Rodzaje składników cen sprzedaży

Aplikacja Rodzaje składników cen sprzedaży umożliwia utworzenie rodzajów cen używanych w Cennikach sprzedaży. Pozwalają one identyfikować i rozróżniać rodzaje nadawanych rabatów, dopłat, cen i niewykazywanych różnic cenowych.

Aplikacja pozwala określić sposób działania rodzajów składników cen używanych w cennikach sprzedaży podczas określania cen dla artykułów, rabatów dla klientów czy dopłat do artykułów należących do konkretnej klasyfikacji. Umożliwia ona między innymi:

 • zdefiniowanie typu rabatu, dopłaty, ceny lub niewykazywanej różnicy cenowej
 • określenie, czy dany składnik ceny ma zastosowanie dla wszystkich pozycji zamówienia, dla jednej pozycji, wyłącznie dla nagłówka czy dla nagłówka i pozycji
 • utworzenie składnika ceny zależnego od ilości opakowań

Aplikacja składa się ze standardowego paska przycisków oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Rodzaje składników cen sprzedaży

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji dostępne są pola/parametry pozwalające na utworzenie nowego składnika cen sprzedaży lub edycję istniejącego:

 • Rodzaj (pole obowiązkowe) – identyfikator rodzaju składnika ceny sprzedaży. Może składać się maksymalnie z 15 znaków: liter, cyfr, wybranych znaków specjalnych lub ich kombinacji.

Pole podlega edycji do momentu zapisania zmian.

 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – nazwa składnika ceny sprzedaży
 • Typ – za pomocą rozwijanej listy należy wskazać typ rodzaju składnika ceny sprzedaży. Dostępne opcje:
  • Cena – podstawowa cena, do której odnoszą się rabaty i dopłaty
Uwaga
Dla tego typu składnika ceny nieaktywne są pola/parametry: Zastosowanie (wartość domyślna: Pozycja), Poziom odniesienia (wartość domyślna: 0), Klasyfikacja kont, Zależny od ilości opakowań (wartość domyślna: Nie), Prowizje (domyślnie aktywne), Bonus (domyślnie aktywne), Użyj składnika ceny tylko jeden raz (domyślnie nieaktywne).
  • Dopłata – dopłata odnosząca się do ceny podstawowej. Dostępność pól/parametrów w aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży zależna jest od wartości wybranej w polu Zastosowanie.
  • Rabat – rabat odnoszący się do ceny podstawowej. Dostępność pól/parametrów w aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży zależna jest od wartości wybranej w polu Zastosowanie.
  • Niewykazywana różnica cenowa – typ składnika ceny działający wyłącznie dla pozycji zamówień. Pozwala ustalić kwotę, która zostanie odjęta od ceny pozycji zamówienia, a ostateczna cena zostanie wyświetlona na zamówieniu sprzedaży jako kwota standardowa (system nie wyświetli ceny początkowej artykułu). Niewykazywana różnica cenowa nie zostanie też uwzględniona przy tej pozycji zamówienia na zamówieniu sprzedaży na zakładce Ceny.
Przykład
W cenniku sprzedaży, który został przypisany do listy cenników sprzedaży używanej przez partnera KOWALSKI_JAN (lista została przypisana w aplikacji Partnerzy -> widok Klient), zdefiniowano dwa składniki ceny dla artykułu ROWER:

 • o typie Cena w wysokości 100 PLN za sztukę
 • o typie Niewykazywana różnica cenowa w wysokości 50 PLN od dwóch sztuk artykułu

W sytuacji, gdy partner KOWALSKI_JAN zostanie dodany do zamówienia sprzedaży jako Zamawiający, przypisana do niego lista cenników sprzedaży zostanie pobrana na zakładkę Warunki faktury w nagłówku aplikacji i tym samym zastosowanie będą miały składniki cen zdefiniowane w zawartych w niej cennikach.

Po dodaniu do zamówienia dwóch sztuk artykułu ROWER jako cena podstawowa artykułu zostanie wyświetlona cena 50 PLN (mimo, że podstawowa cena artykułu ROWER wynosi 100PLN). Na zamówieniu została uwzględniona niewykazywana różnica cenowa i system ignoruje pierwotną cenę artykułu: kwota po uwzględnieniu różnicy cenowej jest traktowana jako cena podstawowa.

