Reorganizacja cen sprzedaży

Aplikacja Reorganizacja cen sprzedaży jest aplikacją działającą w tle. Ma formę okna dialogowego podzielonego na zakładki i podzakładki.

Aplikacja Reorganizacja cen sprzedaży umożliwia usunięcie wybranych składników cen sprzedaży. Wskazane składniki zostaną usunięte niezależnie od tego, czy zostały oznaczone do usunięcia, czy nie.

Rabaty i narzuty nie są usuwane, jeśli zostały użyte w jednym z dokumentów:

 • Zamówienie sprzedaży
 • Zlecenie dystrybucyjne
 • Oferta sprzedaży
 • Potwierdzenie zlecenia
 • Faktura sprzedaży
 • Faktura proforma
 • Zlecenie dostawy

Ceny nie są usuwane, jeśli zostały użyte przynajmniej w jednym z następujących dokumentów:

 • Zamówienie sprzedaży
 • Zlecenie dystrybucyjne
 • Oferta sprzedaży

Cennik nie może zostać usunięty, jeśli został przyporządkowany do listy cenników sprzedaży. Po wykonaniu zlecenia reorganizacyjnego cennik jest pusty.

Uwaga
Po reorganizacji składników cen sprzedaży wyniki uzyskane przy obliczaniu cen mogą się różnić.

Obiekty biznesowe podlegające reorganizacji

Obiekty biznesowe, których dotyczy reorganizacja:

 • Składniki ceny sprzedaży

com.cisag.app.sales.obj.PriceDefinition

 • Cennik sprzedaży

com.cisag.app.sales.obj.PriceList

 • Klasyfikacja cenników sprzedaży

com.cisag.app.sales.obj.PriceListingAssignment

Zakładka Aplikacja

W nagłówku zakładki znajdują się pola zawierające informacje o aplikacji:

 • Aplikacja w tle – wyświetla nazwę otwartej aplikacji
 • Obiekt deweloperski – wyświetla nazwę obiektu deweloperskiego dotyczącego aplikacji

  Reorganizacja cen sprzedaży: zakładka Aplikacja

Sekcja Akcja

Zakładka pozwala określić ogólne ustawienia reorganizacji, m.in. czas trwania reorganizacji lub folder docelowy eksportu. Dostępne są także pola umożliwiające zawężenie reorganizowanych składników ceny (np. do określonego klienta, cennika lub klasyfikacji).

 • Maksymalny czas działania – pole umożliwia określenie maksymalnego czasu działania po którym aplikacja zostanie zamknięta (także w sytuacji, gdy nie wszystkie dane zostały zreorganizowane). Wartość należy wybrać z rozwijanej listy.
 • Tryb eksportu – za pomocą tego pola można określić, co będzie eksportowane do archiwizacji. Dostępne opcje:
  • Nie eksportuj – reorganizowane składniki cen sprzedaży nie zostaną przeniesione do systemowego repozytorium wiedzy
  • Eksportuj wszystkie atrybuty – reorganizowane składniki cen sprzedaży zostają przeniesione do systemowego repozytorium wiedzy, do wybranego folderu

Tryb eksportu dostępny jest tylko wtedy, gdy dany filtr eksportu jest dostępny w aplikacji Eksport danych.

 • Folder docelowy (pole dostępne, jeśli w polu Tryb eksportu została wskazana wartość Eksportuj wszystkie atrybuty) – miejsce docelowe eksportu w systemowym repozytorium wiedzy
 • Filtr eksportu – filtr eksportu, który będzie stosowany do archiwizacji. Filtr eksportu można utworzyć w aplikacji Eksport danych. Pole jest dostępne, gdy obiekty biznesowe, które mają zostać zreorganizowane, można wyeksportować za pomocą aplikacji Eksport danych.
 • Cennik – cennik, którego zawartość ma zostać zreorganizowana. Po reorganizacji cennik będzie istnieć w systemie bez przypisanych cen.
 • Organizacja sprzedaży – organizacja sprzedaży, dla której mają zostać zreorganizowane składniki ceny
 • Klient – partner z rolą klienta, dla którego mają zostać zreorganizowane składniki ceny
 • Klasyfikacja cen klienta – klasyfikacja cen klienta, dla którego mają zostać zreorganizowane składniki ceny
 • Artykuł – artykuł, dla którego mają zostać zreorganizowane składniki ceny
 • Klasyfikacje cen artykułu – klasyfikacje cen artykułu, dla którego mają zostać zreorganizowane składniki ceny
 • Rodzaj składnika ceny – rodzaj składnika ceny, dla którego mają zostać zreorganizowane składniki ceny
 • Poziom cenników – widok cennika, dla którego mają zostać zreorganizowane składniki ceny. Z rozwijanej listy można wybrać wartości:
  • Artykuł
  • Klasyfikacja cen artykułu
  • Klient + Artykuł
  • Klasyfikacja cen artykułów + Klient
  • Klasyfikacja cen klienta + Artykuł
  • Klasyfikacja cen klienta + Klasyfikacja cen artykułu
  • Klient
  • Klasyfikacja cen klienta
 • Okres obowiązywania obiektu – pole zbudowane jest z dwóch części. w którym należy podać techniczny okres obowiązywania, dla którego ma zostać przeprowadzona reorganizacja. Okres ten określa, kiedy wprowadzono, zmieniono lub usunięto składnik ceny.
Przykład
Zdefiniowano cenę 01.12.2021. Następnie skorygowano ją
w dniu 05.12.2021. W dniu 01.02.2022 opatrzono ją znacznikiem usuwania. Powstały dwie wersje:

 1. Obowiązująca od 01.12.2021 do 05.12.2021
 2. Obowiązująca od 05.12.2021 do 01.02.2022

Jeśli ma zostać wykonana reorganizacja tylko pierwszej wersji, należy wskazać okres 01.12.2021 – 31.12.2021.

Uwaga
Okres obowiązywania obiektu zapisywany jest z dokładnością do milisekundy. W przykładzie zostało to pominięte w celu uproszczenia.

Usunięte będą tylko te wersje obowiązujące, które w całości znajdują się w podanym okresie czasu. Wskazany okres czasu obejmuje zawsze cały dzień.  Okres czasu podany w przykładzie obejmuje czas od 01.12.2021 00:00:00,0000 do 31.01.2021 23:59:59,9999 włącznie.

 • Okres obowiązywania ceny – pole składa się z dwóch części i umożliwia wskazanie okresu obowiązywania ceny, dla którego ma zostać wykonana reorganizacja. Okres ten określa przedmiotowy okres obowiązywania składnika ceny. Jest on widoczny w aplikacji Cenniki sprzedaży.
Przykład
Dla każdego kwartału roku 2021 wprowadzono odrębną cenę. Jeśli ma zostać dokonana reorganizacja tylko cen pierwszych dwóch kwartałów 2021 roku, to należy wskazać np. przedział czasowy 01.12.2020 – 05.07.2021.
Uwaga
Okres obowiązywania ceny zapisywany jest z dokładnością do dnia.

Usunięte będą tylko te wersje obowiązujące, które w całości znajdują się w podanym przedziale czasowym.

Uwaga
Brak określenia kryteriów reorganizacji skutkuje usunięciem wszystkich możliwych do usunięcia składników cen sprzedaży.

Czy ten artykuł był pomocny?