Raport: Szablony dokumentów końcowych

Aplikacja Raport: Szablony dokumentów końcowych daje możliwość drukowania lub przesyłania w formie pliku informacji na temat dostępnych szablonów dokumentów końcowych, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Za pomocą raportu pobierane są wartości wprowadzone w aplikacji Szablony dokumentów.

Aplikacja Raport: Szablony dokumentów końcowych składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Raport: Szablony dokumentów końcowych

Sekcja Parametry

Za pomocą parametrów użytkownik określa cechy wyszukiwania, co w efekcie wpływa na wynik raportu. Parametry służą więc do wyboru zestawu danych. W sekcji parametry znajdują się następujące pola:

 • Tytuł raportu – umożliwia zdefiniowanie nazwy dla wydawanego raportu.
 • Szablon dokumentu końcowego – umożliwia wybór szablonów, które mają zostać opublikowane w postaci raportu.
 • Oznaczenie – umożliwia dodanie opisu do definiowanego raportu.
 • Medium wydania – umożliwia wybór medium szablonów dokumentów, które ma zostać ujęte w raporcie. Do wyboru są:
  • (wszystkie)
  • Drukarka
  • Faks
  • E-mail

Sekcja Ustawienia

 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła – (dotyczy tabel) pole określa, czy w raporcie wiersze mają mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem czy mailem.
  • Po wybraniu drukarki pojawiają się następujące pola:
   • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc do wartości] należy wybrać jedno z dostępnych urządzeń
   • Podajnik papieru 1 strona – w tym polu  można zdefiniować podajnik do papieru dla pierwszej strony
Uwaga
Opcja Podajnik papieru 1 strona jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki istnieje możliwość wybrania podajnika papieru dla pierwszej strony.
   • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
   • Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym zostanie wydrukowany raport. Domyślnie ustawiona jest wartość A4
   • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość podpowiadana domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
   • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy
Wskazówka
Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
   • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy wypełnić ręcznie.
   • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony.
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
   • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
    • Normalny
    • Pion
    • Projekt
    • 200×1.200 dpi
    • 600×600 dpi
   • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
   • Priorytet wydania – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1 – najwyższy do 9 – najniższy
   • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
    • Nie – raport nie zostanie przekierowany
    • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
    • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłane na drukarkę klienta
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
   • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania -> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport
   • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Nazwę dla pliku należy wpisać.
   • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku -> Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format w jakim raport zostanie zapisany. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
   • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
   • Drukarka kliencka – za pomocą ręcznego wpisu można zdefiniować drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w miejscu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę kliencką.
  • Po wybraniu wartości Faks wyświetlane są ustawienia:
   • Faks (pole obowiązkowe) – wybór jednego z dostępnych urządzeń
   • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
   • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu ERP.
   • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
   • Temat – w polu należy wpisać ręcznie tytuł faksu
   • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest A4
   • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1–najwyższy, do 9– najniższy
   • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranego faksu: Dostępne są opcje:
    • Normalny
    • Pion
    • Projekt
    • 200×1.200 dpi
    • 600×600 dpi
   • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno– (wartość domyślna), czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
   • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy.
Wskazówka
Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
   • Wysyłanie – należy wybrać, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
   • Czas wysłania – czas w jakim dokument ma zostać przesłany
  • Po wybraniu wariantu E–mail pokazują się opcje:
   • Bramka e–mail (pole obowiązkowe) za pomocą przycisku [Pomoc do wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu.
   • Od – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym użytkownika.
   • Odpowiedź do – adres mailowy na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości
   • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
   • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
   • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
   • Temat – miejsce na temat wiadomości, pole do uzupełnienia ręcznie
   • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
   • Załącznik – przycisk umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
   • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
   • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1 – najwyższy, 9 – najniższy

Raport

Dla aplikacji Raport: Szablony dokumentów końcowych istotny jest raport: Szablony dokumentów końcowych

com.cisag.app.general.rpt.DocumentOutputOptions

Funkcje specjalne

Aplikacja Raport: Szablony dokumentów końcowych posiada funkcję specjalną dotyczącą akcji. W aplikacji Role uprawnień istnieje możliwość nadania uprawnień do tej funkcji.

Zastąp szablony dokumentów końcowych: com.cisag.app.general.OverrideDocumentOutputOptions

Czy ten artykuł był pomocny?