Uwaga
Dla tego typu składnika ceny nieaktywne są pola/parametry: Zastosowanie (wartość domyślna: Pozycja), Poziom odniesienia (wartość domyślna: 0), Klasyfikacja kont, Zależny od ilości opakowań (wartość domyślna: Nie), Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia (domyślnie nieaktywne), Nie stosuj rabatów na wszystkie pozycje (domyślnie nieaktywne), Skonto (domyślnie aktywne) Prowizje (domyślnie aktywne), Bonus (domyślnie aktywne), Użyj składnika ceny tylko jeden raz (domyślnie nieaktywne).
Uwaga
Źródło ceny zależy również od ustawienia w aplikacji Konfiguracja → funkcja Sprzedaż → funkcja Ceny → pole Zastosowanie partnera.
 • Zastosowanie (pole edytowalne dla typów Dopłata i Rabat. W przypadku pozostałych typów przyjmuje wartość Pozycja bez możliwości zmiany) – pozwala określić, dla jakich elementów np. zamówienia odnosi się rodzaj składnika ceny. Dostępne wartości:
  • Nagłówek i pozycje – rabaty i dopłaty można wykorzystać zarówno w nagłówku dokumentu tylko jeśli wartość w polu Poziom odniesienia wynosi 0. Możliwe jest również ich zastosowanie w poszczególnych pozycjach. Składnik ceny będzie miał zastosowanie w zależności od widoku w jakim został utworzony oraz pozycji znajdujących się na zamówieniu sprzedaży:
   • jeśli został utworzony w widoku Artykuł, składnik ceny ma zastosowanie wyłącznie dla artykułu, dla którego został zdefiniowany
Przykład
W widoku Artykuł aplikacji Cenniki sprzedaży do artykułu SŁUCHAWKI został zdefiniowany rabat w wysokości 50%. Na zamówieniu sprzedaży, które używa listy cenników z cennikiem zawierającym artykuł SŁUCHAWKI, po dodaniu tego artykułu jako nowa pozycja, rabat zostanie naliczony automatycznie.
   • jeśli został utworzony w widoku Klasyfikacja cen artykułu, składnik ceny ma zastosowanie jako rabat/dopłata dla wszystkich pozycji o danej lub podrzędnej klasyfikacji. Rabat/dopłata nie dotyczą pozycji przyporządkowanych do innych klasyfikacji.
Przykład
W widoku Klasyfikacja cen artykułu w aplikacji Cenniki sprzedaży został zdefiniowany rabat dla klasyfikacji ceny artykułu 100 w wysokości 10%. Na zamówieniu sprzedaży, które używa listy cenników z cennikiem zawierającym ceny zdefiniowane dla artykułów z klasyfikacją 100, rabat zostanie naliczony dla każdego artykułu, który (w aplikacji Artykuły – widok Sprzedaż) ma przyporządkowaną klasyfikację cen 100 lub do niej podrzędną. Rabat nie zostanie naliczony na artykuły, które zostały przyporządkowane do innej klasyfikacji.
   • jeśli został utworzony w widoku Klient + Artykuł składnik ceny będzie miał zastosowanie wyłącznie dla konkretnego klienta i konkretnego artykułu jako rabat/dopłata dla pozycji. Nie zadziała on dla innego artykułu dodanego dla tego klienta, ani jeśli dla konkretnego artykułu na zamówieniu klient zostanie zmieniony na innego.
Przykład
W widoku Klient + Artykuł w aplikacji Cenniki sprzedaży został zdefiniowany rabat 20 PLN dla klienta 10010 i artykułu KAWA. Na zamówieniu sprzedaży, które używa listy cenników z cennikiem zawierającym rabat dla tego konkretnego artykułu i klienta, rabat zostanie naliczony na konkretny artykuł (KAWA) tylko w sytuacji, gdy w polu Zamawiający zostanie wskazany klient 10010. Jeśli na zamówieniu dla tego klienta zostanie wskazany inny artykuł, rabat nie zostanie naliczony. Nie zostanie uwzględniony także, jeśli na zamówienie został dodany artykuł KAWA, ale zamawiający nie jest klientem 10010.
