Rozliczenia wewnętrzne

Aplikacja Rozliczenia wewnętrzne pozwala na podgląd, edycję oraz rozliczenie wygenerowanych rozliczeń wewnętrznych w systemie. Podczas procesów biznesowych opisanych w artykule Wprowadzenie: Rozliczenia wewnętrzne są generowane rozliczenia wewnętrzne na podstawie danych zdefiniowanych w aplikacji Ustawienia do rozliczeń wewnętrznych.

Za pomocą tej aplikacji można wybrać rekordy danych, które mają być ładowane wewnętrznie. Zapisy danych zawierają istotne z punktu widzenia rachunkowości informacje pochodzące z istotnych zapisów księgowych, które odzwierciedlają transakcje handlowe między różnymi przedsiębiorstwami.

Zapisy danych dla rozliczeń wewnętrznych generowane są automatycznie. W przypadku pozycji zarządzanych przez inwentaryzatora jest to wykonywane podczas przetwarzania księgowań materiałowych. Dla pozycji bez zarządzania zapasami rekordy danych są generowane z zamówień sprzedaży, zaopatrzenia lub dystrybucji. Rekordy danych zawierają informacje z księgowań materiałowych (tylko artykuły zarządzane inwentaryzacją) lub zleceń oraz ustalone dane, takie jak klucze kontrolne i konta, które są istotne dla rozliczenia.

Aplikacja składa się z:

 • nagłówka – umożliwiającego zdefiniowanie filtrów, według których będą wyświetlane pozycje w tabeli obszaru roboczego
 • obszaru roboczego – który wyświetla pozycje w tabeli według filtrów wybranych w nagłówku oraz pozwala na edycję pozycji tabeli za pomocą edytora pozycji
Aplikacja Rozliczenia wewnętrzne

Nagłówek

Nagłówek aplikacji pozwala na zdefiniowanie filtrów, na podstawie których zostaną wyświetlone pozycje rozliczeń wewnętrznych w tabeli. Na pasku narzędzi nagłówka, oprócz standardowych przycisków, dostępne są następujące przyciski:

 • [Wykonaj] → [Ustal rabaty i ceny] – akcja umożliwia pobranie cen dla artykułów będących podstawą rozliczeń wewnętrznych. Akcja jest dostępna, jeśli dla danego rozliczenia wewnętrznego w aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych, w polu Pochodzenie ceny, wybrano wartość Cennik lub Cennik, ręcznie. Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustalanie rabatów i cen.
Uwaga
Akcja nie jest dostępna dla rozliczeń wewnętrznych posiadających status Rozliczone.
Okno dialogowe Ustalanie rabatów i cen

Okno dialogowe Ustalanie rabatów i cen składa się z dwóch zakładek: Parametr oraz Ustawienia. Zakładka Parametr składa się z następujących pól oraz parametrów:

 • Status ustalania ceny – umożliwia określenie, dla których statusów ustalania ceny rozliczeń wewnętrznych zostanie przeprowadzona akcja. Dostępne są poniższe statusy do wyboru:
  • Nie ustalono – cena zostanie ustalona dla rozliczeń wewnętrznych, dla których nie została jeszcze ustalona cena.
  • Ustalono pomyślnie – cena zostanie ustalona dla rozliczeń wewnętrznych, dla których cena została ustalona pomyślnie
  • Ustalanie nie powiodło się – cena zostanie ustalona dla rozliczeń wewnętrznych, dla których nie udało się ustalić ceny
 • Ustawienia czasu wyliczenia – umożliwia wybór sposobu ustalenia daty obliczeń ceny
  • Użyj podanej daty – pozwala na zdefiniowanie ręcznie daty w polu Data kalkulacji.
  • Użyj daty realizacji – przyjmuje datę realizacji akcji.
 • Data kalkulacji – umożliwia wybranie daty ustalenia rabatów i cen. Pole jest dostępne do edycji w przypadku wybrania w polu Ustawienia czasu wyliczania wartości Użyj podanej daty.
 • Ustawienia daty odniesienia dla ustalania ceny – umożliwia wybranie sposobu określenia daty odniesienia dla ustalenia cen. Wybrana data będzie stanowić punkt czasowy, z którego zostanie pobrana cena artykułu.
  • Zastosuj wybraną datę – umożliwia ręczne wprowadzenie daty w polu Data odniesienia dla ustalania ceny.
  • Zastosuj datę realizacji – przyjmuje datę realizacji akcji.
 • Data odniesienia dla ustalania ceny – pozwala na wybranie daty będącej punktem odniesienia dla ustalenia cen. Dla zdefiniowanej daty zostanie pobrana aktualna cena artykułu będącego przedmiotem rozliczenia wewnętrznego. Pole jest dostępne do edycji w przypadku wybrania w polu Ustawienia daty odniesienia dla ustalania ceny wartości Zastosuj wybraną datę.
 • Sprawdź dane rozliczenia – jeżeli parametr zostanie aktywowany, to rekordy danych przydziału będą sprawdzane przed ustaleniem rabatów i cen. Jeśli pojawią się błędy lub ostrzeżenia (mogą być one spowodowane nieprawidłowymi danymi w dokumentach powiązanych np. zamówieniu sprzedaży) w danych rozliczenia wewnętrznego, to ceny oraz rabaty nie zostaną określone.

