Widok Planowanie

W niniejszym dokumencie została opisana aplikacja Artykuły w widoku Planowanie. Więcej informacji na temat pozostałych widoków znajduje się w dokumencie Artykuły.

Obszar roboczy: widok Planowanie

Widok Planowanie składa się z następujących zakładek:

Aplikacja Artykuły widok Planowanie

Zakładka Ogólne

W zakładce Ogólne wyświetlane są dane, wyłącznie w celach informacyjnych:

 • EAN (European Article Number)
 • Typ specyfikacji
 • Artykuł alternatywny
 • Alias artykułu

Dane te można edytować w widoku Podstawowe.

Dane planowania można edytować w polach opisanych poniżej:

 • Status artykułu – należy wybrać status:
  • Udostępniony
  • Zablokowany
 • Zablokowany dopo ustawieniu statusu artykułu jako Zablokowany, pole to staje się możliwe do edycji. Należy określić datę, do której artykuł ten ma być uznawany za zablokowany, tzn. nie może zostać wykorzystany w procesie planowania.

Sekcja Dane planowania

Sekcja Dane planowania

W tej sekcji dostępne do edycji są następujące pola:

 • Minimalny stan magazynowy jest uwzględniany przy ustalaniu propozycji zakupu i propozycji produkcji. Jest to ilość artykułów, która powinna być dostępna w magazynie jako zapas. Pomaga to w pokryciu wszelkich różnic pomiędzy oczekiwaną a rzeczywistą ilością zapasu. Jeżeli w tym polu została wybrana wartość 0, wówczas minimalny stan magazynowy jest ignorowany.
 • Maksymalny stan magazynowy – nie jest brany pod uwagę w planowaniu zapotrzebowania materiałowego, natomiast jest on uwzględniany podczas ustalania propozycji zakupu w aplikacji Obliczanie propozycji zakupu. Jeżeli w tym polu została wybrana wartość 0, wówczas maksymalny stan magazynowy jest ignorowany.
 • Sygnalny stan magazynowyjest uwzględniany podczas ustalania propozycji zakupu i propozycji produkcji. Ilość zapasu określającego sygnalny stan magazynowy powinna być wyższa od minimalnego stanu magazynowego. Ta różnica w ilości jest niezbędna, aby pokryć zużycie przez okres trwania czasu odnowienia zapasów. Jeżeli w tym polu została wybrana wartość 0, wówczas sygnalny stan magazynowy jest ignorowany.
 • Poziom uzupełnienia stanów magazynowych – jest to ilość o jaką ma zostać uzupełniony stan magazynowy, po przekroczeniu sygnalnego stanu magazynowego. Jeżeli w tym polu została wybrana wartość 0, wówczas wartość ta jest ignorowana.
 • Pokrycie zapotrzebowania w tym polu należy wybrać pomiędzy wartościami Produkcja, Zakup zewnętrzny lub Zakup wewnętrzny (tylko w przypadku środowiska wielofirmowego). Wartość domyślna ustawiana dla tego pola to Produkcja. Jeżeli artykuł posiada dane zakupu, to sposób pokrycia zapotrzebowania może zostać określony jako Zakup zewnętrzny. W tym przypadku, propozycje zakupu generowane są poprzez Planowanie. W środowisku wielofirmowym, jeżeli zostanie wybrana opcja Zakupy wewnętrzne, spowoduje to wygenerowanie wewnętrznych propozycji dystrybucji.
Uwaga
Pole Pokrycie zapotrzebowania jest dla Planowania wartością domyślną, na podstawie której określane są propozycje zakupu lub propozycje produkcji. Jeżeli artykuł, oprócz danych produkcyjnych posiada także dane zakupowe, to pokrycie zapotrzebowania dla obliczonej ilości produkcyjnej można zmienić na zakupowe w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowania materiałowe.
 • Czas zaopatrzenianależy wprowadzić czas zaopatrzenia wyrażony w jednostce dni roboczych. Planowanie ze stosowaniem czasu zaopatrzenia (patrz sekcja Dane planowania zapotrzebowania materiałowego, pole Metoda wielkości partii) powoduje uwzględnienie każdego zapotrzebowania w tym przedziale czasowym od początku okresu planowania.
Uwaga
Wprowadzony czas zaopatrzenia jest brany pod uwagę przy planowaniu zapotrzebowania materiałowego, podobnie jak w aplikacji Obliczenie propozycji zakupu. Służy do określania sygnalnego stanu magazynowego w sposób dynamiczny, w trakcie obliczania propozycji zakupu.
Uwaga
Termin, w czasie którego stan zapasów jest mniejszy od sygnalnego stanu magazynowego w planowaniu zapotrzebowania materiałowego, określa się terminem zamówienia propozycji zakupu.