   • jeśli został utworzony w widoku Klasyfikacja cen artykułów + Klient rabat/dopłata będą miały zastosowanie wyłącznie dla kombinacji: konkretny klient + konkretny artykuł przyporządkowany do odpowiedniej lub podrzędnej klasyfikacji. W sytuacji, jeśli na zamówieniu znajdzie się więcej artykułów przyporządkowanych do konkretnej klasyfikacji, a jako Zamawiający wybrany został właściwy klient, składnik ceny może mieć zastosowanie do wielu pozycji.
Przykład
W widoku Klasyfikacja cen artykułów + Klient w aplikacji Cenniki sprzedaży została zdefiniowana dopłata w wysokości 10% dla artykułów przyporządkowanych do klasyfikacji 001 (w aplikacji Artykuły, w widoku Sprzedaż) w odniesieniu do klienta 10020. Na zamówieniu sprzedaży, które używa listy cenników z wymienionymi ustawieniami dopłata zostanie naliczona dla wszystkich pozycji z klasyfikacją 001 oraz podrzędną do niej, dodanych na listę, jeśli w polu Zamawiający zostanie dodany klient 10020. W przypadku, gdy zostanie wybrany jakikolwiek inny klient lub zostanie użyty artykuł z inną klasyfikacją, dopłata nie zostanie naliczona.
   • jeśli został utworzony w widoku Klasyfikacja cen klienta + Artykuł składnik ceny będzie miał zastosowanie do pozycji, czyli konkretnego artykułu w sytuacji, jeśli na zamówieniu sprzedaży zamawiającym będzie klient przyporządkowany do odpowiedniej klasyfikacji lub klasyfikacji do niej podrzędnej, dla której rabat/dopłata zostały zdefiniowane w aplikacji Cenniki sprzedaży. Składnik ceny nie będzie miał zastosowania, jeśli zostanie użyty klient bez przyporządkowania do konkretnej klasyfikacji lub inny artykuł.
Przykład
W widoku Klasyfikacja cen klienta + Artykuł w aplikacji Cenniki sprzedaży została zdefiniowana dopłata o wartości 10 PLN dla artykułu ŚWIECZNIK dla wszystkich klientów, dla których w widoku Klient w aplikacji Partnerzy została przyporządkowana klasyfikacja cen klienta 232. Na zamówieniu sprzedaży, które używa listy cenników z tymi ustawieniami dopłata 10 PLN zostanie użyta dla każdego klienta z klasyfikacją cen 232 lub do niej podrzędną, który zakupi artykuł ŚWIECZNIK. Dopłata zostanie naliczona wyłącznie dla tego jednego artykułu.
   • jeśli został utworzony w widoku Klasyfikacja cen klienta + Klasyfikacja cen artykułu składnik ceny może zostać użyty do wielu pozycji zamówienia, jeśli w polu Zamawiający (aplikacja Zamówienia sprzedaży) został wskazany klient z odpowiednią klasyfikacją (zdefiniowaną w Cenniku sprzedaży) oraz artykuł z odpowiednią klasyfikacją (dla której obowiązuje dopłata/rabat).
Przykład
W widoku Klasyfikacja cen klienta + Klasyfikacja cen artykułu została zdefiniowana cena 59.90 PLN dla wszystkich artykułów z klasyfikacją 232 (przypisaną w aplikacji Artykuły w widoku Sprzedaż) i dla klientów z klasyfikacją VIP (przypisaną w aplikacji Partnerzy w widoku Klient). Na zamówieniu sprzedaży, które używa listy cenników z tymi ustawieniami cena ma zastosowanie dla zamawiającego przypisanego do klasyfikacji VIP i wszystkich pozycji z klasyfikacją 232. Jeśli na zamówieniu w polu Zamawiający zostanie dodany klient z inną klasyfikacją, zdefiniowana cena nie zostanie naliczona.