Zakładka Ustawienia umożliwia zdefiniowanie ustawień przetwarzania zadania w tle.

 • [Wykonaj] → [Stwórz rozliczenie wewnętrzne] –akcja umożliwia zafakturowanie wygenerowanych rozliczeń wewnętrznych. Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Generowanie rozliczeń wewnętrznych z transakcji z magazynowych.
Okno dialogowe Generowanie rozliczeń wewnętrznych z transakcji magazynowych

Okno dialogowe Generowanie rozliczeń wewnętrznych z transakcji magazynowych składa się z zakładek: Parametry, Ustawienia, Ustawienia wydania. Zakładka Parametry pozwala na zdefiniowanie ustawień generowanych rozliczeń wewnętrznych. Składa się z poniższych pól oraz parametrów:

 • Ustawienie daty dokumentu – umożliwia wybranie źródła daty do wygenerowania faktury. Dostępne są poniższe opcje:
  • Zastosuj podaną datę dokumentu – pozwala na wybranie daty w polu Data dokumentu
  • Zastosuj datę realizacji – przyjmuje datę przeprowadzenia akcji generowania rozliczeń wewnętrznych
  • Według ustawień podsumowania faktury – przyjmuje datę zgodnie z ustawieniem w aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych w polu Podsumowanie faktury
 • Data dokumentu – pozwala na ręczne wybranie daty faktury. Pole jest dostępne w przypadku, gdy w polu Ustawienie daty dokumentu zostanie wybrana wartość Zastosuj podaną datę dokumentu.
 • Automatycznie zatwierdzaj ostrzeżenia – po zaznaczeniu tego parametru ostrzeżenia wygenerowane podczas procesu fakturowania będą automatycznie zatwierdzane
 • Podsumowanie faktur – umożliwia określenie kryterium generowania faktur pod czas rozliczeń wewnętrznych. Dostępne są poniższe kryteria:
  • Według ustawień rozliczenia wewnętrznego – podsumowanie odbywa się według ustawień zdefiniowanych w aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych
  • Według daty księgowania – faktura jest generowana dla organizacji właściciela zapasów, dla każdej daty księgowania
  • Według okresu – generowana jest jedna faktura zbiorcza dla okresu rozliczeniowego organizacji właściciela zapasów
  • Według wyświetleń – faktura jest generowana dla właściciela zapasów
 • Podsumowanie pozycji faktur – umożliwia określenie kryterium grupowania pozycji do tworzonych faktur, dostępne są poniższe kryteria grupowania pozycji:
  • Brak grupowania – dla każdej pozycji rozliczeniowej tworzona jest pozycja faktury
  • Według ustawień rozliczenia wewnętrznego – grupowanie odbywa się według ustawień zdefiniowanych w aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych
  • Dla zamówienia
  • Dla podsumowania faktury
  • Według daty księgowania
  • Według okresu
 • Pracownik odpowiedzialny za faktury sprzedaży – umożliwia wybranie pracownika odpowiedzianego za fakturę sprzedaży. Jeżeli podczas tworzenia rozliczeń wewnętrznych wskazanie pracownika będzie niemożliwe, to zostanie wykorzystywany użytkownik wykonujący rozliczenie.
 • Pracownik odpowiedzialny za faktury zakupu – umożliwia wybranie pracownika odpowiedzianego za fakturę zakupu. Jeżeli podczas tworzenia rozliczeń wewnętrznych wskazanie pracownika będzie niemożliwe, to zostanie wykorzystywany użytkownik wykonujący rozliczenie.