Sekcja Dane planowania zapotrzebowania materiałowego

Sekcja Dane planowania zapotrzebowania materiałowego

W tej sekcji formułowane są podstawowe ustawienia dla planowania zapotrzebowania materiałowego.

 • Czas utrwalenia – jest to parametr wyrażony w jednostce dni roboczych, podczas których poprzez planowanie zapotrzebowania materiałowego nie zostaje wygenerowane żadne zamówienie zakupu ani zlecenie produkcyjne. Oznacza to, że planowane zapotrzebowanie może osiągnąć wartości ujemne. Każda propozycja zakupu jest tworzona w pierwszym okresie planowania po przekroczeniu terminu czasu utrwalenia. Czas utrwalenia jest obliczany po pierwszym okresie planowania.
 • Metoda wielkości partii – dostępne są następujące opcje:
  • Zapotrzebowanie – pod uwagę brana jest tylko wymagana ilość. Wielkość partii jest ignorowana. Przykład:

Wielkość partii = 200:

Cel = 180 → Aktualnie = 180, Cel = 234 → Aktualnie = 234

  • Dokładna wielkość partii – ustalone zapotrzebowanie jest zawsze zaokrąglane do wielokrotności wielkości partii. Przykład:

Wielkość partii = 200:

Cel = 180 → Aktualnie = 200, Cel = 234 → Aktualnie = 400

  • Wielkość partii lub wyższe zapotrzebowanie – uwzględnia się co najmniej wielkość partii lub jej wielokrotność powiększoną o ilość wynikającą z realnego zapotrzebowania (ale nie zaokrągla się do wielokrotności wielkości partii). Pozostała część jest również uwzględniana w wymaganej ilości. Przykład:

Wielkość partii = 200:

Cel = 180 → Aktualnie = 200, Cel = 234 → Aktualnie = 234

  • Czas magazynowania – uwzględniane są wszystkie wymagania dotyczące czasu magazynowania. Całość zapotrzebowania jest ustalana względem bieżącego czasu zapotrzebowania i jest domyślnie stosowana jako wymagana ilość.
  • Partia tygodniowa – metoda wielkości partii określa czas magazynowania w przedziale tygodniowym. Rozpoczęcie operacji planowania jest początkiem tygodnia. Pierwsza propozycja planowania nie jest generowana automatycznie na początku horyzontu planowania, tylko w pierwszym dniu zapotrzebowania, o ile nie zostanie przekroczony minimalny poziom zapasów.
  • Partia miesięczna – metoda wielkości partii obejmuje czas magazynowania w przedziale miesięcznym. Początek planowania rozpoczyna miesiąc. Pierwsza propozycja planowania nie jest generowana automatycznie na początku horyzontu planowania, tylko w pierwszym terminie realizacji zapotrzebowania, o ile nie zostanie przekroczony minimalny poziom zapasów.
 • Wykorzystaj dane planowania zapotrzebowania (parametr) – oznaczenie tego pola powoduje aktywację wykorzystania danych planowania (minimalny stan magazynowy i sygnalny stan magazynowy) w polu Planowanie zapotrzebowania. Domyślnie pole to nie jest możliwe do edycji.
 • Planowanie zapotrzebowania – jeśli pole wyboru Wykorzystaj dane planowania zapotrzebowania zostało aktywowane, można ustalić, czy poszczególne dane będą uwzględniane w procesie planowania. Należy wybrać pomiędzy minimalnym stanem magazynowym a sygnalnym stanem magazynowym. Można również wybrać obydwie te wartości.
 • Planowanie – w tym polu należy wybrać osobę, która jest pracownikiem wewnętrznym i została przypisany do tej samej firmy. Pracownik ten określany jest mianem planisty i jest odpowiedzialny za planowanie danego artykułu. Planista stanowi kryterium wyboru w planowaniu zapotrzebowania materiałowego. Planowaniu podlegają tylko te artykuły magazynowe, które zostały przypisane do tego pracownika.
 • Pokrycie zapotrzebowania – artykuł zestawu – umożliwia określenie metody uwzględniania artykułów zestawu w operacjach planowania. Jeżeli dany artykuł jest zestawem artykułów wówczas w pokryciu zapotrzebowania pojawia się stała wartość Zestaw.

