Rodzaje ofert zakupowych

Przegląd tematu

W tym dokumencie opisano rolę, jaką rodzaje ofert zakupowych odgrywają w przetwarzaniu ofert zakupowych. Znajdują się w nim informacje o domyślnych wartościach i ustawieniach ofert zakupowych, przechowywanych w rodzajach ofert zakupowych oraz ich wpływie na przetwarzanie i dalsze przetwarzanie ofert.

Definicje terminów

Oferty zakupowe

Oferta zakupu to oferta od dostawcy dotycząca żądanych artykułów. Oferta zakupu zawiera informacje na temat artykułu, ceny, ilości, daty dostawy, warunków dostawy i płatności, a także miejsca dostawy. Limit czasowy ofert jest ustalany poprzez określenie okresu zobowiązania. Oferty zakupowe mogą odnosić się do zapytania ofertowego w systemie i w ten sposób kontynuować łańcuch dokumentów.

Opis aplikacji

Rodzaje ofert zakupowych służą do identyfikacji ofert zakupowych. Zawierają one również wartości domyślne i ustawienia dla ofert tego typu.

Aplikacja Rodzaje ofert zakupowych składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

 

Aplikacja Rodzaje ofert zakupowych

Nagłówek

 • Rodzaj – to unikalny identyfikator typu oferty zamówienia. Można go dowolnie wybrać. W szczególności w przypadku systemów z kilkoma organizacjami warto wprowadzić schemat numeracji w polu Schemat numeracji dla rodzajów ofert w aplikacji Konfiguracja, funkcji Zakup, podfunkcji Schematy numeracji. Jeśli zakres numerów jest zapisany dla organizacji zamówień wybranej na pasku tytułu, kolejny wynikający z niego numer jest sugerowany po wprowadzeniu nowego typu.Identyfikacja rodzaju jest wykorzystywana do znalezienia właściwego typu oferty zakupowej w dalszych aplikacjach i zapytaniach, np. w celu przypisania właściwego typu do oferty zakupowej, a tym samym przyjęcia określonych wartości domyślnych i ustawień.
 • Oznaczenie – oznaczenie jest dodatkową funkcją identyfikacyjną rodzaju oferty. Może składać się z dowolnie wybranego tekstu. W tym polu należy wprowadzić znaczącą i jednoznaczną nazwę w celu ułatwienia wyszukiwania.
Wskazówka
W przypadku używania znaków specjalnych należy pamiętać, że ze względów technicznych są one konwertowane na następujące symbole zastępcze w wyszukiwanym ciągu znaków:

 • Gwiazdka (*) na podkreślenie (_)
 • Znak zapytania (?) na znak procentu (%)

Użycie podkreślnika w funkcji wyszukiwania spowoduje wyszukanie nie tylko podkreślnika, ale dowolnego znaku. Znak procentu jest oceniany w ten sam sposób, co odpowiada żadnemu, jednemu lub większej liczbie znaków. Należy zatem unikać stosowania podkreśleń i znaków procentu w ciągach znaków, ponieważ mogą zostać znalezione inne i więcej obiektów niż zamierzano.

 • Schemat numeracji – w rodzaju oferty zakupowej wybierany jest zakres numerów, który system wykorzystuje do automatycznego generowania numerów dla nowych ofert zakupowych zgodnie z określonym wzorcem.Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Schematy numeracji.
 • Status nowych dokumentów –  status nowych dokumentów definiuje ogólny status nowych ofert tego typu. Możesz wybrać pomiędzy W opracowaniu i Zwolnione.
Wskazówka
Jeśli pozycja oferty lub powiązana z nią oferta ma status W opracowaniu, może być dalej przetwarzana z dokumentami uzupełniającymi, takimi jak zamówienie, tylko wtedy, gdy status został wcześniej ręcznie zmieniony na Zwolnione.

Wskazówka
Oferta lub pozycja oferty ze statusem Zwolnione nie może zostać zresetowana do statusu W opracowaniu. Zamiast tego należy użyć statusu Zablokowane. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Działania: Zwalnianie, blokowanie i uzupełnianie dokumentów lub pozycji.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji zawiera główne pola i funkcje służące do wprowadzania wartości domyślnych, które powinny mieć zastosowanie do ofert zakupowych. Pola i funkcje są podsumowane w zakładkach Dane dostawy i Dane faktury.

