Rodzaje pól

W systemie użytkownik posiada możliwość zdefiniowania własnych pól. Tworzenie innych pól jest dostępne w:

Rodzaje pól mogą zostać utworzone przez użytkownika w powyżej wymienionych aplikacjach w oknie dialogowym Nowe oraz zostać zdefiniowane wcześniej w aplikacji Rodzaje pól.

Rodzaje pól mogą być wykorzystywane przez użytkownika w razie potrzeb:

 • w raportach i dokumentach raportowych poprzez sterownik ODBC
 • w wyszukiwaniach adaptacyjnych
 • jako pola wyboru w aplikacjach typu Lista dla wyszukiwania.

Pola zdefiniowane przez użytkownika posiadają kategorię pola. Każde pole zdefiniowane przez użytkownika musi być określone we właściwościach podczas tworzenia. Właściwości zależą od kategorii pola.

Dodawanie rodzaju pól z poziomu aplikacji, w których występują zostało szczegółowo opisane w artykule Pola definiowane przez użytkownika.

Uwaga
Rodzaj pola można usunąć tylko w przypadku, gdy nie jest wykorzystywany w innych aplikacjach.

Aplikacja Rodzaje pól

Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – który umożliwia zdefiniowanie podstawowych właściwości tworzonego pola
 • Obszaru roboczego – którego zawartość zmienia się w zależności od wartości wybranej w polu Typ
Aplikacja Rodzaje pól

Nagłówek

Na pasku narzędzi nagłówka znajdują się standardowe przyciski. W nagłówku dostępne są poniższe pola:

 • Rodzaj pola – umożliwia zdefiniowanie identyfikatora dla rodzaju pola
 • Oznaczenie – umożliwia dodanie nazwy dla rodzaju pola
 • Typ – pozwala na wybranie z listy wybranie typu definiowanego rodzaju pola. Dostępne są poniższe wartości:
  • Tekst
  • Adres e-mail
  • Uniform Resource Locator (URL)
  • Data
  • Data i godzina
  • Klasyfikacja
  • Kwota
  • Cena
  • Kwota w walucie wewnętrznej
  • Cena w walucie wewnętrznej
  • Dziesiętny
  • Ilość
  • Pole wyboru
  • Jednostka biznesowa
  • Długi tekst

Szczegółowy opis typów pól został przedstawiony w rozdziale Obszar roboczy artykułu.

 • Opis – umożliwia zdefiniowanie opisu dla tworzonego rodzaju pola
 • Lista wartości – parametr, jeżeli jest aktywny umożliwia zdefiniowanie wielu wartości dla tworzonego rodzaju pola. Wartości są definiowane przy pomocy przycisku [Pokaż dodatkowe dane/Zmień dane] udostępnionego przy polu Wartość domyślna.
 • Wartość domyślna – umożliwia wprowadzenie wartości domyślnej dla tworzonego rodzaju pola. W przypadku definiowania pola z aktywnym parametrem Lista wartości, pierwsza wartość wpisana w tabeli okna dialogowego Lista wartości jest wartością domyślną. Okno dialogowe Lista wartości otwiera się po użyciu przycisku [Pokaż dodatkowe dane/Zmień dane].

Obszar roboczy – pole typu Tekst

Typ pola Tekst jest używany zazwyczaj w przypadku potrzeby zdefiniowania dowolnych danych bez ograniczeń oraz szablonów. W obszarze roboczym jest dostępne pole Maksymalna długość, które umożliwia ograniczenie ilości wprowadzanych znaków. Wartość domyślna to 25 znaków.

Obszar roboczy – pole typu Adres e-mail

Typ pola Adres e-mail umożliwia zdefiniowanie dowolnego adresu e-mail jako wartości. W obszarze roboczym jest dostępne pole Maksymalna długość, które umożliwia ograniczenie ilości wprowadzanych znaków. Wartość domyślna to 25 znaków.

Obszar roboczy – pole typu Uniform Resource Locator (URL)

Typ pola Uniform Resource Locator (URL) umożliwia zdefiniowanie dowolnego adresu WWW jako wartości. Użytkownik może przejść do strony po kliknięciu bezpośrednio w pole. W obszarze roboczym jest dostępne pole Maksymalna długość, które umożliwia ograniczenie ilości wprowadzanych znaków. Wartość domyślna to 25 znaków.

