Pola definiowane przez użytkownika

W wielu aplikacjach system pozwala użytkownikowi na definiowanie własnych pól. Umożliwia to spersonalizowanie aplikacji zgodnie z wymaganiami stawianymi systemowi. Zazwyczaj definiowanie nowych pól w aplikacjach odbywa się na zakładce Inne pola. Pola zostają przypisane do jednostki biznesowej aplikacji, w której zostały zdefiniowane.

Zakładka Inne pole

Zakładka Inne pola w aplikacji Artykuły

Zakładka Inne pola umożliwia dodawanie i edycję pól definiowanych przez użytkownika. Na zakładce znajdują się następujące przyciski:

 • [Właściwości] – wyświetla okno dialogowe Właściwości pola, które umożliwia edycję parametrów zdefiniowanego pola. Okno dialogowe Właściwości pola jest zbudowane w taki sam sposób jak dialogowe Nowe pole.
 • [Dodaj] – wyświetla okno dialogowe Nowy, które umożliwia zdefiniowanie nowego pola przez użytkownika. Okno dialogowe zostało opisane w rozdziale Okno dialogowe Nowy.
 • [Usuń] – wyświetla okno dialogowe Usuń pole, które umożliwia wybranie jednego lub kilku zdefiniowanych pól do usunięcia. Pola zostaną usunięte po wykonaniu akcji [Utwórz schemat tabeli].
 • [Organizuj] – wyświetla okno dialogowe Ustaw pola, które umożliwia reorganizację widoku zdefiniowanych pól.
 • [Utwórz schemat tabeli] – wyświetla okno dialogowe przetwarzania zadania w tle. Przetworzenie zadania spowoduje utworzenie schematu tabeli dla nowo utworzonych pól w bazie danych, usunięcie wybranych pól i aktualizację danych dla edytowanych właściwości pól.

 Okno dialogowe Nowy

Okno dialogowe Nowy

Okno dialogowe Nowy umożliwia zdefiniowanie pola użytkownika. W oknie znajdują się następujące pola oraz parametry:

 • Nazwa – umożliwia zdefiniowanie nazwy pola. Nazwa ta będzie odniesieniem do pola w przypadku wykorzystania formuł i funkcji. Nazwa może się składać z maksymalnie 10 znaków.
 • Oznaczenie pola – umożliwia zdefiniowanie opisu, który będzie wyświetlany przy polu.
 • Opis – umożliwia zdefiniowanie opisu pola, który będzie wyświetlany w postaci tooltipu.
 • Pole obowiązkowe (parametr) – umożliwia wskazanie, czy system powinien wymagać wprowadzenia wartości w danym polu.
 • Sekcja Rodzaj pola – umożliwia wybór oraz zdefiniowanie właściwości związanych z rodzajem pola
  • Definiuj rodzaj pola (parametr)– jeśli jest aktywny, użytkownik musi zdefiniować nowy rodzaj pola, jeśli nie aktywny, pole Preferowany rodzaj pola jest niedostępne.
  • Predefiniowany rodzaj pola – pole jest aktywne w przypadku, kiedy parametr Definiuj rodzaj pola nie jest zaznaczony. Umożliwia wybór pola z bazy pól zdefiniowanych wcześniej w aplikacji Rodzaje pól.
  • Typ – pole jest obowiązkowe w przypadku, kiedy parametr Definiuj rodzaj pola jest zaznaczony. Umożliwia wybór typu pola. Dostępne są następujące rodzaje pól:
   • Tekst
   • Adres e-mail
   • Uniform Resource Locator (URL)
   • Data
   • Data i godzina
   • Klasyfikacja
   • Kwota
   • Cena
   • Kwota w walucie wewnętrznej
   • Cena w walucie wewnętrznej
   • Dziesiętny
   • Ilość
   • Pole wyboru
   • Jednostka biznesowa
   • Długi tekst

Rodzaje pól zostały szczegółowo omówione w dokumentacji Rodzaje pól. Po zapisaniu wartość nie może być edytowana.

 • Lista wartości (parametr) – zaznaczenie parametru umożliwia:
  • Zdefiniowanie wartości domyślnych w edytorze nowego pola. Przed polem Wartość domyślna dostępny jest przycisk [Pokaż dodatkowe dane/ zmień dane], który umożliwia zdefiniowanie wartości, które będą dostępne do wyboru przy wprowadzaniu danych.
Przykład
Jeśli użytkownik definiuje nowe pole na zakładce Inne pola w aplikacji Artykuły i zdefiniuje wartości domyślne w oknie dialogowym Nowe pole, wprowadzone wartości będą dostępne dla każdego artykułu.
 • Zdefiniowanie wartości domyślnych z poziomu danej (np. artykułu), dla której wprowadzane jest nowe pole. Przed definiowanym polem dostępny jest przycisk [Pokaż dodatkowe dane/ zmień dane], który umożliwia zdefiniowanie wartości, które będą dostępne do wyboru przy wprowadzaniu danych.
Przykład
Jeśli użytkownik definiuje nowe pole w zakładce Inne pola w aplikacji Artykuły i nie zdefiniuje wartości domyślnej w oknie dialogowym Nowe pole, tylko wprowadzi je po utworzeniu pola, dla konkretnego artykułu, będą one dostępne tylko dla tego artykułu.
 • Wartość domyślna – umożliwia zdefiniowanie wartości domyślnej dla pola lub, w przypadku aktywacji parametru Lista wartości, zdefiniowanie dostępnych wartości dla pola przy użyciu przycisku [Pokaż dodatkowe dane/ zmień dane]. W przypadku wyboru typu pola Ilość, Kwota lub Cena pole umożliwia wprowadzenie wartości oraz jednostki.
Uwaga
Przycisk [Pokaż dodatkowe dane/ zmień dane] jest zlokalizowany przed ramką edycji pola w postaci rombu.
 • Sekcja Ograniczenia – w zależności od zdefiniowanego typu pola umożliwia zdefiniowanie ograniczeń dla wartości wprowadzanych w definiowanym polu. Szczegółowy opis ograniczeń dla danego rodzaju pola został szczegółowo przedstawiony w artykule Rodzaje pól.