 • Ustal rabaty i ceny – jeśli parametr zostanie aktywowany wraz z generowaniem rozliczeń wewnętrznych przeprowadzana jest akcja Ustal rabaty i ceny. Aktywacja parametru powoduje udostępnienie do edycji poniższych pól.
 • Status ustalania ceny – umożliwia określenie, dla których statusów ustalania ceny rozliczeń wewnętrznych zostanie przeprowadzona akcja. Dostępne są poniższe statusy do wyboru:
  • Nie ustalono – cena zostanie ustalona dla rozliczeń wewnętrznych dla których nie została jeszcze ustalona cena
  • Ustalono pomyślnie – cena zostanie ustalona dla rozliczeń wewnętrznych, dla których cena została ustalona pomyślnie
  • Ustalanie nie powiodło się – cena zostanie ustalona dla rozliczeń wewnętrznych, dla których nie udało się ustalić ceny
 • Ustawienia czasu wyliczenia – umożliwia wybór sposobu ustalenia daty obliczeń ceny.
  • Użyj podanej daty – pozwala na ręcznie zdefiniowanie daty w polu Data kalkulacji.
  • Użyj daty realizacji – przyjmuje datę realizacji akcji.
 • Data kalkulacji – umożliwia wybranie daty ustalenia rabatów i cen. Pole jest dostępne do edycji w przypadku wybrania w polu Ustawienia czasu wyliczania wartości Użyj podanej daty.
 • Ustawienia daty odniesienia dla ustalania ceny – umożliwia wybranie sposobu określenia daty odniesienia dla ustalenia cen. Wybrana data będzie stanowić punkt czasowy, z którego zostanie pobrana cena artykułu.
  • Zastosuj wybraną datę – umożliwia ręczne wprowadzenie daty w polu Data odniesienia dla ustalania ceny.
  • Zastosuj datę realizacji – przyjmuje datę realizacji akcji.
 • Data odniesienia dla ustalania ceny – pozwala na wybranie daty będącej punktem odniesienia dla ustalenia cen. Dla zdefiniowanej daty zostanie pobrana aktualna cena artykułu będącego przedmiotem rozliczenia wewnętrznego. Pole jest dostępne do edycji w przypadku wybrania w polu Ustawienia daty odniesienia dla ustalania ceny wartości Zastosuj wybraną datę.
 • Sprawdź dane rozliczenia – jeżeli parametr jest aktywny, to rekordy danych przydziału będą sprawdzane przed ustaleniem rabatów i cen. Jeśli pojawią się błędy lub ostrzeżenia w danych rozliczenia wewnętrznego, to ceny oraz rabaty nie zostaną określone.

Zakładka Ustawienia umożliwia zdefiniowanie ustawień przetwarzania zadania w tle.

Zakładka Ustawienia wydania umożliwia zdefiniowanie formy wydania dokumentów w zależności od wybranego medium. Dostępne jest pole:

 • Medium wydania – umożliwia wybranie sposobu wydania dokumentów rozliczenia wewnętrznego. Dostępne są:
  • Drukarka – dokumenty są wydawane za pośrednictwem drukarki
  • Faks – dokumenty są publikowane za pośrednictwem faksu
  • E-mail – dokumenty są publikowane za pośrednictwem poczty e-mail
  • Z szablonu dokumentu końcowego – dokumenty są publikowane za pośrednictwem medium przypisanego do generowanego dokumentu

Opis pól dostępnych w zależności od medium wydania znajduje się w artykule Szablony dokumentów.