Zakładka Dane dostawy
 • Magazyn miejsce przechowywania w tym polu wskazuje miejsce przechowywania odbiorczego, do którego mają zostać dostarczone oferowane pozycje, jeśli ma to zastosowanie. Należy wybrać istniejącą lokalizację magazynu w systemie jako lokalizację magazynu odbiorczego. Jeśli w tym polu nie zostanie wprowadzone żadne miejsce przechowywania, zostanie ono przyjęte w ofercie jako wartość domyślna z danych podstawowych partnera dostawy. Jeśli w tym polu również nie wprowadzono miejsca przechowywania, jako miejsce przechowywania odbiorczego zostanie użyte miejsce przechowywania zapisane w aplikacji Konfiguracja, w funkcji Zakup dla organizacji zaopatrzenia. Jeśli również tam brakuje miejsca przechowywania, w zamówieniu nie można zaproponować miejsca przechowywania.

Uwaga
Miejsce magazynowania artykułu może również wynikać z danych podstawowych artykułu.

 • Wartość domyślna magazynu – to pole służy do określenia, czy lub na jakich warunkach ma być proponowane miejsce przechowywania. Wybrany wpis jest używany jako wartość domyślna podczas wprowadzania nagłówka oferty. To ustawienie można również zmienić dla każdej pozycji oferty. Należy wybrać pomiędzy dostępnymi opcjami: 
  • Proponuj zawsze – ustawienie zawsze ponownie oblicza miejsce przechowywania, jeśli zmieni się wartość istotna dla określenia sugerowanej wartości, taka jak partner dostawy lub pozycja. Dzieje się tak również wtedy, gdy na przykład ręcznie wprowadzono inną lokalizację magazynu.
  • Wstaw, jeśli puste ustawienie stosuje te same zasady, co ustawienie Proponuj zawsze. Bieżąca lokalizacja przechowywania nie jest jednak nigdy zmieniana automatycznie. Wartość domyślna jest wprowadzana tylko wtedy, gdy w danym momencie nie ma miejsca przechowywania.
  • Brak wartości domyślnej – żadna wartość domyślna dla miejsca przechowywania nie jest określana na podstawie danych podstawowych. Należy użyć tego ustawienia, jeśli zawsze ma być ręcznie określone miejsce przechowywania w każdej pozycji zamówienia.
Uwaga
Dzięki ustawieniom Proponuj zawsze i Wstaw, jeśli puste można ponownie określić wartość domyślną dla miejsca przechowywania w zamówieniu, jeśli usunie się specyfikację miejsca przechowywania.

W przypadku akcji Utwórz z zapytania lokalizacja magazynu jest również pobierana z zapytania ofertowego, jeśli w tym polu wybrano pozycję Brak wartości domyślnej.

 • Warunki dostawy – warunki dostawy opisują umowy między kupującym a sprzedającym. Mogą być używane do określenia rodzaju dostawy i miejsca realizacji, np. do miejsca zamieszkania lub odbiór prywatny. Należy wybrać warunki dostawy, które zostaną następnie przyjęte jako wartość domyślna w nowych ofertach zamówień tego typu. Jeśli zostanie wybrany termin dostawy typu termin INCO, można wprowadzić odniesienie do lokalizacji w drugiej części pola.
 • Warunki wysyłkiwarunki wysyłki opisują sposób, w jaki przedmioty są transportowane, np. przez spedytora, kuriera lub pocztę. Należy wybrać warunek wysyłki, który zostanie następnie przyjęty jako wartość domyślna w ofertach zamówień tego typu.
 • Preferowany termin – w ofercie zamówienia można wprowadzić preferowaną datę. Wartością domyślną jest data wprowadzenia oferty zamówienia. Można użyć tego pola, aby przenieść preferowaną datę w przyszłość, wprowadzając liczbę dni. Należy wprowadzić liczbę dni, która ma zostać użyta do obliczenia preferowanej daty. Podczas obliczeń brany jest pod uwagę określony kalendarz zakładu, a obliczona data jest w razie potrzeby ustawiana na następny dzień roboczy i proponowana w ofercie zamówienia. Jeśli wprowadzone zostanie zero dni, sugerowana jest data utworzenia oferty zakupu.
 • Pochodzenie właściciela zapasówwłaściciel zapasu jest prawnym właścicielem zapasu artykułu. Ta informacja jest używana do określenia, w którym magazynie pozycji, na przykład, zaksięgowano paragon. To pole służy do określenia sposobu ustalania właściciela zapasów. Należy wybrać jeden z następujących wpisów:
  • Firma odbiorcy dostawy
  • Firma organizacja zakupu

Uwaga
Tylko jeśli ustawiony jest wpis Firma odbiorcy dostawy, a firma organizacji zaopatrzenia różni się od firmy lokalizacji (odbiorcy dostawy), konieczne jest wewnętrzne przypisanie. Wartość ta służy jako wartość domyślna dla ofert tego typu. Można ją zmienić w ofercie do momentu wprowadzenia pierwszej pozycji.