Obszar roboczy – pole typu Data

Typ pola Data umożliwia określenie punktów w czasie, które mogą stanowić ewentualne ograniczenia. W obszarze roboczym dostępne są tabele umożliwiające ograniczenie wprowadzanych wartości:

 • Dzień tygodnia – tabela umożliwia wybranie dni tygodnia, do których zostanie ograniczony zakres wyboru dat, w zdefiniowanym rodzaju pola. Do tabeli jest możliwe wprowadzenie kilku wartości. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Dzień tygodnia.
  Przykład
  Użytkownik w zdefiniowanym polu o typie Data wybiera wartość 02.06.2022 (czwartek). W definicji rodzaju pola w tabeli Dzień tygodnia jest dodana wartość Czwartek. W tym przypadku system zablokuje możliwość wyboru daty 02.06.2022 i przy zapisie danych zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
 • Rodzaje dni – tabela umożliwia wybranie rodzaju dni, do których zostanie ograniczony zakres wyboru dat, w zdefiniowanym rodzaju pola. Rodzaje dni są definiowanie w aplikacji Rodzaje dni kalendarza firmowego. Do tabeli jest możliwe wprowadzenie kilku wartości oraz wprowadzenie kilku wartości jednocześnie przy użyciu przycisku [Wyszukaj i dodaj wiele rodzajów dnia]. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Rodzaje dni.
 • Zakres czasu – tabela umożliwia zdefiniowanie zakresów czasu, do których zostanie ograniczony zakres wyboru dat w zdefiniowanym rodzaju pola. Do tabeli jest możliwe wprowadzenie kilku wartości. W celu wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Zakres czasu.
  Przykład
  Użytkownik w zdefiniowanym polu o typie Data wybiera wartość 02.06.2022 (czwartek). W definicji rodzaju pola w tabeli Zakres czasu jest dodana wartość od 03.06.20202 do 08.06.2022. W tym przypadku system zablokuje możliwość wyboru daty 02.06.2022 i przy zapisie danych zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Obszar roboczy – pole typu Data i godzina

Typ pola Data i godzina umożliwia określenie punktów w czasie z dokładnością co do godziny, które mogą stanowić ewentualne ograniczenia. W obszarze roboczym dostępne są tabele umożliwiające ograniczenie wprowadzanych wartości:

 • Dzień tygodnia – tabela umożliwia wybranie dni tygodnia, do których zostanie ograniczony zakres wyboru dat, w zdefiniowanym rodzaju pola. Do tabeli jest możliwe wprowadzenie kilku wartości. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Dzień tygodnia.
  Przykład
  Użytkownik w zdefiniowanym polu o typie Data wybiera wartość 02.06.2022 (czwartek). W definicji rodzaju pola w tabeli Dzień tygodnia jest dodana wartość Czwartek. W tym przypadku system zablokuje możliwość wyboru daty 02.06.2022 i przy zapisie danych zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
 • Rodzaje dni – tabela umożliwia wybranie rodzaju dni, do których zostanie ograniczony zakres wyboru dat, w zdefiniowanym rodzaju pola. Rodzaje dni są definiowanie w aplikacji Rodzaje dni kalendarza firmowego. Do tabeli jest możliwe wprowadzenie kilku wartości oraz wprowadzenie kilku wartości jednocześnie przy użyciu przycisku [Wyszukaj i dodaj wiele rodzajów dnia]. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Rodzaje dni.
 • Zakres czasu – tabela umożliwia zdefiniowanie zakresów czasu, do których zostanie ograniczony zakres wyboru dat, w zdefiniowanym rodzaju pola. Do tabeli jest możliwe wprowadzenie kilku wartości. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Zakres czasu.
  Przykład
  Użytkownik w zdefiniowanym polu o typie Data wybiera wartość 02.06.2022 12:00 (czwartek). W definicji rodzaju pola w tabeli Zakres czasu jest dodana wartość od 03.06.20202 6:00 do 08.06.2022 8:00. W tym przypadku system zablokuje możliwość wyboru daty i godziny 02.06.2022 12:00 i przy zapisie danych zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Obszar roboczy – pole typu Klasyfikacja

Typ pola Klasyfikacja umożliwia wybranie klasyfikacji w wartości definiowanego rodzaju pola. Klasyfikacje są używane w celu uporządkowania danych. W obszarze roboczym jest dostępne pole Klasyfikacja, które umożliwia zdefiniowanie nowej klasyfikacji przez użytkownika. Utworzona klasyfikacja będzie dostępna do edycji w aplikacji Klasyfikacje.