   • jeśli został utworzony w widoku Klient, składnik ceny ma zastosowanie jako rabat/dopłata nagłówka, jeśli jako zamawiający w aplikacji Zamówienia sprzedaży został wskazany konkretny klient, dla którego w cenniku sprzedaży został nadany specjalny rabat/dopłata
Przykład
W widoku Klient został zdefiniowany rabat w wysokości 5% dla klienta 58. Na zamówieniu sprzedaży, które używa listy cenników z tymi ustawieniami rabat będzie obowiązywał, jeśli zamawiającym jest klient 58 i będzie pełnił rolę rabatu nagłówka (czyli dla wszystkich pozycji zamówienia). Zmiana klienta skutkuje nieuwzględnieniem rabatu.
   • jeśli został utworzony w widoku Klasyfikacja cen klienta, składnik ceny ma zastosowanie jako rabat/dopłata nagłówka, o ile zamawiającym (w aplikacji Zamówienia sprzedaży) jest klient przyporządkowany do tej samej lub niższej klasyfikacji, dla której został zdefiniowany składnik ceny sprzedaży
Przykład
W widoku Klasyfikacja cen klienta, dla klasyfikacji 50 został zdefiniowany rabat w wysokości 8%. Na zamówieniu sprzedaży, które używa listy cenników z tymi ustawieniami rabat zostanie uwzględniony dla każdego zamawiającego, który w aplikacji Partnerzy, w widoku Klient ma przypisaną klasyfikację cen klienta 50.
 • Nagłówek – rabaty i dopłaty można stosować tylko na poziomie nagłówka dokumentu, czyli dla wszystkich pozycji
Uwaga
Zastosowanie Nagłówek jest dostępne wyłącznie w widokach Klient oraz Klasyfikacja cen klienta w aplikacji Cenniki sprzedaży.
 • Pozycja – rabat/dopłata uwzględniane są dla pozycji zamówienia
 • Wszystkie pozycje – rodzaj składnika ceny może być użyty na zamówieniu sprzedaży jako dodatkowy rabat/dopłata stosowany do pozycji spełniających kryteria zdefiniowane w cenniku sprzedaży, np. o konkretnej klasyfikacji cen artykułu wraz z klasyfikacjami podrzędnymi.
Uwaga
Zastosowanie Wszystkie pozycje jest dostępne wyłącznie w widokach Klasyfikacja cen artykułu, Klasyfikacja cen artykułu + Klient oraz Klasyfikacja cen klienta + Klasyfikacja cen artykułu.
Uwaga
.Zastosowanie nie może zostać zmienione, jeśli dany rodzaj składnika cen sprzedaży został użyty na dokumencie (np. zamówieniu sprzedaży).
 • Klasyfikacja – pozwala przyporządkować dany rodzaj składnika cen sprzedaży do klasyfikacji rodzajów składników cen sprzedaży, zdefiniowanej w aplikacji Klasyfikacje
 • Poziom odniesienia (nieaktywne dla zastosowania Wszystkie pozycje) – określa kolejność, w jakiej składniki ceny sprzedaży mają być brane pod uwagę podczas wyliczania ceny sprzedaży w sytuacji, jeśli istnieje więcej obowiązujących składników cen. Im niższy numer poziomu odniesienia, tym wcześniej składnik ceny zostanie wzięty pod uwagę podczas wyliczania ceny. Domyślną wartością jest 0 i jest to najwyższy poziom odniesienia (składnik zostanie użyty do wyliczenia jako pierwszy).
Przykład
Cena regularna artykułu KAWA ARABICA wynosi 50 PLN.