Sekcja Dane zakupu (zewnętrzne)

Sekcja Dane zakupu (zewnętrzne)

W tej sekcji znajdują się podstawowe ustawienia do generowania propozycji zakupu (zakup zewnętrzny). Wielkość partii zakupu i czas odnowienia zapasów można dodatkowo zdefiniować na podstawie danych dostawcy.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

 • Zakup zewnętrzny (parametr) – jeżeli pokrycie zapotrzebowania określone jest jako Zakup zewnętrzny, to pole wyboru musi zostać aktywowane. Jego aktywacja możliwa jest również w przypadku kiedy pokrycie zapotrzebowania zostało ustawione np. na Produkcję. Domyślna wartość jest zgodna z określonym pokryciem zapotrzebowania.
 • Dostawca – należy wpisać głównego dostawcę danego artykułu. Dane te są uwzględniane podczas generowania propozycji zakupu.
 • Organizacja zakupu – w środowisku wielofirmowym, organizacja zakupu jest odpowiedzialna za dokonywanie zakupów zewnętrznych. Pole to nie jest widoczne w środowisku jednofirmowym.
 • Dyspozytor zakupu – jest to pracownik odpowiedzialny za generowanie propozycji zakupu.
 • Wielkość partii zakupu – w planowaniu zapotrzebowania materiałowego, wielkość ta jest uwzględniana podczas określania propozycji zakupu. Wartość zadana w propozycji zakupu jest zaokrąglana co najmniej do wielkości partii lub jej wielokrotności. Wielkość partii zakupu może zostać nadpisana w aplikacji Artykuły w widoku Dostawcy. Jeżeli wielkość partii została wprowadzona w danych dostawcy, to w tym obszarze jest ona ignorowana.
 • Czas odnowienia zapasówwartość ta wyrażona jest w jednostce dni kalendarzowych. Czas odnowienia zapasów może być nadpisany w aplikacji Artykuły w widoku Wartość ta jest stamtąd pobierana, jeżeli do artykułu został przypisany dostawca. Jeżeli czas odnowienia zapasów jest zależny od magazynu (a proces planowania odbywa się w obszarze magazynu), to wtedy wpisany tutaj czas nie jest brany pod uwagę.
 • Wybór dostawcyza pomocą tego pola można określić, czy przy planowaniu zapotrzebowania materiałowego i w aplikacji Obliczanie propozycji zakupu będzie używany główny dostawca lub alternatywny dostawca.
 • Alternatywny dostawcajeśli to pole zostało wypełnione i w polu Wybór dostawcy wybrano Alternatywnego dostawcę, to w planowaniu zapotrzebowania materiałowego i w aplikacji Obliczanie propozycji zakupu ten dostawca jest używany zamiast dostawcy głównego.

Sekcja Dane zakupu (wewnętrzne)

Sekcja Dane zakupu (wewnętrzne)

Dane zakupu (wewnętrzne) używane są wtedy, kiedy pokrycie zapotrzebowania zostało określone jako Zakup wewnętrzny, a użytkownik pracuje w środowisku wielofirmowym z kilkoma lokalizacjami. Taki rodzaj sekcji nie istnieje w środowisku jednofirmowym.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

 • Zakup wewnętrzny (parametr) – jeżeli pokrycie zapotrzebowania zostało określone jako Zakup wewnętrzny, to pole wyboru musi zostać aktywowane. Jego aktywacja możliwa jest również w przypadku, kiedy wartość pokrycia zapotrzebowania została ustawiona np. na Produkcję. Domyślna wartość jest zgodna z określonym pokryciem zapotrzebowania.
 • Lokalizacja źródłowa – należy podać zakład, w którym ma zostać dokonany zakup wewnętrzny. Ta lokalizacja musi mieć nadaną rolę dostawcy w danych podstawowych partnera.
 • Organizacja zakupu – w środowisku wielofirmowym, organizacja zakupu jest odpowiedzialna za zakupy wewnętrzne. Może to być zarówno lokalizacja, z której pochodzi zamówienie, jak i inna organizacja zakupowa. Partner organizacji zakupowej wymaga nadania roli partnera.
 • Dyspozytor zakupu – jest to pracownik odpowiedzialny za generowanie propozycji podziału.
 • Wielkość partii zakupu – w planowaniu zapotrzebowania materiałowego, wielkość ta jest uwzględniana podczas określania propozycji podziału. Zapotrzebowanie na zakup jest zaokrąglane co najmniej do wielkości partii lub jej wielokrotności.
 • Czas odnowienia zapasów – wartość ta wyrażona jest w jednostce dni kalendarzowych. Czas ten może być nadpisany w aplikacji Artykuły w widoku Dostawcy. Poprzez innych dostawców mogą zostać wygenerowane alternatywne propozycje zakupów wewnętrznych.

