Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe

Wprowadzenie

Aplikacja Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe umożliwia podgląd wyników planowania dla każdego artykułu z uwzględnieniem rzeczywistego pochodzenia zamówień i pokrycia zapotrzebowania.

Za pomocą tej aplikacji użytkownik może poznać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie są składowe zapotrzebowania dla danego artykułu i kiedy zostaną one pokryte?
 • Jaka ilość artykułu musi zostać wyprodukowana i na kiedy?
 • Jakie są zapotrzebowania i w jakich terminach?
 • Jakie konflikty występują w odniesieniu do czasu i ilości zamówień?

Aplikacja Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe umożliwia przeglądanie i dostosowywanie zapotrzebowania, do momentu osiągnięcia optymalnej kombinacji asortymentu produkcji i jego wykorzystania.

Wskazówka
Niniejszy artykuł opisuje procesy planowania na przykładzie przedsiębiorstwa czysto produkcyjnego. Nie zmienia to faktu, że planowanie potrzeb materiałowych umożliwia również planowanie procesów dla przedsiębiorstw handlowych lub też przedsiębiorstw pracujących w środowisku wielofirmowym.
Uwaga
Aby istniała możliwość podglądu wyników planowania koniecznie musi być uruchomiony serwer planowania.
Uwaga
Aby istniał możliwość podglądu danych w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe najpierw musi zostać poprawnie przeprowadzony proces planowania w aplikacji Planowanie zapotrzebowania materiałowego.

Aplikacja Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe umożliwia w zależności od danego artykułu, podgląd propozycji planowania: dystrybucji wewnętrznych (tylko w środowisku wielofirmowym), zakupów zewnętrznych lub produkcji. W tej aplikacji wyświetlane jest zapotrzebowanie pierwotne, zapotrzebowanie wtórne, prognozy popytu, aktualne stany magazynowe oraz pochodzenie i pokrycie zapotrzebowania. Za pomocą tej aplikacji można wyświetlać i modyfikować wyniki planowania zapotrzebowania materiałowego. Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – umożliwia zdefiniowanie artykułu, dla którego dane planowania zostaną wyświetlone
 • Obszaru roboczego – umożliwia prezentację danych planowania

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Zapytanie o zapotrzebowania materiałowe

W nagłówku aplikacji oprócz standardowych przycisków dostępne są:

 • [Wybierz akcję] → [Aktualizuj planowanie] – wszystkie struktury produkcyjne ręcznie modyfikowane w propozycjach planowania są przeliczane na nowo. Jeśli dla półproduktu zostanie zmodyfikowane zapotrzebowanie wtórne (w tabeli zapotrzebowania), to ręczne zmiany przeprowadzone w propozycji planowania dla tego półproduktu zostaną zachowane.
 • [Wybierz akcję] → [Odrzuć zmiany] – umożliwia zresetowanie wszystkich zmian wprowadzonych w tabeli Zapotrzebowania.

W nagłówku aplikacji dostępne są następujące pola:

 • Artykuł – (pole obowiązkowe) należy wybrać artykuł, dla którego mają zostać edytowane wyniki planowania. Artykuł nie może być artykułem referencyjnym i musi posiadać dane dotyczące logistyki magazynowej, dane dotyczące zakupów oraz produkcji.
 • Jednostka – wyświetlana jest jednostka podstawowa wybranego artykułu.
 • Okres – należy wskazać okres czasu, dla którego mają zostać edytowane wyniki planowania. Jeśli aplikacja wyświetliła wcześniej wyniki innego planowania, a okres nie pasuje już do bieżącego harmonogramu, w tym polu można zastosować okres nowego planowania, usuwając zawartość i wybierając Odśwież z domyślnego paska narzędzi.
 • Długość okresu – w razie potrzeby należy wybrać poziom szczegółowości dla prezentacji okresów planowania. Wewnętrzna logika planowania zawsze pracuje z metodą dokładności co do dnia. Natomiast wyświetlenie w postaci tygodnia można uzyskać wpisując w polu dotyczącym długości okresu liczbę 7 dni.
 • Planowanie zapotrzebowania materiałowego – (pole obowiązkowe) należy wybrać żądane planowanie zapotrzebowania materiałowego. Domyślnie jest to ostatnio otwarte planowanie. Ponieważ może istnieć wiele różnych planowań zapotrzebowania materiałowego, a każde z nich może być oparte na innych parametrach, dla jednego artykułu mogą wyświetlić one różne rezultaty.
 • Status – wyświetlany zostaje status planowania zapotrzebowania materiałowego pobierany z aplikacji Planowanie zapotrzebowania materiałowego z zakładki Status dla wybranego artykułu
 • Lokalizacja – występuje tylko w środowisku wielofirmowym. Należy wybrać lokalizacje, dla których ma zostać wyświetlone dane zapotrzebowanie.
 • Status artykułu – wyświetlany zostaje status planowania dla wybranego artykułu
Wskazówka
Zmiana wymagań produkcyjnych i zakupowych jest możliwa tylko wtedy, gdy wskazanie dzienne wynosi 1 i jeżeli nie został podany więcej niż 1 domyślny parametr.

