Raport: Warunki dostawy

Aplikacja Raport: Warunki dostawy daje możliwość drukowania lub przesyłania w formie pliku informacji na temat dostępnych warunków dostawy, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Za pomocą raportu pobierane są wartości wprowadzone w aplikacji Warunki dostawy.

Wskazówka
Raport jest używany jako szablon. Można go dostosować według własnych preferencji w aplikacji Raporty.

Aplikacja Raport: Warunki dostawy składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Aplikacja Raport: Warunki dostawy

Sekcja Parametry

Za pomocą parametrów raportu można zawęzić kryteria wyszukiwania.

Poniżej znajduje się opis parametrów.

 • Tytuł – w polu należy wpisać tytuł raportu. Tytuł domyślny: Warunki dostawy
 • Warunki dostawy – w polu należy wybrać warunki dostawy, które zostaną pobrane do raportu. Wartości dla tego pola pobierane są z aplikacji Warunki dostawy.
 • Oznaczenie – pole pozwala na ręczne uzupełnienie opisu, według którego raport będzie pobierany do wydruku. Podczas wydruku system weryfikuje zgodność z polem Oznaczenie w aplikacji Warunki dostawy.
 • Incoterms – pole pozwala określić, czy do raportu zostaną pobrane kody Incoterms
  • (ignoruj) – opcja domyślna, pozwala na pobranie do raportu warunku dostawy bez względu na oznaczenie parametru Incoterms.
  • Tak
  • Nie
 • Znacznik usuwania – za pomocą pola można zdecydować w kontekście znaczników usuwania, jakie warunki dostawy mają być wydrukowane na raporcie:
  • Wszystkie (wartość domyślna)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania
Uwaga
Brak określenia kryteriów wyszukiwania i pobierania zastosowań kursów wymiany skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych elementów.

Sekcja Ustawienia

 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła – (dotyczy tabel) pole określa, czy w raporcie wiersze mają mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem czy mailem.

Po wybraniu opcji Drukarka pojawiają się następujące pola:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać jedno z dostępnych urządzeń
  • Podajnik papieru 1 strona – w tym polu  można zdefiniować podajnik do papieru dla pierwszej strony
Uwaga
Opcja Podajnik papieru 1 strona jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki istnieje możliwość wybrania podajnika papieru dla pierwszej strony.
  • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym zostanie wydrukowany raport. Domyślnie ustawiona jest wartość A4
  • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość podpowiadana domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy wypełnić ręcznie.
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony.
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
  • Priorytet wydania – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1 – najwyższy do 9 – najniższy
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłane na drukarkę klienta
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania -> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport.
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Nazwę dla pliku należy wpisać.
  • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku -> Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format w jakim raport zostanie zapisany. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
  • Drukarka kliencka – pozwala zdefiniować drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w miejscu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę kliencką.

Po wybraniu wartości Faks wyświetlane są ustawienia:

  • Faks (pole obowiązkowe) – wybór jednego z dostępnych urządzeń
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu ERP.
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – w polu należy wpisać ręcznie tytuł faksu
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1–najwyższy, do 9– najniższy.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranego faksu: Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno– (wartość domyślna), czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy wybrać, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas w jakim dokument ma zostać przesłany

Po wybraniu wariantu E–mail pokazują się opcje:

  • Bramka e–mail (pole obowiązkowe) za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu.
  • Od – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym użytkownika.
  • Odpowiedź do – adres mailowy na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości
  • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
  • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
  • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
  • Temat – miejsce na temat wiadomości, pole do uzupełnienia ręcznie
  • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
  • Załącznik – przycisk umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
  • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1 – najwyższy, 9 – najniższy

Wynik raportu

Po wydaniu raport wygląda następująco:

Wynik raportu

Prezentowane są następujące kolumny:

 • Rodzaj – identyfikator warunku dostawy
 • Opis – oznaczenie warunku dostawy
 • Metoda dostawy – informacja, czy towar podlega opcji Dostawa, czy Odbiór
 • INCO – informacja, czy dla warunku dostawy został zaznaczony parametr Incoterms określający, czy zdefiniowany warunek dostawy podlega regułom handlu międzynarodowego
 • Koszty transportu – informacja, czy dla warunku dostawy został zaznaczony parametr Oblicz koszty transportu decydujący, czy dla wybranego warunku dostawy będą naliczane koszty dodatkowe na dokumentach rozchodowych
 • Czas utworzenia – data i godzina utworzenia w systemie warunku dostawy
 • Utworzone przez – identyfikator użytkownika, który utworzył warunek dostawy
 • Godzina zmiany – data i godzina ostatniej edycji warunku dostawy
 • Zmienione przez – identyfikator użytkownika, który jako ostatni edytował warunek dostawy

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Warunki dostawy istotny jest obiekt deweloperski o typie raport: com.cisag.app.general.rpt.DeliveryTerms.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Raport: Warunki dostawy.

Przyporządkowania organizacji

Wymagane jest:

 • aktywowanie parametru Uprawnienia do treści dostępna z poziomu Konfiguracja -> Funkcja -> Ogólne. Dzięki czemu w aplikacji Warunki dostawy dostępna jest tabela Uprawnienia.
 • przypisanie partnera do organizacji (karta partnera pole Przypisane organizacje)
Uwaga
Tabela jest widoczna tylko wtedy, gdy użytkownik ma aktywne uprawnienie Wyświetl uprawnienia dla powiązanej jednostki biznesowej poprzez rolę uprawnienia.
 • nadanie uprawnienia Zmień upoważnienia, która pozwala na edycji tabeli Uprawnienia

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Raport: Warunki dostawy.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Warunki dostawy nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?