Sekcja Dane produkcyjne

Sekcja Dane produkcyjne

W tej sekcji możliwe do edycji są następujące pola:

 • Zastosuj dane produkcyjne (pole wyboru) – jeżeli pokrycie zapotrzebowania zostało ustawione na Produkcję, to pole wyboru musi zostać aktywowane.
 • Dyspozytor produkcji – jest to pracownik wewnętrzny, któremu została nadana rola partnera oraz jest on przypisany do tej samej organizacji. Pracownik ten jest odpowiedzialny za generowanie propozycji produkcji.
 • Wielkość partii – w tym polu stosowana jest podstawowa jednostka artykułu. Jeżeli inne dane nie zostały wprowadzone, wielkość partii jest używana domyślnie podczas tworzenia zleceń produkcyjnych i kalkulacji kosztów produkcji.
 • Długość cyklu produkcyjnego – wykorzystywana jest w planowaniu zapotrzebowania materiałowego dla artykułu produkcyjnego z zapasem mniejszym niż sygnalny stan magazynowy. Parametr ten wykorzystuje się do obliczenia daty zapotrzebowania i czasu zaopatrzenia dla materiałów wymaganych w trakcie szacowania zapotrzebowania wtórnego. Uwzględnia się artykuły produkcyjne, które w swoich danych nie mają zdefiniowanych marszrut. Jeżeli długość cyklu produkcyjnego została zdefiniowana za pomocą marszrut, to wprowadzony tutaj czas realizacji nie jest wykorzystywany.

Sekcja Dane statystyczne

Sekcja Dane statystyczne

Pola do wypełnienia:

 • Uwzględnienie/Wykluczenie – to pole określa, czy transakcje magazynowe są uwzględniane w nagłówkach statystyk obrotów OLTP:
  • Uwzględnienie – dane artykułu są akceptowane w statystykach OLTP,
  • Wykluczenie – dane artykułu nie są uwzględniane w statystykach OLTP,
  • Dziedziczenie (wartość domyślna) – system wykorzystuje wpis węzła hierarchii statystyki rotacji bezpośrednio nad nim, albo odpowiedni wpis zgodnie z ustawieniami. Jeżeli jedną z wartości węzła (jeżeli istnieje) jest Uwzględnienie lub Wykluczenie, wyszukiwanie zostanie zakończone. W innym razie, możliwy jest dostęp do pola Ustawienie klasyfikacji statystyki rotacji w aplikacji Konfiguracja, w sekcji Hurtownia danych i statystyka.
 • Klasyfikacjanależy określić Klasyfikację statystyki obrotów.

Zakładka Dane magazynu

Zakładka Dane magazynu

W zakładce Dane magazynu, dane planowania dla magazynu przedstawione są w formie tabeli. Mogą być one wprowadzane oddzielnie dla każdego magazynu. Jeśli w planowaniu został uwzględniony magazyn, to w zakładce Ogólne można nadpisywać jego dane. W przypadku gdy do artykułu został przypisany główny dostawca i naniesione są również dane planowania to te informacje stosowane są podczas generowania propozycji zakupu.
Dla każdego magazynu dostępne do edycji są następujące pola:

 • Magazyn – należy podać magazyn, dla którego zostały utworzone poszczególne dane planowania.
  • Minimalny stan magazynowy
  • Maksymalny stan magazynowy
  • Sygnalny stan magazynowy
  • Poziom uzupełnienia stanów magazynowych
  • Czas zaopatrzenia
 • Wielkość partii zakupu – to pole jest dostępne wyłącznie w środowisku jednofirmowym.
 • Czas odnowienia zapasów – to pole jest dostępne wyłącznie w środowisku jednofirmowym.

Wartości domyślne powyższych pól pobierane są z zakładki Ogólne.