Obszar roboczy – pole typu Kwota

Typ pola Kwota umożliwia zdefiniowanie dowolnej kwoty w wybranej walucie. Typ pola jest szczególnie używany dla pół definiujących wartości w walutach obcych. W obszarze roboczym dostępne tabele:

 • Waluta – tabela umożliwia wybranie walut, które będą dostępne dla wprowadzanych wartości pola. Możliwe jest wprowadzenie wielu wartości oraz wprowadzenie kilku wartości jednocześnie przy użyciu przycisku [Wyszukaj i dodaj wiele walut]. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr. Waluty muszą zostać wcześniej zdefiniowane w aplikacji Waluty.
 • Zakres wartości – tabela umożliwia zdefiniowanie zakresu wartości w przedziale którego będą mogły zostać zdefiniowane dane dla pola. Możliwe jest wprowadzenie wielu zakresów. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Zakres wartości. W tabeli dostępne są następujące kolumny:
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie dolnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: Równy, Nierówny, Większy, Większy równy.
  • Dolna granica – umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału wartości
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie górnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: (brak), Mniejszy, Mniejszy równy.
  • Górna granica – umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału wartości
Uwaga
Wartość dla typu pola Kwota jest zaokrąglana zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja, funkcja Podstawowe, sekcja Miejsca po przecinku, pole Kwota.

Obszar roboczy – pole typu Cena

Typ pola Cena umożliwia zdefiniowanie dowolnej ceny w wybranej walucie. Typ pola jest szczególnie używany dla pół definiujących wartości w walutach obcych. W obszarze roboczym dostępne tabele:

 • Waluta – tabela umożliwia zdefiniowanie walut, które będą dostępne dla wprowadzanych wartości pola. Możliwe jest wprowadzenie wielu wartości oraz wprowadzenie kilku wartości jednocześnie przy użyciu przycisku [Wyszukaj i dodaj wiele walut]. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr
 • Zakres wartości – tabela umożliwia zdefiniowanie zakresu wartości w przedziale którego będą mogły zostać zdefiniowane dane dla pola. Możliwe jest wprowadzenie wielu zakresów. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Zakres wartości. W tabeli dostępne są następujące kolumny:
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie dolnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: Równy, Nierówny, Większy, Większy równy.
  • Dolna granica – umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału wartości
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie górnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: (brak), Mniejszy, Mniejszy równy.
  • Górna granica – umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału wartości
Uwaga
Wartość dla typu pola Cena jest zaokrąglana zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja, funkcja Podstawowe, sekcja Miejsca po przecinku, pole Cena.

Obszar roboczy – pole typu Kwota w walucie wewnętrznej

Typ pola Kwota w walucie wewnętrznej umożliwia zdefiniowanie kwoty w domyślnej walucie systemu. W obszarze roboczym dostępna jest tabela:

 • Zakres wartości – tabela umożliwia zdefiniowanie zakresu wartości w przedziale którego będą mogły zostać zdefiniowane dane dla pola. Możliwe jest wprowadzenie wielu zakresów. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Zakres wartości. W tabeli dostępne są następujące kolumny:
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie dolnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: Równy, Nierówny, Większy, Większy równy.
  • Dolna granica – umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału wartości
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie górnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: (brak), Mniejszy, Mniejszy równy.
  • Górna granica – umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału wartości
Uwaga
Wartość dla typu pola Kwota w walucie wewnętrznej jest zaokrąglana zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja, funkcja Podstawowe, sekcja Miejsca po przecinku, pole Kwota.

Obszar roboczy – pole typu Cena w walucie wewnętrznej

Typ pola Cena w walucie wewnętrznej umożliwia zdefiniowanie ceny w domyślnej walucie systemu. W obszarze roboczym dostępna jest tabela:

 • Zakres wartości – tabela umożliwia zdefiniowanie zakresu wartości w przedziale którego będą mogły zostać zdefiniowane dane dla pola. Możliwe jest wprowadzenie wielu zakresów. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Zakres wartości. W tabeli dostępne są następujące kolumny:
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie dolnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: Równy, Nierówny, Większy, Większy równy.
  • Dolna granica – umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału wartości
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie górnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: (brak), Mniejszy, Mniejszy równy.
  • Górna granica – umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału wartości
Uwaga
Wartość dla typu pola Cena w walucie wewnętrznej jest zaokrąglana zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja, funkcja Podstawowe, sekcja Miejsca po przecinku, pole Cena.