W cenniku sprzedaży, w którym określono cenę podstawową (z użyciem rodzaju składnika typu Cena) dodano także dwa rabaty (z użyciem rodzaju składnika ceny Rabat):

 • rabat specjalny w wysokości 10% (od 1 sztuki) z poziomem odniesienia 1
 • rabat lojalnościowy w wysokości 10% (od 1 sztuki) z poziomem odniesienia 2

Przykładowa konfiguracja rabatów

Cena wyliczana będzie następująco:

 1. Wyliczenie 10% rabatu z 50 PLN = 45 PLN
 2. Wyliczenie 10% rabatu z 45 = 40,5 PLN

W sytuacji, gdy oba rabaty (specjalny i lojalnościowy) miały ten sam poziom odniesienia, czyli 1, cena wyliczana poprzez zsumowanie rabatu:

 1. Wyliczenie 20% rabatu z 50 PLN = 40 PLN

Uwaga
Należy pamiętać, by dla rodzaju składnika ceny z wyższym priorytetem (niższym poziomem odniesienia) zaznaczyć parametr Podlega rabatom, inaczej rodzaj składnika ceny z niższym priorytetem nie zostanie uwzględniony podczas wyliczania ceny sprzedaży.

 • Klasyfikacja kont (pole aktywne dla rabatów i dopłat) – pole pozwala na przypisanie składnika ceny do klasyfikacji kont artykułów, zdefiniowanej w aplikacji Klasyfikacje. Umożliwia to między innymi dziedziczenie z klasyfikacji ustawień dotyczących pochodzenia konta w . Dodatkowo, na podstawie tych ustawień, można dokonywać przyporządkowania kont oraz korzystać z nich do dowolnych analiz lub zapytań. W przypadku typów składników cen Cena oraz Niewykazywana różnica cenowa obowiązują zasady przyporządkowania kont zdefiniowane w aplikacji Artykuły -> widok Rachunkowość w polach Klasyfikacja konta kosztowego, Klasyfikacja konta przychodów oraz Klasyfikacja konta zapasów.
 • Zależny od ilości opakowania (pole aktywne dla zastosowania Pozycja dla dopłat i rabatów) – pozwala określić w jaki sposób ma być naliczany składnik ceny w zależności od stanu użytych jednostek opakowania (tzn. w zależności od ilości opakowań). Rabaty i dopłaty zależne od ilości opakowań w aplikacji Cenniki sprzedaży muszą być określone jako kwota. Poziom odniesienia nie ma zastosowania przy uwzględnianiu składników ceny w zależności od ilości opakowań. Dostępne opcje:
  • Nie – rabat/ dopłata są nadawane niezależnie od ilości opakowań na pozycję zamówienia
  • W przypadku pełnej jednostki opakowania – w przypadku tej opcji dla danego składnika ceny należy zaznaczyć parametr Rabaty nagłówka, inaczej użycie składnika ceny na dokumencie będzie niemożliwe. Wybranie opcji skutkuje nadaniem jednorazowego rabatu na każdą pozycję zamówienia (nie jednostkę), niezależnie od ilości jednostek (sztuk, kartonów), które się na niej składają.
Przykład
W aplikacji Cenniki sprzedaży zdefiniowano rabat 20PLN na artykuł KREM DO RĄK (w odniesieniu do ceny podstawowej – 100PLN za karton tego artykułu). Użyto składnika ceny z ustawieniem Zależny od ilości opakowań – W przypadku pełnej jednostki opakowania.  Jeśli na zamówienie dodano 1 karton artykułu KREM DO RĄK w cenie 100 PLN za karton, zostanie naliczony rabat w wysokości 20PLN na całą jednostkę opakowania, czyli cena jednego artykułu wyniesie 8 PLN.
  • W przypadku naruszonej jednostki opakowania – pozwala naliczyć dopłatę w przypadku zakupu niepełnej jednostki opakowania
  • Na pełną jednostkę opakowania – wybranie opcji skutkuje nadaniem rabatu na każdą pełną sztukę jednostki pakowania w pozycji zamówienia. W przypadku tej opcji dla danego składnika ceny należy zaznaczyć parametr Rabaty nagłówka, inaczej użycie składnika ceny na dokumencie będzie niemożliwe.
Przykład
W aplikacji Cenniki sprzedaży zdefiniowano rabat 5 PLN na artykuł KREM DO RĄK (w odniesieniu do ceny podstawowej – 100PLN za karton tego artykułu). Użyto składnika ceny z ustawieniem Zależny od ilości opakowań – Na pełną jednostkę opakowania.  Jeśli na zamówienie dodano 35 sztuk artykułu KREM DO RĄK w cenie 10 PLN za sztukę, zostanie naliczony rabat w wysokości 15 PLN na wszystkie sztuki pozycji, które w przeliczeniu stanowią pełne opakowanie (karton). Czyli finalna cena zamówionych pozycji będzie równa 235 PLN.

Ustawienie podlega edycji do momentu użycia rodzaju składnika ceny na dokumencie (np. na zamówieniu sprzedaży).

 • Podlega rabatom – parametr umożliwia uwzględnienie kolejnych rabatów z niższym priorytetem (wyższym poziomem odniesienia) nadanych dla składnika cen sprzedaży w sytuacji, gdy dla jednego składnika ceny nadano kilka rabatów z różnym poziomem odniesienia. Jeśli dla rabatów nadano ten sam poziom odniesienia to niezależnie od ustawienia parametru oba zostaną uwzględnione w wyliczeniu ceny. Wpływa również na rabaty dla pojedynczych artykułów oraz zniżki nagłówka ze skalą 0.
Przykład
Dla artykułu KUBEK nadano dwa rabaty – 10% z poziomem odniesienia 1 i 20% z poziomem odniesienia 2. Jeśli dla składnika ceny z rabatem 10% nie zostanie zaznaczony parametr Podlega rabatom, drugi rabat nie zostanie uwzględniony na dokumencie. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, dla artykułu KUBEK zostaną uwzględnione oba rabaty.
 • Rabaty nagłówka (parametr edytowalny dla zastosowań Nagłówek i pozycje oraz Pozycja. W przypadku pozostałych zastosowań jest aktywny bez możliwości edycji) – za pomocą parametru można określić, czy podczas ustalania cen będą brane pod uwagę tego rodzaju składniki ceny z zastosowaniem Nagłówek lub Nagłówek i pozycje, będące warunkami nagłówka zamówienia.