Na nagłówku dostępne są poniższe pola:

 • Pierwotny właściciel zapasów – umożliwia wybranie organizacji będącej właścicielem artykułów, które są przedmiotem rozliczenia wewnętrznego. Po wybraniu organizacji w tabeli obszaru roboczego zostaną wyświetlone tylko rozliczenia wewnętrzne, dla których wybrana organizacja jest właścicielem zapasów.
 • Docelowy właściciel zapasów – umożliwia wybranie organizacji będącej odbiorcą artykułów, które są przedmiotem rozliczenia wewnętrznego. Po wybraniu organizacji w tabeli obszaru roboczego zostaną wyświetlone tylko rozliczenia wewnętrzne, dla których wybrana organizacja jest odbiorcą zapasów.
 • Status – umożliwia wyświetlenie rozliczeń wewnętrznych o wybranym statusie, dostępne są statusy:
  • Nierozliczone
  • Rozliczone
  • Nieprawidłowe
 • Artykuł – pozwala na wyświetlenie rozliczeń wewnętrznych dla konkretnego artykułu
 • Magazyn – umożliwia wyświetlenie rozliczeń wewnętrznych, dla wybranego magazynu
 • Miejsce składowania – umożliwia wyświetlenie rozliczeń wewnętrznych, dla wybranego magazynu
 • Data transakcji – umożliwia wyświetlenie rozliczeń wewnętrznych dla wybranej daty transakcji
 • Specyfikacja – pozwala na wyświetlenie rozliczeń wewnętrznych dla wybranej specyfikacji artykułu
 • Okres obrachunkowy – umożliwia wyświetlenie rozliczeń wewnętrznych dla wybranych okresów obrachunkowych
 • Okres obrachunkowy – umożliwia wyświetlenie rozliczeń wewnętrznych dla wybranego roku obrachunkowego
 • Typ – pozwala na wybranie typów rozliczenia wewnętrznego, które zostaną wyświetlone w tabeli, do wyboru są:
  • (wszystkie)
  • Faktura
  • Nota kredytowa
 • Status ustalania ceny – pozwala na wybranie statusu ustalania cen, zgodnie z którym zostaną wyświetlone w tabeli rozliczenia wewnętrzne
  • (wszystkie) – w tabeli zostaną wyświetlone rozliczenia wewnętrzne posiadające wszystkie statusy ustalania cen
  • Nie ustalono – w tabeli zostaną wyświetlone rozliczenia wewnętrzne nieposiadające ustalonych cen
  • Ustalono pomyślnie – w tabeli zostaną wyświetlone rozliczenia wewnętrzne posiadające ustalone ceny
  • Ustalanie nie powiodło się – w tabeli zostaną wyświetlone rozliczenia wewnętrzne, dla których nie udało się ustalić cen np. z powodu braku ceny w wybranym cenniku

Obszar roboczy – tabela

W tabeli obszaru roboczego znajdują się wygenerowane rozliczenia wewnętrzne. Na pasku narzędzi tabeli obszaru roboczego znajdują się z następujące przyciski:

 • [Sortuj] – umożliwia wybranie kolumn, według których będą sortowane dane w tabeli
 • [Edytuj zaznaczone pozycje] – zaznaczone w tabeli rozliczenie wewnętrzne zostanie wyświetlone w edytorze pozycji. Należy pamiętać, że dane rozliczenia wewnętrznego są możliwe do edycji tylko dla rozliczeń posiadających status Nierozliczone.
 • Menu rozwijane widoku tabeli – umożliwia zmianę widoku tabeli. Dla każdego widoku zmienia się widoczność kolumn w tabeli. Dostępne są poniższe widoki:
  • Kod podatkowy
  • Konta
  • Warunki płatności
  • Waluta
  • Zamówienia i dokumenty
  • Centrum kosztów
  • Jednostka kosztowa
  • Proces i numer przesunięcia magazynowego
 • [Eksportuj dane do pliku] – umożliwia wyeksportowanie do pliku danych z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.