Obszar roboczy

Obszar roboczy planowania umożliwia podgląd oraz edycję danych zapotrzebowania. Składa się z poniższych zakładek:

 • Zapotrzebowania – wyświetla oraz umożliwia edycję danych planowania w formie tabeli.
 • Grafika – wyświetla dane planowania w formie graficznej
 • Dane planowania – wyświetla dane planowania dla wybranego w nagłówku artykułu
 • Klasyfikacje – wyświetla klasyfikację przypisaną do wybranego artykułu

Zakładka Zapotrzebowania

Zakładka Zapotrzebowania w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe

Wynik planowania dla danego artykułu wyświetlany jest na zakładce Zapotrzebowania. Ustalone zapotrzebowanie można zmienić lub skorygować ręcznie. Wyniki są prezentowane w formie macierzy:

 • Okresy planowania wyświetlane są poziomo.
 • Wyniki planowania i/lub pochodzenie zapotrzebowania oraz pokrycie zapotrzebowania wyświetlane są pionowo.

W nagłówku wyników planowania znajdują się następujące przyciski:

 • [Alternatywne metody produkcji] – jeśli artykuł ma przypisane alternatywne metody produkcji to przycisk ten pozwala na wyświetlanie wiersza zapotrzebowania dla każdej dozwolonej metody produkcji.
 • [Alternatywni dostawcy wewnętrzni] – za pomocą tego przycisku mogą zostać wyświetlone wszystkie lokalizacje, w których można przeprowadzać proces zakupów wewnętrznych dla artykułów, których źródłem są zlecenia dystrybucji (w ramach środowiska wielofirmowego).
 • [Zarezerwowane ilości] – przycisk ten umożliwia oddzielne wyświetlanie ilości zarezerwowanych i niezarezerwowanych dla przychodów, wydań i zapasów. Jest on domyślnie włączony, jeśli rezerwacje dla co najmniej jednej wyświetlanej lokalizacji są włączone w aplikacji Konfiguracja.
 • [Suma wszystkich przyjęć] – za pomocą tego przycisku można wyświetlić wiersz zawierający sumę wszystkich przyjęć artykułu.
 • Okres – W tym oknie wyświetlane są okresy planowania. Wyniki planowania są różne w zależności od wybranego poziomu szczegółowości (długość okresu). Należy pamiętać, że w kolumnie Suma wyświetlana jest suma wszystkich bieżących zapotrzebowań w danym okresie planowania. Dni określone w kalendarzu jako Dzień wolny są wyróżnione szarym kolorem. Przycisk [Wyświetl poprzedni okres] oraz [Wyświetl następny okres] pozwalają na zmiany zakresu przeglądanych danych planowania.

W tabeli wyników planowania znajdują się następujące wiersze:

 • Prognozy – wyświetlana jest planowana wielkość zapotrzebowania uzyskana z planowania zapotrzebowania materiałowego. Ilości wynikające z zapotrzebowania wygenerowanego na podstawie prognoz tygodniowych, obliczane są tylko w danym tygodniu uwzględniając dni robocze ustalone w kalendarzu zakładowym. Analogicznie odbywa się to dla prognoz miesięcznych. Prognozy zapotrzebowania nie są uwzględniane w harmonogramie czasowym. Jeśli dla danego tygodnia w kalendarzu firmowym nie zostaną zdefiniowane dni robocze (cały tydzień będzie wolny od pracy), to uwzględnione zostanie zapotrzebowanie prognozy z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
 • Dostarczone wydanie – ten wiersz jest brany pod uwagę, jeżeli artykuł został zaplanowany za pomocą prognozy. Wyświetlane są wszystkie wydania, które mają wpływ na wielkość prognozy.
Przykład
Jeżeli prognoza na maj wynosi 100 sztuk. Następnie pojawia się zamówienie sprzedaży na 80 sztuk z datą dostawy na 20.05. Więc wartość dla zapotrzebowania, jaka powinna zostać uzupełniona to już tylko 20 sztuk.  Użytkownik widzi wówczas zapotrzebowanie w wysokości 20 sztuk. Zatem ta kolumna Dostarczony rozchód pokazuje dostawę w ilości 80 sztuk. Wówczas użytkownik wie, że 80 sztuk zostało dostarczone, np. 20.05 i pozostaje jeszcze 20 sztuk do pełnej ilości prognozowanej.
 • Wydania – wyświetlana jest planowana ilość zapotrzebowania pochodząca z:
  • Oferty sprzedaży
  • Zamówienia sprzedaży
  • Rezerwacji materiałowych z produkcji

Rezerwacji w środowisku wielofirmowym:

  • Zlecenia dystrybucji
  • Propozycji dystrybucji

Wiersz ten jest widoczny tylko wtedy, gdy przycisk [Zarezerwowane ilości] nie jest aktywny.

 • Niezarezerwowane wydania – w tym wierszu wyświetlana jest ilość niezarezerwowanych wydań do zapotrzebowań.
  Wiersz ten jest widoczny tylko wtedy, gdy przycisk [Zarezerwowane ilości] jest aktywny.
 • Zarezerwowane wydania – w tym wierszu wyświetlane są zarezerwowane wydania do zapotrzebowań.
  Wiersz ten jest widoczny tylko wtedy, gdy przycisk [Zarezerwowane ilości] jest aktywny.
 • Zapotrzebowanie – wyświetlana jest tutaj każda planowana ilość zapotrzebowania, która wynika z porównania elementów takich jak: prognozy, dostarczonych wydań oraz rozpoczętych wydań. Zapotrzebowanie ostateczne to każde planowane zapotrzebowanie, na podstawie którego ustala się planowany zapas oraz ewentualne zapotrzebowanie dodatkowe (zakupy lub produkcja).
 • Przyjęcia – wyświetlana jest planowana ilość przyjęć wynikająca z pokrycia zapotrzebowania:
  • Zamówienia zakupu
  • Zlecenia produkcyjne
  • Rezerwacje produktów ubocznych/surowców w produkcji
  • Propozycje zakupu (w tym ręcznie tworzone propozycje zakupu)

W środowisku wielofirmowym:

  • Zlecenia dystrybucji
  • Propozycje dystrybucji
 • Niezarezerwowane przyjęcia – wyświetlana jest ilość niezarezerwowanych przyjęć.
  Wiersz jest widoczny po wybraniu przycisku [Zarezerwowane ilości].
 • Zarezerwowane przyjęcia – wyświetlana jest ilość zarezerwowanych przyjęć.
  Wiersz jest widoczny po wybraniu przycisku [Zarezerwowane ilości] .
 • Wygenerowana propozycja – wyświetlana jest ilość z wygenerowanych w wyniku planowania zapotrzebowania materiałowego lub wprowadzonych ręcznie propozycji dla danego artykułu. Dane są pobierane z propozycji zakupu, produkcji lub dystrybucji.
 • Zakupy – wyświetlane jest dodatkowe zapotrzebowanie na zakup. To pole jest możliwe do edycji.
 • Zakup wewnętrzny – wyświetlane jest dodatkowe zapotrzebowanie na zakupy wewnętrzne (dystrybucja). To pole jest możliwe do edycji.
 • Produkcja – wyświetlane jest dodatkowe zapotrzebowanie na produkcję (wynikające z standardowego procesu produkcji, a więc z zapotrzebowaniem ustawionym jako: Produkcja). To pole jest możliwe do edycji.
 • Stan – wyświetlany jest planowany stan magazynowy po uwzględnieniu zapotrzebowania i planowanych dostaw.
 • Niezarezerwowany stan magazynowy – w wierszu wyświetlane są niezarezerwowane stany magazynowe.
  Wiersz jest widoczny po wybraniu przycisku [Zarezerwowane ilości].
 • Zarezerwowany stan – w wierszu wyświetlany jest zarezerwowany stan magazynowy.
  Wiersz jest widoczny po wybraniu przycisku [Zarezerwowane ilości].
Zapotrzebowanie na zakup – zapotrzebowanie na produkcję

