Warunki dostawy

Aplikacja Warunki dostawy umożliwia zdefiniowanie warunków dostawy towarów zgodnie z określonymi w umowie zasadami ustalonymi pomiędzy zainteresowanymi stronami. Zdefiniowane warunki dostawy możliwe są do wykorzystania:

 • w aplikacji Intrastat: Kody warunków dostawy
 • na dokumentach rozchodowych m.in. zamówieniach sprzedaży (aplikacja Zamówienia sprzedaży -> zakładka Warunki dostawy -> pole Warunki dostawy)

Konfiguracja

Schemat numeracji dla warunków dostawy możliwy jest do utworzenia w aplikacji Sekwencje numerów. Następnie można go przypisać do wybranej firmy z poziomu Konfiguracja -> Funkcje -> Podstawowe -> Sekwencje numerów -> pole Sekwencja numerów warunków dostawy, dzięki czemu podczas tworzenia nowego warunku dostawy numeracja będzie nadawana zgodnie z definicją.

Aplikacja składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Warunki dostawy

Nagłówek

W tym obszarze można wprowadzić kryteria wyszukiwania i przefiltrować listę za pomocą przycisku [Aktualizuj] oraz wprowadzić lub zduplikować istniejący wpis. W celu zdefiniowania nowego warunku dostawy należy wybrać przycisk [Dodaj] -> [Dodaj] lub [Duplikuj], aby skopiować istniejący warunek.

Nagłówek aplikacji Warunki dostawy

Dostępne pola:

 • Warunek dostawy (pole obowiązkowe) – pole pozwala na wprowadzanie trzyznakowego identyfikatora składającego się z liter/cyfr lub ich kombinacji. Jeżeli z poziomu Konfiguracja -> Funkcje -> Podstawowe -> Sekwencje numerów -> Sekwencja numerów warunków dostawy zdefiniowano schemat numeracji automatycznie zostanie nadany numer z możliwością zmiany.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – dodatkowy opis dla tworzonego warunku dostawy
 • Incoterms (International Commercial Terms) – parametr pozwala na określenie, czy zdefiniowany warunek dostawy podlega regułom handlu międzynarodowego
 • Oblicz koszty transportu – po zaznaczeniu parametru dla wybranego warunku dostawy będą naliczane koszty dodatkowe na dokumentach rozchodowych.
 • Metoda dostawy – pole z listą rozwijalną pozwalające na określenie, czy towar będzie podlegał opcji:
  • Odbiór
  • Dostawa (opcja domyślna)

Jeśli warunek dostawy jest używany nie ma możliwości modyfikacji jego identyfikatora ani metody dostawy.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym, przy pomocy przycisku [Dodaj], możliwe jest dodanie organizacji, w której będzie wykorzystywany dany warunek. Można również dokonać duplikacji istniejącego już wpisu za pomocą opcji [Duplikuj].

Obszar roboczy aplikacji Warunki dostawy

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Warunki dostawy istotna jest jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.DeliveryTerms. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas:

 • nadawania uprawnień
 • ustawiania definicji aktywności
 • importowania lub eksportowania danych

Jednostka ta jest częścią grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.general.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Warunki dostawy.

Przyporządkowania organizacji

Wymagane jest:

 • aktywowanie parametru Uprawnienia do treści dostępnego z poziomu Konfiguracja -> Funkcje -> Podstawowe. Dzięki temu w aplikacji Warunki dostawy dostępna jest tabela Uprawnienia.
 • przypisanie partnera do organizacji (karta partnera, pole Przypisana organizacja)
Uwaga
Tabela jest widoczna tylko wtedy, gdy użytkownik ma aktywne uprawnienie Wyświetl uprawnienia dla powiązanej jednostki biznesowej poprzez rolę uprawnień (aplikacja Role uprawnień).
 • nadanie uprawnienia Zmień upoważnienia, która pozwala na edycji tabeli Uprawnienia
 • nadanie uprawnień do odpowiedniej aplikacji (w tym uprawnienia do edycji i modyfikacji)

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Warunki dostawy.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Warunki dostawy nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?