W tabeli znajdują się poniższe kolumny:

 • Nr bieżący – w tabeli wyświetlany jest numer rozliczenia wewnętrznego
 • Pierwotny właściciel zapasów – w tabeli wyświetlany jest właściciel zapasów będących przedmiotem rozliczenia wewnętrznego
 • Docelowy właściciel zapasów – w tabeli wyświetlany jest odbiorca zapasów będących przedmiotem rozliczenia wewnętrznego
 • Magazyn – w tabeli wyświetlany jest magazyn pobrania rozliczenia wewnętrznego
 • Miejsce składowania – w tabeli wyświetlane jest miejsce składowania, z którego pobierany jest artykuł będący przedmiotem rozliczenia wewnętrznego
 • Artykuł – w tabeli wyświetlany jest artykuł będący przedmiotem rozliczenia wewnętrznego
 • Specyfikacja – w tabeli wyświetlana jest specyfikacja artykułu będącego przedmiotem rozliczenia wewnętrznego
 • Ilość – w tabeli wyświetlany jest ilość artykułu, która jest rozliczana w procesie rozliczenia wewnętrznego
 • Typ – w tabeli wyświetlany jest typ rozliczenia wewnętrznego
 • Data transakcji – w tabeli wyświetlana jest data transakcji rozliczenia wewnętrznego. Okres obrachunkowy oraz rok obrachunkowy są wyświetlane w tooltipie.
 • Kod podatku należnego – w tabeli wyświetlany jest kod podatku należnego użyty na pozycji faktury wychodzącej. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Kod podatkowy.
 • Kod podatku naliczonego – w tabeli wyświetlany jest kod podatku naliczonego. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Kod podatkowy.
 • Konto przychodów – w tabeli wyświetlane jest konto przychodów dla rozliczenia wewnętrznego. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Konta.
 • Konto kosztów – w tabeli wyświetlane jest konto kosztów dla rozliczenia wewnętrznego. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Konta.
 • Warunek płatności wychodzącej – w tabeli wyświetlany jest warunek płatności wychodzącej dla rozliczenia wewnętrznego. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Warunki płatności.
 • Warunek płatności przychodzącej – w tabeli wyświetlany jest warunek płatności przychodzącej dla rozliczenia wewnętrznego. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Warunki płatności.
 • Waluta – w tabeli wyświetlana jest waluta, w której odbywa się rozliczenie wewnętrzne. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Waluta.
 • Lista cenników – w tabeli wyświetlana jest lista cenników, z której ma zostać pobrana cena artykułu będącego przedmiotem rozliczenia wewnętrznego. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Waluta.
 • Zamówienie – w tabeli wyświetlany jest numer zamówienia, na podstawie którego zostało wygenerowane rozliczenie wewnętrzne. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Zamówienia i dowody.
 • Dokument – w tabeli wyświetlany jest numer dokumentu/zlecenia, do którego odnosi się rozliczenie wewnętrzne. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Zamówienia i dowody.
 • Faktura sprzedaży – w tabeli wyświetlany jest numer faktury sprzedaży wystawionej dla rozliczenia wewnętrznego. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Zamówienia i dowody.
 • Centrum kosztów wychodzących – w tabeli wyświetlane jest centrum kosztów wychodzących dla rozliczenia wewnętrznego. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Centrum kosztów.
 • Centrum kosztów przychodzących – w tabeli wyświetlane jest centrum kosztów przychodzących dla rozliczenia wewnętrznego. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Centrum kosztów.
 • Jednostka kosztów wychodzących – w tabeli wyświetlana jest jednostka kosztów wychodzących dla rozliczenia wewnętrznego. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Jednostka kosztowa.
 • Jednostka kosztów przychodzących – w tabeli wyświetlana jest jednostka kosztów przychodzących dla rozliczenia wewnętrznego. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Jednostka kosztowa.
 • Proces – w tabeli wyświetlany jest proces rezerwacji materiału lub, w przypadku pozycji bez zarządzania zapasami, proces rezerwacji zamówienia. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Operacja i numer przesunięcia magazynowego.
 • Identyfikator transakcji magazynowej – w tabeli wyświetlany jest numer rezerwacji materiału, dla materiałów bez rezerwacji kolumna przyjmuje wartość 0. Kolumna jest dostępna tylko w widoku Operacja i numer przesunięcia magazynowego.
 • Status ustalania ceny – w tabeli wyświetlany jest status ustalenia ceny dla artykułu będącego przedmiotem rozliczenia wewnętrznego
 • Status – w tabeli wyświetlany jest status rozliczenia wewnętrznego
 • Wybór – parametr, umożliwiający wybranie rozliczenia wewnętrznego w celu jego edycji lub wykonania akcji

Obszar roboczy – edytor pozycji

Edytor pozycji obszaru roboczego umożliwia edycję rozliczeń wewnętrznych przed zafakturowaniem.