Decyzja o tym, czy ustalone podczas planowania dodatkowe zapotrzebowanie zostanie zakupione lub wyprodukowane (wewnętrznie lub zewnętrznie), zależy od pokrycia zapotrzebowania przypisanego w danych produkcyjnych artykułu. Jeżeli artykuł może zostać zarówno zakupiony jak i wyprodukowany, to można zmienić jego domyślne ustawione pokrycie zapotrzebowania. Użytkownik w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe może ręcznie wprowadzić dodatkowe ilości, które zostaną zrealizowane w ramach procesu zakupu. W ramach jednego okresu planowania możliwy jest podział ilości zapotrzebowania.

Jeżeli stosowana jest metoda produkcji, to każde zapotrzebowanie produkcji jest interpretowane za pomocą standardowej metody produkcji. Jeżeli do artykułu przypisano więcej metod produkcji, przy użyciu przycisku [Inne metody] można wyświetlić wiersz zapotrzebowania dla każdej dozwolonej metody produkcji.

Dla artykułu, do którego przypisane są zlecenia dystrybucji, lokalizacją źródłową jest zawsze główny wewnętrzny dostawca danego artykułu. Wszystkie lokalizacje, w których zakupy mogą być dokonywane również w sposób wewnętrzny, mogą być wyświetlone za pomocą przycisku [Inni dostawcy wewnętrzni].

Więcej informacji i szczegółów na temat procesu określania zapotrzebowania można znaleźć w artykule Planowanie zapotrzebowania materiałowego.

Pochodzenie zapotrzebowania
Sekcja Pochodzenie zapotrzebowania w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe

Na podstawie istniejących zleceń i dodatkowo ustalonych zapotrzebowań, wyświetlane są odpowiednie pochodzenia oraz pokrycia zapotrzebowania.

 • Pochodzenie zapotrzebowania na podstawie istniejących zamówień:
 • Oferty sprzedaży
 • Zamówienia sprzedaży
 • Zamówienia zakupu
 • Zlecenia dystrybucji (w środowisku wielofirmowym)
 • Zlecenia produkcji.
 • Planowane pokrycia zapotrzebowania:
 • Propozycje produkcji
 • Propozycje dystrybucji
 • Propozycje zakupu.
 • Planowane pochodzenie zapotrzebowania, które wynika z propozycji produkcji artykułu z wcześniejszego poziomu produkcji:
 • Planowane rezerwacje materiałów w produkcji
 • Planowane rezerwacje produktów ubocznych w produkcji.
 • Planowane pochodzenie zapotrzebowania wynikające z zestawów:
 • Planowane zapotrzebowanie na zestawy komponentów
 • Planowane pokrycie zapotrzebowania przez komponenty na poziomie artykułu zestawu.

Nagłówek tabeli zawiera następujące przyciski:

 • [Pochodzenie] – za pomocą tego przycisku można ukryć lub wyświetlić pochodzenia oraz pokrycie zapotrzebowania dla istniejących ofert sprzedaży, zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, zamówień dystrybucji (w środowisku wielofirmowym).
 • [Wszystkie okresy] – za pomocą tego przycisku można wyświetlić wszystkie okresy w całym horyzoncie planowania.

Kolumny listy opisane zostały poniżej:

 • Typ – jest wyświetlany za pomocą symboli:
  • Zamówienie sprzedaży
  • Zamówienie zakupu
  • Produkcja

W środowisku wielofirmowym:

  • Zakupy wewnętrzne
 • Zlecenie/Propozycja – dla istniejących zleceń, wyświetlany jest typ zlecenia, numer zlecenia i numer pozycji artykułu. Dla pokrycia zapotrzebowania, które nie zostało jeszcze przekształcone w zlecenia, wyświetlane są następujące oznaczenia:
  • Produkcja: Propozycje produkcji
  • Zakupy: Propozycje zakupu
  • Zakupy wewnętrzne: Wydania z propozycji dystrybucji lub Przyjęcia z propozycji dystrybucji.

