za pomocą rozwijanej listy można dodatkowo zdefiniować, czy wybrane media mają być filtrowane według parametru Preferowane medium dostępnego do zaznaczenia w aplikacji Sposoby komunikacji. Do wyboru są wartości:
  • Ignoruj
  • Tak
  • Nie
 • Znacznik usuwania – pole dodatkowo określa, czy wybrane media mają być filtrowane według posiadania znacznika usuwania. Rozwijana lista ma opcje:
  • Wszystkie
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania
Uwaga
Brak określenia kryteriów wyszukiwania i pobierania wartości skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych sposobów komunikacji.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślnie ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika, na zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (pole obowiązkowe) – pole określa, czy w raporcie wiersze mają mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium raportu (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem.

Po wybraniu opcji: Drukarka dostępne są poniższe opcje:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać urządzenie. Wybór drukarki aktywuje pola w tej sekcji, pozwalające na dostosowanie preferowanych ustawień drukowania.
  • Podajnik papieru 1 strona – podajnik do papieru, z którego drukarka będzie pobierać papier dla pierwszej strony wydruku.
Uwaga
Pole dostępne, jeśli drukarka posiada taką możliwość.
  • Podajnik papieru – podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość A4
  • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość zaznaczona domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wizualizuje wybraną orientację
  • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy wypełnić ręcznie.
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
  • Priorytet wydruku – określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające zapisanie raportu:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłane na drukarkę klienta
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Umożliwia nadanie nazwy plikowi raportu
  • Typ pliku – pole dostępne po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format, w jakim raport zostanie zapisany
  • Okno dialogowe wydruku klienta – pole daje możliwość określenia, czy okno dialogowe wydruku ma zostać wyświetlane
  • Drukarka klienta – w polu należy określić drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka klienta dostępne są po wybraniu wartości Do pliku i drukarki klienta w polu Przekierowanie wydruku.

Po wybraniu wartości Faks wyświetlane są ustawienia:

  • Faks – wybór jednego z dostępnych urządzeń. Po wybraniu faksu aktywowane są pola w tej sekcji.
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który ma zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – temat faksu, do uzupełnienia ręcznie
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest A4
  • Priorytet wydruku – określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1 (najwyższy), do 9 (najniższy)
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno–, czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy określić, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas w jakim dokument ma zostać przesłany

Po wyborze medium E–Mail pokazują się opcje:

  • Bramka e–mail za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu
  • Od – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym zalogowanego użytkownika i nie podlega edycji.
  • Odpowiedź do – adres mailowy na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości
  • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/ odbiorców
  • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię
  • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców
  • Temat – temat wiadomości
  • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
  • Załącznik – przycisk umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
  • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku
  • Priorytet wysłania – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1–najwyższy, 9–najniższy

Wynik raportu

Wynik raportu

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja nie ma dostępnych ustawień dla aplikacji Raport: Sposoby komunikacji.

Raport

Aplikacja Raport: Sposoby komunikacji odnosi się do aplikacji: Sposoby komunikacji: com.cisag.app.general.rpt.CommunicationMethod

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przydzielane zarówno poprzez role uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Raport: Sposoby komunikacji nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Przyporządkowanie organizacji

Dla aplikacji Raport: Sposoby komunikacji nie jest wymagane przyporządkowanie organizacji.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Raport: Sposoby komunikacji nie istnieją żadne specjalne możliwości.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Sposoby komunikacji nie jest udostępniona dla klientów.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?