Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych

W środowisku wielofirmowym jest możliwa sytuacja, w której organizacją sprzedającą jest inna firma niż właściciel zapasów. W takim przypadku niezbędna jest funkcja rozliczeń wewnętrznych, która umożliwia automatyczne rozliczenie transakcji między organizacjami firmy.

Przykład
Oddział firmy w Niemczech sprzedaje produkt X (wystawia zamówienie sprzedaży), jako źródło produktu podawany jest oddział firmy w Polsce oraz jej magazyn. Polski oddział dostarcza zamówienie do klienta (zlecenie dostawy). Po wystawieniu faktury dla klienta transakcja jest automatycznie dodawana do rozliczeń wewnętrznych. W rozliczeniach wewnętrznych można wygenerować faktury dwustronne wewnętrzne: fakturę zakupu dla oddziału niemieckiego oraz fakturę sprzedaży dla oddziału polskiego.

Aplikacja Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych umożliwia zdefiniowanie szczegółów rozliczeń wewnętrznych pomiędzy wybranymi organizacjami np. rodzajów faktur, źródła cen oraz kosztów transportu.

Aplikacja Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych

W aplikacji są dostępne standardowe przyciski oraz następujące pola:

 • Firma docelowa (pole obowiązkowe) – organizacja źródłowa, w kontekście której wykonywane są działania wymagające rozliczenia wewnętrznego (organizacja widoczna na pasku aplikacji w górnym prawym rogu). Dodatkowo zdefiniowane ustawienia rozliczeń wewnętrznych będą odnosić się do wybranej organizacji.
 • Organizacja sprzedaży (pole obowiązkowe) – organizacja sprzedaży, w której imieniu są generowane faktury sprzedaży do rozliczeń wewnętrznych. Organizacja musi być organizacją sprzedaży oraz musi być dostawcą dla organizacji wybranej w polu Organizacja zakupu.
 • Organizacja zakupu (pole obowiązkowe) – organizacja zakupu, dla której są generowane faktury zakupu do rozliczeń wewnętrznych. Organizacja musi być organizacją zakupu oraz musi być klientem dla organizacji wybranej w polu Organizacja sprzedaży.
 • Rodzaj faktury sprzedaży (pole obowiązkowe) – rodzaj generowanych faktur sprzedaży
 • Rodzaj faktury zakupu (pole obowiązkowe) – rodzaj generowanych faktur zakupu
  Uwaga
  Wybrany rodzaj faktury zakupu oraz rodzaj faktury sprzedaży musi posiadać w aplikacji Rodzaje faktur zakupu/sprzedaży polu Typ rozliczenia wartość Wewnętrzy.
 • Pracownik odpowiedzialny za faktury sprzedaży – pracownik odpowiedzialny za fakturę sprzedaży. Jeżeli podczas tworzenia rozliczeń wewnętrznych wskazanie pracownika będzie niemożliwe to wykorzystywany jest użytkownik wykonujący rozliczenie.
 • Pracownik odpowiedzialny za faktury zakupu – pracownik odpowiedzialny za fakturę zakupu. Jeżeli podczas tworzenia rozliczeń wewnętrznych wskazanie pracownika będzie niemożliwe to wykorzystywany jest użytkownik wykonujący rozliczenie.
 • Podsumowanie faktury (pole obowiązkowe) umożliwia określenie kryterium generowania faktur pod czas rozliczeń wewnętrznych. Dostępne są poniższe kryteria:
  • Według daty księgowania – faktura jest generowana dla organizacji właściciela zapasów, dla każdej daty księgowania
  • Według okresu – generowana jest jedna faktura zbiorcza dla okresu rozliczeniowego organizacji właściciela zapasów
  • Według wyświetleń – faktura jest generowana dla właściciela zapasów
 • Podsumowanie pozycji faktury (pole obowiązkowe) – umożliwia określenie kryterium grupowania pozycji do tworzonych faktur, cechy charakterystyczne to:
  • Artkuł
  • Jednostka
  • Warunki fakturowania
  • Warunki płatności
  • Klucz podatkowy

Dostępne są poniższe kryteria grupowania pozycji:

  • Brak grupowania – dla każdej pozycji rozliczeniowej tworzona jest pozycja faktury
  • dla zamówienia
  • dla podsumowania faktury
  • Według daty księgowania
  • Według okresu

Pozycja faktury jest tworzona dla wszystkich pozycji rozliczeniowych o pasujących cechach charakterystycznych.