Szczegółowe opisy pól dostępne są w rozdziale Sekcja Dane planowania.

Zakładka Statystyka

Zakładka Statystyka

W tej zakładce wyświetlane są statystyki obrotów dla artykułów.

Dostępne pola:

 • Poziom agregacji – pole to nie ma możliwości wyboru, domyślnie ustawiona jest pozycja Artykuł.
 • Miesiąc – tego pola nie można edytować. Wyświetlane statystyki obrotów odnoszą się zawsze do całego roku kalendarzowego.
 • Wartość 1 – można wybrać jedną z następujących wartości:
  • Przyjęcia z zakupu
  • Przyjęcia z produkcji
  • Przyjęcia ze zleceń dystrybucji
  • Pozostałe przyjęcia
  • Wszystkie przyjęcia
  • Rozchody ze sprzedaży
  • Rozchody na produkcję
  • Wydania ze zleceń dystrybucji
  • Pozostałe wydania
  • Wszystkie wydania
  • Rotacja zapasów
  • Zakres
  • Popularność
  • Wszystkie przyjęcia poza tymi ze zleceń dystrybucji
  • Wszystkie wydania za wyjątkiem wydań ze zleceń dystrybucji.
 • Rok 1 – określenie roku kalendarzowego, dla którego mają zostać wyświetlone statystyki. Dostępne są opcje:
  • Aktualny rok
  • Poprzedni rok
  • Przedostatni rok
 • Wartość 2 – w tym polu można jednocześnie wyświetlić inną wartość. Ułatwia to porównywanie informacji, tj. przyjęcia z produkcji z rozchodami ze sprzedaży. Do wyboru możliwe są takie same opcje jak w polu Wartość 1.
 • Rok 2 – w tym polu można jednocześnie wyświetlić dane pochodzące z innego roku. Ułatwia to uzyskanie informacji tj. wzrost wskaźnika obrotu w porównaniu z rokiem poprzednim. Do wyboru są takie same opcje jak w polu Rok 1.

Statystyki są wyświetlane poprzez kliknięcie przycisku Aktualizacja w nagłówku tabeli. Znajdują się one obok tabeli w diagramie. Typ wyświetlanego diagramu można wybrać w nagłówku okna. Dostępne są następujące rodzaje diagramów:

 • Wykres słupkowy 3D
 • Wykres słupkowy 2D

Konfiguracja

Dokument Artykuły zawiera informacje o ustawieniach w Konfiguracji dla odpowiednich widoków w aplikacji Artykuły.

Jednostki biznesowe

Następujące jednostki biznesowe są istotne dla aplikacji Artykuły widok Planowanie w celu:

 • przypisywania uprawnień,
 • dostarczania definicji aktywności,
 • importowania lub eksportowania danych.

Dane planowania:

com.cisag.app.inventory.obj.ItemPlanningData

Jednostki biznesowe są częścią poniższej grupy jednostek:

com.cisag.app.inventory.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzacyjnych, a także poprzez przypisanie organizacji. Koncepcje uprawnień są opisane w dokumencie Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Artykuły w widoku Planowanie.

Przypisania organizacji

Aby użytkownik mógł korzystać z aplikacji Artykuły w widoku Planowanie, musi być przypisany do organizacji, która jest połączona z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

 • Logistyka magazynowa

Funkcje specjalne

W dokumencie Artykuły, rozdział Wykorzystanie danych konfiguracyjnych w strukturach organizacyjnych, opisane są funkcje związane z organizacją. Nie istnieją żadne funkcje specjalne w czystym środowisku Single-Site.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Artykuły, widok Planowanie jest wyłączona dla partnerów biznesowych.

Działania związane z aplikacjami

W aplikacji Artykuły, widok Planowanie dostępne są następujące działania:

 • Pobierz dane dla wybranej organizacji,
 • Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację.

Działanie Pobierz dane przez wybraną organizację

W aplikacji Artykuły dostępne jest działanie Pobierz dane dla wybranej organizacji, które akceptuje dane dla wybranej organizacji. Dane są zatwierdzane od następnej wyższej organizacji, w której można je edytować. Edycja danych nie jest możliwa.

Działanie Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację

W aplikacji Artykuły dostępne jest działanie Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację, które akceptuje przetwarzanie danych dla wybranej organizacji. Edycja danych jest możliwa dla wybranej organizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?