Instrukcja: Tworzenie nowego pola (parametr Definiuj rodzaj pola nieaktywny)

Żeby utworzyć nowe pole, należy:

 1. Otworzyć aplikacje, dla której zostanie utworzone nowe pole.
 2. Wybrać zakładkę Inne pola lub, w przypadku aplikacji należących do modułu Produkcja, zakładkę Parametry.
 3. Wybrać przycisk [Dodaj] na pasku zakładki Inne pola.
 4. Zdefiniować nazwę pola w polu Nazwa.
 5. Zdefiniować oznaczenie pola w polu Oznaczenie pola. Należy pamiętać, że tekst zdefiniowany w tym polu będzie wyświetlany przy nowym polu.
 6. Zdefiniować opis pola w polu Opis. Należy pamiętać, że tekst zdefiniowany w tym polu będzie wyświetlany w tooltipie do pola.
 7. W przypadku, gdy system ma wymagać wprowadzenia danych dla definiowanego pola, należy aktywować parametr Pole obowiązkowe.
 8. W sekcji Rodzaj pola dezaktywować parametr Definiuj rodzaj pola.
 9. W sekcji Rodzaj pola, w polu Predefiniowany rodzaj pola wybrać pole zdefiniowane wcześniej w aplikacji Rodzaje pól.
 10. Zatwierdzić przy użyciu przycisku [Zastosuj].
 11. W celu możliwości edycji dodanego pola należy wygenerować schemat tabeli przy użyciu przycisku [Utwórz schemat tabeli] dostępnego na pasku zakładki Inne pola. W przypadku modułu Produkcja parametry są zatwierdzane podstawowym przyciskiem [Zapisz].

Instrukcja: Tworzenie nowego pola (parametr Definiuj rodzaj pola aktywny)

Żeby utworzyć nowe pole, należy:

 1. Otworzyć aplikacje, dla której zostanie utworzone nowe pole.
 2. Wybrać zakładkę Inne pola lub, w przypadku aplikacji należących do modułu Produkcja, zakładkę Parametry.
 3. Wybrać przycisk [Dodaj] na pasku zakładki Inne pola.
 4. Zdefiniować nazwę pola w polu Nazwa.
 5. Zdefiniować opis pola w polu Oznaczenie pola. Należy pamiętać, że tekst zdefiniowany w tym polu będzie wyświetlany przy nowym polu.
 6. Zdefiniować opis pola w polu Opis. Należy pamiętać, że tekst zdefiniowany w tym polu będzie wyświetlany w tooltipie do pola.
 7. W przypadku, gdy system ma wymagać wprowadzenia danych dla definiowanego pola należy aktywować parametr Pole obowiązkowe.
 8. W sekcji Rodzaj pola aktywować parametr Definiuj rodzaj pola.
 9. W polu Typ wybrać rodzaj definiowanego pola. Szczegółowy opis typów pól znajduje się w artykule Rodzaje pól.
 10. W przypadku, gdy dla pola mają być dostępne wartości do wyboru należy zaznaczyć parametr Lista wartości. Jeśli parametr jest aktywny przy polu Wartość domyślna pojawi się przycisk [Pokaż dodatkowe dane/ zmień dane], z którego użyciem można zdefiniować wartości dostępne dla Listy wartości.
 11. W przypadku, gdy dla pola nie są wymagane wartości do wyboru należy dezaktywować parametr Lista wartości.
 12. W polu Wartość domyślna zdefiniować wartość domyślną dla pola, jeśli jest konieczna.
 13. W sekcji Ograniczenia, w zależności od wybranego rodzaju pola, zdefiniować ograniczenia dla wartości wprowadzanych w tworzonym polu. Szczegółowy opis ograniczeń dla danego rodzaju pola został szczegółowo przedstawiony w artykule Rodzaje pól.
 14. Zatwierdzić przy użyciu przycisku [Zastosuj].
 15. Aby umożliwić edycję dodanego pola należy wygenerować schemat tabeli przy użyciu przycisku [Utwórz schemat tabeli] dostępnego na pasku zakładki Inne pola. W przypadku modułu produkcja parametry są zatwierdzane podstawowym przyciskiem [Zapisz].

Czy ten artykuł był pomocny?