Obszar roboczy – pole typu Dziesiętny

Typ pola Dziesiętny umożliwia wprowadzenie wartości liczbowej bez jednostki. Maksymalna ilość miejsc po przecinku to 6. Nie ma możliwości konfiguracji wyświetlania oraz ilości miejsc po przecinku. W obszarze roboczym dostępna jest tabela:

 • Zakres wartości – tabela umożliwia zdefiniowanie zakresu wartości w przedziale którego będą mogły zostać zdefiniowane dane dla pola. Możliwe jest wprowadzenie wielu zakresów. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Zakres wartości. W tabeli dostępne są następujące kolumny:
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie dolnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: Równy, Nierówny, Większy, Większy równy.
  • Dolna granica – umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału wartości
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie górnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: (brak), Mniejszy, Mniejszy równy.
  • Górna granica – umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału wartości

Obszar roboczy – pole typu Ilość

Typ rodzaju pola Ilość umożliwia określenie wartości fizycznych lub ilości handlowych w dowolnych jednostkach. W nagłówku wyświetlane jest dodatkowe pole:

 • Typ jednostki – umożliwia zdefiniowanie grupy jednostek dla wybranego rodzaju pola. Dostępne są następujące typy jednostek:
  • Długość
  • Powierzchnia
  • Objętość
  • Gęstość
  • Masa
  • Czas
  • Handlowe

W obszarze roboczym dostępne tabele:

 • Jednostka – tabela umożliwia zdefiniowanie jednostek, które będą dostępne dla wprowadzanych wartości pola. Możliwe jest wprowadzenie wielu wartości oraz wprowadzenie kilku wartości jednocześnie przy użyciu przycisku [Wyszukaj i dodaj wiele jednostek]. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr
 • Zakres wartości – tabela umożliwia zdefiniowanie zakresu wartości w przedziale którego będą mogły zostać zdefiniowane dane dla pola. Możliwe jest wprowadzenie wielu zakresów. W celu możliwości wprowadzenia danych w tabeli należy aktywować parametr Zakres wartości. W tabeli dostępne są następujące kolumny:
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie dolnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: Równy, Nierówny, Większy, Większy równy.
  • Dolna granica – umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału wartości
  • Operator relacyjny – umożliwia wybranie operatora stanowiącego ograniczenie górnej granicy przedziału wartości. Dostępne są: (brak), Mniejszy, Mniejszy równy.
  • Górna granica – umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału wartości
Uwaga
Jeśli kategoria jednostek została ograniczona w polu Typ jednostki to po aktywacji parametru Jednostka w tabeli będą dostępne do wybrania jednostki tylko z obszaru wybranego ograniczenia w polu Typ jednostki.
Uwaga
Wartość dla typu pola Ilość jest zaokrąglana zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja, funkcja Podstawowe, sekcja Miejsca po przecinku, pole Ilość.

Obszar roboczy – pole typu Pole wyboru

Typ rodzaju pola Pole wyboru umożliwia zdefiniowanie listy wartości dostępnych dla pola. W obszarze roboczym dostępna jest tabela umożliwiająca zdefiniowanie listy wartości, zawiera następujące przyciski oraz kolumny:

 • [Nowy] – umożliwia dodanie pozycji na liście wartości
 • [Wstaw znacznik usuwania] – umożliwia dodanie znacznika usuwania lub jego usunięcie do pozycji na liście wartości. Pozycja z dodanym znacznikiem usuwania zostanie usunięta po użyciu przycisku [Zapisz].
 • Pozycja w górę – umożliwia przeniesienie wartości na wyższą pozycję listy wyboru
 • Pozycja w dół – umożliwia przeniesienie wartości na niższą pozycję listy wyboru
 • Pozycja na początek – umożliwia przeniesienie wartości na początek listy wyboru
 • Pozycja na koniec – umożliwia przeniesienie wartości na koniec listy wyboru
 • [Eksportuj dane do pliku] – umożliwia wyeksportowanie do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.
 • Pozycja listy – umożliwia zdefiniowanie liczby porządkowej dla definiowanej pozycji na liście wartości
 • Oznaczenie – umożliwia zdefiniowanie wartości dla pozycji listy wartości

Obszar roboczy – pole typu Jednostka biznesowa

Typ rodzaju pola Jednostka biznesowa umożliwia wybranie jednostki biznesowej, z której będą dostępne wartości do wyboru dla pola.

Przykład
W polu Jednostka biznesowa zostanie wybrana wartość Artykuł. Po utworzeniu nowego pola zdefiniowanego rodzaju, wartościami dla pola będą artykuły istniejące w systemie.

Obszar roboczy – pole typu Długi tekst

Typ rodzaju pola Długi tekst umożliwia zdefiniowanie tekstu, który będzie dostępny dla danego pola. Edytor tekstu jest dostępny po użyciu przycisku [Edytuj zaznaczone wiersze] dostępnego przy polu Wartość domyślna.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Rodzaje pól istotna jest jednostka biznesowa com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionDatatype

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia .

Czy ten artykuł był pomocny?