Uwaga
W edytorze pozycji należy wprowadzić dane do rozliczeń wewnętrznych, dla których  w aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych, w polu Pochodzenie ceny, wybrano wartość Ręcznie.

Edytor pozycji składa się z następujących zakładek:

 • Zakładka Ogólne – wyświetla dane podatkowe oraz dane ewidencji kosztów dla rozliczenia wewnętrznego
 • Zakładka Warunki faktury – wyświetla dane warunków rozliczeń, które zostały zdefiniowane w aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych dla docelowego odbiorcy rozliczenia wewnętrznego
 • Zakładka Ceny – pozwala na edycję sposobu ustalania ceny dla rozliczenia wewnętrznego.

Zakłada Ogólne

Zakładka Ogólne edytora pozycji składa się z poniższych pól:

 • Warunek płatności wychodzącej – umożliwia wybranie warunków płatności dla faktury wychodzącej. Warunki płatności są definiowane w aplikacji Warunki płatności.
 • Warunek płatności przychodzącej – umożliwia wybranie warunków płatności dla faktury przychodzącej. Warunki płatności są definiowane w aplikacji Warunki płatności.
 • Kod podatku należnego – umożliwia określenie kodu podatku należnego. Kody podatkowe są definiowane w aplikacji Kody podatkowe.
 • Kod podatku naliczonego – umożliwia określenie kodu podatku naliczonego. Kody podatkowe są definiowane w aplikacji Kody podatkowe.
 • Konto przychodów – pozwala na wybranie konta przychodów dla rozliczenia wewnętrznego. Konta są definiowane w aplikacji Konta.
 • Konto kosztów – pozwala na wybranie konta kosztów dla rozliczenia wewnętrznego. Konta są definiowane w aplikacji Konta.
 • Centrum kosztów wychodzących – pozwala na wybranie centrum kosztów wychodzących dla rozliczenia wewnętrznego. Centa kosztów są definiowane w aplikacji Centra kosztów. Pole jest dostępne, gdy w aplikacji Konfiguracja → funkcja Controling jest aktywna.
 • Centrum kosztów przychodzących – pozwala na wybranie centrum kosztów przychodzących dla rozliczenia wewnętrznego. Centa kosztów są definiowane w aplikacji Centra kosztów. Pole jest dostępne, gdy w aplikacji Konfiguracja → funkcja Controling jest aktywna.
 • Jednostka kosztów wychodzących – pozwala na wybranie jednostki kosztów wychodzących dla rozliczenia wewnętrznego. Jednostki kosztowe są definiowane w aplikacji Jednostka kosztowa. Pole jest dostępne, gdy w aplikacji Konfiguracja → funkcja Controling jest aktywna.
 • Jednostka kosztów przychodzących – pozwala na wybranie jednostki kosztów przychodzących dla rozliczenia wewnętrznego. Jednostki kosztowe są definiowane w aplikacji Jednostka kosztowa. Pole jest dostępne, gdy w aplikacji Konfiguracja → funkcja Controling jest aktywna.
Uwaga
Edycja pozycji jest możliwa tylko dla rozliczeń wewnętrznych posiadających status Nierozliczone oraz Nieprawidłowe.

Zakładka Warunki faktury

Zakładka Warunki faktury składa się z poniższych pól:

 • Lista cenników – wyświetlany jest cennik sprzedaży używany do ustalenia ceny. System podejmuje próbę wyszukania cennika tylko, jeśli w aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych, dla danego rozliczenia wewnętrznego, w polu Pochodzenie rabatu oraz Pochodzenie ceny, została definiowana wartość Cennik lub Cennik, ręcznie.
 • Pochodzenie rabatu – wyświetlane jest źródło pochodzenia rabatów. Dostępne są wartości:
  • Cennik – wartości rabatów w polach Rabat od 1 do 4 zostały pobrane z cennika
  • Wprowadzony ręcznie – wartości rabatów w polach Rabat od 1 do 4 zostały wprowadzone ręcznie w aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych
 • Waluta – wyświetlana jest waluta, w której jest prowadzona księgowość firmy. Istnieje możliwość zmiany waluty rozliczenia wewnętrznego.
 • Rabat od 1 do 4 – wyświetlane są rabaty dla rozliczenia wewnętrznego. Są one pobierane z aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych lub z cennika w zależności od wartości wyświetlanej w polu Pochodzenie rabatu podstawowego.
 • Data odniesienia do ustalenia ceny – wyświetlana jest data, dla której została pobrana cena
 • Data kalkulacji – wyświetlana jest data pobrania ceny

Zakładka Ceny

Zakłada Ceny składa się z następujących pól:

 • Pochodzenie ceny – umożliwia wybór sposobu ustalania ceny dla wybranego rozliczenia wewnętrznego. Wartością domyślną jest wartość pobrana z aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych, z pola Pochodzenie ceny. Dostępne są poniższe źródła:
  • Cennik – ceny są ustalane na podstawie cennika
  • Cennik, ręcznie – system próbuje określić ceny na podstawie cennika, jeśli jest to niemożliwe, wymagane jest wprowadzenie cen ręcznie
  • Ręcznie – ceny są ustalane ręcznie dla pozycji rozliczenia wewnętrznego
 • Status ustalania ceny – wyświetlany jest status ustalenia ceny dla danego rozliczenia wewnętrznego. Wyświetlane są wartości:
  • Ustalenie nie powiodło się
  • Ustalono pomyślnie
  • Nie ustalono
 • Cena brutto – umożliwia wprowadzenie ceny brutto. Pole jest dostępne, jeśli w polu Pochodzenie ceny wybrana jest wartość Ręcznie. Jeśli waluta cennika różni się od waluty rozliczenia wewnętrznego, to cena jest przeliczana na walutę rozliczenia wewnętrznego.
 • Cena netto – wyświetlana jest cena netto niezawierająca rabatów oraz dopłat, ustalana przez system na podstawie cenny brutto
 • Wymiar ceny – wyświetlany jest wymiar ceny, czyli ilość jednostek artykułu, dla których obowiązuje dana cena. Pole jest dostępne, jeśli w polu Pochodzenie ceny wybrana jest wartość Ręcznie.
 • Rabat od 1 do 4 – umożliwia wprowadzenie dodatkowych rabatów dla rozliczenia wewnętrznego. Pole składa się z dwóch części. W pierwszej części jest definiowana wielkość rabatu w wartości procentowej. W drugiej części pola wybierany jest rodzaj składnika ceny sprzedaży, którego rabat dotyczy – możliwe jest wybranie rodzajów składnika ceny sprzedaży o typie Rabat oraz z aktywnym parametrem Rabaty nagłówka.
 • Klasyfikacja cen artykułu – umożliwia zdefiniowanie klasyfikacji cen artykułu, na podstawie której ustalane są ceny oraz rabaty
 • Brak rabatów wynikających z warunków faktury – jeśli parametr jest aktywny, to rabaty zdefiniowane na zakładce Warunki faktury nie są uwzględniane przy ustalaniu cenny.
 • Bez skonta – parametr określa czy, pozycja rozliczenia podlega skonto

Konfiguracja

Aplikacja Rozliczenia wewnętrzne nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Rozliczenia wewnętrzne istotna jest jednostka biznesowa com.cisag.app.multiorg.obj.InternalInvoicingData. Jest ona wykorzystywana m. in podczas:

 • nadawania uprawnień
 • ustawiania definicji aktywności
 • importowania lub eksportowania danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia .

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Rozliczenia wewnętrzne nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Rozliczenia wewnętrzne będzie widoczna w menu użytkownika tylko wtedy, gdy jest on przyporządkowany do organizacji podpiętej przynajmniej do jednej z poniższych struktur organizacyjnych:

 • Księgowość

Cechy szczególne

Dla aplikacji Rozliczenia wewnętrzne nie istnieją żadne cechy szczególne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rozliczenia wewnętrzne nie jest udostępniona dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?