Reorganizacja zakresów numerycznych pól zdefiniowanych przez użytkownika

Aplikacja w tle Reorganizacja zakresów numerycznych list umożliwia reorganizację zakresów wartości pól zdefiniowanych przez użytkownika.

Aplikacja wyświetla okno dialogowe, standardowe dla aplikacji w tle, które składa się z zakładek Aplikacja oraz Ustawienia, podzielonych na sekcje i kolejne zakładki.

Warunkiem wstępnym reorganizacji zakresów numerycznych list jest brak użytkowników dla reorganizowanego zakresu wartości, które są definiowane dla innych pól utworzonych przez użytkownika. Jeśli warunek jest spełniony, zakres wartości oznaczony znacznikiem usuwania zostanie usunięty z bazy danych.

Zakładka Aplikacja

Reorganizacja zakresów numerycznych pól zdefiniowanych przez użytkownika: zakładka Aplikacja

W nagłówku zakładki znajdują się pola zawierające informacje o aplikacji:

 • Aplikacja w tle – wyświetla nazwę otwartej aplikacji
 • Obiekt deweloperski – wyświetla nazwę obiektu deweloperskiego dotyczącego aplikacji

Zakładka Akcja

Na zakładce dostępne jest pole:

 • Maksymalny czas działania – pozwala na zdefiniowanie maksymalnego czasu działania zadania w tle po którym aplikacja zostanie zamknięta

Zakładka Ustawienia

Reorganizacja zakresów numerycznych pól zdefiniowanych przez użytkownika: zakładka Ustawienia

Zakładka zawiera ustawienia dotyczące przetwarzania aplikacji w tle:

 • Zlecenie przetwarzania – nazwa zlecenia przetwarzania. Pole można uzupełnić ręcznie lub pozostawić pustą wartość. Dzięki tej nazwie będzie możliwe odszukanie danego zlecenia w aplikacji Zlecenia przetwarzania.
 • Użytkownik – identyfikator użytkownika, który zleca działanie w tle. Pole wypełnione automatycznie danymi zalogowanego użytkownika. Dane można zmienić ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] po prawej stronie wiersza.
 • Baza danych OLTP – baza danych OLTP, do której użytkownik jest zalogowany. Pole można edytować za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Język zawartości – pobierany z ustawień język zawartości bazy danych OLTP, na której wykonywane są procesy w tle. Pole ma automatycznie ustawioną wartość, którą można zmienić, wybierając nowy język na liście pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Kolejka przetwarzania (pole obowiązkowe) – kolejka, według której zaplanowane w systemie zadania zostaną przetworzone. Przetwarzanie nowego pliku zacznie się, gdy poprzedni plik w kolejce zostanie przetworzony. Wartość w tym polu należy wprowadzić ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
Wskazówka
Kolejki przetwarzania definiuje się w aplikacji Panel System. Aby utworzyć nową kolejkę, należy wybrać opcję Kolejka przetwarzania w polu Typ.
 • Serwer aplikacji – serwer, na którym ma zostać wykonane działanie w tle. Można go wybrać za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Start – z rozwijanej listy należy wybrać wartość określającą czas rozpoczęcia reorganizacji. Dostępne wartości:
  • Przenieś do kolejki (wartość domyślna) – zlecenie zostaje dodane do kolejki wykonywanych działań
  • Podczas ponownego uruchamiania serwera aplikacji – zlecenie zostaje wykonane po ponownym uruchomieniu serwera
  • Aktywacja czasowa: zewnętrznie umożliwia sterowanie czasem działania aplikacji w tle z poziomu systemu operacyjnego
  • Aktywacja czasowa: jednorazowo – umożliwia jednorazowe zdefiniowanie czasu zlecenia za pomocą pól Początek oraz Maksymalny czas trwania
  • Aktywacja czasowa: seryjnie – wybranie tej opcji pozwala utworzyć wzór częstotliwości uruchamiania aplikacji w tle i wyświetla dodatkowe pola:
   • Błąd serii – odpowiada za wyświetlanie komunikatów w przypadku, kiedy zlecenie działania zakończy się niepowodzeniem lub napotka problem
   • Początek – czas rozpoczęcia działania w tle (data i godzina)
   • Maksymalny czas trwania – pozwala określić maksymalny czas na wykonanie działania
   • Powiadomienie po przekroczeniu czasu – prezentuje komunikat w sytuacji, gdy czas określony dla działania w tle zostanie przekroczony
   • Wzór seryjny – pozwala zdefiniować szablon dla działań w tle

    Wzór seryjny
   • Koniec – pozwala określić czasu zakończenia działania w tle
 • Powiadomienie – rozwijana lista pozwalająca wybrać czy, w jaki sposób i w jakiej sytuacji mają zostać wyświetlane powiadomienia o stanie reorganizacji. Dostępne opcje:
  • Nie
  • Przez dialog
  • Przez dialog, tylko w przypadku błędów
  • Przez obieg pracy
  • Przez obieg pracy, tylko w przypadku błędów
 • Udostępnij natychmiast (parametr dostępny i domyślnie zaznaczony, jeśli w polu Start zostały wskazane wartości Przenieś do kolejki lub Podczas ponownego uruchamiania serwera aplikacji) – parametr powoduje natychmiastowe rozpoczęcie reorganizacji. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, należy zwolnić zlecenie przetwarzania za pomocą aplikacji Zlecenie przetwarzania, inaczej proces nie będzie kontynuowany.

Aby uruchomić reorganizację zakresów numerycznych list należy, po zdefiniowaniu ustawień przetwarzania, wybrać przycisk [W tle].

Czy ten artykuł był pomocny?