Ustawienie parametru nie ma wpływu na składniki cen typu Dopłata, można je edytować do momentu użycia rodzaju składnika ceny sprzedaży na dokumencie.

 • Podlega dopłatom – parametr umożliwia uwzględnienie kolejnych dopłat z niższym priorytetem (wyższym poziomem odniesienia) nadanych dla składnika cen sprzedaży w sytuacji, gdy dla jednego składnika ceny nadano kilka dopłat z różnym poziomem odniesienia. Jeśli dopłaty posiadają ten sam poziom odniesienia, niezależnie od ustawienia parametru obie zostaną uwzględnione w wyliczeniu ceny.
Przykład
Dla artykułu LODÓWKA nadano dwie dopłaty za transport: 5% z poziomem odniesienia 0 i 20% z poziomem odniesienia 3. Jeśli dla rabatu 5% nie zostanie zaznaczony parametr Podlega dopłatom, druga dopłata nie zostanie uwzględniona na dokumencie. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, dla artykułu LODÓWKA zostaną uwzględnione obie dopłaty.
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia (parametr aktywny dla typu Cena) – zaznaczenie parametru skutkuje nieuwzględnieniem rabatów definiowanych dla nagłówka na dokumencie zamówienia sprzedaży
 • Nie stosuj rabatów na wszystkie pozycje (parametr aktywny dla typu Cena) – zaznaczenie parametru skutkuje nieuwzględnieniem rabatu dotyczącego wszystkich pozycji na dokumencie zamówienia sprzedaży, jeśli został nadany np. dla klasyfikacji cen artykułów
 • Skonto – parametr umożliwia wpływ na kwotę pozycji dokumentu, kwalifikującej się do udzielenia skonta. Jeżeli dla dowolnej pozycji dokumentu zostanie znaleziony rodzaj składnika ceny sprzedaży typu Cena, dla którego nie został aktywowany parametr Skonto, cała pozycja nie jest uwzględniana w wyliczeniu kwoty kwalifikującej się do skonta. W przypadku rodzaju składnika ceny sprzedaży o typie Rabat lub Dopłata za pomocą parametru można określić, czy ma zostać uwzględniony odpowiedni rabat lub dopłata w kwocie kwalifikującej się do skonta. Rodzaj składnika ceny sprzedaży o typie Niewykazywana różnica cenowa zawsze wpływa na kwotę kwalifikującą się do skonta, jeżeli kwota kwalifikuje się do skonta.
 • Prowizje (parametr nieedytowalny dla typów Cena i Niewykazywana różnica cenowa) – za pomocą parametru można określić, czy system ma uwzględniać umowę prowizji, która jest podpisana z klientem. Umowy prowizji definiowane są w aplikacji Umowy prowizyjne. Dotyczy to typów Rabat oraz Dopłata.
 • Bonus (parametr nieedytowalny dla typów Cena i Niewykazywana różnica cenowa) – za pomocą parametru można określić, czy system ma uwzględniać umowę premiową, która jest podpisana z klientem. Umowy premiowe definiowane są w aplikacji Umowy premiowe sprzedaży. Dotyczy to typów Rabat oraz Dopłata.
 • Użyj składnika ceny tylko jeden raz (parametr nieedytowalny dla typów Cena i Niewykazywana różnica cenowa) ­– za pomocą parametru można określić, czy dopłaty i rabaty będą uwzględniane podczas ustalania ceny raz czy wiele razy. W przypadku zaznaczonego parametru, tego rodzaju składniki ceny będą brane pod uwagę tylko raz w nagłówku i raz w pozycji dokumentu, nawet jeśli podczas kalkulacji obowiązuje kilka składników ceny.

Konfiguracja

Aplikacja Rodzaje składników cen sprzedaży nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży istotna jest następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.sales.obj.PriceDiscountType należąca do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.sales.Master1Data. Używana jest ona między innymi do:

 • przypisania uprawnień
 • ustawienia definicji aktywności
 • importu i eksportu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień oraz poprzez przypisanie organizacji. Opis uprawnień znajduję się w artykule Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży nie istnieją żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowania organizacji

Jeżeli w aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Podstawowe aktywowana została funkcja Uprawnienia do treści, to użytkownik ma dostęp do aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera jest on przypisany do organizacji, która jest przyporządkowana co najmniej do jednej z następujących struktur organizacyjnych:

 • Sprzedaż

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży nie są dostępne żadne specjalne funkcje.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje składników cen sprzedaży nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?