 • Podział kosztów transportu – umożliwia określenie kryterium podziału kosztów transportu na fakturze. Dostępne są:
  • Ilość
  • Wartość
  • Waga
  • Objętość
 • Cena szacunkowa – umożliwia zdefiniowanie źródła wyceny dla pozycji faktury. Dostępne są następujące opcje:
  • Cena rozliczeniowa 1
  • Cena rozliczeniowa 2
  • Cena rozliczeniowa 3
  • Cena rozliczeniowa 4
  • Cena rozliczeniowa 5
  • Cena inwentaryzacyjna
  • Ostatnia cena nabycia
  • Cena średnia

Ceny rozliczeniowe oraz cena inwentaryzacyjna są pobierane z aplikacji Artykuły widok Rachunkowość, zakładka Dane magazynu. Jeśli cena nie jest zdefiniowana w zakładce Dane magazynu, zostanie ona pobrana z widoku Rachunkowość, zakładka Ogólne bez odniesienie do miejsca przechowywania. Alternatywnie cena inwentaryzacyjna może zostać obliczona pod czas procesu inwentaryzacji. Jeśli nie ma możliwości obliczenia ostatniej ceny nabycia lub ceny średniej system zastosuje cenę rozliczeniową 1.

 • Pochodzenie ceny – pozwala na określenie źródła pochodzenia ceny. Dostępne są:
  • Cennik – ceny są ustalane na podstawie cennika
  • Cennik, ręcznie – system próbuje określić ceny na podstawie cennika, jeśli jest to niemożliwe, wymagane jest wprowadzenie cen ręcznie
  • Ręcznie – ceny są ustalane ręcznie dla pozycji rozliczenia wewnętrznego
 • Pochodzenie rabatu – umożliwia określenie źródła pochodzenia rabatów. Dostępne są:
  • Cennik – rabat jest określany na podstawie cennika
  • Wprowadzony ręcznie – udostępniane są do edycji pola Rabat od 1 do 4 pozwalające ręcznie zdefiniować stawki rabatów
 • Rabat od 1 do 4 – umożliwiają ręczne zdefiniowanie rabatów. Pola są podzielone na dwie części. W pierwszej części jest definiowana wielkość rabatu w wartości procentowej. W drugiej części pola wybierany jest rodzaj składnika ceny sprzedaży, którego rabat dotyczy – możliwe jest wybranie rodzajów składnika ceny sprzedaży o typie Rabat oraz z aktywnym parametrem Rabaty nagłówka. Pola są dostępne do edycji jeśli w polu Pochodzenie rabatu została wybrana wartość Wprowadzony ręcznie.
 • Utwórz noty uznaniowe do zwrotów od klientów – parametr umożliwia rozliczenie zwrotów od klientów, jeśli jest aktywny organizacja będąca właścicielem magazynu docelowego otrzyma notę uznaniową od organizacji będącej właścicielem magazynu źródłowego, gdy zwrot zostanie rozliczony wewnętrznie. Jeśli funkcja nie jest aktywna organizacja będąca właścicielem magazynu źródłowego otrzyma fakturę wychodzącą od organizacji będącej właścicielem magazynu docelowego.
 • Waluta – umożliwia wybranie waluty, w której będą prowadzone rozliczenia wewnętrzne. Jako wartość domyślną przyjmuje walutę firmy docelowej.

Konfiguracja

Dla aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych nie istnieją żadne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych istotna jest jednostka biznesowa com.cisag.app.multiorg.obj.Organization, która należy do grupy jednostek com.cisag.app.multiorg.MasterData. Jest ona wykorzystywana m. in podczas:

 • nadawania uprawnień
 • ustawiania definicji aktywności
 • importowania lub eksportowania danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia .

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych będzie widoczna w menu użytkownika tylko wtedy, gdy jest on przyporządkowany do organizacji podpiętej przynajmniej do jednej z poniższych struktur organizacyjnych:

 • Rachunkowość

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Ustawienia dla rozliczeń wewnętrznych nie jest udostępniona dla partnerów biznesowych.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?