Oznaczenie Nadrzędna propozycja produkcyjna jest wyświetlane dla planowanych źródeł/pokryć zapotrzebowania, które wynikają z propozycji produkcji dla artykułów produkcji wyższego rzędu.

W przypadku utworzenia artykułu-zestawu w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe zostanie wygenerowana propozycja zapotrzebowania natomiast wyświetlone zostanie oznaczenie Zapotrzebowanie artykułu-zestawu.

Uwaga
Różnica pomiędzy zwykłymi artykułami, a artykułami zestawu polega na tym, że kiedy zapotrzebowanie na artykuł pochodzi np. z zamówienia sprzedaży to zostaje wyświetlony numer jego źródłowego zamówienia. Natomiast w przypadku zapotrzebowania wygenerowanego z artykułu-zestawu należy określić wartości tj. minimalny stan magazynowy lub poziom ponownego zamówienia i wówczas zostanie wyświetlone oznaczenie Zapotrzebowanie artykułu-zestawu.

W aplikacji Artykuły w widoku Planowanie wybór w polu Pokrycie zapotrzebowania artykułu-zestawu wpływa na sposób obliczania dostępności artykułów. W przypadku wyboru opcji Zestaw system będzie przeliczał zapotrzebowanie wynikające z całości zestawu. Gdy wybór ten zostanie zmieniony na Zawsze komponenty – zapotrzebowanie zostanie przeliczone na poziomie komponentów.

Oznaczenie Nieokreślone pokrycie zapotrzebowania jest wyświetlane wtedy, gdy propozycja planowania została wygenerowana, natomiast artykuł nie posiada wprowadzonych odpowiednich danych. Ma to miejsce w sytuacji, gdy w aplikacji Artykuły w widoku Planowanie, w polu Pokrycie zapotrzebowania została ustawiona wartość Produkcja, natomiast nie zostały ujęte odpowiednie dane produkcyjne co doprowadza do braku możliwości ustalenia sposobu pokrycia powstałego zapotrzebowania.

 • Termin – wyświetlana jest data dla istniejących zamówień zakupu, zamówień sprzedaży, zleceń produkcyjnych oraz zleceń dystrybucji.
 • Ilość – ilość pochodzenia pokrycia zapotrzebowania w jednostce podstawowej artykułu.
 • Zarezerwowana ilość – wyświetlana jest zarezerwowana ilość pochodzenia/pokrycia zapotrzebowania w jednostce podstawowej artykułu.
 • Lokalizacja – wyświetlana jest organizacja, w której istnieje zapotrzebowanie
 • Wskazówka – w zależności od typu zapotrzebowania wyświetlane jest dla:
  • Zlecenia produkcyjne: Artykuły produkcyjne
  • Zamówienia zakupu: Partner dostawy
  • Zamówienia sprzedaży: Zamawiający
  • Oferty sprzedaży: Odbiorca zapytania ofertowego
  • Zlecenie dystrybucji: Źródło/lokalizacja docelowa
  • Propozycje produkcji: Oznaczenie Wygenerowane ręcznie jest wyświetlany dla ręcznie zmienionych propozycji produkcji
  • Propozycje zakupu: Oznaczenie Wygenerowane ręcznie jest wyświetlany dla ręcznie zmienionych propozycji zakupu
  • Propozycje dystrybucji: Źródło/lokalizacja docelowa
  • Planowanie rezerwacji materiałowych: Artykuł produkcyjny planowanego zlecenia produkcyjnego
  • Planowane rezerwacje produktów ubocznych: Artykuł produkcyjny planowanego zlecenia produkcyjnego
  • Zapotrzebowanie na zestaw do produkcji: Zestaw z wyższego poziomu
  • Przychód z dyspozycji magazynowej
  • Rozchód z dyspozycji magazynowej
  • Produkt uboczny
 • Status – status zamówienia wyświetlany jest dla istniejących zleceń.
 • Konfiguracja – w przypadku występowania pokrycia zapotrzebowania możliwego do skonfigurowania przez konfigurator produktu, wyświetlana jest ikona . Tego rodzaju zamówienia i propozycje są traktowane w ramach modułu Planowanie w sposób oddzielny. Dodatkowe informacje znajdują się w artykule Planowanie zapotrzebowania materiałowego.
 • Konflikty – poziom konfliktu, jeżeli występuje, jest wyświetlany za pomocą symboli. Więcej informacji w dokumentacji Lista: Konflikty planowania.
Uwaga
System wyświetla każde pochodzenie/pokrycie zapotrzebowania, które odpowiada jego planowanej dacie realizacji w wybranym okresie czasu i mieści się w wyświetlanych okresach planowania.