 • Pochodzenie obowiązywania jednostek – to pole służy do określenia miejsca, z którego pobierane jest ustawienie odpowiedzialności jednostkowej. Wybrany wpis jest wartością domyślną dla ofert tego typu. Należy wybrać jedną spośród następujących opcji:
  • Artykuł – za pomocą tego wpisu przyjmuje się ustawienie dla zobowiązania jednostkowego z danych podstawowych artykułu.
  • Ręcznie – tego wpisu należy użyć, aby zdefiniować indywidualne ustawienie dla zobowiązania jednostkowego.

To pole jest wyświetlane, jeśli funkcja Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych jest aktywowana dla klienta w aplikacji Konfiguracja. Funkcję tę można znaleźć w funkcji Logistyka magazynowa -> podfunkcja Stany magazynowe.

Zakładka Dane faktury
 • Pochodzenie ceny – pola należy użyć, aby określić, skąd pochodzą dane do określenia ceny w ofercie zakupu. Określone pochodzenie ceny jest również ważne przy zmianie warunków faktury za pomocą odpowiedniej akcji. Należy wybrać jedną z następujących opcji:
  • Cennik 
  • Ręcznie 
  • Cennik, ręcznie 

W ten sposób zdefiniowane zostanie, co powinno normalnie obowiązywać w nowych ofertach zamówień tego typu. Tę wartość domyślną można zmienić w ofercie zamówienia. Wybranie opcji Cennik, ręcznie skutkuje tym, że jeśli nie można znaleźć ceny dla pozycji oferty w cenniku, system automatycznie zmienia pochodzenie ceny tej pozycji na Ręcznie.

Uwaga
Jeśli zostały wybrane opcje Cennik lub Cennik, ręcznie, potrzebne będą następujące elementy, aby określić ceny dla ofert zakupowych: Co najmniej jeden cennik zamówień z co najmniej jednym cennikiem zawierającym wpisy dla odpowiednich pozycji. Pochodzenie ceny zdefiniowane w tym polu wpływa również na pochodzenie rabatu w bazie ofert.

 • Klasyfikacja kont dla kodów transakcji – należy wprowadzić klasyfikację konta typu transakcji, która jest używana jako wartość domyślna dla dokumentów tego typu. Klasyfikacje kont typu biznesowego są używane do określania kont. Klasyfikacji konta typu biznesowego można użyć do przypisania konta do grupy dokumentów w aplikacji Przyporządkowanie kont.

Konfiguracja

Można zdefiniować zakres numerów w polu Schemat numeracji dla rodzajów ofert w aplikacji Konfiguracja, funkcja Zakupy, podfunkcja Schematy numeracji. Jeśli dla wybranej organizacji zakupowej zapisany jest zakres numerów, po wprowadzeniu typu sugerowany jest następny wynikający z niego numer.

Pole Pochodzenie obowiązywania jednostek jest widoczne tylko wtedy, gdy funkcja Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych jest aktywna dla klienta.

Podmioty gospodarcze

Następujący podmiot biznesowy jest istotny dla aplikacji Rodzaje ofert zakupowych, której używa na przykład do

 • Przypisywania uprawnień
 • Konfigurowania definicji działań
 • Importowania lub eksportowania danych.

Rodzaj oferty zakupowej

com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalType

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

Dane dokumentu zamówienia

com.cisag.app.purchasing.OrderData

Uprawnienia

Autoryzacje mogą być przypisywane zarówno przy użyciu ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Więcej informacji na temat uprawnień znaleźć można w dokumentacji Role uprawnień.

Funkcje specjalne

Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Rodzaje ofert zakupowych.

Przypisania organizacji

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, aplikacja Rodzaje ofert zakupowych jest wyświetlana osobie tylko wtedy, gdy przypisano jej organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

 • Zamówienia

Aplikacja Rodzaje ofert zakupowych zawiera tabelę Uprawnienia. Aby dana osoba mogła korzystać z typu oferty zakupowej, musi być przypisana do co najmniej jednej organizacji w głównych danych partnera, która została wprowadzona w tabeli Uprawnienia dla odpowiedniego typu oferty zakupowej.

Uwaga
Tabela jest widoczna tylko wtedy, gdy użytkownikowi przypisano funkcję wyświetlania uprawnień dla powiązanego podmiotu gospodarczego za pośrednictwem roli autoryzacji. Aby móc edytować uprawnienia związane z treścią, użytkownik musi mieć również możliwość zmiany uprawnień. Musi mieć również przypisane ogólne możliwości otwierania odpowiedniej aplikacji oraz otwierania i edytowania odpowiedniej jednostki biznesowej.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia oraz kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia do treści.

Funkcje specjalne

Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Rodzaje ofert zakupowych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje ofert zakupowych nie jest autoryzowana dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?