Zakładka Grafika

Zakładka Grafika w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowania materiałowe

Planowane stany magazynowe wyświetlane są w formie graficznej. Na wykresie domyślnie wyświetlane jest 10 okresów (10 dni). Opcjonalnie grafika może zawierać także:

 • [Jednostka] – wyświetlana jest jednostka prezentowanych danych.
 • [Wyświetlane dane] – umożliwia zdefiniowanie rodzaju wyświetlanych danych na wykresie, domyślnie jest wyświetlany stan magazynowy. Diagram może zawierać:
  • Prognozy
  • Zapotrzebowanie
  • Wydania
  • Niezarezerwowane wydania
  • Zarezerwowanie wydania
  • Niezarezerwowane przyjęcia
  • Przyjęcia
  • Niezarezerwowane przyjęcia
  • Zarezerwowane wydania
  • Zakup
  • Produkcja
  • Przyjęcia z pominięciem produkcji oraz zakupu
  • Minimalny stan magazynowy
  • Dostarczone wydania
  • Wygenerowane propozycje
  • Suma wszystkich przyjęć
 • [Wszystkie okresy] – pozwala wyświetlić wszystkie okresy, czyli cały horyzont planowania..
 • [Pokaż wartości] – pokazuje wartości dla wyświetlanych danych, dla każdego dnia.
 • [Pokaż sieć] – na wykresie wyświetlane są dodatkowe linie pionowe i poziome ułatwiające odczyt.
 • [Zarezerwowane ilości] – wpływa na wyświetlanie stanów magazynowych. Jeśli widok jest aktywny, wyświetlany jest stan magazynowy pomniejszony o rezerwacje. Jeżeli przycisk jest nieaktywny, rezerwacje nie mają wpływu na wyświetlanie stanu magazynowego. Jeśli w środowisku wielofirmowym w oknie zapytania wprowadzono kilka lokalizacji, to dla każdej z nich generowany jest osobny schemat i wyświetlany kolejno na zakładce.

Zakładka Dane planowania

Zakładka Dane planowania w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowania materiałowe

Informacje dotyczące planowania artykułu są wyświetlane na zakładce Dane planowania. Dane te są wyświetlane dla każdego oddziału, jeżeli w planowaniu uwzględnionych jest kilka oddziałów (dot. środowiska wielofirmowego). Dane są pobierane z aplikacji Artykuły, dla wybranego materiału w polu Artykuł oraz z aplikacji Planowanie zapotrzebowania materiałowego.

Szczegółowy opis pól dostępnych na zakładce znajduje się w artykułach Planowanie zapotrzebowania materiałowego oraz Artykuły widok Planowanie.

Zakładka Klasyfikacje

W tej zakładce wyświetlane są informacje dla Klasyfikacji 1 i Klasyfikacji 2 dla artykułu zakupu i artykułu produkcyjnego.

 • Klasyfikacja 1 – Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 1 (dane produkcyjne artykułu)
 • Klasyfikacja 2Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 2 (dane produkcyjne artykułu)
 • Klasyfikacja 1Klasyfikacja artykułów zakupu 1 (dane zakupu artykułu)
 • Klasyfikacja 2Klasyfikacja artykułów zakupu 2 (dane zakupu artykułu)

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przypisywane za pomocą ról autoryzacyjnych, a także poprzez przypisanie organizacji. Koncepcje uprawnień są opisane w artykule Uprawnienia.

Uwaga
Wyniki planowania zapotrzebowania materiałowego mogą być przeglądane przez wszystkich uprawnionych pracowników.

Procesy w planowaniu zapotrzebowania materiałowego, takie jak akceptacja zmian, generowanie zleceń produkcyjnych itd. mogą być wykonywane tylko przez edytora przypisanego do planowania zapotrzebowania materiałowego.

Uprawnienia organizacyjne

Wyniki planowania danego artykułu można wyświetlić w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe tylko wtedy, gdy użytkownik jest przypisany do organizacji logistyki magazynowej artykułu.

Czy ten artykuł był pomocny?